HOTĂRÂRE nr. 843 din 17 august 2011privind modificarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 30 august 2011  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IArticolul 8 din Hotărârea Guvernului nr. 902/2005 privind înființarea Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 19 august 2005, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Cheltuielile curente și de capital ale Institutului se finanțează din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.(2) Veniturile proprii necesare realizării activităților specifice se pot realiza din:a) editarea și vânzarea de cărți, publicații, lucrări și studii de specialitate;b) cofinanțări de programe și proiecte;c) realizarea și valorificarea de studii și proiecte, precum și din efectuarea de prestări servicii;d) exploatarea bunurilor pe care le are în administrare;e) sponsorizări și donații, în condițiile legii;f) alte activități specifice realizate de către Institut, inclusiv din încheierea de contracte cu persoane fizice sau juridice.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 1.878/2005 privind înființarea Centrului de Pregătire Profesională în Cultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 17 ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Centrul funcționează ca instituție publică educațională, de importanță națională, cu activitate în domeniul formării profesionale și managementului cultural, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.(3) Centrul este finanțat integral din venituri proprii și are sediul în municipiul București.2. La articolul 2, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Misiunea Centrului este ducerea la îndeplinire a Strategiei Ministerului Culturii și Patrimoniului Național în domeniile formării profesionale continue, educației permanente și managementului cultural.(2) Scopul Centrului constă în realizarea activităților specifice formării profesionale continue, educației permanente și managementului în domeniul culturii, în beneficiul instituțiilor publice de cultură, indiferent de subordonare, al persoanelor juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural și al persoanelor fizice, prin elaborarea și implementarea de programe și proiecte.  +  Articolul IIIArticolul 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.676/2008 privind aprobarea Programului național pentru digitizarea resurselor culturale naționale și crearea Bibliotecii Digitale a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855 din 19 decembrie 2008, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4În procesul de implementare a Programului, Institutul Național al Patrimoniului, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, are calitatea de agregator național, asigurând interfața dintre furnizorii de conținut, instituții publice sau alte organizații deținătoare de resurse culturale, și serviciile tehnice care gestionează programul la nivel comunitar.  +  Articolul IVAnexa nr. 2 "Unități care funcționează în subordinea, sub autoritatea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național ori în coordonarea ministrului culturii și patrimoniului național" la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 22 februarie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La punctul I "Organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice finanțate integral din bugetul de stat", numărul curent 5 se abrogă.2. Nota prevăzută la punctul I "Organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice finanțate integral din bugetul de stat" va avea următorul cuprins:NOTĂ: Unitățile prevăzute la nr. crt. 1-4 pot utiliza un număr maxim de 720 de posturi.3. La punctul II "Organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat", după numărul curent 43 se introduce un nou număr curent, numărul curent 44, cu următorul cuprins:
  44. Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România «Elie Wiesel» Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  4. Nota prevăzută la punctul II "Organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat" va avea următorul cuprins:NOTĂ: Unitățile prevăzute la nr. crt. 1-44 pot utiliza un număr maxim de 5.835 de posturi.

  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  p. Ministrul culturii
  și patrimoniului național,
  Mihaela-Ioana Kaitor,
  secretar general
  Ministrul muncii, familiei
  și protecției sociale,
  Laurențiu Sebastian Lăzăroiu
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 17 august 2011.Nr. 843.------------