ORDIN nr. 1.275 din 26 august 2011privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 609 din 30 august 2011    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei politica medicamentului nr. R.L. 151/2011având în vedere:- prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modul de calcul al preţurilor de decontare a medicamentelor ale căror preţuri sunt prevăzute în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România, acordate bolnavilor cuprinşi în cadrul programelor naţionale de sănătate, în condiţiile legii, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Lista denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare a medicamentelor care se acordă bolnavilor cuprinşi în cadrul programelor naţionale de sănătate, corespunzătoare denumirilor comune internaţionale (DCI) cuprinse în sublista C2 a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 2.*)--------- Notă *) Anexa nr. 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 3Se aprobă Lista şi preţurile de decontare ale medicamentelor derivate din sânge uman sau plasmă umană care se acordă bolnavilor incluşi în programele naţionale de sănătate nominalizate prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii, prevăzute în anexa nr. 3.*)--------- Notă *) Anexa nr. 3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 4Se aprobă Lista şi preţurile de decontare ale OTC-urilor care se acordă bolnavilor incluşi în programele naţionale de sănătate nominalizate prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii, prevăzute în anexa nr. 4*).--------- Notă *) Anexa nr. 4 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 426/2009 privind aprobarea Listei şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 8 aprilie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.092/2011 pentru aprobarea Listei şi preţurilor de decontare ale medicamentelor derivate din sânge uman sau plasmă umană, care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 5 iulie 2011.  +  Articolul 6Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, casele de asigurări de sănătate, operatorii economici importatori şi distribuitori de medicamente, Compania Naţională "Unifarm" - S.A., furnizorii publici şi privaţi de servicii medicale, precum şi farmaciile cu circuit deschis care derulează programe naţionale de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 septembrie 2011.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Ritli LadislauBucureşti, 26 august 2011.Nr. 1.275.  +  Anexa 1 MODUL DE CALCULal preţurilor de decontare a medicamentelor care se acordă bolnavilorcuprinşi în cadrul programelor naţionale de sănătatenominalizate prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii  +  Articolul 1 (1) Pentru medicamentele din sublista C secţiunea C2 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, care se eliberează prin farmacii cu circuit deschis, preţul de decontare se stabileşte prin aplicarea procentului de 120% la preţul cu amănuntul maximal cu TVA, cel mai mic pe unitate terapeutică pe fiecare denumire comună internaţională (DCI), formă farmaceutică asimilabilă/cale de administrare şi concentraţie. (2) Pentru medicamentele prevăzute la alin. (1) al căror preţ cu amănuntul maximal cu TVA, calculat pe unitatea terapeutică, este mai mic decât preţul de decontare calculat potrivit alin. (1), preţul cu amănuntul maximal cu TVA devine preţ de decontare.  +  Articolul 2Pentru medicamentele prevăzute la art. 1 alin. (1) care se eliberează prin farmaciile cu circuit închis, preţurile de decontare nu pot depăşi preţurile cu ridicata corespunzătoare preţurilor de decontare prevăzute la art. 1 alin. (1).-------