ORDONANŢĂ nr. 17 din 24 august 2011privind controlul calităţii în securitatea aviaţiei civile
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 29 august 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă reglementează cadrul privind asigurarea condiţiilor de exercitare în România a competenţelor Comisiei Europene, prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 72/2010 al Comisiei din 26 ianuarie 2010 de stabilire a procedurilor de efectuare a inspecţiilor Comisiei în domeniul securităţii aeronautice, coordonarea şi monitorizarea aplicării standardelor de bază comune, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securităţii aviaţiei civile şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.320/2002 şi de Regulamentul (UE) nr. 185/2010 al Comisiei din 4 martie 2010 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securităţii aviaţiei, precum şi cadrul privind asigurarea efectuării activităţilor de monitorizare a conformităţii, derularea acţiunilor de rectificare a deficienţelor şi certificarea personalului care execută controlul calităţii în securitatea aviaţiei civile. (2) În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) Convenţia de la Chicago - Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la data de 7 decembrie 1944, la care România a aderat prin Decretul de Stat nr. 194/1965; b) anexa 17 - anexa 17 la Convenţia de la Chicago; c) Regulamentul (CE) nr. 300/2008 - Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securităţii aviaţiei civile şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.320/2002 ; d) Regulamentul (UE) nr. 72/2010 - Regulamentul (UE) nr. 72/2010 al Comisiei din 26 ianuarie 2010 de stabilire a procedurilor de efectuare a inspecţiilor Comisiei în domeniul securităţii aeronautice; e) Regulamentul (UE) nr. 18/2010 - Regulamentul (UE) nr. 18/2010 al Comisiei din 8 ianuarie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea priveşte specificaţiile pentru programele naţionale de control al calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile; f) Doc 30 - Declaraţia politicilor Conferinţei Europene a Aviaţiei Civile în securitatea aviaţiei civile - Doc 30, ediţia a 13-a, mai 2010; g) OACI - Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale; h) CEAC - Conferinţa Europeană a Aviaţiei Civile; i) Comisie - Comisia Europeană; j) AACR - Autoritatea Aeronautică Civilă Română.  +  Articolul 2 (1) În cuprinsul prezentei ordonanţe sunt aplicabile definiţiile termenilor şi expresiilor prevăzute la art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 300/2008 , art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 72/2010 şi pct. 1 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 300/2008. (2) În sensul prezentei ordonanţe, auditorul de securitate a aviaţiei civile prevăzut la lit. A.h) din anexa nr. 2 la Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, este auditorul definit la pct. 1.1.3 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 300/2008 , anexă adăugată Regulamentului (CE) nr. 300/2008 în conformitate cu prevederile art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 18/2010 .  +  Articolul 3 (1) Autoritatea competentă responsabilă cu coordonarea şi monitorizarea aplicării standardelor de bază comune stabilite de Regulamentul (CE) nr. 300/2008 , precum şi cu dezvoltarea, punerea în aplicare şi menţinerea programului naţional de securitate a aviaţiei civile este Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. (2) În calitate de autoritate competentă, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii are următoarele atribuţii: a) asigură condiţiile de exercitare în România, în securitatea aviaţiei civile, a competenţelor Comisiei cu privire la inspecţiile Comisiei în domeniul securităţii aeronautice, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 72/2010 , a competenţelor OACI, potrivit standardelor stabilite de anexa 17, şi a competenţelor CEAC potrivit politicilor conţinute de Doc 30; b) dispune şi coordonează efectuarea analizei riscului, în vederea stabilirii măsurilor mai stricte decât standardele de bază comune, potrivit prevederilor art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 300/2008 , şi informează corespunzător Comisia; c) ca urmare a inspecţiei Comisiei, auditului OACI sau CEAC, dispune măsuri de remediere pentru deficienţele care nu pot fi remediate prompt şi monitorizează ducerea la îndeplinire a planului de acţiune pentru remedierea deficienţelor, iar atunci când constată remedierea tuturor deficienţelor, confirmă în scris Comisiei, OACI sau CEAC; d) dispune măsurile recomandate de evaluatorii CEAC şi monitorizează aplicarea acestora; e) elaborează, aplică şi menţine Programul naţional de securitate a aviaţiei civile, Programul naţional de control al calităţii şi Programul naţional de pregătire în securitatea aviaţiei civile; f) execută controlul calităţii în securitatea aviaţiei civile şi stabileşte termenele de remediere a deficienţelor identificate şi de aplicare a măsurilor de protecţie în cazul vulnerabilităţilor; g) evaluează conformitatea Programului de securitate aeroportuară cu prevederile art. 12 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008 şi, în cazul în care constată neconformităţi, dispune măsuri suplimentare; h) evaluează conformitatea Programului de securitate al transportatorului aerian cu prevederile art. 13 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008 şi, în cazul în care constată neconformităţi, dispune măsuri suplimentare; i) evaluează conformitatea Programului de securitate al entităţilor care aplică standarde de securitate aeronautică cu prevederile art. 14 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008 şi, în cazul în care constată neconformităţi, dispune măsuri suplimentare; j) monitorizează pregătirea auditorilor de securitate a aviaţiei civile şi dispune desfăşurarea acesteia cu o frecvenţă care să asigure menţinerea competenţelor existente şi însuşirea de competenţe noi care să ţină cont de evoluţiile în securitatea aviaţiei civile; k) elaborează planul anual de efectuare a activităţilor de monitorizare a conformităţii în securitatea aviaţiei civile; l) elaborează metodologia de efectuare a activităţilor de monitorizare a conformităţii şi a expertizelor în securitatea aviaţiei civile; m) analizează şi aprobă planul de acţiune pentru remedierea deficienţelor înaintat de operatorul aeroportuar, transportatorul aerian sau de entitatea care aplică standarde de securitate aeronautică, ca urmare a efectuării unei activităţi de monitorizare a conformităţii; n) autorizează agenţii abilitaţi, expeditorii cunoscuţi şi furnizorii abilitaţi de provizii de bord; o) autorizează centrele de pregătire în domeniul securităţii aviaţiei civile; p) certifică auditorii de securitate a aviaţiei civile; q) certifică instructorii de securitate a aviaţiei civile şi validatorii independenţi; r) constată încălcarea normelor şi aplică sancţiunile privind nerespectarea cerinţelor din domeniul securităţii aviaţiei civile, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.869/2005 pentru aprobarea Programului naţional de asigurare a calităţii în domeniul securităţii aeronautice - PNAC-SECA, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În calitate de autoritate competentă, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii poate asigura îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) şi prin delegare de competenţă şi desemnarea unui organism tehnic specializat, respectiv AACR.  +  Articolul 4 (1) Autoritatea competentă se asigură că inspecţia Comisiei în România se derulează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 72/2010 , auditul OACI în România se derulează în conformitate cu standardele stabilite de anexa 17, auditul CEAC şi evaluarea vulnerabilităţilor pe aeroporturi din România, care pot afecta calitatea în securitatea aviaţiei civile, se derulează în conformitate cu politicile conţinute de Doc 30. (2) Autoritatea competentă desemnează auditorul naţional cu atribuţii de colectare a datelor şi de completare a chestionarului preliminar de inspecţie a Comisiei, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 72/2010 , auditorul de securitate a aviaţiei civile cu atribuţii de colectare a datelor şi de completare a chestionarului preliminar de audit OACI sau CEAC ori a chestionarului preliminar de evaluare a vulnerabilităţilor. (3) Autoritatea competentă desemnează dintre auditorii de securitate a aviaţiei civile un coordonator pentru activitatea de inspecţie a Comisiei, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 72/2010 , precum şi pentru auditul OACI sau CEAC, denumit în continuare coordonator naţional. (4) Coordonatorul naţional însoţeşte inspectorii Comisiei, auditorii OACI sau CEAC pe durata exercitării de către aceştia a atribuţiilor specifice activităţii de monitorizare a conformităţii pe care o efectuează. (5) Autoritatea competentă desemnează dintre auditorii de securitate a aviaţiei civile o persoană de contact pe durata desfăşurării în România a activităţii de evaluare a vulnerabilităţilor, pentru îndeplinirea sarcinilor specifice. (6) Persoana de contact desemnată în conformitate cu prevederile alin. (5) însoţeşte evaluatorii CEAC pe durata exercitării de către aceştia a activităţii la faţa locului în România. (7) Auditorul naţional desemnat în conformitate cu prevederile alin. (2), coordonatorul naţional desemnat în conformitate cu prevederile alin. (3) şi persoana de contact desemnată în conformitate cu prevederile alin. (5) beneficiază de o indemnizaţie stabilită în conformitate cu prevederile art. 8, pentru componenţii echipei de audit. (8) Autoritatea competentă asigură emiterea în timp util a documentelor de acces pe aeroport al inspectorilor Comisiei, potrivit prevederilor art. 9 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 72/2010 , şi a autorizaţiilor de introducere de către inspectorii Comisiei în zonele de securitate cu acces restricţionat şi în părţile critice ale zonelor de securitate cu acces restricţionat a obiectelor utilizate la executarea testelor, inclusiv articole interzise, potrivit prevederilor art. 9 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 72/2010 . (9) Prevederile alin. (8) se aplică în mod corespunzător şi auditorilor OACI sau CEAC, pe durata efectuării în România a auditului OACI sau CEAC, precum şi evaluatorilor CEAC, pe durata efectuării în România a evaluării vulnerabilităţilor, cu excepţia prevederilor privind autorizaţia de introducere a articolelor interzise. (10) Autoritatea competentă întocmeşte, ţinând cont de datele pe care le deţine şi în baza datelor furnizate de operatorul aeroportuar, transportatorul aerian sau entitatea care aplică standarde de securitate aeronautică, supuse inspecţiei Comisiei, planul de acţiune pentru remedierea deficienţelor şi transmite, în termenul stabilit, potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (UE) nr. 72/2010 , răspunsul cerut de raportul de inspecţie. (11) Prevederile alin. (10) se aplică în mod corespunzător şi în cazul planului de acţiune pentru remedierea deficienţelor constatate de auditorii OACI sau CEAC. (12) Autoritatea competentă comunică după primirea raportului aspectele relevante care îi privesc pe operatorul aeroportuar, transportatorul aerian şi entitatea care aplică standarde de securitate aeronautică, conţinute de raportul de inspecţie a Comisiei ori de raportul de audit OACI sau CEAC, solicitând acestora datele corespunzătoare pentru întocmirea planului de acţiune pentru remedierea deficienţelor. (13) În cazul raportului de evaluare a vulnerabilităţilor, autoritatea competentă dispune operatorului aeroportuar, transportatorului aerian şi entităţii care aplică standarde de securitate aeronautică să aplice măsurile recomandate de evaluatorii CEAC şi monitorizează aplicarea acestora.  +  Articolul 5 (1) Controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile se realizează prin activităţi de monitorizare a conformităţii şi expertize. (2) Evaluarea conformităţii cu Regulamentul (CE) nr. 300/2008 , cu normele de punere în aplicare a acestuia şi cu Programul naţional de securitate a aviaţiei civile se realizează în cadrul Programului de control al calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile prin activităţile de monitorizare a conformităţii, respectiv audit de securitate, inspecţie şi test, potrivit prevederilor pct. 4.6. din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 300/2008 . (3) Auditul de securitate, inspecţia şi testul se execută de echipe formate din auditori de securitate a aviaţiei civile. (4) În echipa de test pot fi cooptate şi persoane care nu deţin calitatea de auditor de securitate a aviaţiei civile. (5) Activităţile de monitorizare a conformităţii se efectuează în baza dispoziţiei scrise a conducătorului structurii cu responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile din cadrul autorităţii competente. (6) Autoritatea competentă certifică auditorii de securitate a aviaţiei civile, în baza criteriilor de calificare pentru auditori, prevăzute la pct. 15 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 300/2008 , prin emiterea unui certificat de auditor de securitate a aviaţiei civile, al cărui model se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii. (7) Persoanele certificate ca auditori de securitate a aviaţiei civile sunt evidenţiate în Tabelul auditorilor de securitate a aviaţiei civile, care este făcut public şi actualizat de autoritatea competentă, prin structura cu responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile. (8) După certificare, auditorilor de securitate a aviaţiei civile le sunt interzise orice relaţii contractuale sau pecuniare, directe sau indirecte, cu aeroporturile, operatorii sau entităţile care sunt supuse activităţilor de monitorizare efectuate de către aceştia. (9) Nerespectarea de către auditorii de securitate a aviaţiei civile a prevederilor alin. (8) atrage suspendarea sau revocarea de către autoritatea competentă a certificatului prevăzut la alin. (6). (10) Activităţile de monitorizare a conformităţii se efectuează de către personalul autorităţii competente care deţine calificarea de auditor de securitate a aviaţiei civile. (11) Prin excepţie de la prevederile alin. (10), în cazul stabilirii de către Comisie a unor cerinţe suplimentare faţă de cele actuale, autoritatea competentă poate utiliza personal calificat corespunzător din afara structurilor proprii.  +  Articolul 6 (1) Activităţile de monitorizare a conformităţii, prevăzute la art. 5 alin. (2) se efectuează în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii. (2) Frecvenţa auditului de securitate la aeroporturile civile din România, la transportatorii aerieni români şi la agenţii abilitaţi cargo şi poştali este de cel mult 2 ani, iar la alte entităţi care aplică standarde de securitate aeronautică la cel mult 3 ani. (3) Auditul de securitate prevăzut la alin. (2) se desfăşoară în baza planului anual de efectuare a activităţilor de monitorizare a conformităţii în securitatea aviaţiei civile, aprobat prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii. (4) Frecvenţa inspecţiei şi a testului este stabilită prin dispoziţia conducătorului structurii cu responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile din cadrul autorităţii competente. (5) Auditul de securitate prevăzut la alin. (2) este efectuat de către o echipă de audit, desemnată prin dispoziţia conducătorului structurii cu responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile din cadrul autorităţii competente. (6) Inspecţia şi testul prevăzute la alin. (4) sunt efectuate, după caz, de către o echipă de inspecţie sau de către o echipă de test, desemnată prin dispoziţia conducătorului structurii cu responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile din cadrul autorităţii competente. (7) Activitatea de monitorizare a conformităţii se finalizează cu un raport, semnat de toţi membrii echipei, care trebuie să conţină, în cazul în care sunt constatate deficienţe, recomandări pentru remediere. În cazul în care semnatarii raportului de audit au puncte divergente, acestea se consemnează obligatoriu în raport, decizia finală aparţinând şefului echipei. (8) Activitatea de monitorizare a conformităţii se consideră finalizată odată cu predarea raportului de către echipele prevăzute la alin. (5) şi (6) structurii cu responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile din cadrul autorităţii competente, care îl transmite structurii supuse monitorizării. (9) Structura supusă monitorizării înaintează autorităţii competente, în termen de maximum 15 zile de la primirea raportului, un plan de acţiune pentru remedierea deficienţelor şi/sau de aplicare a recomandărilor, după caz. (10) Prin excepţie de la prevederile alin. (9), în cazul constatării unor deficienţe grave, conducătorul structurii cu responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile din cadrul autorităţii competente sau auditorul de securitate a aviaţiei civile care îndeplineşte rolul de şef al echipei de audit sau inspecţie poate solicita structurii monitorizate, printr-o notificare scrisă, remedierea deficienţelor în termene mai scurte de 15 zile sau imediat. (11) Autoritatea competentă decide asupra planului de acţiune pentru remedierea deficienţelor prevăzut la alin. (9), decizie care devine obligatorie pentru emitentul acestuia. (12) Autoritatea competentă monitorizează ducerea la îndeplinire a planului de acţiune pentru remedierea deficienţelor prevăzut la alin. (9).  +  Articolul 7 (1) Raportul prevăzut la art. 6 alin. (7), întocmit de echipa care efectuează activitatea de monitorizare a conformităţii, aparţine autorităţii competente. (2) Structura cu responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile din cadrul autorităţii competente trebuie să pună raportul prevăzut la alin. (1) sau părţile corespunzătoare ale acestuia, pe baza principiului "nevoii de a cunoaşte", la dispoziţia structurii supuse monitorizării, altor structuri despre care aceasta consideră că au un interes legitim, persoanelor cu atribuţii şi responsabilităţi în securitatea aviaţiei civile din cadrul autorităţii competente, precum şi structurilor Uniunii Europene faţă de care România are obligaţii specifice conform regulamentelor Uniunii Europene. (3) Planul de acţiune pentru remedierea deficienţelor prevăzut la art. 6 alin. (9) aparţine emitentului. (4) Emitentul trebuie să pună planul de acţiune prevăzut la art. 6 alin. (9) sau părţile corespunzătoare ale acestuia pe baza principiului "nevoii de a cunoaşte", la dispoziţia autorităţii competente, persoanelor cu atribuţii şi responsabilităţi în securitatea aviaţiei civile din cadrul structurii monitorizate emitente şi din cadrul autorităţii competente, precum şi structurilor Uniunii Europene faţă de care România are obligaţii specifice conform regulamentelor Uniunii Europene.  +  Articolul 8Pentru efectuarea activităţilor de monitorizare a conformităţii, membrii echipei de audit, membrii echipei de inspecţie şi membrii echipei de test beneficiază de o indemnizaţie al cărei cuantum se stabileşte de autoritatea competentă, prin ordin al conducătorului acesteia.  +  Articolul 9 (1) Expertizele prevăzute la pct. 9 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 300/2008 se efectuează de echipe desemnate de conducătorul structurii cu responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile din cadrul autorităţii competente şi care sunt formate din auditori de securitate a aviaţiei civile şi personal aparţinând altor autorităţi publice, putând fi cooptaţi în echipele de expertiză şi consultanţi tehnici din cadrul entităţilor care au responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile. (2) Expertizele se efectuează în scopul identificării vulnerabilităţilor în raport cu ameninţările interne şi cu securitatea zonelor publice ale aeroportului. (3) În cazul identificării de vulnerabilităţi, autoritatea competentă dispune măsuri de protecţie proporţionale cu nivelul riscului. (4) Expertiza se finalizează cu un raport, semnat de toţi membrii echipei, care trebuie să conţină, în cazul în care sunt identificate vulnerabilităţi, măsuri de protecţie proporţionale cu nivelul riscului. Dacă semnatarii raportului de expertiză au puncte divergente, acestea se consemnează obligatoriu în raport, decizia finală aparţinând şefului echipei. (5) Pentru efectuarea unei expertize, membrii echipei de expertiză beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 8.  +  Articolul 10 (1) Verificările la faţa locului efectuate pentru desemnarea agenţilor abilitaţi, expeditorilor cunoscuţi, furnizorilor abilitaţi de provizii de bord sau furnizorilor abilitaţi de provizii de aeroport, verificările la faţa locului efectuate pentru autorizarea sau agrearea centrelor de pregătire în domeniul securităţii aviaţiei civile şi verificările la faţa locului efectuate pentru stabilirea conformităţii cu specificaţiile definite a echipamentelor folosite pentru controlul de securitate, controlul accesului şi pentru aplicarea altor măsuri de securitate sunt asimilate inspecţiilor. (2) Membrii echipelor care efectuează verificările la faţa locului prevăzute la alin. (1) beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 8.  +  Articolul 11 (1) Plata indemnizaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (7), art. 8, art. 9 alin. (5) şi art. 10 alin. (2) se suportă de către autoritatea competentă din venituri proprii, care se constituie din alocarea sumei de 0,15 euro/pasager din tariful de securitate perceput pe aeroporturile din România, conform prevederilor legale în vigoare. (2) Indemnizaţiile vor fi plătite după maximum 30 de zile de la predarea raportului structurii cu responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile din cadrul autorităţii competente pentru membrii echipelor care efectuează activităţile de monitorizare a conformităţii sau expertiza, respectiv de la încheierea activităţii, pentru persoanele prevăzute la art. 4 alin. (7). (3) Cuantumul sumei alocate din tariful de securitate prevăzut la alin. (1) poate fi modificat anual, prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii. (4) Administraţiile aeroporturilor din România includ suma prevăzută la alin. (1) în tariful de securitate aprobat de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi o virează lunar, după colectare, în contul autorităţii competente, conform procedurii stabilite prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.  +  Articolul 12Autoritatea competentă informează Comisia atunci când identifică cele mai bune practici, în conformitate cu prevederile pct. 17.1. din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 300/2008 .  +  Articolul 13Autoritatea competentă transmite anual Comisiei, potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 72/2010 , datele a cel puţin unul şi cel mult 5 auditori de securitate a aviaţiei civile, care pot fi solicitaţi să participe la inspecţiile Comisiei.  +  Articolul 14Autoritatea competentă transmite anual Comisiei, potrivit prevederilor pct. 18.1. din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 300/2008 , un raport cu privire la măsurile luate pentru a-şi îndeplini obligaţiile care îi revin în temeiul Regulamentului (CE) nr. 300/2008 , precum şi la situaţia din domeniul securităţii aviaţiei civile pe aerodromurile situate pe teritoriul României.  +  Articolul 15Faptele şi sancţiunile contravenţionale aplicabile ca urmare a nerespectării prevederilor prezentei ordonanţe se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 16La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, art. 1-9 din Legea nr. 94/2009 privind auditul de securitate în domeniul aviaţiei civile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 15 aprilie 2009, se abrogă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:─────────────────Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Anca Daniela BoagiuŞeful Departamentuluipentru Afaceri Europene,Bogdan MănoiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 24 august 2011.Nr. 17.___________