DECIZIE nr. 873 din 28 iunie 2011referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 26 august 2011    Augustin Zegrean - preşedinteAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Lăzăroiu - judecătorMircea Ştefan Minea - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorCristina Cătălina Turcu - magistrat-asistentCu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, excepţie ridicată de Societatea Comercială Piraeus Leasing România I.F.N. - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 17.147/193/2009 al Judecătoriei Botoşani - Secţia civilă, care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.166 D/2010.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Preşedintele dispune să se facă apelul şi în Dosarul nr. 2.344D/2010 având ca obiect o excepţie de neconstituţionalitate cu obiect identic, ridicată de Societatea Comercială Pan Star Comimpex - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 6.593/315/2009 al Judecătoriei Târgovişte.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Magistratul-asistent învederează Plenului că la Dosarul nr. 2.166D/2010 Garda financiară - Secţia Botoşani a depus un înscris denumit "întâmpinare" prin care solicită respingerea excepţiei ca neîntemeiată, potrivit jurisprudenţei Curţii, şi judecarea cauzei în lipsă.Curtea, având în vedere obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele sus-menţionate, din oficiu, pune în discuţie conexarea Dosarului nr. 2.344D/2010 la Dosarul nr. 2.166 D/2010.Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu măsura conexării.Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 2.344D/2010 la Dosarul nr. 2.166 D/2010, care este primul înregistrat.Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca devenită inadmisibilă, arătând că textul de lege criticat a fost modificat în sensul celor dorite de autorii excepţiei.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:Prin încheierile din 12 aprilie 2010 şi 12 martie 2010, pronunţate în dosarele nr. 17.147/193/2009 şi nr. 6.593/315/2009, Judecătoria Botoşani - Secţia civilă şi Judecătoria Târgovişte au sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale. Excepţia a fost ridicată în cauze având ca obiect soluţionarea plângerilor formulate împotriva unor procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiei prin care au fost supuse confiscării anumite bunuri aflate în proprietatea societăţilor de leasing Societatea Comercială Piraeus Leasing România I.F.N. - S.A. din Bucureşti şi O.T.P. Leasing România I.F.N. din Bucureşti, bunuri ce erau utilizate în temeiul unui contract de leasing de către alţi comercianţi care au săvârşit contravenţii.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii arată că textul de lege criticat aduce atingere dispoziţiilor constituţionale ale art. 44 alin. (1)-(3) şi (8), precum şi art. 45 referitor la libertatea economică, deoarece prevederile art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 nu fac nicio distincţie cu privire la modul de deţinere a mijlocului de transport de către contravenient. Astfel, în condiţiile în care societatea de leasing transferă contravenientului, în temeiul contractului de leasing, reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, numai dreptul de folosinţă asupra acestor bunuri, dar nu şi dreptul de proprietate (păstrând aşadar nuda proprietate), patrimoniul acesteia va fi nejustificat afectat de măsura confiscării, care, în principiu, ar trebui să urmărească sancţionarea faptei contravenientului. A se considera că, de fiecare dată când se încheie un contract de leasing, societatea de leasing îşi asumă riscul săvârşirii de către utilizator a unei fapte penale sau contravenţionale are semnificaţia prezumării activităţii economice desfăşurate de aceasta ca fiind ilicită, ceea ce este contrar art. 45 referitor la libertatea economică din Legea fundamentală. Autorii mai arată că, în speţă, nu poate fi vorba despre aplicarea art. 44 alin. (9) din Constituţie, deoarece textul acestuia trebuie coroborat cu caracterul personal al răspunderii contravenţionale, iar sancţiunea confiscării [ca o limitare a dreptului de proprietate în acord cu art. 44 alin. (1) din Legea fundamentală] trebuie să privească numai patrimoniul făptuitorului. Mai mult, prin textul de lege criticat se instituie o expropriere fără despăgubire şi se încalcă prezumţia dobândirii licite a mijlocului de transport ce poate fi confiscat.Judecătoria Botoşani - Secţia civilă apreciază că excepţia invocată este neîntemeiată, deoarece proprietatea privată poate constitui obiectul unor măsuri restrictive potrivit art. 44 alin. (9) din Constituţie.Judecătoria Târgovişte apreciază că excepţia invocată este neîntemeiată, deoarece aplicarea unor sancţiuni pecuniare, inclusiv măsura confiscării unor bunuri, nu încalcă dispoziţiile constituţionale privind ocrotirea proprietăţii private, întrucât dreptul de proprietate trebuie exercitat în condiţiile prevăzute de lege, iar garantarea dreptului de proprietate, precum şi desfăşurarea liberă a unei activităţi comerciale implică respectarea de către toţi comercianţii a obligaţiilor ce le revin.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 27 februarie 2006, introduse prin art. 2 pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 1 iulie 2009, care aveau următorul cuprins: "(1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: [...] e) transportul în scop comercial al cerealelor sau al produselor de panificaţie, neînsoţite de documentele prevăzute de lege care să justifice provenienţa licită a acestora, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, confiscarea mărfii şi a mijlocului de transport marfă utilizat în acest scop."Textul de lege criticat a fost modificat, ulterior sesizării Curţii Constituţionale, prin pct. 1 al articolului unic din Legea nr. 89/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 27 mai 2010, având în prezent următorul cuprins: "(1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: [...] e) transportul în scop comercial al cerealelor sau al produselor de panificaţie, neînsoţite de documentele prevăzute de lege care să justifice provenienţa licită a acestora, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, confiscarea mărfii şi a mijlocului de transport marfă utilizat în acest scop, dacă acesta aparţine contravenientului sau dacă nu există contract legal de cărăuşie."Se susţine că textul de lege criticat aduce atingere dispoziţiilor constituţionale ale art. 44 alin. (1) referitoare la garantarea dreptului de proprietate şi a creanţelor asupra statului, alin. (2) privind garantarea şi ocrotirea în mod egal de lege a proprietăţii private, indiferent de titular, alin. (3) referitor la interzicerea exproprierii cu excepţia cauzelor de utilitate publică, stabilite potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire şi alin. (8) privind interzicerea confiscării averii dobândite licit, precum şi art. 45 referitor la libertatea economică.Examinând excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, Curtea constată că, ulterior sesizării sale, textul de lege criticat a fost modificat prin Legea nr. 89/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 27 mai 2010, în sensul dorit de autorii excepţiei.Astfel, potrivit noii reglementări, confiscarea mijlocului de transport marfă utilizat pentru transportul în scop comercial al cerealelor sau al produselor de panificaţie, neînsoţite de documentele prevăzute de lege care să justifice provenienţa licită a acestora, se dispune numai dacă acesta aparţine contravenientului, ceea ce semnifică, potrivit opţiunii legiuitorului, că acesta se află în proprietatea contravenientului, sau dacă nu există un contract legal de cărăuşie.Curtea observă că în speţă este incident art. 15 alin. (2) din Constituţie potrivit căruia "Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile."Prin urmare, excepţia va fi respinsă ca devenită inadmisibilă, în temeiul art. 29 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 47/1992, întrucât textul de lege criticat nu mai are legătură cu soluţionarea cauzei.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, excepţie ridicată de Societatea Comercială Piraeus Leasing România I.F.N. - S.A. din Bucureşti şi de Societatea Comercială Pan Star Comimpex - S.R.L. din Bucureşti în dosarele nr. 17.147/193/2009 şi nr. 6.593/315/2009 ale Judecătoriei Botoşani - Secţia civilă şi Judecătoriei Târgovişte.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 28 iunie 2011.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,AUGUSTIN ZEGREANMagistrat-asistent,Cristina Cătălina Turcu----------