ORDIN nr. 4.865 din 16 august 2011privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ, unităţile conexe, precum şi a personalului de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi a personalului didactic din casele corpului didactic
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 25 august 2011    În baza prevederilor art. 263 alin. (10) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ, unităţile conexe, precum şi a personalului de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi a personalului didactic din casele corpului didactic, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ şi unităţile conexe duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuBucureşti, 16 august 2011.Nr. 4.865.  +  Anexa NORME METODOLOGICEpentru stabilirea obligaţiei didactice de predarea personalului de conducere din inspectoratele şcolare,unităţile de învăţământ, unităţile conexe, precum şia personalului de îndrumare şi control dininspectoratele şcolare şi a personalului didacticdin casele corpului didactic  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentele norme metodologice se aplică personalului de conducere din inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ, unităţile conexe, precum şi personalului de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi personalului didactic din casele corpului didactic.  +  Articolul 2Personalul menţionat la art. 1 este degrevat parţial de norma didactică de predare, începând cu anul şcolar 2011-2012.  +  Articolul 3Prin degrevare se înţelege posibilitatea exceptării personalului menţionat la art. 1 de la obligaţia efectuării normei didactice de predare, în condiţiile prevăzute de prezentele norme metodologice.  +  Capitolul II Învăţământ preşcolar  +  Articolul 4Directorii grădiniţelor cu program normal, care au personalitate juridică şi care funcţionează cu peste 8 grupe de copii, profesori pentru învăţământul preşcolar, nu sunt degrevaţi de norma didactică şi efectuează integral activitatea didactică de instruire-educare cu grupa de copii.  +  Articolul 5Directorii grădiniţelor cu program prelungit/săptămânal, cu personalitate juridică, care funcţionează cu peste 7 grupe de copii, profesori pentru învăţământul preşcolar, nu sunt degrevaţi de norma didactică şi efectuează integral activitatea didactică de instruire-educare cu grupa de copii.  +  Capitolul III Învăţământ primar, gimnazial, liceal şi învăţământ posticeal  +  Articolul 6 (1) Directorii unităţilor de învăţământ de nivel primar, gimnazial, liceal şi postliceal, cu personalitate juridică, care funcţionează cu mai puţin de 25 de clase, efectuează 6-8 ore/săptămână din norma didactică de predare. (2) Directorii unităţilor de învăţământ de nivel primar, gimnazial, liceal şi postliceal care funcţionează cu peste 25 de clase efectuează 4-6 ore/săptămână din norma didactică de predare.  +  Articolul 7 (1) Directorii adjuncţi din unităţile de învăţământ de nivel primar sau gimnazial efectuează 6-8 ore/săptămână din norma didactică de predare, în cazul în care unităţile de învăţământ se află în una dintre următoarele situaţii: a) au peste 30 de clase de elevi; b) au între 20 şi 30 de clase de elevi şi îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:- funcţionează cel puţin 10 clase de elevi şi/sau grupe de copii la învăţământul primar şi/sau preşcolar;- au secţii cu predare în limbile minorităţilor naţionale, în şcoala în care învăţământul se desfăşoară în limba română;- au secţii cu predare în limba română, în şcoala în care învăţământul se desfăşoară în limbile minorităţilor naţionale; c) au cel puţin 20 de clase şi unitatea de învăţământ are internat şi cantină. (2) Directorii adjuncţi din unităţile de învăţământ de nivel liceal/postliceal efectuează 6-8 ore/săptămână din norma didactică de predare, în cazul în care unităţile de învăţământ se află în una dintre următoarele situaţii: a) au peste 25 de clase de elevi; b) au între 18 şi 25 de clase de elevi şi îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:- funcţionează cel puţin 10 clase de elevi şi/sau grupe de copii la învăţământul gimnazial şi/sau primar şi/sau preşcolar;- au secţii cu predare în limbi ale minorităţilor naţionale, în şcoala sau în liceul în care învăţământul se desfăşoară în limba română;- au secţii cu predare în limba română, în şcoala sau în liceul în care învăţământul se desfăşoară în limbile minorităţilor naţionale; c) au cel puţin 18 clase şi unitatea de învăţământ are internat şi cantină. (3) În situaţia în care directorii adjuncţi sunt profesori pentru învăţământul primar şi preşcolar, aceştia efectuează integral activitatea didactică de instruire-educare cu grupa sau clasa de elevi.  +  Capitolul IV Centre judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională  +  Articolul 8Directorii centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Directorul Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională efectuează 4-6 ore/săptămână din norma didactică de predare.  +  Articolul 9Coordonatorii centrelor judeţene de asistenţă psihopedagogică/psihologică efectuează 4-6 ore/săptămână din norma didactică de predare.  +  Capitolul V Învăţământ cu program sportiv integrat şi suplimentar  +  Articolul 10 (1) Directorii unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat, cu personalitate juridică, au obligaţia didactică de predare prevăzută la art. 6. (2) Directorii, respectiv directorii adjuncţi ai unităţilor de învăţământ, altele decât cele cu program sportiv integrat, care au personalitate juridică şi care au clase cu profil sportiv, au obligaţia didactică de predare prevăzută la art. 7.  +  Articolul 11 (1) Directorii unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar, denumite şi cluburi sportive şcolare, care funcţionează cu personalitate juridică şi care au 20 de grupe de elevi, efectuează 9-12 ore/săptămână din norma didactică de predare, dacă clubul are 20-35 de grupe de elevi. (2) Directorii unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar, denumite şi cluburi sportive şcolare, care funcţionează cu personalitate juridică şi care au cel puţin 20 de grupe de elevi, efectuează 6-9 ore/săptămână din norma didactică de predare, dacă clubul are peste 35 de grupe de elevi. (3) Directorii adjuncţi din cadrul unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar (cluburi sportive şcolare), care funcţionează cu personalitate juridică şi care au peste 45 de grupe de elevi, efectuează 10-12 ore/săptămână din norma didactică de predare.  +  Articolul 12 (1) Pentru directorii unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică, altele decât cele cu program sportiv suplimentar, care au secţii sau grupe de club sportiv şcolar, obligaţia didactică de predare a acestuia este cea prevăzută la art. 6. (2) Coordonatorii unităţilor de învăţământ care funcţionează cu personalitate juridică, altele decât cele cu program sportiv suplimentar, care au 1-20 de grupe de club sportiv şcolar, efectuează integral norma de predare. (3) Directorii adjuncţi din cadrul unităţilor de învăţământ care funcţionează cu personalitate juridică, altele decât cele cu program sportiv suplimentar, care au peste 20 de grupe de club sportiv şcolar, efectuează o norma didactică de predare de 12 ore/săptămână.  +  Capitolul VI Palate şi cluburi ale copiilor  +  Articolul 13Directorii palatelor copiilor şi directorul Palatului Naţional al Copiilor efectuează 6-8 ore/săptămână din norma didactică de predare.  +  Articolul 14 (1) Directorii cluburilor copiilor care funcţionează sub 10 norme efectuează 10-12 ore/săptămână din norma didactică de predare. (2) Directorii cluburilor copiilor care funcţionează cu cel puţin 10 norme efectuează 8-10 ore/săptămână din norma didactică de predare.  +  Articolul 15Directorul adjunct/Directorii adjuncţi de la Palatul Naţional al Copiilor efectuează 10-12 ore/săptămână din norma didactică de predare.  +  Capitolul VII Casa corpului didactic  +  Articolul 16Directorii caselor corpului didactic efectuează 2-4 ore/săptămână din norma didactică de predare.  +  Articolul 17Profesorul-metodist din cadrul casei corpului didactic efectuează 2-4 ore/săptămână din norma didactică de predare, în specializarea din diploma de licenţă.  +  Capitolul VIII Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti  +  Articolul 18Inspectorii şcolari generali şi inspectorii şcolari generali adjuncţi din cadrul inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti efectuează 2-4 ore/săptămână din norma didactică de predare.  +  Articolul 19 (1) Inspectorii şcolari de specialitate, respectiv inspectorii şcolari din cadrul inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti efectuează 2-4 ore/săptămână din norma didactică de predare. (2) Inspectorii şcolari pentru învăţământul preşcolar şi primar din cadrul inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti efectuează norma didactică de predare de 2-4 ore/săptămână, în specializarea din diploma de licenţă.-----------