HOTĂRÎREA nr. 822 din 1 ianuarie 1959privind reglementarea drepturilor băneşti ale angajaţilor care se deplaseaza în interes de serviciu şi ale celor detasati**
EMITENT
 • CONSILIUL DE MINIŞTRI
 • *Republicare facuta în temeiul art. 2 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 692 din 19 septembrie 1963.** Articolele 1, 3, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 20 şi 24 din hotărîrea republicată au fost modificate prin Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 692 din 19 septembrie 1963. I. DREPTURILE ANGAJAŢILOR TRIMIŞI ÎN DELEGARE1. Angajaţilor trimişi în delegare la distanţe mai mari de 10 km în afară localităţii unde se afla sediul unităţii sau în care îşi au locul de muncă obişnuit li se compensează cheltuielile personale legate de efectuarea delegării prin plata următoarelor diurne fixe (lei pe zi):
           
    Angajatilor cu salariul tarifar lunarIn afara raionuluiIn cadrul raionului
    pina la600 lei ...........127
    intre601 - 800 lei ...........147
    intre801 - 1000 lei ...........167
    intre1001 - 1200 lei ...........178
    intre1201 - 2700 lei ...........188
    peste2700 lei ...........2010
  2. În cazul cînd delegarea durează mai mult de 30 zile neîntrerupte în aceeaşi localitate, angajaţii vor primi o indemnizaţie lunară de 20% din salariul tarifar lunar, care nu va putea depăşi 400 lei lunar pentru delegarile în afară raionului şi 240 lei lunar pentru delegarile în cadrul raionului. II. DREPTURILE ANGAJAŢILOR DETASATI3. Angajaţilor detasati în unităţi ce se afla la distanţe mai mari de 10 km în afară perimetrului localităţii în care se afla sediul unităţii la care lucrează în mod obişnuit li se acordă, în cazul cînd nu se înapoiază la sfîrşitul zilei de lucru, pe lîngă drepturile de salariu, o indemnizaţie de detaşare calculată astfel:- în afară raionului, pe primele 30 zile, o indemnizaţie zilnica egala cu diurna de delegare în afară raionului prevăzută de art. 1 din prezenta hotărîre, iar pe timpul ce depăşeşte primele 30 zile, o indemnizaţie lunară de 20% din salariul tarifar lunar, care nu va putea depăşi 400 lei lunar;- în cadrul raionului, pe primele 30 zile o indemnizaţie zilnica egala cu diurna pentru delegare în cadrul raionului prevăzută la art. 1 din prezenta hotărîre, iar pe timpul ce depăşeşte 30 zile, o indemnizaţie lunară de 20% din salariul tarifar lunar, care nu va putea depăşi 240 lei lunar.4. Indemnizaţia de detaşare se plăteşte lunar şi se calculează la salariul tarifar de încadrare realizat pe timpul detaşării în limita programului normal de 8 ore pe zi. III. DREPTURILE ANGAJAŢILOR CARE SÎNT TRIMIŞI LA LUCRĂRI DE MONTAJE5. Prin lucrări de montaje în sensul prezentei hotărîri se înţeleg: lucrările de montaje-conducte, telemontaje şi reţele electrice pe santiere în continua mişcare, lucrările de montaje, punere în funcţiune, revizuire sau reparatie a instalaţiilor, maşinilor sau agregatelor în întreprinderi sau organizaţii din sectorul socialist, lucrările de montaj industrial pe santiere de construcţii, precum şi altele similare ce vor putea fi stabilite cu avizul Ministerului Finanţelor şi Comitetului de Stat pentru Problemele de Muncă şi Salarii.6. Angajaţii trimişi în mod temporar să efectueze asemenea lucrări în locuri situate la o distanta de peste 10 km în afară perimetrului localităţii unde ei îşi au locul de muncă obişnuit, fără a avea posibilitatea să se înapoieze la sfîrşitul zilei de lucru şi sînt în situaţia să efectueze cheltuieli personale suplimentare, beneficiază de compensarea acestor cheltuieli.Compensarea cheltuielilor personale ale angajaţilor menţionaţi mai sus se face astfel: a) pentru angajaţii trimişi pe santiere în continua mişcare să execute lucrări de montaje-conducte, telemontaje sau reţele electrice: prin plata unei indemnizaţii lunare de 35% din salariul de încadrare, însă nu mai puţin de 240 lei şi nu mai mult de 450 lei lunar; b) pentru angajaţii trimişi să execute lucrări de montaje, punere în funcţiune, revizuire sau reparaţii de instalaţii, maşini ori agregate în întreprinderi sau organizaţii din sectorul socialist, sau lucrări de montaje industriale pe santiere de construcţii, prin plata următoarelor indemnizaţii lunare:- pentru primele 15 zile în aceeaşi localitate: o indemnizaţie lunară de 60% din salariul tarifar de încadrare, însă nu mai puţin de 400 lei şi nu mai mult de 600 lei lunar;- pe timpul ce depăşeşte primele 15 zile: o indemnizaţie lunară de 35% din salariul tarifar de încadrare, însă nu mai puţin de 240 şi nu mai mult de 450 lei lunar.De indemnizaţiile prevăzute în prezentul articol nu pot beneficia muncitorii necalificati, întreprinderile avînd obligaţia să-i recruteze dintre localnici.7. Indemnizaţia de deplasare la lucrările de montaje specificate la art. 6 se plăteşte lunar şi se calculează la salariul tarifar de încadrare realizat pe timpul deplasarii în limita programului normal de 8 ore pe zi. IV. RAMBURSAREA CHELTUIELILOR DE TRANSPORT8. Angajaţii trimişi în delegare sau la lucrările de montaje prevăzute de art. 5 şi cei detasati în alte localităţi, situate la peste 5 km în afară perimetrului localităţii unde lucrează în mod obişnuit, au dreptul la rambursarea cheltuielilor efectuate pentru transport, la plecare şi inapoiere, astfel: a) cu avionul; b) pe calea ferată, cu tren automotor rapid după tariful clasa a II-a, numai pe distanţe mai mari de 300 km, iar cu celelalte feluri de tren după tariful clasa a II-a pe distanţe pînă la 300 km şi după tariful clasa I pe distanţe mai mari de 300 km.Decontarea cheltuielilor făcute cu utilizarea vagonului de dormit se admite numai în cazul călătorilor de noapte şi cu aprobarea prealabilă a conducătorului unităţii; c) pe cai de navigaţie fluviala după tariful de clasa I, iar pe cai de navigaţie maritima după tariful de clasa a II-a; d) cu mijloace de transport în comun interurbane sau rurale de stat după tarifele stabilite pentru aceste transporturi; e) cu mijloace de transport particulare (altele decît autoturismele) pe trasee unde nu exista reţea de cale ferată sau de transporturi în comun ale statului şi pe distanţe mai mari de 5 km, potrivit tarifelor locale şi în limitele stabilite de dispoziţiile legale în vigoare.9. Au dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport pe calea ferată după tariful clasa I pe orice fel de tren şi indiferent de distanta şi pe cai de navigaţie maritima după tariful clasa I, directorii generali, directorii generali adjuncţi şi asimilaţii acestora potrivit normelor Ministerului Finanţelor. V. RAMBURSAREA CHELTUIELILOR DE CAZARE10. * Angajaţii trimişi în delegare în localităţi situate la peste 10 km în afară localităţii unde lucrează în mod obişnuit şi care nu se pot înapoia la sfîrşitul zilei de lucru au dreptul la decontarea cheltuielilor de cazare efectuate, în limita tarifelor legale stabilite pentru una camera cu un pat la hotelurile de categoria I-IV.Cazarea angajaţilor aflaţi în delegare în comune se asigura prin grija comitetelor executive ale sfaturilor populare.Cînd cazarea nu poate fi asigurata la hoteluri sau de către comitetele executive ale sfaturilor populare, potrivit alineatului precedent, angajaţilor li se acordă 10 lei în oraşe şi 5 lei în comune pentru fiecare noapte.Compensarea cheltuielilor de cazare la comune se face pe baza certificării date de comitetul executiv al sfatului popular respectiv că nu s-a putut asigura cazarea.11. Angajaţilor detasati, precum şi celor trimişi la lucrările de montaje prevăzute la art. 5, li se va asigura cazarea, de către unităţile la care sînt trimişi, în baracamente sau clădiri proprii, iar în cazul cînd aceasta nu este posibil, prin închirierea spaţiului locativ necesar, în limita tarifelor legal aprobate. VI. DISPOZIŢII SPECIALE12. Diurna de delegare se plăteşte în raport cu numărul zilelor calendaristice în deplasare şi anume de la ora plecării pînă la ora înapoierii, socotindu-se fiecare 24 ore cît o zi de deplasare.Angajaţii au dreptul la diurna (indemnizaţie) numai în cazul cînd deplasarea lor durează minimum 12 ore.În cazul deplasarii de mai multe zile, diurna (indemnizaţia) pe ultima zi de deplasare se calculează potrivit prevederilor alineatului precedent.13. Angajaţii aflaţi în delegare, detaşare sau la lucrările de montaj prevăzute la art. 5 li se asigura, în afară de diurnele sau indemnizaţiile prevăzute în hotărîrea de faţa, următoarele drepturi de salarii: a) pe timpul delegării:- muncitorilor: salariul mediu zilnic realizat în ultimele trei luni la locul lor permanent de muncă, în calculul căruia intra: salariul tarifar, adaosul de acord, premiile, precum şi sporurile de: calificare, pentru exercitarea unei funcţii suplimentare, de şef de echipa sau brigada şi de vechime (acolo unde sporul de vechime se plăteşte lunar);- personalului tehnic-administrativ: salariul tarifar de încadrare cuvenit pentru timpul lucrat în program normal de 8 ore pe zi şi celelalte drepturi legate de acesta, în afară de cele acordate pentru condiţii deosebite de muncă sau de trai; b) pe timpul delegării angajaţilor care prin natura funcţiei lor sînt trimişi în delegare cu regularitate: salariul tarifar de încadrare cuvenit pe timpul lucrat în program de 8 ore pe zi şi celelalte drepturi legate de acesta, în afară de cele acordate pentru condiţii deosebite de muncă sau de trai; c) pe timpul detaşării sau trimiterii la lucrările de montaje prevăzute la art. 5: drepturile de salariu aferente muncii efectiv prestate la locul de muncă unde sînt trimişi.14. Angajaţii aflaţi în delegare îşi vor executa sarcinile în timpul programului normal de lucru de 8 ore pe zi.15. Angajaţii trimişi să execute lucrări de montaje pe santierele de construcţii unde se plăteşte indemnizaţie de şantier pot primi, fie indemnizaţia pentru deplasări la lucrări de montaje, fie indemnizaţia de şantier. Ei au dreptul sa opteze pentru acela din drepturi care îi avantajeaza.Angajaţii aflaţi sau trimişi pentru executarea unor lucrări unde primesc indemnizaţii pentru lucrări de montaje, indemnizaţie de şantier sau spor de izolare pentru condiţii speciale nu au dreptul la diurna de delegare pe timpul cît se afla la aceste lucrări.Angajaţii care beneficiază de diurna de delegare nu pot primi şi spor de şantier, indemnizaţie pentru lucrări de montaje, spor de izolare sau spor pentru condiţii speciale pe timpul cît sînt trimişi în delegare pe santiere sau locuri de muncă unde se plătesc asemenea drepturi, sau se deplaseaza la aceste santiere sau locuri de muncă pe baza sarcinilor de deplasare permanenta pe care le au potrivit funcţiei pe care o îndeplinesc.16. Angajaţii care pe timpul cît se afla în deplasare sau detaşare îşi pierd temporar capacitatea de muncă primesc pe perioada acestei incapacităţi, atît diurna sau indemnizaţia respectiva, cît şi cheltuielile de cazare. Ei nu primesc însă aceste drepturi în cazul internării în spital, cu excepţia salariaţilor detasati, care beneficiază în continuare şi pe timpul spitalizarii de cazare.17. Angajaţii al căror loc de muncă obişnuit sa afla în alta localitate decît cea în care îşi au domiciliul permanent nu beneficiază, pe timpul cît sînt trimişi în deplasare sau detaşare în localitatea domiciliului lor, de diurna (indemnizaţie) şi cheltuielile de cazare, ci numai de rambursarea cheltuielilor de transport.18. Este interzisă fractionarea deplasarilor şi detasarilor prin rechemarea nejustificată a angajaţilor înainte de îndeplinirea sarcinii sau prin fixarea de la început a duratei deplasarii sau detaşării pe o perioadă mai mica decît cea efectiv necesară pentru executarea sarcinii respective.19. Angajaţii în delegare vor putea lua masa la cantinele unităţilor la care sînt trimişi, contra cost. VII. DISPOZIŢII FINALE20. Ministerele, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale sfaturilor populare, precum şi unităţile subordonate vor lua toate măsurile pentru rationalizarea delegarilor şi detasarilor în asa fel ca acestea să se efectueze în cadrul fondurilor aprobate.În acest scop, conducerile ministerelor, celorlalte organe centrale şi comitetele executive ale sfaturilor populare vor lua măsuri tehnico-organizatorice pentru întărirea disciplinei de plan în întreprinderile subordonate, în vederea restringerii delegarilor cu caracter de îndrumare, precum şi pentru cele legate de impulsionarea livrărilor şi comenzilor.21. Dispoziţiile prezentei hotărîri nu se aplică cetăţenilor străini angajaţi pe baza convenţiilor încheiate şi angajaţilor insotitori ai delegatiilor străine.Prevederile cuprinse la art. 8 şi 9 nu sînt aplicabile militarilor; rambursarea cheltuielilor de transport ale acestora se face potrivit normelor speciale în vigoare.22. Ministerul Finanţelor şi Comitetul de Stat pentru Problemele de Muncă şi Salarii vor întocmi în termen de 15 zile de la data publicării prezentei hotărîri norme tehnice de decontare şi control a cheltuielilor de deplasare şi detaşare.23. Nerespectarea prevederilor prezentei hotărîri constituie încălcări ale disciplinei financiare şi atrage, după caz, răspunderea disciplinară sau materială.În cazul cînd aceste încălcări întrunesc elementele unei infracţiuni de serviciu, ele se pedepsesc potrivit legii penale.24. Prezenta hotărîre intră în vigoare pe data de 1 iulie 1959.Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se abroga Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 484 din 2 aprilie 1952, publicată în Buletinul Oficial nr. 19/1952.* Alin. 3 al art. 10 este modificat prin H.C.M. nr. 1449/1968; B. Of. nr. 88 din 6 iulie 1968. ..............