METODOLOGIE din 31 august 2010de organizare și desfășurare și structura probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 657 bis din 23 septembrie 2010    Notă
    Aprobată prin Ordinul nr. 4.802/2010, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 657 din 23 septembrie 2010.
     +  Articolul 1a) Unitățile de învățământ care au în structura lor clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne vor organiza, pentru admiterea în clasa a IX-a la aceste clase, o probă de verificare a cunoștințelor de limbă modernă.b) Proba se organizează în centre stabilite de comisia de admitere județeană/a municipiului București, în perioada prevăzută de metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat.  +  Articolul 2Subiectele pentru proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă se alcătuiesc în conformitate cu programa școlară de clasa a VIII-a, pentru limba modernă întâi de studiu (L1).  +  Articolul 3a) Subiectele pentru proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sunt unice la nivelul județului/municipiului București. Acestea se elaborează de către comisia județeană/a municipiului București de elaborare a subiectelor, formată din profesori de specialitate (care nu au rude în concurs) și sunt aprobate de inspectorul de specialitate sau de un profesor metodist, desemnat de inspectorul de specialitate (în cazul în care inspectorul nu este specialist în limba pentru care se elaborează subiectele).b) Comisia menționată la alin. a) este numită prin decizie a inspectorului școlar general, la propunerea inspectorului școlar de specialitate sau a unui profesor metodist, desemnat de inspectorul de specialitate (în cazul în care inspectorul nu este specialist în limba pentru care se elaborează subiectele).c) Comisiile de examinare și evaluare pentru proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă funcționează în centre de examen, la care sunt arondate liceele cu clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne. Comisiile de examinare și evaluare se numesc prin decizie a inspectorului școlar general, la propunerea inspectorului școlar de specialitate sau a unui profesor metodist, desemnat de inspectorul de specialitate (în cazul în care inspectorul nu este specialist în limba pentru care se elaborează subiectele).d) În fiecare centru de examen în care se organizează probă de verificare a cunoștințelor de limbă modernă, se numește, prin decizie a inspectorului școlar general, și o comisie de contestații, formată din cadre didactice de specialitate, altele decât cele care sunt numite în comisiile de examinare și evaluare. Comisiile de contestații se numesc la propunerea inspectorului școlar de specialitate sau a unui profesor metodist, desemnat de inspectorul de specialitate (în cazul în care inspectorul nu este specialist în limba pentru care se elaborează subiectele).4. Examenul de verificare a cunoștințelor de limbă modernă constă din două probe:a) Proba scrisă, pentru care se acordă un punctaj maxim de 70 de puncte, din care 10 din oficiu;b) Proba orală, pentru care se acordă un punctaj maxim de 30 de puncte.5. a) Subiectul pentru proba scrisă va cuprinde itemi obiectivi pentru verificarea cunoștințelor de gramatică și vocabular (tip text lacunar, alegere multiplă, exerciții de corectare etc.), conform programei clasei a VIII-a pentru limba modernă întâi de studiu.b) Timpul afectat probei scrise este de 60 minute.c) Pentru proba scrisă se pot depune contestații, la centrul la care s-a desfășurat proba, în perioada prevăzută de metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat.6. a) Proba orală va consta din:– descrierea unei imagini/citirea unui text (aflate pe un bilet semnat de membrii comisiei de examinare și evaluare și vizat de inspectorul de specialitate/profesor metodist, conform pct. 3);– răspuns la patru întrebări (scrise pe bilet) referitoare la imagine/text: două întrebări de înțelegere globală, două întrebări de înțelegere în detaliu a textului.b) Pentru evaluarea performanței la proba orală se vor aplica următoarele criterii:> Vocabular și elemente de construcție a comunicării:10 p - elevul folosește bine un număr mare de unități lexicale/gramaticale, care îi permit să-și exprime bine ideile; face puține greșeli;8 p - elevul folosește un număr suficient de mare de unități lexicale/structuri gramaticale, se exprimă clar, fără a-și căuta cuvintele; greșelile făcute nu împiedică comunicarea;6 p - elevul are cunoștințe lexicale/gramaticale satisfăcătoare, exprimă idei cu o oarecare ezitare/greșeli, dar realizează comunicarea;4 p - elevul folosește puține structuri lexicale/gramaticale, face multe greșeli, comunicarea este dificilă;2 p - elevul are un bagaj lexical/gramatical insuficient, face foarte multe greșeli, nu poate realiza comunicarea;> Înțelegerea contextului și fluența exprimării:10 p - elevul se exprimă fluent și spontan; răspunsul dovedește înțelegerea în detaliu a temei;8 p - elevul se exprimă fluent, cu pauze aproape insesizabile pentru a-și căuta structura lexicală/gramaticală potrivită; răspunsul dovedește o bună înțelegere a temei;6 p - elevul se exprimă inteligibil, cu mici pauze pentru a-și căuta structura lexicală/gramaticală potrivită; răspunsul dovedește o înțelegere globală satisfăcătoare a temei;4 p - elevul folosește enunțuri incomplete, cu pauze lungi și dese ezitări; răspunsul dovedește o defectuoasă înțelegere a temei;2 p - elevul nu poate produce decât enunțuri scurte, fără legătură cu contextul, cu pauze mari între ele; răspunsul dovedește că nu a înțeles tema.> Pronunția și intonația10 p - elevul are o pronunție apropiată de pronunția standard;8 p - elevul are o pronunție bună, cu puține abateri de la normă;6 p - elevul are o pronunție acceptabilă, care permite realizarea comunicării cu ușurință;4 p - elevul are o pronunție defectuoasă, care împiedică comunicarea;2 p - pronunția elevului nu permite comunicarea.c) Nu se admit contestații la proba orală.7. a) Profesorii examinatori acordă puncte candidatului la fiecare din cele două probe. Media aritmetică a punctajelor acordate de cei doi evaluatori la fiecare probă, reprezintă punctajul final al candidatului la proba respectivă.Punctajele finale obținute la cele două probe (scrisă și orală) se adună, iar rezultatul se împarte la 10, obținându-se astfel nota finală a candidatului.b) Se consideră admis la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă elevul care a obținut minimum nota 6.c) Rezultatele finale ale probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă se afișează, în perioada prevăzută de calendarul admiterii, la avizierul școlii în care s-a desfășurat proba.8. a) Candidații care au susținut și au promovat proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă vor putea opta, în liceul la care au fost repartizați, pentru clasele cu predare intensivă a unei limbi moderne, fără a mai susține altă probă de verificare a cunoștințelor de limbă.b) Dacă, după repartizarea la clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi moderne a candidaților care au susținut proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă, menționată la lit. a), mai rămân locuri libere, unitățile de învățământ organizează o probă de verificare a cunoștințelor de limbă.c) Proba menționată la lit. b) se va desfășura într-o perioadă care va fi anunțată de conducerea unității de învățământ și care va fi afișată la avizierul școlii, odată cu listele candidaților admiși în clasa a IX-a.d) Comisia de elaborare a subiectelor în vederea evaluării și testării candidaților care doresc să fie înscriși la clase cu predare intensivă a unei limbi moderne, se constituie la nivelul unității școlare, cu aprobarea inspectorului de specialitate.e) Pentru testarea candidaților pentru clasele cu predare intensivă a unei limbi moderne, se aplică același tip de probă, cu aceeași structură ca la clasele bilingve. Subiectele vor fi elaborate în conformitate cu programa școlară de clasa a VIII-a pentru limba modernă întâi de studiu și vor fi avizate de inspectorul de specialitate sau de un metodist, desemnat de inspectorul de specialitate (în cazul în care inspectorul nu este specialist în limba pentru care se elaborează subiectele).f) Se consideră admis la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă elevul care a obținut minimum nota 6.g) Elevii vor primi note la proba menționată la lit. b), dar înscrierea la clasa intensivă se va face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere. În cazul în care, pe ultimul loc, sunt mai mulți candidați cu medii de admitere egale, ei vor fi admiși la clasa cu predare intensivă a limbii moderne în ordinea descrescătoare a notelor de la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă.---------