METODOLOGIE din 31 august 2010de organizare şi desfăşurare şi structura probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul şcolar 2011-2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 657 bis din 23 septembrie 2010    ----------- Notă *) Aprobată de Ordinul nr. 4.802/2010, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 657 din 23 septembrie 2010.  +  Articolul 1 a) Unităţile de învăţământ care au în structura lor clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne vor organiza, pentru admiterea în clasa a IX-a la aceste clase, o probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă. b) Proba se organizează în centre stabilite de comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, în perioada prevăzută de metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat.  +  Articolul 2Subiectele pentru proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă se alcătuiesc în conformitate cu programa şcolară de clasa a VIII-a, pentru limba modernă întâi de studiu (L1).  +  Articolul 3 a) Subiectele pentru proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sunt unice la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti. Acestea se elaborează de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de elaborare a subiectelor, formată din profesori de specialitate (care nu au rude în concurs) şi sunt aprobate de inspectorul de specialitate sau de un profesor metodist, desemnat de inspectorul de specialitate (în cazul în care inspectorul nu este specialist în limba pentru care se elaborează subiectele). b) Comisia menţionată la alin. a) este numită prin decizie a inspectorului şcolar general, la propunerea inspectorului şcolar de specialitate sau a unui profesor metodist, desemnat de inspectorul de specialitate (în cazul în care inspectorul nu este specialist în limba pentru care se elaborează subiectele). c) Comisiile de examinare şi evaluare pentru proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă funcţionează în centre de examen, la care sunt arondate liceele cu clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne. Comisiile de examinare şi evaluare se numesc prin decizie a inspectorului şcolar general, la propunerea inspectorului şcolar de specialitate sau a unui profesor metodist, desemnat de inspectorul de specialitate (în cazul în care inspectorul nu este specialist în limba pentru care se elaborează subiectele). d) În fiecare centru de examen în care se organizează probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, se numeşte, prin decizie a inspectorului şcolar general, şi o comisie de contestaţii, formată din cadre didactice de specialitate, altele decât cele care sunt numite în comisiile de examinare şi evaluare. Comisiile de contestaţii se numesc la propunerea inspectorului şcolar de specialitate sau a unui profesor metodist, desemnat de inspectorul de specialitate (în cazul în care inspectorul nu este specialist în limba pentru care se elaborează subiectele).4. Examenul de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă constă din două probe: a) Proba scrisă, pentru care se acordă un punctaj maxim de 70 de puncte, din care 10 din oficiu; b) Proba orală, pentru care se acordă un punctaj maxim de 30 de puncte.5. a) Subiectul pentru proba scrisă va cuprinde itemi obiectivi pentru verificarea cunoştinţelor de gramatică şi vocabular (tip text lacunar, alegere multiplă, exerciţii de corectare etc.), conform programei clasei a VIII-a pentru limba modernă întâi de studiu. b) Timpul afectat probei scrise este de 60 minute. c) Pentru proba scrisă se pot depune contestaţii, la centrul la care s-a desfăşurat proba, în perioada prevăzută de metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat.6. a) Proba orală va consta din:- descrierea unei imagini/citirea unui text (aflate pe un bilet semnat de membrii comisiei de examinare şi evaluare şi vizat de inspectorul de specialitate/profesor metodist, conform pct. 3);- răspuns la patru întrebări (scrise pe bilet) referitoare la imagine/text: două întrebări de înţelegere globală, două întrebări de înţelegere în detaliu a textului. b) Pentru evaluarea performanţei la proba orală se vor aplica următoarele criterii:> Vocabular şi elemente de construcţie a comunicării:10 p - elevul foloseşte bine un număr mare de unităţi lexicale/gramaticale, care îi permit să-şi exprime bine ideile; face puţine greşeli;8 p - elevul foloseşte un număr suficient de mare de unităţi lexicale/structuri gramaticale, se exprimă clar, fără a-şi căuta cuvintele; greşelile făcute nu împiedică comunicarea;6 p - elevul are cunoştinţe lexicale/gramaticale satisfăcătoare, exprimă idei cu o oarecare ezitare/greşeli, dar realizează comunicarea;4 p - elevul foloseşte puţine structuri lexicale/gramaticale, face multe greşeli, comunicarea este dificilă;2 p - elevul are un bagaj lexical/gramatical insuficient, face foarte multe greşeli, nu poate realiza comunicarea;> Înţelegerea contextului şi fluenţa exprimării:10 p - elevul se exprimă fluent şi spontan; răspunsul dovedeşte înţelegerea în detaliu a temei;8 p - elevul se exprimă fluent, cu pauze aproape insesizabile pentru a-şi căuta structura lexicală/gramaticală potrivită; răspunsul dovedeşte o bună înţelegere a temei;6 p - elevul se exprimă inteligibil, cu mici pauze pentru a-şi căuta structura lexicală/gramaticală potrivită; răspunsul dovedeşte o înţelegere globală satisfăcătoare a temei;4 p - elevul foloseşte enunţuri incomplete, cu pauze lungi şi dese ezitări; răspunsul dovedeşte o defectuoasă înţelegere a temei;2 p - elevul nu poate produce decât enunţuri scurte, fără legătură cu contextul, cu pauze mari între ele; răspunsul dovedeşte că nu a înţeles tema.> Pronunţia şi intonaţia10 p - elevul are o pronunţie apropiată de pronunţia standard;8 p - elevul are o pronunţie bună, cu puţine abateri de la normă;6 p - elevul are o pronunţie acceptabilă, care permite realizarea comunicării cu uşurinţă;4 p - elevul are o pronunţie defectuoasă, care împiedică comunicarea;2 p - pronunţia elevului nu permite comunicarea. c) Nu se admit contestaţii la proba orală.7. a) Profesorii examinatori acordă puncte candidatului la fiecare din cele două probe. Media aritmetică a punctajelor acordate de cei doi evaluatori la fiecare probă, reprezintă punctajul final al candidatului la proba respectivă.Punctajele finale obţinute la cele două probe (scrisă şi orală) se adună, iar rezultatul se împarte la 10, obţinându-se astfel nota finală a candidatului. b) Se consideră admis la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă elevul care a obţinut minimum nota 6. c) Rezultatele finale ale probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă se afişează, în perioada prevăzută de calendarul admiterii, la avizierul şcolii în care s-a desfăşurat proba.8. a) Candidaţii care au susţinut şi au promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă vor putea opta, în liceul la care au fost repartizaţi, pentru clasele cu predare intensivă a unei limbi moderne, fără a mai susţine altă probă de verificare a cunoştinţelor de limbă. b) Dacă, după repartizarea la clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi moderne a candidaţilor care au susţinut proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, menţionată la lit. a), mai rămân locuri libere, unităţile de învăţământ organizează o probă de verificare a cunoştinţelor de limbă. c) Proba menţionată la lit. b) se va desfăşura într-o perioadă care va fi anunţată de conducerea unităţii de învăţământ şi care va fi afişată la avizierul şcolii, odată cu listele candidaţilor admişi în clasa a IX-a. d) Comisia de elaborare a subiectelor în vederea evaluării şi testării candidaţilor care doresc să fie înscrişi la clase cu predare intensivă a unei limbi moderne, se constituie la nivelul unităţii şcolare, cu aprobarea inspectorului de specialitate. e) Pentru testarea candidaţilor pentru clasele cu predare intensivă a unei limbi moderne, se aplică acelaşi tip de probă, cu aceeaşi structură ca la clasele bilingve. Subiectele vor fi elaborate în conformitate cu programa şcolară de clasa a VIII-a pentru limba modernă întâi de studiu şi vor fi avizate de inspectorul de specialitate sau de un metodist, desemnat de inspectorul de specialitate (în cazul în care inspectorul nu este specialist în limba pentru care se elaborează subiectele). f) Se consideră admis la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă elevul care a obţinut minimum nota 6. g) Elevii vor primi note la proba menţionată la lit. b), dar înscrierea la clasa intensivă se va face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere. În cazul în care, pe ultimul loc, sunt mai mulţi candidaţi cu medii de admitere egale, ei vor fi admişi la clasa cu predare intensivă a limbii moderne în ordinea descrescătoare a notelor de la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă.---------