HOTĂRÂRE nr. 775 din 27 iulie 2011privind stabilirea măsurilor pentru supravegherea pieţei aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi şi stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a acestora
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 23 august 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, denumite în continuare aparate, precum şi accesoriilor. (2) Pentru aplicarea prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează: a) aparate - aparatele consumatoare de combustibili gazoşi, utilizate pentru gătit, încălzire, producerea apei calde, refrigerare, iluminare sau spălare şi care au, dacă este cazul, o temperatură normală a apei care nu depăşeşte 105°C. Se consideră aparate arzătoarele cu aer insuflat şi corpurile de încălzire care urmează să fie echipate cu astfel de arzătoare; b) accesorii - dispozitivele de siguranţă, de control sau dispozitivele de reglaj, altele decât arzătoarele cu aer insuflat şi corpurile de încălzire care urmează să fie echipate cu astfel de arzătoare, comercializate separat pe piaţă pentru uz special şi proiectate să fie încorporate într-un aparat consumator de combustibili gazoşi sau asamblate pentru a constitui un astfel de aparat; c) combustibil gazos - orice combustibil care este în stare gazoasă la o temperatură de 15°C la o presiune de până la 1 bar; d) aparatul utilizat în mod normal - un aparat, corect instalat şi întreţinut regulamentar, în conformitate cu instrucţiunile producătorului, sau utilizat la o variaţie normală a calităţii gazelor şi cu o fluctuaţie normală a presiunii de alimentare a acestuia ori utilizat în conformitate cu destinaţia sa sau într-un mod care poate fi prevăzut în mod rezonabil. (3) Autoritatea pentru supravegherea pieţei care verifică respectarea prevederilor prezentei hotărâri este Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR). (4) Se exclud din domeniul de aplicare a prezentei hotărâri aparatele proiectate special pentru utilizarea în procese industriale care se desfăşoară în incinte industriale.  +  Articolul 2 (1) Se admit introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a aparatelor care utilizate în mod normal nu pun în pericol siguranţa persoanelor, animalelor domestice şi proprietăţii. (2) Nu se pot interzice, limita sau împiedica introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a aparatelor care îndeplinesc cerinţele prezentei hotărâri şi care poartă marcajul CE prevăzut la art. 10. (3) Nu se poate interzice, limita sau împiedica introducerea pe piaţă a accesoriilor însoţite de certificatul prevăzut la art. 8 alin. (4).  +  Articolul 3 (1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri elaborează şi actualizează lista cuprinzând tipurile de gaze şi presiunile de alimentare corespunzătoare utilizate pe teritoriul României, după obţinerea acestor informaţii de la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei. (2) Lista cuprinzând tipurile de gaze şi presiunile de alimentare corespunzătoare utilizate pe teritoriul României se aprobă prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri comunică celorlalte state membre şi Comisiei Europene lista cuprinzând tipurile de gaze şi presiunile de alimentare corespunzătoare utilizate pe teritoriul României.  +  Articolul 4Aparatele şi accesoriile trebuie să îndeplinească cerinţele esenţiale aplicabile acestora, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 5 (1) Se consideră că aparatele şi accesoriile îndeplinesc cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 dacă acestea sunt conforme cu: a) standardele naţionale ale statelor membre, care pun în aplicare standarde armonizate, ale căror numere de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; b) standardele naţionale relevante, în măsura în care în domeniile acoperite de astfel de standarde nu există standarde armonizate. (2) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri transmite Comisiei Europene standardele naţionale din categoria celor prevăzute la alin. (1) lit. b), pe care le consideră că respectă cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1. (3) Lista cuprinzând standardele naţionale prevăzute la alin. (1) lit. b) şi numerele de referinţă ale standardelor prevăzute la alin. (1) lit. a) se aprobă prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se actualizează ori de câte ori este necesar.  +  Articolul 6 (1) În situaţia în care Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri constată că standardele menţionate la art. 5 alin. (1) nu respectă în totalitate cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1, transmite o informare motivată Comitetului permanent de pe lângă Comisia Europeană, denumit în continuare Comitetul permanent, prevăzut la art. 13 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările ulterioare. (2) În situaţia în care Comisia Europeană notifică asupra deciziei Comitetului permanent privind retragerea standardelor respective din publicaţiile naţionale ale statelor membre, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri dispune prin ordin al ministrului retragerea acestora din lista prevăzută la art. 3 alin. (3).  +  Articolul 7 (1) În situaţia în care autoritatea de supraveghere a pieţei constată că utilizarea normală a aparatelor care poartă marcajul CE poate să pună în pericol siguranţa persoanelor, a animalelor domestice sau a proprietăţii, dispune toate măsurile necesare pentru retragerea aparatelor respective de pe piaţă şi interzicerea sau restrângerea introducerii acestora pe piaţă. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), autoritatea pentru supravegherea pieţei informează Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri despre orice măsură de acest fel, motivând decizia sa, şi, în special, dacă neconformitatea se datorează: a) neîndeplinirii cerinţelor esenţiale prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a faptului că aparatul nu corespunde standardelor prevăzute la art. 5 alin. (1); b) aplicării incorecte a standardelor prevăzute la art. 5 alin. (1); c) deficienţelor din standardele prevăzute la art. 5 alin. (1). (3) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri informează Comisia Europeană asupra măsurilor adoptate potrivit prevederilor alin. (1). (4) În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieţei constată că un aparat care nu este conform poartă marcajul CE, ia măsurile necesare şi informează Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în legătură cu decizia.  +  Articolul 8 (1) Metodele prin care se certifică conformitatea aparatelor fabricate în serie sunt: a) examinarea CE de tip, prevăzută la pct. 1 din anexa nr. 2;şi b) anterior introducerii pe piaţă, la alegerea producătorului, unul dintre următoarele mijloace: declaraţia de conformitate CE cu tipul, prevăzută la pct. 2 din anexa nr. 2, sau declaraţia de conformitate CE cu tipul (asigurarea calităţii producţiei), prevăzută la pct. 3 din anexa nr. 2 ori declaraţia de conformitate CE cu tipul (asigurarea calităţii produsului), prevăzută la pct. 4 din anexa nr. 2, sau verificarea CE, prevăzută la pct. 5 din anexa nr. 2. (2) În cazul fabricaţiei unui aparat ca unicat sau în cantităţi mici, producătorul poate să aleagă verificarea CE pentru fiecare produs, prevăzută la pct. 6 din anexa nr. 2. (3) După realizarea procedurilor prevăzute la alin. (1) lit. (b) şi alin. (2), se aplică marcajul CE de conformitate pe aparatele conforme, cu respectarea dispoziţiilor art. 11. (4) Metodele de certificare a conformităţii prevăzute la alin. (1) se aplică şi accesoriilor, cu excepţia cerinţei de aplicare a marcajului CE de conformitate şi, dacă este cazul, întocmirii declaraţiei de conformitate. Certificarea conformităţii se realizează prin emiterea unui certificat, care însoţeşte accesoriul, prin care se atestă conformitatea accesoriilor cu prevederile aplicabile acestora din prezenta hotărâre şi în care se precizează caracteristicile accesoriilor şi modul în care acestea trebuie să fie încorporate în aparat sau asamblate pentru a răspunde cerinţelor esenţiale prevăzute în anexa nr. 1, aplicabile aparatelor finite. (5) În acest caz, în documentele, notele sau în instrucţiunile prevăzute de cadrul legal în vigoare şi care însoţesc aceste aparate trebuie specificate referinţele directivelor aplicate, aşa cum sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (6) Înregistrările şi corespondenţa referitoare la metodele de certificare a conformităţii se redactează în limba oficială a statului membru unde este stabilit organismul responsabil pentru realizarea evaluării sau într-o limbă acceptată de către organismul care evaluează conformitatea.  +  Articolul 9 (1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri notifică Comisiei Europene şi celorlalte state membre organismele pe care le-a desemnat să îndeplinească procedurile menţionate la art. 8, împreună cu sarcinile specifice stabilite în responsabilitatea acestor organisme şi numerele de identificare atribuite în prealabil acestora de către Comisia Europeană. (2) Lista organismelor notificate, inclusiv numerele de identificare atribuite acestora, este publicată şi actualizată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (3) Pentru a fi notificate Comisiei Europene, organismele trebuie să îndeplinească criteriile minime prevăzute în anexa nr. 5. (4) Evaluarea organismelor de evaluare a conformităţii ce solicită a fi desemnate şi notificate şi monitorizarea celor notificate se realizează de către organismul naţional de acreditare în sensul şi în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 . (5) Procedura privind desemnarea şi notificarea organismelor de evaluare a conformităţii aparatelor şi accesoriilor se aprobă prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (6) Se consideră că organismele care îndeplinesc criteriile de evaluare precizate în standardele armonizate aplicabile satisfac criteriile prevăzute în anexa nr. 5. (7) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri retrage notificarea în cazul în care constată că un organism nu mai îndeplineşte criteriile prevăzute în anexa nr. 5 şi informează imediat Comisia Europeană şi celelalte state membre cu privire la această măsură.  +  Articolul 10 (1) Marcajul CE şi inscripţionările stabilite în anexa nr. 3 se aplică într-o formă vizibilă, uşor lizibilă şi de neşters pe aparat sau pe o placă de timbru fixată pe acesta. Placa de timbru se proiectează astfel încât să nu poată fi reutilizată. (2) Se interzice aplicarea pe aparate a marcajelor care pot induce în eroare părţile terţe în privinţa semnificaţiei şi formei marcajului CE. Pe aparatele sau pe plăcile de timbru se poate aplica oricare alt marcaj, cu condiţia ca vizibilitatea şi lizibilitatea marcajului CE să nu fie reduse.  +  Articolul 11Fără a se aduce atingere prevederilor art. 7: a) în cazul în care autoritatea de supraveghere a pieţei constată că marcajul CE a fost aplicat în mod incorect, producătorul ori reprezentantul său autorizat are obligaţia de a asigura conformitatea produsului cu prevederile referitoare la marcajul CE şi de a opri încălcarea prevederilor prezentei hotărâri, în condiţiile stabilite de autoritatea de supraveghere a pieţei; b) în cazul în care neconformitatea continuă, autoritatea de supraveghere a pieţei ia măsurile necesare pentru a restrânge sau a interzice introducerea pe piaţă a aparatului în cauză ori pentru a asigura că acesta este retras de pe piaţă în conformitate cu procedura prevăzută la art. 7.  +  Articolul 12 (1) Orice decizie luată în temeiul prezentei hotărâri care prevede restricţii la introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a unui aparat trebuie să stabilească temeiul legal care a stat la baza acesteia. (2) Decizia prevăzută la alin. (1) se notifică în termen de 72 de ore părţii în cauză şi poate fi contestată la instanţa competentă potrivit legii.  +  Articolul 13În cazul în care producătorul ori reprezentantul său autorizat nu este stabilit în România, responsabilităţile acestuia referitoare la introducerea pe piaţă în România a aparatelor şi accesoriilor revin importatorului sau persoanei responsabile cu introducerea pe piaţă a acestora.  +  Articolul 14 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea de către producător a prevederilor art. 4 referitoare la cerinţele esenţiale şi a prevederilor art. 5 alin. (1) referitoare la aplicarea standardelor armonizate, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, retragerea de pe piaţă, interzicerea utilizării şi a introducerii pe piaţă a produselor neconforme; b) nerespectarea de către producător a prevederilor art. 8 referitoare la respectarea procedurilor pentru evaluarea conformităţii, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei şi interzicerea comercializării până la o dată stabilită de organismul de supraveghere a pieţei de comun acord cu producătorul sau cu reprezentantul autorizat al acestuia, după caz, pentru eliminarea neconformităţilor; c) nerespectarea de către producător a prevederilor art. 10 referitoare la aplicarea marcajului, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piaţă şi interzicerea introducerii pe piaţă a produselor nemarcate sau marcate incorect până la eliminarea neconformităţilor. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se realizează de ISCIR prin personalul împuternicit. (3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. (4) Dispoziţiile referitoare la contravenţii, prevăzute la alin. (1)-(3), se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Orice decizie luată de ISCIR în baza prezentei hotărâri, din care rezultă sancţiuni şi restricţii de introducere pe piaţă sau punere în funcţiune a aparatelor şi accesoriilor, menţionează temeiul legal al deciziei, în condiţiile prezentei hotărâri, şi se aduce la cunoştinţa Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.  +  Articolul 15Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 16Prezenta hotărâre intră în vigoare în 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 17La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 9 iunie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.*Prezenta hotărâre transpune în legislaţia naţională prevederile Directivei 2009/142/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 330 din 16 decembrie 2009.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul economiei, comerţuluişi mediului de afaceri,Ion AritonPreşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementare în Domeniul Energiei,Iulius Dan PlavetiŞeful Departamentului pentru Afaceri Europene,Bogdan MănoiuBucureşti, 27 iulie 2011.Nr. 775.  +  Anexa 1CERINŢE ESENŢIALENOTĂ:Obligaţiile care rezultă din cerinţele esenţiale pentru aparatele din prezenta anexă se aplică şi accesoriilor la care există un risc asemănător.1. Condiţii generale1.1. Aparatele trebuie proiectate şi fabricate astfel încât să funcţioneze în siguranţă şi să nu prezinte pericol pentru persoane, animale domestice sau proprietate când se utilizează în mod normal, conform definiţiei prevăzute la art. 1 alin. (2) din hotărâre.1.2. Atunci când sunt introduse pe piaţă, aparatele trebuie: a) să fie însoţite de instrucţiunile tehnice pentru instalator; b) să fie însoţite de instrucţiunile de utilizare şi de întreţinere pentru utilizator; c) să poarte etichete de atenţionare, care trebuie să existe şi pe ambalaj.Instrucţiunile şi etichetele de atenţionare trebuie să fie redactate în limba sau în limbile oficiale ale statelor membre de destinaţie.1.2.1. Instrucţiunile tehnice pentru instalator trebuie să conţină toate instrucţiunile de instalare, reglare şi întreţinere necesare pentru a se asigura că aceste operaţii sunt efectuate corect şi că aparatul poate fi utilizat în siguranţă. Instrucţiunile trebuie să specifice, în special: a) tipul de gaz utilizat; b) presiunea de alimentare cu gaz; c) debitul de aer proaspăt necesar:(i) pentru alimentarea cu aer de combustie;(îi) pentru evitarea formării amestecurilor periculoase de gaze nearse la aparatele care nu sunt prevăzute cu dispozitivul menţionat la pct. 3.2.3; d) condiţiile de evacuare a gazelor de ardere; e) caracteristicile şi cerinţele privind asamblarea pentru arzătoarele cu aer insuflat şi corpurile de încălzire care vor fi dotate cu astfel de arzătoare, care asigură conformitatea cu cerinţele esenţiale aplicabile aparatelor finite şi, dacă este cazul, cu lista combinaţiilor recomandate de producător.1.2.2. Instrucţiunile de utilizare şi întreţinere pentru utilizator trebuie să conţină toate informaţiile necesare utilizării în siguranţă şi trebuie, în special, să atragă atenţia utilizatorului asupra oricăror restricţii privind utilizarea.1.2.3. Etichetele de atenţionare de pe aparat şi ambalajul acestuia trebuie să indice clar tipul de gaz utilizat, presiunea de alimentare cu gaz şi orice restricţii privind utilizarea, în special restricţia potrivit căreia aparatul trebuie instalat numai în zonele în care există ventilaţie suficientă.1.3. Accesoriile destinate a fi utilizate într-un aparat trebuie să fie proiectate şi fabricate astfel încât să corespundă în totalitate destinaţiei când sunt încorporate conform instrucţiunilor de instalare.Instrucţiunile de instalare, reglare, funcţionare şi întreţinere trebuie să fie furnizate împreună cu accesoriile aferente.2. Materiale2.1. Materialele trebuie să corespundă scopului pentru care sunt utilizate şi trebuie să reziste la condiţiile mecanice, chimice şi termice la care sunt prevăzute a fi supuse.2.2. Producătorul sau furnizorul aparatului trebuie să garanteze proprietăţile materialelor care sunt importante pentru siguranţa aparatului.3. Proiectarea şi fabricaţia3.1. Generalităţi3.1.1. Aparatele trebuie să fie fabricate astfel încât atunci când se utilizează în mod normal să nu poată să apară instabilitate, deformare, rupere sau uzură care ar putea diminua siguranţa acestora.3.1.2. Condensul produs la pornire şi/sau în timpul utilizării nu trebuie să afecteze siguranţa aparatelor.3.1.3. Aparatele trebuie să fie proiectate şi fabricate astfel încât riscul exploziei, în cazul unui incendiu de origine externă, să fie minim.3.1.4. Aparatele trebuie să fie fabricate astfel încât să se evite pătrunderea apei şi a aerului fals în circuitul de gaze.3.1.5. În eventualitatea unei fluctuaţii de energie auxiliară în limite normale, aparatele trebuie să continue să funcţioneze în condiţii de siguranţă.3.1.6. Fluctuaţia anormală sau întreruperea în alimentarea cu energie auxiliară ori restabilirea acestei alimentări nu trebuie să constituie o sursă de pericol.3.1.7. Aparatele trebuie să fie proiectate şi fabricate astfel încât riscurile de origine electrică să fie evitate. În domeniile aplicabile, conformarea cu obiectivele de siguranţă privind riscurile electrice prevăzute în Legea nr. 245/2004 privind securitatea generală a produselor, republicată, trebuie să fie echivalentă cu îndeplinirea prezentei cerinţe.3.1.8. Toate componentele sub presiune ale unui aparat trebuie să reziste la solicitările mecanice şi termice la care sunt supuse, fără nicio deformare care să afecteze siguranţa.3.1.9. Aparatele trebuie să fie proiectate şi fabricate astfel încât o defecţiune a dispozitivului de siguranţă, de control sau de reglaj să nu constituie o sursă de pericol.3.1.10. Dacă un aparat este dotat cu dispozitive de siguranţă şi control, funcţionarea dispozitivelor de siguranţă nu trebuie să fie influenţată de funcţionarea dispozitivelor de control.3.1.11. Toate părţile aparatelor care sunt instalate sau reglate în faza de fabricaţie şi asupra cărora nu trebuie să se intervină de către utilizator ori de către instalator trebuie să fie protejate corespunzător.3.1.12. Manetele şi alte dispozitive de comandă şi de reglaj trebuie să fie marcate clar şi să aibă instrucţiuni corespunzătoare, astfel încât să se prevină orice eroare de manevră. Acestea trebuie să fie concepute astfel încât să împiedice manevrarea accidentală.3.2. Degajarea gazelor nearse3.2.1. Aparatele trebuie să fie fabricate astfel încât viteza de degajare a gazelor să nu prezinte pericol.3.2.2. Aparatele trebuie să fie fabricate astfel încât degajarea de gaze în timpul aprinderii, reaprinderii şi după stingerea flăcării să fie limitată, pentru a se evita acumularea periculoasă de gaze nearse în aparat.3.2.3. Aparatele destinate utilizării în spaţii închise şi în camere trebuie să fie dotate cu un dispozitiv special pentru a se evita acumularea periculoasă de gaze nearse în astfel de spaţii sau camere. Aparatele care nu sunt dotate cu aceste dispozitive trebuie să fie folosite doar în locurile unde există ventilaţie suficientă pentru a se evita acumularea periculoasă de gaze nearse. Condiţiile specifice de ventilaţie a spaţiului pentru instalarea acestor aparate, ţinând cont de caracteristicile speciale ale acestora, sunt prevăzute în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2009 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, cu modificările şi completările ulterioare. Aparatele de gătit de uz profesional şi aparatele alimentate cu gaze care conţin componente toxice trebuie să fie dotate cu dispozitivele menţionate anterior.3.3. AprindereaAparatele trebuie să fie fabricate astfel încât atunci când sunt utilizate în mod normal să îndeplinească următoarele condiţii: a) aprinderea şi reaprinderea să se efectueze lin; b) să fie asigurată interaprinderea.3.4. Arderea3.4.1. Aparatele trebuie să fie fabricate astfel încât atunci când se utilizează în mod normal să fie asigurată stabilitatea flăcării şi produsele de combustie să nu conţină concentraţii inadmisibile de substanţe nocive pentru sănătate.3.4.2. Aparatele trebuie să fie fabricate astfel încât atunci când se utilizează în mod normal să nu existe degajări accidentale de produse de combustie.3.4.3. Aparatele conectate la un coş de evacuare a produselor de combustie trebuie să fie fabricate astfel încât în condiţii de tiraj anormal să nu apară degajări de produse de combustie în cantităţi periculoase în camera în care este utilizat aparatul.3.4.4. Aparatele cu încălzire independentă pentru uz casnic şi încălzitoarele instantanee de apă neracordate la un coş de evacuare a produselor de combustie nu trebuie să producă, în camera sau în spaţiul de funcţionare, o concentraţie de monoxid de carbon care ar putea prezenta un pericol pentru sănătatea persoanelor expuse, avându-se în vedere durata previzibilă de expunere a acestora.3.5. Utilizarea raţională a energieiAparatele trebuie să fie fabricate astfel încât să asigure utilizarea raţională a energiei corespunzător nivelului tehnic al acestora şi să ţină seama de aspectele legate de siguranţă.3.6. Temperaturile3.6.1. Părţile aparatelor destinate să fie amplasate în apropierea podelei sau a altor suprafeţe nu trebuie să atingă temperaturi care să prezinte un pericol pentru zona înconjurătoare.3.6.2. Temperatura suprafeţei butoanelor şi a manetelor aparatelor destinate manipulării nu trebuie să prezinte un pericol pentru utilizator.3.6.3. Temperatura suprafeţelor părţilor exterioare ale aparatelor pentru uz casnic, cu excepţia suprafeţelor sau părţilor prevăzute pentru transmiterea căldurii, nu trebuie să prezinte în condiţiile de funcţionare un pericol pentru utilizator, în special pentru copii, motiv pentru care trebuie să se ia în considerare un timp de reacţie corespunzător.3.7. Produsele alimentare şi apa folosite în scopuri sanitare Fără a aduce atingere legislaţiei în materie, materialele şi componentele utilizate la fabricarea unui aparat, care pot să vină în contact cu produsele alimentare sau cu apa folosită în scopuri sanitare, nu trebuie să afecteze calitatea acestora.  +  Anexa 2PROCEDURA PENTRU ATESTAREA CONFORMITĂŢII1. Examinarea CE de tip1.1. Examinarea CE de tip constituie acea parte a procedurii prin care un organism notificat verifică şi certifică că un aparat, reprezentativ pentru producţia avută în vedere, îndeplineşte dispoziţiile aplicabile prevăzute în hotărâre.1.2. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în România ori într-un alt stat membru al Uniunii Europene trebuie să depună cererea pentru examinarea de tip la un singur organism notificat.1.2.1. Cererea trebuie să conţină următoarele: a) numele şi adresa producătorului şi, dacă cererea este depusă de reprezentantul autorizat, numele şi adresa acestuia; b) o declaraţie scrisă din care să reiasă că cererea nu a fost depusă la un alt organism notificat; c) dosarul tehnic de fabricaţie, aşa cum este prevăzut în anexa nr. 4 la hotărâre.1.2.2. Producătorul trebuie să pună la dispoziţia organismului notificat un aparat, reprezentativ pentru producţia avută în vedere, denumit în continuare tip. Organismul notificat poate să solicite mai multe mostre ale tipului, dacă îi sunt necesare pentru programul de încercări.Tipul poate acoperi suplimentar şi alte variante ale produsului, cu condiţia ca aceste variante să nu aibă caracteristici diferite în ceea ce priveşte tipurile de risc.1.3. Organismul notificat trebuie:1.3.1. să examineze dosarul tehnic de fabricaţie şi să verifice dacă tipul a fost fabricat în conformitate cu dosarul tehnic de fabricaţie şi să identifice elementele care au fost proiectate în conformitate cu dispoziţiile relevante ale standardelor prevăzute la art. 5 din hotărâre şi cu cerinţele esenţiale prevăzute în hotărâre;1.3.2. să efectueze sau să dispună efectuarea examinărilor corespunzătoare şi/sau a încercărilor pentru a verifica dacă soluţiile adoptate de producător îndeplinesc cerinţele esenţiale, acolo unde nu au fost aplicate standardele prevăzute la art. 5 din hotărâre;1.3.3. să efectueze sau să dispună efectuarea examinărilor şi/sau a încercărilor corespunzătoare pentru a verifica dacă standardele relevante sunt aplicate efectiv, atunci când producătorul a ales să procedeze astfel, asigurându-se în acest mod conformitatea cu cerinţele esenţiale.1.4. Dacă tipul îndeplineşte dispoziţiile hotărârii, organismul notificat trebuie să emită solicitantului un certificat de examinare CE de tip. Certificatul trebuie să conţină concluziile examinării, condiţiile, dacă este cazul, de valabilitate a acestuia şi datele necesare pentru identificarea tipului certificat şi, dacă este relevant, descrieri ale funcţionării acestuia. La certificat se anexează elemente tehnice relevante, cum ar fi desene şi diagrame.1.5. Organismul notificat trebuie să informeze de îndată celelalte organisme notificate cu privire la emiterea certificatului de examinare CE de tip şi la orice modificări aduse tipului menţionat, aşa cum se prevede la pct. 1.7. Acestea pot să obţină o copie a certificatului de examinare CE de tip şi/sau a anexelor acestuia şi, în urma unei cereri justificate, a rapoartelor privind examinările şi încercările efectuate.1.6. Un organism notificat care refuză să emită sau retrage un certificat de examinare CE de tip trebuie să informeze Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi celelalte organisme notificate cu privire la aceasta, motivându-şi decizia.1.7. Solicitantul trebuie să informeze permanent organismul notificat care a emis certificatul de examinare CE de tip cu privire la toate modificările aduse tipului certificat care ar putea să afecteze conformitatea cu cerinţele esenţiale. Modificările aduse tipului certificat trebuie să primească o aprobare suplimentară de la organismul notificat care a emis certificatul de examinare CE de tip atunci când astfel de modificări afectează conformitatea cu cerinţele esenţiale sau cu condiţiile prescrise pentru utilizarea aparatului. Această aprobare suplimentară este acordată sub forma unei anexe la certificatul original de examinare CE de tip.2. Declaraţia de conformitate CE cu tipul2.1. Declaraţia de conformitate CE cu tipul este acea parte a procedurii prin care producătorul declară că aparatele în cauză sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi corespund cerinţelor esenţiale aplicabile prevăzute în hotărâre. Producătorul ori reprezentantul său autorizat stabilit în cadrul Comunităţii Europene aplică marcajul CE pe fiecare aparat şi întocmeşte o declaraţie de conformitate. Declaraţia de conformitate poate acoperi unul sau mai multe aparate şi trebuie să fie păstrată de către producător. Marcajul CE trebuie însoţit de numărul de identificare al organismului notificat responsabil pentru verificările aleatorii precizate la pct. 2.3.2.2. Producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că procesul de fabricaţie, inclusiv verificarea şi încercarea finală a produsului, are drept rezultat omogenitatea producţiei şi conformitatea aparatelor cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi cu cerinţele corespunzătoare prevăzute în hotărâre. Un organism notificat, ales de producător, trebuie să efectueze verificări aleatorii ale aparatelor, conform specificaţiilor prevăzute la pct. 2.3.2.3. Organismul notificat trebuie să efectueze verificări ale aparatelor la faţa locului prin sondaj, la intervale de un an sau mai puţin. Pentru a se asigura conformitatea cu cerinţele esenţiale corespunzătoare prevăzute în hotărâre, trebuie să se examineze un număr adecvat de aparate şi trebuie să se efectueze încercările corespunzătoare stabilite în standardele relevante menţionate la art. 5 din hotărâre sau încercări echivalente. Organismul notificat determină în fiecare caz dacă încercările menţionate trebuie efectuate în totalitate sau parţial. Atunci când unul sau mai multe aparate sunt respinse, organismul notificat trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru a împiedica comercializarea acestora.3. Declaraţia de conformitate CE cu tipul (asigurarea calităţii producţiei)3.1. Declaraţia de conformitate CE cu tipul (asigurarea calităţii producţiei) este procedura prin care un producător care îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 3.2 declară că aparatele în cauză sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi îndeplinesc cerinţele esenţiale aplicabile prevăzute în hotărâre. Producătorul ori reprezentantul său autorizat stabilit în cadrul Comunităţii Europene trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare aparat şi să întocmească o declaraţie de conformitate. Această declaraţie poate acoperi unul sau mai multe aparate şi trebuie să fie păstrată de producător. Marcajul CE trebuie însoţit de numărul de identificare al organismului notificat responsabil cu supravegherea conformităţii CE.3.2. Producătorul aplică un sistem de calitate care să asigure conformitatea aparatelor cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi cu cerinţele esenţiale aplicabile prevăzute în hotărâre. Producătorul este supus supravegherii CE specificate la pct. 3.4.3.3. Sistemul calităţii3.3.1. Producătorul trebuie să înainteze unui organism de certificare ales de el o cerere pentru aprobarea sistemului său de calitate pentru aparatele în cauză. Cererea trebuie să conţină următoarele: a) documentaţia sistemului calităţii; b) un angajament de îndeplinire a obligaţiilor care decurg din sistemul calităţii aprobat; c) un angajament de menţinere a sistemului calităţii aprobat, pentru a asigura eficacitatea şi corectitudinea continuă ale acestuia; d) documentaţia referitoare la tipul certificat şi o copie a certificatului de examinare CE de tip.3.3.2. Toate elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate de producător trebuie să figureze într-o documentaţie sistematizată şi ordonată sub formă de măsuri, metode de lucru şi instrucţiuni scrise. Această documentaţie a sistemului calităţii trebuie să permită o interpretare uniformă a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor privind calitatea. Aceasta trebuie să conţină, în special, o descriere corespunzătoare a: a) obiectivelor sistemului calităţii, structurii organizatorice şi responsabilităţilor conducerii şi prerogativelor acesteia cu privire la calitatea aparatelor; b) proceselor tehnologice de fabricaţie, controlului calităţii şi tehnicilor de asigurare a calităţii şi acţiunilor sistematice care vor fi folosite; c) examinărilor şi încercărilor care vor fi efectuate înainte de, în cursul şi după fabricaţie şi frecvenţa cu care acestea vor fi efectuate; d) metodei de urmărire a realizării calităţii aparatelor şi a funcţionării efective a sistemului calităţii.3.3.3. Organismul notificat procedează la examinarea şi evaluarea sistemului calităţii pentru a stabili dacă acesta îndeplineşte cerinţele menţionate la pct. 3.3.2. Organismul notificat consideră conformitatea cu cerinţele respective pentru sistemele calităţii care pun în aplicare standardele armonizate corespunzătoare. Organismul notificat trebuie să notifice producătorului decizia sa şi să informeze celelalte organisme notificate cu privire la aceasta. Notificarea pentru producător trebuie să conţină concluziile examinării, numele şi adresa organismului notificat şi decizia motivată referitoare la aparatele şi accesoriile în cauză.3.3.4. Producătorul trebuie să informeze permanent organismul notificat care a aprobat sistemul calităţii cu privire la orice actualizare a sistemului calităţii în funcţie de modificările aduse, de exemplu noi tehnologii şi concepte de calitate. Organismul notificat trebuie să examineze modificările propuse şi să decidă dacă sistemul calităţii modificat respectă dispoziţiile relevante sau dacă este necesară reevaluarea. Organismul notificat comunică producătorului decizia sa. Notificarea trebuie să includă concluziile inspecţiei şi decizia motivată a evaluării.3.3.5. Un organism notificat care îşi retrage aprobarea pentru un sistem de calitate trebuie să informeze celelalte organisme notificate şi să prezinte motivele deciziei sale.3.4. Supravegherea CE3.4.1. Scopul supravegherii CE este asigurarea îndeplinirii corecte de către producător a cerinţelor ce decurg din sistemul calităţii aprobat.3.4.2. Producătorul trebuie să permită accesul organismului notificat pentru inspecţie la locurile de producţie, control, încercare şi depozitare şi trebuie să îi furnizeze toate datele necesare, în special: a) documentaţia sistemului calităţii; b) înregistrările privind calitatea, de exemplu rapoarte ale controalelor şi date privind încercările, date despre calibrare, rapoarte privind calificările personalului în cauză.3.4.3. Organismul notificat trebuie să efectueze o verificare cel puţin o dată la 2 ani pentru a se asigura că producătorul menţine şi aplică sistemul de calitate aprobat şi trebuie să prezinte acestuia un raport al verificării.3.4.4. În plus, organismul notificat poate să facă vizite inopinate la producător. În cadrul acestor vizite, organismul notificat poate să efectueze sau să dispună efectuarea de încercări pe aparate. Organismul notificat trebuie să furnizeze producătorului un raport al inspecţiei şi, dacă este cazul, un raport al încercărilor.3.4.5. La cerere, producătorul trebuie să pună la dispoziţia organismului de supraveghere a pieţei raportul organismului notificat.4. Declaraţia de conformitate CE de tip (asigurarea calităţii produsului)4.1. Declaraţia de conformitate CE de tip (asigurarea calităţii produsului) este acea parte a procedurii prin care un producător care îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 4.2 declară că aparatele în cauză sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi îndeplinesc cerinţele esenţiale aplicabile prevăzute în hotărâre. Producătorul ori reprezentantul său autorizat stabilit în cadrul Comunităţii Europene trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare aparat şi să întocmească o declaraţie de conformitate. Declaraţia menţionată poate acoperi unul sau mai multe aparate şi trebuie să fie păstrată de producător. Marcajul CE trebuie însoţit de numărul de identificare al organismului notificat responsabil cu supravegherea CE.4.2. Producătorul trebuie să aplice un sistem de calitate aprobat, conform pct. 4.3, pentru inspecţia finală a aparatelor şi testării, şi este supus supravegherii CE conform pct. 4.4.4.3. Sistemul calităţii4.3.1. Conform prezentei proceduri, producătorul trebuie să depună la un organism notificat ales de el o cerere pentru aprobarea sistemului său de calitate pentru aparatele în cauză. Cererea trebuie să conţină următoarele: a) documentaţia sistemului calităţii; b) un angajament de îndeplinire a obligaţiilor care decurg din sistemul calităţii aprobat; c) un angajament de menţinere a sistemului calităţii aprobat, pentru a asigura eficacitatea şi corectitudinea acestuia; d) documentaţia referitoare la tipul certificat şi o copie a certificatului de examinare CE de tip.4.3.2. Ca parte a sistemului calităţii, este necesar să se examineze fiecare aparat şi să se efectueze încercările corespunzătoare prevăzute în standardul (standardele) relevant(e) menţionat(e) la art. 5 din hotărâre sau încercările echivalente pentru a verifica conformitatea aparatului cu cerinţele esenţiale aplicabile prevăzute în hotărâre. Toate elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate de producător trebuie să figureze într-o documentaţie sistematizată şi ordonată sub formă de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise. Această documentaţie a sistemului calităţii trebuie să permită o interpretare uniformă a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor privind calitatea. Documentaţia sistemului calităţii trebuie să conţină, în special, o descriere corespunzătoare a: a) obiectivelor sistemului calităţii, structurii organizatorice şi responsabilităţilor conducerii şi prerogativelor acesteia cu privire la calitatea aparatului; b) verificărilor şi încercărilor ce urmează să se realizeze după fabricaţie; c) metodelor de verificare a funcţionării efective a sistemului calităţii.4.3.3. Organismul notificat trebuie să examineze şi să evalueze sistemului calităţii pentru a stabili dacă acesta îndeplineşte cerinţele menţionate la pct. 4.3.2. Organismul notificat prezumă conformitatea cu cerinţele respective pentru sistemele calităţii care implementează standardele armonizate corespunzătoare. Organismul notificat trebuie să notifice decizia sa producătorului şi să informeze celelalte organisme notificate cu privire la aceasta. Notificarea pentru producător trebuie să conţină concluziile examinării, numele şi adresa organismului notificat şi decizia motivată a evaluării efectuate asupra aparatelor în cauză.4.3.4. Producătorul trebuie să informeze permanent organismul notificat care a aprobat sistemul calităţii cu privire la orice modificare a sistemului calităţii care este necesară, de exemplu cu privire la tehnologii şi concepte noi privind calitatea. Organismul notificat trebuie să examineze modificările propuse şi să decidă dacă sistemul calităţii modificat respectă dispoziţiile relevante sau dacă este necesară o reevaluare. Organismul notificat trebuie să comunice producătorului decizia sa. Notificarea trebuie să conţină concluziile inspecţiei şi decizia motivată a evaluării.4.3.5. Un organism notificat care retrage aprobarea pentru un sistem de calitate trebuie să informeze celelalte organisme notificate cu privire la aceasta şi să îşi motiveze decizia.4.4. Supravegherea CE4.4.1. Scopul supravegherii CE este de a se asigura că producătorul îndeplineşte în totalitate obligaţiile care îi revin din sistemul calităţii aprobat.4.4.2. Producătorul trebuie să permită accesul organismului notificat în vederea inspecţiei la locurile de control, de încercare şi depozitare şi trebuie să îi furnizeze toate datele necesare, în special: a) documentaţia sistemului calităţii; b) înregistrările privind calitatea, de exemplu rapoartele controalelor şi datele etalonărilor, rapoartele privind calificările personalului în cauză.4.4.3. Organismul notificat trebuie să efectueze o verificare cel puţin o dată la 2 ani pentru a se asigura că producătorul menţine şi aplică sistemul de calitate aprobat şi trebuie să prezinte acestuia un raport al verificării.4.4.4. În plus, organismul notificat poate face vizite inopinate la producător. În cursul acestor vizite, organismul notificat poate să efectueze sau să dispună efectuarea de încercări pe aparate. Organismul notificat trebuie să îi furnizeze producătorului un raport al inspecţiei şi, dacă este cazul, un raport al încercărilor.4.4.5. La cerere, producătorul trebuie să pună la dispoziţia organismului de supraveghere a pieţei raportul organismului notificat.5. Verificarea CE5.1. Verificarea CE este procedura prin care producătorul ori reprezentantul său autorizat stabilit în cadrul Comunităţii Europene asigură şi declară că aparatele care fac obiectul dispoziţiilor pct. 3 sunt conforme cu modelul descris în certificatul de examinare CE de tip şi corespund cerinţelor aplicabile prevăzute în hotărâre.5.2. Producătorul ori reprezentantul său autorizat stabilit în cadrul Comunităţii Europene trebuie să ia toate măsurile necesare în aşa fel încât procesul de producţie să asigure conformitatea aparatelor cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi cu cerinţele aplicabile prevăzute în hotărâre. Producătorul ori reprezentantul său autorizat stabilit în cadrul Comunităţii Europene aplică marcajul CE pe fiecare aparat şi întocmeşte o declaraţie de conformitate. Declaraţia de conformitate se poate referi la unul sau mai multe aparate şi trebuie să rămână în posesia producătorului ori a reprezentantului său autorizat stabilit în cadrul Comunităţii Europene.5.3. Organismul notificat trebuie să efectueze examinările şi testele corespunzătoare pentru a verifica conformitatea aparatului cu cerinţele prevăzute în hotărâre, fie prin examinarea şi testarea fiecărui aparat, după cum se specifică la pct. 5.4, fie prin examinarea şi testarea aparatelor pe bază statistică, după cum se specifică la pct. 5.5, la alegerea producătorului.5.4. Verificarea prin controlul şi examinarea fiecărui aparat5.4.1. Toate aparatele trebuie examinate individual şi trebuie efectuate testele corespunzătoare, precizate în standardele menţionate la art. 5 din hotărâre sau testele echivalente, în scopul verificării conformităţii lor cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi cu cerinţele aplicabile prevăzute în hotărâre.5.4.2. Organismul notificat trebuie să aplice sau să asigure aplicarea numărului de identificare pe fiecare aparat şi să întocmească un certificat de conformitate în legătură cu testele efectuate. Certificatul de conformitate se poate referi la unul sau mai multe aparate.5.4.3. Producătorul ori reprezentantul său autorizat trebuie să asigure că poate furniza certificatele de conformitate emise de organismul notificat, la cerere.5.5. Verificarea statistică5.5.1. Producătorii trebuie să prezinte aparatele fabricate sub formă de loturi de producţie uniforme şi trebuie luate toate măsurile necesare în aşa fel încât procesul de producţie să asigure uniformitatea fiecărui lot de producţie realizat.5.5.2. Controlul statistic se efectuează după cum urmează: Aparatele fac obiectul controlului statistic în funcţie de parametrii tehnico-funcţionali. Acestea trebuie grupate în loturi de producţie identificabile, conţinând aparate de un singur model, produs în aceleaşi condiţii. Un lot se examinează la intervale alese în mod aleatoriu. Aparatele care constituie un eşantion se examinează individual şi sunt supuse încercărilor corespunzătoare, conform standardelor aplicabile menţionate la art. 5 din hotărâre sau se efectuează încercări cu efect echivalent pentru a se stabili dacă lotul se acceptă sau se respinge. Se aplică un sistem de eşantionare cu următoarele caracteristici: a) un nivel de calitate corespunzător unei probabilităţi de acceptare de 95%, cu un procent de neconformitate cuprins între 0,5 şi 1,5%; b) o calitate limită corespunzătoare unei probabilităţi de acceptare de 5%, cu un procent de neconformitate cuprins între 5 şi 10%.5.5.3. În cazul în care loturile de producţie sunt acceptate, organismul notificat trebuie să aplice sau să dispună aplicarea numărului său de identificare pe fiecare aparat şi să întocmească un certificat de conformitate pentru încercările efectuate. Toate aparatele din lotul respectiv pot fi introduse pe piaţă, cu excepţia acelor aparate din eşantion care au fost găsite neconforme. În cazul în care un lot este respins, organismul notificat trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru a împiedica introducerea pe piaţă a acelui lot. În cazul respingerii frecvente a loturilor, organismul notificat poate suspenda verificarea statistică. Producătorul poate, cu aprobarea organismului notificat, să aplice numărul de identificare al acestuia în timpul fabricaţiei.5.5.4. Producătorul ori reprezentantul său autorizat trebuie să fie în măsură să prezinte, la cerere, organismului de supraveghere a pieţei certificatele de conformitate emise de organismul notificat.6. Verificarea CE a fiecărui produs6.1. Verificarea CE a fiecărui produs este procedura prin care producătorul ori reprezentantul său autorizat stabilit în cadrul Comunităţii Europene asigură şi declară că aparatul în cauză, pentru care s-a emis certificatul menţionat la pct. 2, este conform cu cerinţele aplicabile prevăzute în hotărâre. Producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să aplice marcajul CE pe aparat şi să întocmească o declaraţie de conformitate scrisă pe care să o păstreze.6.2. Organismul notificat trebuie să examineze aparatul şi să efectueze încercările corespunzătoare, ţinând seama de documentaţia de proiectare, pentru a asigura conformitatea acestuia cu cerinţele esenţiale prevăzute în hotărâre. Organismul notificat trebuie să aplice sau să dispună aplicarea numărului său de identificare pe aparatul certificat şi trebuie să întocmească un certificat de conformitate cu privire la încercările efectuate.6.3. Scopul documentaţiei tehnice cu privire la proiectarea aparatului, aşa cum se menţionează în anexa nr. 4 la hotărâre, este de a permite evaluarea conformităţii cu cerinţele prevăzute în hotărâre şi o înţelegere a proiectului, fabricaţiei şi funcţionării aparatului.Documentaţia de proiectare menţionată în anexa nr. 4 la hotărâre trebuie să fie pusă la dispoziţia organismului notificat.6.4. Dacă organismul notificat consideră necesar, examinările şi încercările pot fi efectuate după instalarea aparatului.6.5. Producătorul ori reprezentantul său autorizat trebuie să se asigure că este în măsură să prezinte, la cerere, organismului de supraveghere a pieţei certificatele de conformitate emise de organismul notificat.  +  Anexa 3MARCAJUL CE DE CONFORMITATE ŞI INSCRIPŢIONĂRI1. Marcajul CE de conformitate constă din iniţialele "CE" în forma următoare:Marcajul CE trebuie urmat de numărul de identificare al organismului notificat implicat în faza de control al producţiei.2. Aparatul sau placa de timbru trebuie să poarte marcajul CE alături de următoarele inscripţionări: a) denumirea producătorului sau simbolul de identificare; b) denumirea comercială a aparatului; c) tipul de alimentare electrică folosit, dacă este aplicabil; d) categoria aparatului; e) ultimele două cifre ale anului în care s-a aplicat marcajul CE.Pot fi adăugate informaţiile necesare instalării aparatului, în funcţie de natura acestuia.3. În cazul în care marcajul CE este micşorat sau mărit, trebuie respectate proporţiile date în desenul la scară de mai sus.Componentele marcajului CE trebuie să aibă aceeaşi dimensiune pe verticală, care nu poate fi mai mică de 5 mm.  +  Anexa 4DOSARUL TEHNIC DE FABRICAŢIEDosarul tehnic de fabricaţie trebuie să conţină următoarele informaţii, în măsura în care organismul notificat le solicită pentru efectuarea evaluării: a) o descriere generală a aparatului; b) proiecte de execuţie, desene de fabricaţie şi diagrame ale componentelor, subansamblurilor, circuitelor; c) descrieri şi note explicative necesare pentru înţelegerea celor de mai sus, inclusiv a funcţionării aparatelor; d) o listă cu standardele prevăzute la art. 5 din hotărâre, aplicate total sau parţial, şi descrieri ale soluţiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale, atunci când nu au fost aplicate standardele prevăzute la art. 5 din hotărâre; e) rapoarte de încercare; f) instrucţiuni pentru instalare şi utilizare.Dacă este cazul, documentaţia tehnică trebuie să conţină următoarele elemente: a) certificatele accesoriilor încorporate în aparate; b) certificate referitoare la metodele de fabricaţie şi/sau de inspecţie şi control al aparatelor; c) orice alt document care face posibil ca organismul notificat să îşi îmbunătăţească evaluarea.  +  Anexa 5CRITERII MINIMEpentru evaluarea organismelor notificateOrganismele notificate desemnate de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri trebuie să îndeplinească următoarele condiţii minime: a) să dispună de personal şi de mijloace şi aparatură necesare; b) personalul acestora trebuie să dea dovadă de competenţă tehnică şi integritate profesională; c) personalul de conducere şi tehnic al acestora trebuie să dea dovadă de independenţă în efectuarea încercărilor, pregătirea rapoartelor, emiterea certificatelor şi efectuarea supravegherii prevăzute în hotărâre în raport cu toate cercurile, grupurile sau persoanele implicate direct ori indirect în domeniul aparatelor; d) personalul acestora trebuie să păstreze secretul profesional; e) să deţină o asigurare de răspundere civilă, cu excepţia cazului în care răspunderea este asumată de stat, conform legislaţiei naţionale.Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri trebuie să verifice periodic îndeplinirea condiţiilor prevăzute la lit. a) şi b).----------