ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 16 iunie 2000 (*actualizată*)privind regimul deşeurilor(actualizată până la data de 30 iunie 2011*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 30 iunie 2011 este realizata de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse până la această data de către: LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001; LEGEA nr. 101 din 25 aprilie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006; LEGEA nr. 27 din 15 ianuarie 2007; LEGEA nr. 101 din 25 aprilie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 29 iunie 2011.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României şi ale art. 89 lit. a) şi b) din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată,Guvernul României emite prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Obiectul prezentei ordonante de urgenta îl constituie reglementarea activităţilor de producere şi gestionare a deseurilor din categoriile prevăzute în anexa nr. I B, cu asigurarea unui nivel corespunzător de protecţie a mediului şi a sănătăţii populatiei, pe baza principiilor şi elementelor strategice care conduc la dezvoltarea durabila a societatii. (2) Listele de deseuri corespunzătoare fiecarei categorii de deseuri stabilite la nivel comunitar se aproba prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protectia mediului.---------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Articolul 2Prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se aplică efluentilor gazosi emisi în atmosfera, precum şi urmatoarelor categorii de deseuri, în măsura în care acestea se supun unor reglementari speciale: a) deseurilor radioactive; b) deseurilor rezultate din prospectari, extractie, tratare şi depozitare a resurselor minerale şi celor rezultate din exploatari în cariere; c) cadavrelor de animale şi materiilor fecale sau altor substante naturale nepericuloase utilizate în agricultura; d) apelor uzate, cu excepţia deseurilor lichide; e) explozibililor expirati. f) efluenţii gazoşi emişi în atmosferă şi dioxid de carbon captat şi transportat în scopul stocării geologice şi stocat geologic în conformitate cu dispoziţiile Directivei 2009/31/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon şi de modificare a Directivei 85/337/CEE a Consiliului, precum şi a directivelor 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului sau excluşi din domeniul de aplicare a respectivei directive potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din aceasta.---------------Litera f) a art. 2 a fost introdusă de art. 27, Cap. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 29 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 30 iunie 2011.---------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Articolul 3 (1) Obiectivele prioritare ale gestionarii deseurilor sunt: a) prevenirea sau reducerea producerii de deseuri şi a gradului de periculozitate al acestora prin:1. dezvoltarea de tehnologii curate, cu consum redus de resurse naturale;2. dezvoltarea tehnologiei şi comercializarea de produse care prin modul de fabricare, utilizare sau eliminare nu au impact sau au cel mai mic impact posibil asupra cresterii volumului sau periculozitatii deseurilor ori asupra riscului de poluare;3. dezvoltarea de tehnologii adecvate pentru eliminarea finala a substanţelor periculoase din deseurile destinate valorificarii; b) reutilizarea, valorificarea deseurilor prin reciclare, recuperare sau orice alt proces prin care se obtin materii prime secundare ori utilizarea deseurilor ca sursa de energie. (2) România va informa Comisia Europeana conform procedurilor comunitare stabilite pentru furnizarea de informaţii cu privire la masurile luate pentru atingerea obiectivelor stabilite la alin. (1).---------------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Articolul 4Semnificatia termenilor specifici utilizati în prezenta ordonanţă de urgenţă este prezentată în anexa nr. I A.  +  Capitolul IIAdministrarea deseurilor--------------Titlul Cap. II a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Secţiunea 1 Condiţii generale privind gestionarea deseurilor  +  Articolul 5 (1) Procesele şi metodele folosite pentru valorificarea sau eliminarea deseurilor trebuie să nu puna în pericol sănătatea populatiei şi a mediului, respectand în mod deosebit urmatoarele:---------------Partea introductiva a alin. (1) al art. 5 a fost modificata de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 27 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007. a) sa nu prezinte riscuri pentru apa, aer, sol, fauna sau vegetatie; b) sa nu produca poluare fonica sau miros neplacut; c) sa nu afecteze peisajele sau zonele protejate/zonele de interes special. (2) Se interzice abandonarea, aruncarea sau eliminarea necontrolata a deseurilor.---------------Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.---------------Art. 6 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Articolul 7 (1) Autoritatea publică centrala pentru protectia mediului colaboreaza cu celelalte autorităţi publice centrale şi locale cu atribuţii în domeniul gestionarii deseurilor şi cu autorităţile competente din statele membre pentru crearea unei retele integrate adecvate de instalaţii de eliminare a deseurilor, ţinând seama de cele mai bune tehnologii disponibile, care nu implica costuri excesive, cu respectarea cerințelor prevăzute în Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeana. Aceasta retea trebuie să asigure Comunităţii Europene în ansamblu eliminarea integrală a deseurilor sale, iar României, indeplinirea aceluiasi obiectiv în mod individual, ţinând cont de condiţiile geografice sau de necesitatea de instalaţii specializate pentru anumite tipuri de deseuri. (2) Reteaua integrată prevăzută la alin. (1) asigura eliminarea deseurilor în instalatiile conforme cele mai apropiate, prin intermediul celor mai adecvate metode şi tehnologii, care să asigure un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii populatiei şi a mediului.---------------Art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Articolul 8 (1) Pentru indeplinirea obiectivelor prezentei ordonante de urgenta se elaboreaza planuri de gestionare a deseurilor la nivel naţional, regional, judetean, inclusiv al municipiului Bucureşti. (2) Planurile prevăzute la alin. (1) trebuie să conţină informaţii referitoare la: a) tipurile, cantitatile, originea deseurilor care urmeaza să fie valorificate sau eliminate; b) cerinţele tehnice generale; c) prevederi speciale pentru anumite categorii de deseuri; d) amplasamente şi instalaţii adecvate pentru valorificarea, eliminarea sau depozitarea finala a deseurilor. e) persoanele fizice şi juridice cu responsabilităţii în gestionarea deseurilor;--------------Litera e) a alin. (2) al art. 8 a fost introdusa de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 27 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007. f) estimarea costurilor pentru investiţiile privind operaţiile de valorificare şi eliminare;--------------Litera f) a alin. (2) al art. 8 a fost introdusa de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 27 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007. g) masurile de incurajare a rationalizarii operaţiilor de colectare, sortare şi tratate a deseurilor.--------------Litera g) a alin. (2) al art. 8 a fost introdusa de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 27 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007.---------------Alin. (3) al art. 8 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 27 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007.---------------Art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Articolul 8^1 (1) Planul naţional de gestionare a deseurilor se elaboreaza de autoritatea publică centrala pentru protectia mediului. (2) La elaborarea planului prevăzut la alin. (1), autoritatea publică centrala pentru protectia mediului coopereaza cu autorităţile competente din statele membre şi cu Comisia Europeana.---------------Alin. (2) al art. 8^1 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 27 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007. (3) Planul prevăzut la alin. (1) se aproba prin hotărâre a Guvernului şi se notifica Comisiei Europene.---------------Art. 8^1 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Articolul 8^2 (1) În baza principiilor şi obiectivelor prevăzute în Planul naţional de gestionare a deseurilor şi a cadrului general şi a metodologiei de elaborare a planurilor regionale şi judetene prevăzute la art. 8^5, se elaboreaza/realizează în comun planurile regionale de gestionare a deseurilor, denumite în continuare PRGD, de către consiliile judetene ale judetelor din raza de competenţa a fiecarei agentii regionale pentru protectia mediului, denumite în continuare ARPM, în colaborare cu acestea, sub coordonarea Agentiei Naţionale pentru Protectia Mediului, denumita în continuare ANPM.---------------Alin. (1) al art. 8^2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 27 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007. (2) PRGD se aproba prin ordin comun al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protectia mediului şi al conducătorului autorităţii publice centrale pentru dezvoltare regionala.---------------Art. 8^2 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Articolul 8^3 (1) În baza principiilor şi obiectivelor din Planul naţional de gestionare a deseurilor şi a cadrului general şi metodologiei de elaborare a planurilor regionale şi judetene prevăzute la art. 8^5, se elaboreaza/realizează planurile judetene de gestionare a deseurilor, denumite în continuare PJGD, de către consiliul judetean, în colaborare cu agentia judeteana pentru protectia mediului, denumita în continuare APM, sub coordonarea ARPM, şi Planul de gestionare a deseurilor pentru municipiul Bucureşti, denumit în continuare PMGD, de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în colaborare cu APM Bucureşti, sub coordonarea ARPM Bucureşti.---------------Alin. (1) al art. 8^3 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 27 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007. (2) PJGD se aproba prin hotărâre a consiliului judetean, iar PMGD, prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.---------------Art. 8^3 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Articolul 8^4 (1) Studiile, expertizele şi proiectele necesare pentru elaborarea planurilor de gestionare a deseurilor pot fi încredinţate unor structuri specializate, cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice.---------------Alin. (1) al art. 8^4 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 27 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007. (2) Elaborarea şi avizarea planurilor de gestionare a deseurilor se face cu respectarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. (3) Autorităţile publice şi operatorii economici au obligaţia furnizarii datelor necesare elaborarii planurilor, conform prevederilor legale.---------------Art. 8^4 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Articolul 8^5Cadrul general şi metodologia de elaborare a planurilor regionale şi judetene de gestionare a deseurilor se stabilesc prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protectia mediului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta.---------------Art. 8^5 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 27 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007.--------------Art. 9 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Secţiunea 1^1 Autorizarea activităţilor legate de deseuri--------------Secţiunea 1^1 din Cap. II a fost introdusa de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 9^1 (1) Persoanele fizice sau juridice care desfăşoară operaţiile prevăzute în anexele nr. II A şi II B au obligaţia solicitarii şi obtinerii autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu de la autoritatea competentă pentru protectia mediului. (2) Autorizatia/autorizatia integrată de mediu cuprinde: a) tipul şi cantitatea de deseuri; b) cerinţele tehnice; c) măsuri de precautie; d) locul de desfăşurare a activităţii; e) metoda de tratare.-----------------Alin. (3) al art. 9^1 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 27 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007. (4) Se exceptează de la obligaţia prevăzută la alin. (1), în măsura în care deseurile nu sunt deseuri periculoase, activităţile desfăşurate de persoanele fizice autorizate/persoanele juridice care elimina propriile lor deseuri la locul de producere, precum şi cele care desfăşoară operaţii de valorificare, dacă: a) autorităţile competente au adoptat reglementari generale pentru fiecare tip de activitate, prin care se stabilesc tipurile şi cantitatile de deseuri şi condiţiile impuse pentru ca activitatea respectiva să poată fi exceptata de la autorizare; şi b) tipurile sau cantitatile de deseuri şi metodele de eliminare sau valorificare sunt în conformitate cu condiţiile prevăzute la art. 5. (5) Persoanele fizice autorizate/persoanele juridice prevăzute la alin. (4) se supun procedurii de înregistrare stabilite de autoritatea publică centrala pentru protectia mediului. (6) Persoanele fizice autorizate/persoanele juridice care asigura, cu titlu profesional, colectarea sau transportul deseurilor, precum şi cele care intermediaza eliminarea sau valorificarea deseurilor pentru terti se supun procedurii de autorizare conform legislaţiei în vigoare.---------------Art. 9^1 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.--------------Art. 10 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.--------------Art. 11 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.--------------Art. 12 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.--------------Art. 13 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Articolul 13^1 (1) În conformitate cu principiul "poluatorul plateste", costurile operaţiilor de eliminare se suporta de către: a) deţinătorul de deseuri care incredinteaza deseurile unui colector sau unui operator economic prevăzut la art. 9^1; şi/sau b) deţinătorul anterior al deseurilor sau producătorul produsului din care a rezultat deseul. (2) În situaţia în care producătorul/deţinătorul de deseuri este necunoscut, cheltuielile legate de curatarea şi refacerea mediului sunt suportate de către autoritatea administraţiei publice locale. După identificarea făptuitorului, acesta urmeaza sa suporte atât cheltuielile efectuate de autoritatea administraţiei publice locale, cat şi pe cele legate de actiunile intreprinse pentru identificare.--------------Art. 13^1 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Secţiunea 1^2 Controlul activităţilor legate de deseuri--------------Secţiunea 1^2 din Cap. II a fost introdusa de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 14Persoanele fizice autorizate/persoanele juridice sau instalatiile care efectueaza operaţiile prevăzute la art. 9^1 alin. (1), (4) şi (6) se supun inspecţiilor periodice ale autorităţii publice pentru protectia mediului în a caror raza teritoriala îşi desfăşoară activitatea.--------------Art. 14 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Articolul 14^1 (1) Primarii unităţilor administrativ-teritoriale şi persoanele autorizate de acestia vor controla: a) generarea, colectarea, stocarea, transportul şi tratarea deseurilor menajere şi de construcţie şi implementarea planului de gestiune a acestora; b) eliminarea deseurilor de productie şi a celor periculoase şi implementarea planului local de gestiune a acestora; c) facilitatile şi instalatiile pentru stocarea şi neutralizarea deseurilor menajere şi de construcţie şi cele pentru eliminarea deseurilor industriale şi periculoase. (2) Autorităţile teritoriale de protecţie a mediului inspecteaza şi iau măsuri pentru respectarea de către cei implicati în gestionarea deseurilor a legislaţiei de mediu în vigoare şi a condiţiilor de autorizare impuse conform legii, ţin evidenta şi comunică celor interesati informaţiile legate de deseuri. (3) Autoritatea centrala de protecţie a mediului inspecteaza şi ia măsuri pentru respectarea de către cei implicati în gestionarea deseurilor a legislaţiei de mediu în vigoare şi a condiţiilor de autorizare impuse conform legii pentru investiţiile şi activităţile ce se desfăşoară pe un teritoriu mai mare decat un judet. (4) Autorităţile publice teritoriale pentru sănătate exercita controlul sanitar al activităţilor din domeniul gestiunii deseurilor cu impact asupra sănătăţii populatiei.-------------Alin. (4) al art. 14^1 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006. (5) Autorităţile vamale, cele de control al frontierei şi reprezentanti ai autorităţii de protecţie a mediului controlează împreună cu alte autorităţi publice centrale şi locale şi iau măsuri pentru asigurarea conformitatii incarcaturilor cu documentele insotitoare şi pentru respectarea prevederilor legale referitoare la indeplinirea condiţiilor de import, export şi tranzit ale deseurilor.--------------Art. 14^1 a fost introdus de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Capitolul II^1Gestionarea deseurilor--------------Cap. II^1 a fost introdus de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Secţiunea 1 Colectarea, transportul, tratarea şi eliminarea deseurilor--------------Secţiunea 1 din Cap. II^1 a fost introdusa de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 14^2În functie de proprietăţi, compozitie, valoare şi de alte calităţi deseurile sunt tratate şi transportate astfel încât sa nu impiedice utilizarea lor ulterioară şi rationala.--------------Art. 14^2 a fost introdus de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.--------------Art. 14^3 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.--------------Art. 14^4 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.--------------Art. 14^5 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.--------------Art. 14^6 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.--------------Art. 14^7 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Articolul 14^8 (1) Deseurile depuse în depozite temporare sau deseurile de la demolarea ori reabilitarea construcţiilor sunt tratate şi transportate de detinatorii de deseuri, de cei care executa lucrarile de construcţie sau de demolare ori de o altă persoană, pe baza unui contract. (2) Primaria indica amplasamentul pentru eliminarea deseurilor precizate la alin. (1), modalitatea de eliminare şi ruta de transport până la acesta.--------------Art. 14^8 a fost introdus de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.--------------Art. 14^9 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.--------------Art. 14^10 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.--------------Art. 15 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Secţiunea a 2-a Gestionarea deseurilor periculoase--------------Art. 16 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 17 (1) În termen de 90 de zile de la aprobarea listei cuprinzand deseurile periculoase autorităţile competente adopta norme corespunzătoare pentru ambalarea şi etichetarea deseurilor periculoase, în cursul colectarii, transportului şi depozitarii temporare, conform normelor internationale în vigoare. (2) Controlul privind colectarea şi operaţiunile de transport în cazul deseurilor periculoase se efectueaza de către organismele abilitate prin lege şi are în vedere, în mod deosebit, originea şi destinaţia unor astfel de deseuri. (3) În cazul în care deseurile periculoase sunt transportate dintr-un loc în altul transportul trebuie să fie însoţit de un formular de identificare tipizat. Modelul acestui formular se aproba prin ordin comun al autorităţii centrale pentru transporturi şi al autorităţii centrale pentru protectia mediului, în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.  +  Articolul 18În cadrul planurilor de gestionare a deseurilor, stabilite conform prevederilor art. 8, autorităţile competente stabilesc secţiuni speciale pentru gestionarea deseurilor periculoase.  +  Capitolul III Obligaţii în domeniul gestionarii deseurilor  +  Secţiunea 1 Oblibaţiile producătorilor de deseuri  +  Articolul 18^1 (1) Autorităţile competente intocmesc lista cuprinzand deseurile periculoase în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta. Lista se elaboreaza pe baza categoriilor sau tipurilor generice de deseuri periculoase, prezentate în anexa nr. I C, şi a constituentilor acestor deseuri, prezentati în anexa nr. I D, constituenti care fac ca aceste deseuri să fie periculoase atunci când au proprietăţile descrise în anexa nr. I E. Lista cuprinzand deseurile periculoase, precum şi actualizarea periodica a acesteia se vor aproba prin hotărâre a Guvernului. (2) Deseurile periculoase se identifica şi se înregistrează la fiecare loc de producere, de descarcare sau de depozitare. (3) Unitatile care produc, valorifica, colecteaza sau transporta deseuri periculoase trebuie să asigure condiţiile necesare pentru depozitarea separata a diferitelor categorii de deseuri periculoase, în functie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilitati şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deseuri în caz de incendiu. Se interzice amestecul diferitelor categorii de deseuri periculoase, precum şi al deseurilor periculoase cu deseuri nepericuloase, cu excepţia situaţiilor menţionate la alin. (4). (4) În scopul îmbunătăţirii securitatii operaţiunilor de valorificare şi eliminare, amestecul de deseuri periculoase cu alte deseuri, substante sau materiale se poate face numai cu acordul autorităţilor competente şi doar în situaţiile în care sunt respectate condiţiile precizate la art. 5. (5) În situaţiile în care deseurile periculoase sunt deja amestecate cu alte deseuri, substante sau materiale, separarea trebuie să fie efectuata dacă este fezabila din punct de vedere tehnic şi economic şi dacă este necesară pentru respectarea prevederilor art. 5.--------------Art. 18^1 a fost introdus de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 19 (1) Detinatorii/producătorii de deseuri au obligaţia: a) sa predea deseurile, pe bază de contract, unor colectori sau unor operatori care desfăşoară operaţiuni cuprinse în anexa nr. II A ori nr. II B sau să asigure valorificarea ori eliminarea deseurilor prin mijloace proprii; b) sa desemneze o persoană, din randul angajatilor proprii, care să urmareasca şi să asigure indeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege în sarcina deţinătorilor/producătorilor de deseuri; c) să permită accesul autorităţilor de inspecţie şi control la metodele, tehnologiile şi instalatiile pentru tratarea, valorificarea şi eliminarea deseurilor tehnologice, precum şi la documentele care se referă la deseuri; d) sa prevada şi sa realizeze masurile care trebuie să fie luate după incheierea activităţilor şi închiderea amplasamentelor; e) sa nu amestece diferitele categorii de deseuri periculoase sau deseuri periculoase cu deseuri nepericuloase; f) sa separe deseurile, în vederea valorificarii sau eliminarii acestora. (2) Producătorii de produse şi cei care efectueaza activităţi care genereaza deseuri sunt obligati: a) sa adopte, inca de la faza de conceptie şi proiectare a unui produs, solutiile şi tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deseurilor; b) sa ia masurile necesare de reducere la minimum a cantităţilor de deseuri rezultate din activităţile existente; c) sa nu introduca pe piaţa produse, dacă nu exista posibilitatea eliminarii acestora ca deseuri, în condiţiile respectarii prevederilor art. 5; d) sa conceapa şi sa proiecteze tehnologiile şi activităţile specifice, astfel încât să se reduca la minimum posibil cantitatea de deseuri generata de aceste tehnologii; e) sa ambaleze produsele în mod corespunzător, pentru a preveni deteriorarea şi transformarea acestora în deseuri; f) sa valorifice subprodusele rezultate din procesele tehnologice în totalitate, dacă este posibil din punct de vedere tehnic şi economic.----------------Art. 19 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Articolul 19^1Producătorii de deseuri sunt obligati sa implementeze prevederile Planului naţional de gestionare a deseurilor, ale planurilor regionale de gestionare a deseurilor şi ale planurilor judetene de gestionare a deseurilor.----------------Art. 19^1 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Articolul 20Producătorii şi detinatorii de deseuri periculoase au obligaţia sa elaboreze, în condiţiile legii, planuri de interventie pentru situaţii accidentale şi să asigure condiţiile de aplicare a acestora.  +  Articolul 21 (1) Producătorii şi detinatorii de deseuri au obligaţia să asigure valorificarea sau eliminarea deseurilor prin mijloace proprii sau prin predarea deseurilor proprii unor unităţi autorizate, în vederea valorificarii sau eliminarii acestora; livrarea şi primirea deseurilor de productie, deseurilor menajere, deseurilor de construcţie şi de la demolari şi deseurilor periculoase, în vederea eliminarii lor, trebuie să se efectueze numai pe bază de contract.--------------Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. (2) Producătorii şi detinatorii de deseuri îşi organizeaza sistemul propriu de eliminare a deseurilor, dacă deseurile nu pot fi preluate de unităţi specializate din sistemul organizat în acest scop, conform prevederilor art. 7. (3) Persoanele juridice/persoanele fizice autorizate prevăzute la art. 9^1 alin. (1) şi (4), precum şi producătorii de deseuri cuprinse în anexa nr. I B sunt obligati sa tina evidenta cantităţii, a naturii, originii şi, după caz, a destinatiei, frecventei, modului de transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiilor cuprinse în anexa nr. II A, respectiv nr. II B, şi sa o puna la dispoziţia autorităţilor competente, la cererea acestora.----------------Alin. (3) al art. 21 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Secţiunea a 2-a Oblibaţiile transportatorilor de deseuri  +  Articolul 22 (1) Operatorii de transport specializati pentru transportul urban de deseuri trebuie să fie autorizati de autorităţile de protecţie a mediului, după notificarea activităţii de transport, de către autorităţile administraţiei publice locale. În cazul în care se efectueaza transporturi interurbane sau internationale de deseuri operatorul de transport rutier trebuie să deţină şi licenta de transport pentru marfuri periculoase, emisa de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.--------------Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. (2) Pentru transportul feroviar, naval sau aerian al deseurilor operatorii de transport trebuie să respecte reglementarile emise de Ministerul Transporturilor şi de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protectiei Mediului.  +  Articolul 23Operatorii de transport de deseuri au urmatoarele obligaţii: a) sa utilizeze numai mijloace de transport adecvate naturii deseurilor transportate, care să nu permita imprastierea deseurilor şi emanatii de noxe în timpul transportului, astfel încât să fie respectate normele privind sănătatea populatiei şi a mediului înconjurător; b) să asigure instruirea personalului pentru încărcarea, transportul şi descarcarea deseurilor în condiţii de siguranţă şi pentru interventie în cazul unor defectiuni sau accidente;--------------Litera b) a art. 23 a fost modificata de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. c) să deţină toate documentele necesare de însoţire a deseurilor transportate, din care să rezulte deţinătorul, destinatarul, tipurile de deseuri, locul de încărcare, locul de destinatie şi, după caz, cantitatea de deseuri transportate şi codificarea acestora conform legii; d) sa nu abandoneze deseurile pe traseu; e) să respecte pentru transportul deseurilor periculoase reglementarile specifice transportului de marfuri periculoase cu aceleasi caracteristici; f) sa foloseasca traseele cele mai scurte şi/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populatiei şi a mediului şi care au fost aprobate de autorităţile competente; g) sa posede dotarea tehnica necesară pentru interventie în cazul unor accidente sau defectiuni aparute în timpul transportarii deseurilor periculoase sau, în cazul în care nu deţin dotarea tehnica şi de personal corespunzătoare, să asigure acest lucru prin unităţi specializate; h) sa anunte autorităţile pentru protectia mediului despre orice transport de deseuri periculoase, inaintea efectuării acestuia, precum şi unitatile de pompieri, în cazul transportului deseurilor cu pericol de incendiu sau explozie. i) sa valorifice deseurile rezultate din activitatea proprie, iar pe cele nevalorificabile să le depoziteze în depozitele conforme de deseuri sau în cele care au perioada de tranzitie, prevăzute în Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeana.-------------Litera i) a art. 23 a fost introdusa de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Articolul 24Transporturile internationale de deseuri se fac cu respectarea convenţiilor internationale la care România este parte.  +  Secţiunea a 3-a Oblibaţiile operatorilor în domeniul valorificarii şi eliminarii deseurilor  +  Articolul 25Unitatile care valorifica deseurile au urmatoarele obligaţii: a) să deţină spatii special amenajate pentru depozitarea temporara a deseurilor, în condiţiile prevăzute la art. 5; b) sa evite formarea de stocuri de deseuri ce urmeaza să fie valorificate, precum şi de produse rezultate în urma valorificarii, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezinta riscuri de incendiu faţă de vecinatati; c) sa foloseasca cele mai bune tehnologii disponibile şi care nu implica costuri excesive pentru valorificarea deseurilor;-------------Litera c) a art. 25 a fost modificata de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006. d) sa supuna eliminarii finale reziduurile rezultate din valorificarea deseurilor.  +  Articolul 26Unitatile care elimina deseurile au urmatoarele obligaţii: a) să asigure eliminarea, în totalitate şi în timp util, a deseurilor care le sunt încredinţate; b) sa foloseasca cele mai bune tehnologii disponibile şi care nu implica costuri excesive pentru eliminarea deseurilor;-------------Litera b) a art. 26 a fost modificata de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006. c) sa amplaseze şi sa amenajeze depozitul final de deseuri într-un spatiu şi în condiţii corespunzătoare, conform prevederilor art. 5 şi numai cu acordul autorităţilor competente; d) să introducă în depozitul final numai deseurile permise de autorităţile competente şi să respecte tehnologia de depozitare aprobata de acestea; e) sa supravegheze permanent modul de depozitare finala a deseurilor sub aspectul stabilitatii şi etanseitatii şi să efectueze masuratorile necesare stabilite de autorităţile competente pentru exploatarea în condiţii de siguranţă a depozitelor respective; f) sa exploateze la parametrii proiectati instalatiile de depoluare cu care sunt dotate şi să se doteze cu instalaţii pentru depoluare, acolo unde acestea lipsesc; g) să execute lucrarile de reconstructie ecologica şi de încadrare în peisajul zonei, impuse de autorităţile competente, şi sa organizeze supravegherea în continuare a depozitelor după sistarea depunerii deseurilor; h) sa supravegheze activităţile de eliminare a deseurilor şi să execute controlul şi monitorizarea emisiilor şi imisiilor de poluanti, prin laboratorul propriu sau în colaborare cu alte laboratoare atestate de autorităţile competente.  +  Secţiunea a 4-a Alte obligaţii ale persoanelor fizice, ale persoanelor fizice autorizate sa desfasoare activităţi independente şi ale persoanelor juridice  +  Articolul 27Persoanele fizice au urmatoarele obligaţii: a) să depună separat deseurile şi deseurile de ambalaje reciclabile acolo unde exista recipiente special destinate acestui scop;--------------Litera a) a art. 27 a fost modificata de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. b) sa nu abandoneze şi sa nu depoziteze deseurile în afara locurilor destinate acestui scop;--------------Litera c) a art. 27 a fost abrogata de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Articolul 28Persoanele fizice autorizate sa desfasoare activităţi independente şi persoanele juridice din a caror activitate rezultă deseuri, precum şi cele care transporta, elimina, importa, exporta şi executa tranzit de deseuri, pe lângă oblibaţiile menţionate în cuprinsul secţiunilor 1-3 din prezentul capitol mai au şi urmatoarele obligaţii:--------------Partea introductiva a art. 28 a fost modificata de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. a) să execute lucrarile şi sa desfasoare activităţile numai după obtinerea acordurilor şi autorizaţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă şi cu respectarea stricta a acestora; b) sa returneze în tara exportatoare deseurile introduse ilegal în tara. Deseurile importate, pierdute ori abandonate în timpul transportului pe teritoriul României, precum şi produsele importate care au devenit deseuri în timpul transportului sau vamuirii prin depăşirea termenului de valabilitate, se returneaza în tara exportatoare, iar costul operaţiunii se suporta de cei vinovati; c) să se asigure la exportul de deseuri ca s-au respectat toate oblibaţiile internationale şi ca tara destinatara accepta deseurile exportate din România; costul returnarii deseurilor exportate se suporta de cei vinovati; d) să asigure colectarea, transportul şi eliminarea produselor proprii sau achiziţionate care au devenit deseuri prin depăşirea termenului de valabilitate sau ca urmare a unei gestionari defectuoase a produselor şi sa suporte costurile aferente; e) sa realizeze lucrarile de refacere a mediului deteriorat de deseuri, impuse de autorităţile competente; f) sa suporte costul pagubelor aduse populatiei, agentilor economici şi instituţiilor prin gestionarea defectuoasa a deseurilor; g) sa tina o evidenta stricta a producerii, transportului, valorificarii şi eliminarii deseurilor, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (3);----------------Litera g) a art. 28 a fost modificata de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006. h) sa anunte autorităţile sanitare, pe cele de protectia mediului şi consiliile locale, ori de cate ori intervin modificari în producerea, transportul şi eliminarea deseurilor.  +  Capitolul IV Comertul international şi tranzitul cu deseuri  +  Articolul 29Până la data aderarii la Uniunea Europeana, introducerea în România a deseurilor de orice natura, în stare bruta sau prelucrata, este interzisa, cu excepţia anumitor categorii de deseuri ce constituie resurse secundare de materii prime utile, în conformitate cu prevederile actelor normative propuse de autoritatea publică centrala pentru protectia mediului şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.----------------Art. 29 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Articolul 30 (1) După data aderarii la Uniunea Europeana, transportul deseurilor peste frontiera României se face în conformitate cu prevederile comunitare referitoare la transportul deseurilor în, inspre şi dinspre Uniunea Europeana. (2) La controlul şi supravegherea transporturilor deseurilor peste frontiera României se iau în considerare, după data aderarii, perioadele de tranzitie prevăzute în Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeana.----------------Art. 30 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Articolul 31Transportul deseurilor periculoase peste frontiera României se realizează cu respectarea prevederilor Convenţiei de la Basel privind controlul transportului peste frontiera al deseurilor periculoase şi al eliminarii acestora, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1991, cu modificările ulterioare.----------------Art. 31 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Articolul 32Se interzice introducerea pe teritoriul României a oricăror tipuri de deseuri în vederea eliminarii până la finalizarea perioadelor de tranzitie obtinute pentru depozitarea deseurilor prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeana.----------------Art. 32 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Articolul 33În termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta autorităţile competente elaboreaza norme privind regimul de import, export şi tranzit al deseurilor, care se aproba prin hotărâre a Guvernului.  +  Capitolul V Facilităţi  +  Articolul 34 (1) În scopul stimularii investitiilor în domeniul gestionarii deseurilor, al extinderii activităţilor de gestionare a deseurilor, prin utilizarea instrumentelor economice şi a parghiilor specifice economiei de piaţa, Guvernul poate stabili facilităţi fiscale pentru cei care gestioneaza deseuri şi, în mod deosebit, pentru cei care valorifica deseuri. (2) La propunerea autorităţii centrale de protecţie a mediului se vor aloca anual, prin legea bugetului de stat, resurse destinate pentru construirea şi functionarea unor instalaţii şi aplicarea de tehnologii destinate tratarii şi eliminarii deseurilor pentru care procesarea în sistem centralizat este avantajoasă economic şi rezolva probleme de mediu la nivel regional sau chiar naţional. (3) Prin hotărâre a Guvernului se pot nominaliza agenti economici care fac dovada ca au astfel de facilităţi cu echipamente adecvate şi care nu mai reclama costuri excesive pentru import.--------------Art. 34 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 35Consiliile locale hotarasc, în condiţiile legii, asigurarea cu prioritate a unor terenuri, în vederea realizării depozitelor şi instalaţiilor de valorificare şi eliminare a deseurilor pentru localităţi, ce constituie cauza de utilitate publică.--------------Art. 35 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 36Autorităţile competente asigura, în condiţiile legii, accesul investitorilor şi al intreprinzatorilor în domeniul gestionarii deseurilor la informaţiile disponibile din acest domeniu.  +  Articolul 37Guvernul analizeaza şi garanteaza, prin Ministerul Finanţelor Publice, în limita plafonului de îndatorare publică externa aprobat şi a prevederilor legii bugetului de stat, imprumuturile şi finantarile externe destinate realizării unor proiecte importante sau de interes general în domeniul gestionarii deseurilor.--------------Art. 37 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Capitolul VIAtribuţii şi raspunderi ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale--------------Titlul Cap. VI a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 38 (1) Autoritatea competenţa de decizie şi control în domeniul gestiunii deseurilor este Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor. Alte autorităţi publice cu atribuţii în domeniul gestionarii deseurilor sunt: Ministerul Sănătăţii Publice, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Apararii, autorităţile administraţiei publice locale.-----------------Alin. (1) al art. 38 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 27 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007. (2) Pentru indeplinirea atribuţiilor şi responsabilitatilor privind regimul deseurilor autorităţile competente menţionate la alin. (1) vor constitui, în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, structuri proprii cu atribuţii în acest sens.  +  Articolul 39Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor are urmatoarele atribuţii: a) elaboreaza Strategia naţionala de gestionare a deseurilor şi Planul naţional de gestionare a deseurilor; b) initiaza şi propune spre adoptare proiecte de acte normative care privesc gestionarea deseurilor; c) avizeaza reglementarile specifice în domeniul gestionarii deseurilor, elaborate de celelalte autorităţi publice; d) monitorizează impactul activităţilor de producere şi gestionare a deseurilor asupra factorilor de mediu; e) controlează şi reglementeaza activităţile de gestionare a deseurilor în conformitate cu atribuţiile şi competentele stabilite prin lege; f) autorizeaza, prin unitatile sale subordonate, activităţile cuprinse în anexa nr. II A sau nr. II B; g) prezinta anual Guvernului rapoarte privind gestionarea deseurilor; h) organizeaza împreună cu celelalte autorităţi publice centrale şi locale şi cu organizaţiile neguvernamentale programe de instruire şi educare a populatiei în domeniul gestionarii deseurilor;---------------Litera i) a art. 39 a fost abrogata de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 27 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007. j) aplica sancţiuni titularilor de activităţi pentru nerespectarea legislaţiei de mediu în domeniul gestionarii deseurilor şi pentru neconformarea la condiţiile impuse prin actele de reglementare; k) informeaza Comisia Europeana asupra masurilor preconizate pentru incurajarea realizării obiectivelor prevăzute la art. 3 alin. (1), cu excepţia standardelor şi reglementarilor tehnice prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004privind masurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementarilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeana*); l) informeaza Comisia Europeana despre reglementarile generale adoptate conform dispoziţiilor prevăzute la art. 9^1 alin. (4) lit. a)*); m) raporteaza Comisiei Europene, la intervale de 3 ani începând cu data aderarii, informaţii privind stadiul implementarii prezentei ordonante de urgenta, în forma solicitata de aceasta*).----------------Art. 39 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.*) Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006, prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. I pct. 30 referitor la dispozitiile art. 39 lit. k)-m) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, astfel cum a fost modificata prin prezenta ordonanţă de urgenţă, care intră în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana.  +  Articolul 40Ministerul Sănătăţii Publice are urmatoarele atribuţii: a) evalueaza impactul produs de deseuri asupra sănătăţii populatiei; b) elaboreaza strategia şi programul de gestionare a deseurilor rezultate de la unitatile sanitare de asistenţa medicală, de cercetare medicală şi invatamant medical de stat şi privat şi asigura condiţiile de ducere la indeplinire a acestora; c) elaboreaza reglementari specifice pentru gestionarea deseurilor provenite de la unitatile sanitare, de asistenţa medicală, de cercetare medicală şi de invatamant medical, cu avizul autorităţii publice centrale pentru protectia mediului; d) controlează activităţile de gestionare a deseurilor în conformitate cu atribuţiile şi competentele stabilite prin lege; e) coordonează implementarea prevederilor legislative în domeniul gestionarii deseurilor rezultate din activitatea medicală; f) aproba fonduri autorităţilor de sănătate publică judetene şi a municipiului Bucureşti pentru monitorizarea activităţilor legate de gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicală la nivel local; g) gestioneaza baza de date a deseurilor rezultate din activitatea medicală. h) asigura la nivelul fiecarei unităţi sanitare, prin Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate, fondurile necesare pentru gestionarea deseurilor.----------------Litera h) a art. 40 a fost introdusa de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 27 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007.----------------Art. 40 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Articolul 41 (1) Ministerul Industriei şi Resurselor are urmatoarele atribuţii:------------Partea introductiva a alin. (1) al art. 41 a fost modificata de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. a) elaboreaza strategii şi programe sectoriale de gestionare a deseurilor industriale, de reconstructie ecologica şi urmareste aducerea la indeplinire a acestora de către agentii economici;------------Litera a) a alin. (1) al art. 41 a fost modificata de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. b) participa la elaborarea reglementarilor specifice pentru gestionarea diferitelor tipuri de deseuri industriale, precum şi pentru operaţiunile de reciclare şi de valorificare a acestor deseuri, cu avizul autorităţii publice centrale de protecţie a mediului;------------Litera b) a alin. (1) al art. 41 a fost modificata de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. c) coordonează şi supraveghează, prin Comisia Naţionala de Reciclare a Materialelor, activitatea de reciclare a deseurilor industriale.-------------Litera c) a alin. (1) al art. 41 a fost modificata de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 27 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007.-------------Litera d) a alin. (1) al art. 41 a fost abrogata de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.-------------Alin. (2) al art. 41 a fost abrogat de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Articolul 42Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei are urmatoarele atribuţii:------------Partea introductiva a art. 42 a fost modificata de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.------------Litera a) a art. 42 a fost abrogată de art. 37, Cap. VII din LEGEA nr. 101 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 8 mai 2006. b) participa, împreună cu alte autorităţi publice, la elaborarea reglementarilor specifice pentru gestionarea deseurilor menajere;------------Litera b) a art. 42 a fost modificata de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. c) organizeaza şi realizează, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, sisteme de gestionare a deseurilor menajere, integrate în planurile de urbanism general şi amenajare a teritoriului, şi urmareste realizarea proiectelor din acest domeniu;------------Litera c) a art. 42 a fost modificata de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.------------Litera d) a art. 42 a fost abrogată de art. 37, Cap. VII din LEGEA nr. 101 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 8 mai 2006. e) participa la elaborarea planurilor sectoriale de gestionare a deseurilor provenite din activităţile de transport şi auxiliare şi urmareste realizarea acestora de către agentii economici aflati în subordinea sau în coordonarea sa;------------Litera e) a art. 42 a fost introdusa de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. f) participa la elaborarea reglementarilor specifice privind gestionarea deseurilor provenite din activităţile de transport şi auxiliare;------------Litera f) a art. 42 a fost introdusa de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. g) participa la elaborarea de reglementari specifice pentru controlarea activităţii de transport al deseurilor.------------Litera g) a art. 42 a fost introdusa de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 43Ministerul Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor are urmatoarele atribuţii:--------------Partea introductiva a art. 43 a fost modificata de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. a) elaboreaza strategii şi programe sectoriale de gestionare a deseurilor rezultate din agricultura şi din industria alimentara şi urmareste realizarea acestora de către societăţile comerciale şi alti agenti economici din aceste sectoare economice; b) participa la elaborarea de reglementari specifice privind gestionarea deseurilor provenite din agricultura şi din industria alimentara.--------------Litera b) a art. 43 a fost modificata de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. c) avizeaza propunerile de amplasamente pentru instalaţii, rampe, depozite etc., privind deseurile, pe terenurile cu destinatie agricola; d) aproba şi controlează modul de utilizare a deseurilor pentru fertilizarea sau ameliorarea solurilor.--------------Art. 44 a fost abrogat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 45Ministerul Muncii şi Solidaritatii Sociale are urmatoarele atribuţii:--------------Partea introductiva a art. 45 a fost modificata de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. a) elaboreaza reglementari specifice privind securitatea şi protectia muncii în domeniul gestionarii deseurilor; b) controlează şi reglementeaza activităţile de gestionare a deseurilor în conformitate cu atribuţiile şi competentele stabilite prin lege.-------------Art. 46 a fost abrogat de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Articolul 47Ministerul Apararii Naţionale are urmatoarele atribuţii şi raspunderi: a) elaboreaza strategia şi programul de gestionare a deseurilor provenite din domeniul militar şi asigura condiţiile necesare pentru realizarea acestora;--------------Litera a) a art. 47 a fost modificat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. b) elaboreaza reglementari specifice privind gestionarea deseurilor rezultate din domeniul militar, cu avizul autorităţii publice centrale pentru protectia mediului; c) supraveghează şi controlează respectarea de către unitatile din subordine a prevederilor prezentei ordonante de urgenta şi ale altor reglementari privind deseurile.  +  Articolul 48Ministerul Administraţiei şi Internelor are urmatoarele atribuţii: a) participa la elaborarea planurilor de gestionare a deseurilor în domeniul serviciilor publice de gospodarie comunala şi asigura condiţiile de ducere la indeplinire a acestora; b) urmareste indeplinirea obiectivelor din Planul naţional de gestionare a deseurilor, planurile regionale şi judetene de gestionare a deseurilor şi sprijina administraţiile publice locale pentru aplicarea acestora; c) sprijina administraţiile publice locale în indeplinirea atribuţiilor şi raspunderilor ce le revin pentru aplicarea şi respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta şi a altor prevederi legale referitoare la deseuri.---------------Art. 48 a fost modificat de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Articolul 49Autorităţile administraţiei publice locale au urmatoarele obligaţii:A. la nivel de comune, oraşe şi municipii, exceptand municipiul Bucureşti: a) asigura implementarea la nivel local a obligaţiilor privind gestionarea deseurilor asumate de România în vederea integrarii în Uniunea Europeana; b) urmaresc şi asigura indeplinirea prevederilor din planurile regionale şi judetene de gestionare a deseurilor; c) elaboreaza strategii şi programe proprii pentru gestionarea deseurilor; d) hotarasc asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale pentru realizarea unor lucrari de interes public privind gestiunea deseurilor, în condiţiile prevăzute de lege; e) asigura colectarea selectiva, transportul, neutralizarea, valorificarea şi eliminarea finala a deseurilor, inclusiv a deseurilor menajere periculoase, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; f) asigura spatiile necesare pentru colectarea selectiva a deseurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecarui tip de deseu, precum şi functionalitatea acestora; g) asigura informarea prin mijloace adecvate a locuitorilor asupra sistemului de gestionare a deseurilor din cadrul localitatilor; h) acţionează pentru refacerea şi protectia mediului;B. la nivel judetean şi municipiul Bucureşti: a) elaboreaza şi adopta planurile judetene de gestionare a deseurilor şi participa la elaborarea planurilor regionale de gestionare a deseurilor; b) coordonează activitatea consiliilor locale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judetean privind gestionarea deseurilor; c) acorda consiliilor locale sprijin şi asistenţa tehnica în implementarea planurilor judetene şi regionale de gestionare a deseurilor; d) hotarasc asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice judetene pentru realizarea unor lucrari de interes public privind gestiunea deseurilor; e) analizeaza propunerile facute de consiliile locale, în vederea elaborarii de prognoze pentru refacerea şi protectia mediului; f) urmaresc şi asigura respectarea de către consiliile locale a prevederilor prezentei ordonante de urgenta.---------------Art. 49 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 27 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007.---------------Art. 49^1 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 27 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007.  +  Articolul 50În scopul indeplinirii atribuţiilor şi responsabilitatilor în domeniul gestionarii deseurilor, pentru coordonarea activităţilor şi promovarea unor acţiuni eficiente în acest domeniu, precum şi pentru realizarea unei bune colaborari între autorităţile competente responsabile de gestionarea deseurilor, în cadrul Ministerului Apelor şi Protectiei Mediului se constituie Directia generală de deseuri şi substante chimice periculoase.--------------Art. 50 a fost modificat de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Capitolul VII Sancţiuni  +  Articolul 51 (1) Urmatoarele fapte constituie contraventie şi se sancţionează după cum urmeaza:A. cu amendă de la 200 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice, pentru: a) abandonarea deseurilor şi a ambalajelor pe spatiile verzi, caile de comunicatie, în locuri publice sau în alte locuri nepermise; b) nerespectarea prevederilor planurilor de gestionare a deseurilor; c) necontractarea cu unităţi specializate a colectarii, reutilizarii, reciclarii, transportului şi eliminarii deseurilor, în situaţia în care aceste activităţi nu se pot executa prin mijloace proprii; d) transportul şi eliminarea deseurilor fără asigurarea masurilor de protecţie a sănătăţii populatiei şi a mediului; e) acceptarea la depozitare a deseurilor nepericuloase şi periculoase, fără a fi supuse unor operaţiuni de tratare; f) refuzul furnizarii datelor necesare elaborarii planurilor privind gestionarea deseurilor, conform prevederilor legale; g) lipsa unei evidente stricte a producerii, transportului, valorificarii şi eliminarii deseurilor;B. cu amendă de la 3.000 lei la 15.000 lei pentru neindeplinirea obligaţiilor şi responsabilitatilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, direct sau prin delegare, conform art. 49.---------------Alin. (1) al art. 51 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 27 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007. (2) Cuantumul amenzilor contraventionale se reactualizeaza prin hotărâre a Guvernului. (3) Constatarea contraventiilor şi aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1) se realizează de comisari şi persoane imputernicite din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu, precum şi din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, conform atribuţiilor stabilite prin lege. (4) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicarii acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator facand menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sanctionare a contraventiei. (5) Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei şi de aplicare a sanctiunii se poate face plangere la instanţa competenţa, în termen de 15 zile de la data comunicarii procesului-verbal de contraventie.----------------Art. 51 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Articolul 52Dispozitiile art. 51 referitoare la contraventii se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.----------------Art. 52 a fost modificat de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Articolul 53 (1) Constituie infractiune şi se sancţionează cu inchisoare de la 1 la 5 ani urmatoarele fapte: a) importul de aparate, instalaţii, echipamente, utilaje, substante şi produse folosite şi uzate, din categoria deseurilor interzise la import; b) neluarea sau nerespectarea masurilor obligatorii în desfăşurarea activităţilor de colectare, tratare, transport, valorificare şi eliminare a deseurilor periculoase; c) comercializarea, abandonarea şi/sau neasigurarea incarcaturii deseurilor pe durata şi pe parcursul tranzitarii teritoriului României;--------------Litera c) a alin. (1) al art. 53 a fost modificata de pct. 17 al art. I din LEGE|A nr. 27 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007. d) refuzul de returnare în tara de origine a deseurilor introduse în tara în alte scopuri decat cel al eliminarii şi pentru care s-a dispus măsura returnarii de către autoritatea competentă; e) introducerea în tara a deseurilor în scopul eliminarii şi/sau neutilizarea acestora în scopul pentru care au fost introduse; f) acceptarea de către operatorii de depozite/incineratoare, în vederea eliminarii, a deseurilor introduse ilegal în tara şi/sau a deseurilor introduse în tara în alte scopuri decat cel al eliminarii şi care nu au putut fi utilizate în scopul pentru care au fost introduse. (2) Tentativa se pedepseste. (3) Constatarea şi cercetarea infracţiunilor se fac din oficiu de organele de urmărire penala, conform competentelor legale.--------------Art. 53 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006  +  Capitolul VIII Dispozitii finale  +  Articolul 54Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protectia mediului, se reglementeaza: a) modalitatile de gestionare pentru categoriile de deseuri prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă; b) condiţiile de functionare a instalaţiilor de tratare şi eliminare a deseurilor; c) condiţiile pentru transportul deseurilor; d) condiţiile pentru importul şi exportul deseurilor, precum şi tranzitul acestora pe teritoriul României; e) alte aspecte care pot interveni în activitatea de gestionare a deseurilor.--------------Art. 54 a fost modificat de pct. 40 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006  +  Articolul 55Administraţiile zonelor libere sunt obligate să aplice prevederile prezentei ordonante de urgenta în zonele pe care le administreaza.  +  Articolul 56Accesul publicului la fundamentarea deciziilor privind realizarea unor proiecte de investitii, precum şi a planurilor naţionale, judetene şi sectoriale privind gestionarea deseurilor se face în condiţiile legii.  +  Articolul 57 (1) Anexele nr. I A - I E şi II A - II B fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Anexele la prezenta ordonanţă de urgenţă pot fi completate şi actualizate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 58Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune în legislatia naţionala Directiva nr. 75/442 privind deseurile, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 194 din 25 iulie 1975, Directiva nr. 91/689 privind deseurile periculoase, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 377 din 31 decembrie 1991, şi Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2006/12/CE privind deseurile, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 114/9 din 27 aprilie 2006.-------------Aceasta menţiune a fost modificata de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 27 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul apelor, pădurilor şiprotectiei mediului,Romica Tomescup. Ministru de stat,ministrul sănătăţii,Irinel Popescu,secretar de statp. Ministrul lucrărilor publiceşi amenajarii teritoriului,Lazslo Borbely,secretar de statMinistrul muncii şi protectieisociale,Smaranda DobrescuMinistru de interne,Constantin Dudu IonescuMinistrul functiei publice,Vlad Roscap. Ministrul industriei şicomerţului,Ioan Roman,secretar de statp. Ministrul agriculturii şialimentatiei,Stefan Pete,secretar de statp. Ministrul transporturilor,Aleodor Francu,secretar de statMinistrul apararii naţionale,Sorin FrunzaverdeMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa IASEMNIFICATIILEunor termeni în sensul ordonantei de urgenta a) colectare - strangerea, sortarea şi/sau amestecarea deseurilor, în vederea transportarii lor; b) deseu - orice substanţa sau orice obiect din categoriile stabilite în anexa nr. I B, de care deţinătorul se debaraseaza, are intentia sau obligaţia de a se debarasa; c) deseuri menajere - deseurile provenite din activităţi casnice şi care fac parte din categoriile 15.01 şi 20 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002privind evidenta gestiunii deseurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase; d) deseuri asimilabile cu deseuri menajere - deseurile provenite din industrie, din comert, din sectorul public sau administrativ, care prezinta compozitie şi proprietăţi similare cu deseurile menajere şi care sunt colectate, transportate, prelucrate şi depozitate împreună cu acestea; e) deseuri industriale - deseurile de productie ce fac parte din categoriile 03-14 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002; f) deseuri industriale reciclabile - deseurile industriale care pot fi supuse unei operaţii de reciclare; g) deseuri periculoase - deseurile menţionate la art. 18 1 alin. (1), care se încadrează la categoriile sau tipurile generice de deseuri periculoase, prezentate în anexa nr. I C, şi constituentii acestor deseuri, prezentati în anexa nr. I D, constituenti care fac ca aceste deseuri să fie periculoase atunci când au una sau mai multe dintre proprietăţile descrise în anexa nr. I E; h) detinator - producătorul de deseuri ori persoana fizica sau juridica ce are deseuri în posesie; i) eliminare - orice operaţiune prevăzută în anexa nr. II A; j) gestionare deseuri - colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deseurilor, inclusiv supravegherea acestor operaţii şi ingrijirea zonelor de depozitare după închiderea acestora;-------------Litera j) din anexa IA a fost modificata de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 27 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007. k) producător - orice persoană din a carei activitate rezultă deseuri (producător initial) şi/sau care efectueaza operaţiuni de pretratare, de amestecare sau alte operaţiuni care genereaza schimbarea naturii ori a compozitiei acestor deseuri; l) reciclare - operaţiunea de reprelucrare într-un proces de productie a deseurilor pentru scopul original sau pentru alte scopuri; m) reutilizare - orice operaţiune prin care un produs care a fost conceput şi proiectat pentru a realiza un anumit scop este refolosit pentru acelasi scop pentru care a fost conceput; n) tratare - totalitatea proceselor fizice, chimice şi biologice care schimba caracteristicile deseurilor, în scopul reducerii volumului şi caracterului periculos al acestora, facilitand manipularea sau valorificarea lor; o) valorificare - orice operaţiune mentionata în anexa nr. II B.----------------Anexa IA a fost inlocuita cu anexa 1 la ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006, conform pct. 41 al art. I din acest act normativ.  +  Anexa IBCATEGORII DE DESEURIQ1 Reziduuri de productie sau consum nespecificate în continuareQ2 Produse în afara standardelorQ3 Produse cu valabilitate expiratăQ4 Materiale deversate accidental, pierdute sau care au suferit alte incidente, inclusiv orice material, echipament etc. contaminat ca rezultat al unui incidentQ5 Materiale contaminate sau impurificate ca rezultat al unei acţiuni voluntare (de exemplu, reziduuri de la operaţiile de curatare, materiale de ambalare, containere şi altele asemenea)Q6 Elemente neutilizabile (de exemplu, baterii consumate, catalizatori epuizati - terminati şi altele asemenea)Q7 Substante devenite improprii utilizarii (de exemplu, acizi contaminati, solventi contaminati, saruri de amestec epuizate)Q8 Reziduuri de la procese industriale (de exemplu, zguri, blazuri de distilare şi altele asemenea)Q9 Reziduuri de la procese de combatere a poluarii (de exemplu, namol de la instalaţii de purificare a gazelor, pulberi din filtrele de aer, filtre uzate şi altele asemenea)Q10 Reziduuri de prelucrare/finisare (de exemplu, span provenit de la operaţiile de strunjire sau frezare şi altele asemenea)Q11 Reziduuri provenite de la extractia şi procesarea materiilor prime (de exemplu, reziduuri de la exploatarile miniere sau petroliere şi altele asemenea)Q12 Materiale contaminate (de exemplu, uleiuri contaminate cu PCB şi altele asemenea)Q13 Toate materialele, substantele sau produsele a caror utilizare este interzisa de legeQ14 Produse de care deţinătorul nu mai are trebuinta (de exemplu, reziduuri inlaturate/indepartate din agricultura, birouri, magazine, din sfera menajera, din circuitul comercial şi altele asemenea)Q15 Materiale, substante sau produse contaminate ce rezultă din actiunea de refacere a soluluiQ16 Toate materialele, substantele sau produsele neincluse în categoriile de mai sus.----------------Anexa IB a fost inlocuita cu anexa 3 la ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006, conform pct. 41 al art. I din acest act normativ.  +  Anexa I CCATEGORII SAU TIPURI GENERICEde deseuri periculoaseA. Deseuri care prezinta una dintre proprietăţile descrise în anexa nr. I E şi care constau în:1. deseuri anatomice, deseuri spitalicesti sau alte deseuri clinice;2. componente farmaceutice, medicinale sau veterinare;3. conservanti pentru lemn;4. biocide şi substante fitofarmaceutice;5. reziduuri de substante refolosite ca solventi;6. substante organice halogenate, neutilizate ca solventi, cu excepţia materialelor polimerizate inerte;7. amestecuri de saruri ce conţin cianuri;8. uleiuri minerale şi substante uleioase;9. amestecuri sau emulsii de uleiuri şi hidrocarburi, cu/în apa;10. substante conţinând PCB (bifenilpoliclorurati) sau PCT (trifenilpoliclorurati);11. gudroane rezultate de la rafinare, distilare sau de la orice alt tratament pirolitic;12. cerneluri, coloranti, pigmenti, vopsele, grunduri, lacuri;13. rasini, latex, plastifianti, cleiuri/adezivi;14. substante chimice rezultate din activităţi de cercetare, dezvoltare sau invatamant, care nu sunt identificate sau/şi sunt noi şi ale caror efecte asupra omului sau mediului nu sunt cunoscute (de exemplu, reziduuri de laborator), dar se presupune ca sunt periculoase;15. materiale pirotehnice sau alte materiale explozibile;16. substante sau materiale folosite la procesarea filmelor fotografice;17. orice material contaminat cu un produs din grupa dibenzofuranilor policlorurati;18. orice material contaminat cu un produs din grupa dibenzo-para-dioxinelor policlorurate.B. Deseuri care conţin unul dintre constituentii cuprinşi în anexa nr. I D şi care au proprietăţile descrise în anexa nr. I E, constand în:19. sapun, grasimi, ceara de natura animala sau vegetala;20. substante organice nehalogenate, neutilizabile ca solventi;21. substante anorganice, fără metale sau compusi metalici;22. cenusa şi/sau zgura;23. sol, nisip, argila, inclusiv material din dragare;24. amestecuri de saruri fără cianuri;25. prafuri şi pulberi metalice;26. catalizatori uzati;27. lichide sau namoluri conţinând metale ori compusi metalici;28. reziduuri rezultate din tehnologiile de reducere a poluarii (praful retinut în sacii filtrelor de aer), cu excepţia celor prevăzute la pct. 29, 30 şi 33;29. namoluri de la scrubere;30. namoluri de la statiile de tratare a apei;31. reziduuri de decarbonatare;32. reziduuri de schimbatori de ioni;33. namoluri de la statiile de epurare, netratate sau improprii pentru folosinţă agricola;34. reziduuri de la spalarea/curatarea rezervoarelor şi/sau a echipamentelor;35. echipamente contaminate;36. containere contaminate (de exemplu, butelii de gaz) al caror continut include unul sau mai multe componente cuprinse în anexa nr. I D;37. acumulatori, baterii sau alte tipuri de celule electrice;38. uleiuri vegetale;39. materiale rezultate din colectarea selectiva a deseurilor menajere şi care prezinta una dintre caracteristicile menţionate în anexa nr. I E;40. orice alte deseuri care conţin unul dintre constituentii cuprinşi în anexa nr. I D şi oricare dintre proprietăţile inscrise în anexa nr. I E.------------Anexa IC a fost inlocuita cu Anexa IC prevăzută la pct. 62 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Anexa I DCONSTITUENTIai deseurilor cuprinse la lit. B din anexa nr. I C, care fac ca aceste deseuri să fie periculoase atunci când au proprietăţile descrise în anexa nr. I E1. beriliu; compusi ai beriliului;2. compusi ai vanadiului;3. compusi ai cromului hexavalent;4. compusi ai cobaltului;5. compusi ai nichelului;6. compusi ai cuprului;7. compusi ai zincului;8. arseniu; compusi ai arseniului;9. seleniu; compusi ai seleniului;10. compusi ai argintului;11. cadmiu; compusi ai cadmiului;12. compusi ai staniului;13. antimoniu; compusi ai antimoniului;14. teluriu; compusi ai teluriului;15. compusi ai bariului, cu excepţia sulfatului de bariu;16. mercur; compusi ai mercurului;17. taliu; compusi ai taliului;18. plumb; compusi ai plumbului;19. sulfuri anorganice;20. compusi anorganici ai fluorului, cu excepţia fluorurii de calciu;21. cianuri anorganice;22. urmatoarele metale alcaline sau alcalino-pamantoase: litiu, sodiu, potasiu, calciu, magneziu în forma necombinata;23. solutii acide sau acizi în forma solida;24. solutii bazice sau baze în forma solida;25. azbest (praf şi fibre);26. fosfor; compusi ai fosforului, cu excepţia fosfatilor minerali;27. carbonili ai metalelor;28. peroxizi;29. clorati;30. perclorati;31. azide;32. PCB (bifenilpoliclorurati) şi/sau PCT (trifenilpoliclorurati);33. compusi farmaceutici sau veterinari;34. biocide şi substante fitofarmaceutice;35. substante infectioase;36. crezoturi ;37. izocianati; tiocianati;38. cianuri organice;39. fenoli; compusi ai fenolului;40. solventi halogenati;41. solventi organici, cu excepţia solventilor halogenati;42. compusi organohalogenati, cu excepţia materialelor polimerizate inerte şi a altor substante care sunt cuprinse în prezenta anexa;43. compusi aromatici; compusi organici policiclici şi heterociclici;44. amine alifatice;45. amine aromatice;46. eteri;47. substante cu caracter exploziv, cu excepţia celor cuprinse în alt punct din anexa;48. compusi organici cu sulf;49. orice compus din familia dibenzofuranilor policlorurati;50. orice compus din familia dibenzo-para-dioxinelor policlorurate;51. hidrocarburi şi compusi ai acestora cu oxigen, azot sau sulf, care nu au fost cuprinşi la alt punct din prezenta anexa.------------Anexa ID a fost inlocuita cu Anexa ID prevăzută la pct. 63 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Anexa IEPROPRIETĂŢIale deseurilor care fac ca acestea să fie periculoaseH1. explozive - substante şi preparate care pot exploda sub efectul unei scantei sau care sunt mai sensibile la foc ori la frecare decat dinitrobenzenul;H2. oxidante - substante şi preparate care produc reactii puternic exoterme în contact cu alte substante, mai ales cu cele inflamabile;H3.A. foarte inflamabile:- substante lichide şi preparate care au punctul de aprindere sub 21°C (inclusiv lichide extrem de inflamabile);- substante şi preparate care se pot incalzi şi apoi se pot aprinde în contact cu aerul la temperatura mediului ambiant, fără adaos de energie suplimentara;- substante solide şi preparate care iau foc cu usurinta la contactul cu o sursa de aprindere şi care continua sa arda sau să se consume şi după indepartarea sursei de aprindere;- substante gazoase şi preparate care sunt inflamabile în aer la presiune normala;- substante şi preparate care, în contact cu apa sau cu aerul umed, produc gaze usor inflamabile în cantitati periculoase;H3.B. inflamabile - substante şi preparate lichide care au punctul de aprindere egal sau mai mare de 21°C şi mai mic sau egal cu 55°C;H4. iritante - substante şi preparate necorozive care, prin contact imediat, prelungit sau repetat cu pielea sau cu mucoasele, pot cauza inflamatii;H5. nocive - substante şi preparate care, dacă sunt inhalate sau ingerate ori dacă penetreaza pielea, pot constitui riscuri limitate pentru sănătate;H6. toxice - substante şi preparate care, dacă sunt inhalate sau dacă penetreaza pielea, pot provoca vatamari serioase, acute sau cronice ale sănătăţii şi chiar moartea;H7. cancerigene - substante şi preparate care, dacă sunt inhalate sau ingerate ori dacă penetreaza pielea, pot induce cancer sau un risc crescut de incidenţa a acestuia;H8. corosive - substante şi preparate care pot distruge tesuturile vii la contactul cu acestea;H9. infectioase - substante cu continut de microorganisme viabile sau toxinele acestora, care sunt cunoscute ca producand boli omului sau altor organisme vii;H10. teratogene - substante şi preparate care, dacă sunt inhalate sau ingerate ori dacă penetreaza pielea, pot induce malformatii congenitale neereditare sau cresterea incidentei acestora;H11. mutagene - substante şi preparate care, dacă sunt inhalate sau ingerate ori dacă penetreaza pielea, pot produce defecte genetice ereditare sau cresterea incidentei acestora;H12. substante şi preparate care, în contact cu apa, cu aerul sau cu un acid, produc gaze toxice sau foarte toxice;H13. substante şi preparate capabile ca, după depozitare, sa produca pe diferite cai alta substanţa (de exemplu, levigat), care poseda una dintre caracteristicile prezentate mai sus;H14. ecotoxice - substante şi preparate care prezinta sau pot prezenta riscuri imediate sau intarziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului.------------Anexa IE a fost inlocuita cu Anexa IE prevăzută la pct. 64 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Anexa II AOPERAŢII DE ELIMINARENOTĂ:Prezenta anexa are scopul de a enumera operaţiile de eliminare care sunt efectuate în practica. Conform art. 5, deseurile trebuie să fie eliminate fără a pune în pericol sănătatea populatiei şi fără utilizarea procedeelor sau metodelor susceptibile de a prejudicia mediul.D1 Depozitarea pe sol şi în sol (de exemplu, depozite şi altele asemenea)D2 Tratarea în contact cu solul (de exemplu, biodegradarea în sol a deseurilor lichide sau a namolurilor şi altele asemenea)D3 Injectarea la adancime (de exemplu, injectarea deseurilor pompabile în puturi, saline sau cavitati naturale şi altele asemenea)D4 Retinerea pe suprafaţa delimitata (de exemplu, deversarea de deseuri lichide sau de namoluri în batale, iazuri ori lagune şi altele asemenea)D5 Depozitarea în depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea în celule etanse separate, care sunt acoperite şi izolate unele faţă de celelalte şi faţă de mediu şi altele asemenea)D6 Evacuarea deseurilor într-un corp de apa, cu excepţia marilor/oceanelorD7 Evacuarea în mari/oceane, inclusiv introducerea în subsolul marinD8 Tratamentul biologic nespecificat la celelalte operaţii din prezenta anexa, din care rezultă compusi sau amestecuri finale care sunt eliminate prin intermediul oricarei operaţii numerotate de la D1 la D7 şi de la D9 la D12D9 Tratamentul fizico-chimic nespecificat la celelalte operaţii din prezenta anexa, din care rezultă compusi sau amestecuri finale care sunt inlaturate/indepartate prin intermediul oricarei operaţii numerotate de la D1 la D8 şi de la D10 la D12 (de exemplu, evaporare, uscare, calcinare şi altele asemenea)D10 Incinerarea pe solD11 Incinerarea pe mareD12 Stocarea permanenta (de exemplu, amplasarea de containere intr-o mina şi altele asemenea)D13 Amestecarea/combinarea deseurilor înainte de a fi supuse oricarei operaţii numerotate de la D1 la D12D14 Reambalarea deseurilor înainte de a fi supuse oricarei operaţii numerotate de la D1 la D13D15 Stocarea inaintea oricarei operaţii numerotate de la D1 la D14, excluzand stocarea temporara, până la colectare, la locul de producere.----------------Anexa II A a fost inlocuita cu anexa 2 la ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006, conform pct. 41 al art. I din acest act normativ.  +  Anexa II BOPERAŢII DE VALORIFICARENOTĂ:Prezenta anexa are scopul de a enumera operaţiile de valorificare care sunt efectuate în practica. Conform art. 5, deseurile trebuie să fie valorificate fără a pune în pericol sănătatea umana şi fără a utiliza metode sau procedee susceptibile de a prejudicia mediul.R1 Utilizarea în principal drept combustibil sau alte mijloace de generare de energieR2 Recuperarea sau regenerarea solventilorR3 Reciclarea/recuperarea de substante organice care nu sunt utilizate ca solventi (incluzând compostarea şi alte procese de transformare biologica)R4 Reciclarea/recuperarea metalelor şi a compusilor metaliciR5 Reciclarea/recuperarea altor materiale anorganiceR6 Regenerarea acizilor sau bazelorR7 Valorificarea componentelor folosite pentru reducerea poluariiR8 Valorificarea componentelor din catalizatoriR9 Rerafinarea uleiurilor sau alte reutilizari ale acestoraR10 Tratarea solului cu rezultate benefice pentru agricultura sau reabilitări ecologiceR11 Utilizarea deseurilor obtinute din oricare dintre operaţiile numerotate de la R1 la R10R12 Schimb de deseuri în vederea efectuării oricareia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11R13 Stocarea de deseuri inaintea efectuării oricareia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R12, excluzand stocarea temporara, până la colectare, la locul de producere.----------------Anexa II B a fost inlocuita cu anexa 4 la ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006, conform pct. 41 al art. I din acest act normativ.---------