NORMĂ nr. 9 din 20 iulie 2011privind sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
EMITENT
 • COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 12 august 2011  Având în vedere prevederile art. 15 alin. (6) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 57 alin. (6) şi art. 70 lit. g) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 16, 21, 22, art. 23 lit. b), f) şi g) şi art. 24 lit. o) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta normă stabileşte modul de întocmire şi depunere a raportărilor contabile semestriale pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisie.  +  Articolul 2Prezenta normă se aplică de către următoarele categorii de entităţi: a) societăţi de pensii, înfiinţate potrivit prevederilor legale în vigoare; b) fonduri de pensii facultative şi fonduri de pensii administrate privat, denumite în continuare fonduri de pensii private; c) administratori de fonduri de pensii facultative care sunt societăţi de asigurare sau societăţi de administrare a investiţiilor, pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative; d) brokeri de pensii private, societăţi comerciale înfiinţate şi autorizate potrivit prevederilor legale în vigoare şi agenţi de marketing persoane juridice, societăţi comerciale constituite şi autorizate de Comisie, având ca obiect unic de activitate marketingul prospectului schemelor de pensii facultative.  +  Articolul 3 (1) Raportările contabile semestriale se întocmesc în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normei nr. 14/2007 privind reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 37/2007, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Entităţile prevăzute la art. 2 completează formularele de raportare contabilă semestrială, în lei, folosind planul de conturi aplicabil fiecărei categorii de entităţi, conform reglementărilor contabile specifice în vigoare.  +  Articolul 4Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul II Sistemul de raportare contabilă semestrială  +  Articolul 5 (1) Raportările contabile semestriale aplicabile entităţilor prevăzute la art. 2 trebuie să ofere o imagine reală a activelor, datoriilor, poziţiei financiare, precum şi a rezultatului acestora. (2) Raportările contabile semestriale aferente entităţilor prevăzute la art. 2 se semnează de către administratorul acestora sau persoana care asigură conducerea entităţii şi de către persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora. (3) Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel: a) directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii; sau b) persoanele fizice sau juridice cu care s-au încheiat contracte de prestări de servicii, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, potrivit legii.  +  Articolul 6 (1) Raportările contabile semestriale aplicabile entităţilor prevăzute la art. 2 se întocmesc pe baza ultimei balanţe de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie a anului pentru care se întocmeşte raportarea, în concordanţă cu balanţele de verificare ale conturilor analitice, după înregistrarea operaţiunilor evidenţiate în documente justificative. (2) În cazul operaţiunilor contabile pentru care nu se întocmesc documente justificative, înregistrările în contabilitate se fac pe bază de note de contabilitate, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. (3) Corectarea înregistrărilor făcute în contabilitate se face pe baza notelor de contabilitate întocmite în acest scop, cu menţionarea documentului, datei şi a numărului de ordine al operaţiunii care face obiectul corecţiei. (4) Înregistrările în contabilitate se fac cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor după data de întocmire sau de intrare a acestora în entitate, şi sistematic, în conturi contabile sintetice şi analitice.  +  Articolul 7Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile, precum şi pentru prelucrarea datelor financiar-contabile cu ajutorul programelor informatice revine administratorului, căruia îi sunt aplicabile dispoziţiile art. 10 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul III Prevederi privind sistemul de raportare contabilă semestrială aplicabil societăţilor de pensii  +  Articolul 8Societăţile de pensii trebuie să întocmească pentru propria lor activitate raportări contabile semestriale.  +  Articolul 9 (1) Dosarul raportărilor contabile semestriale ale unei societăţi de pensii trebuie să cuprindă: a) raportările contabile semestriale - pe suport hârtie, semnate şi ştampilate, şi în format electronic; b) balanţa de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie a anului pentru care se întocmeşte raportarea contabilă semestrială - pe suport hârtie, semnată şi ştampilată pe fiecare pagină. (2) Raportările contabile semestriale prevăzute la alin. (1) lit. a) trebuie să cuprindă: a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, conform anexei nr. A1; b) Contul de profit şi pierdere, conform anexei nr. A2; c) Date informative, conform anexei nr. A3.  +  Articolul 10 (1) Societăţile de pensii depun la Comisie raportările contabile semestriale, până la data de 16 august a fiecărui an, astfel: a) în format electronic, prin aplicaţia CSSPP-FRP. Aplicaţia şi instrucţiunile de utilizare sunt prezentate pe pagina web a Comisiei, respectiv https://w3.csspp.ro/itbox/ b) pe suport hârtie, componentele dosarului raportărilor contabile semestriale, aşa cum sunt prevăzute la art. 9, semnate şi ştampilate, conform legii. (2) În 5 zile lucrătoare de la transmiterea la Comisie a raportărilor contabile aferente datei de 30 iunie a fiecărui an, administratorii de fonduri de pensii private au obligaţia de a le publică pe pagina web proprie a societăţii de pensii.  +  Articolul 11Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, societăţile de pensii trebuie să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportările contabile semestriale, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.  +  Capitolul IV Prevederi privind sistemul de raportare contabilă semestrială aplicabil fondurilor de pensii private  +  Articolul 12Administratorii de fonduri de pensii facultative şi/sau fonduri de pensii administrate privat trebuie să întocmească raportări contabile semestriale pentru fiecare fond de pensii privat pe care îl administrează.  +  Articolul 13 (1) Dosarul raportărilor contabile semestriale ale unui fond de pensii privat trebuie să cuprindă: a) raportările contabile semestriale - pe suport hârtie, semnate şi ştampilate, şi în format electronic; b) balanţa de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie a anului pentru care se întocmeşte raportarea contabilă semestrială - pe suport hârtie, semnată şi ştampilată pe fiecare pagină. (2) Raportările prevăzute la alin. (1) lit. a) trebuie să cuprindă: a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, conform anexei nr. B1; b) Situaţia veniturilor şi cheltuielilor, conform anexei nr. B2.  +  Articolul 14 (1) Pentru fiecare fond de pensii privat, administratorul acestuia depune la Comisie raportările contabile semestriale, până la data de 16 august a fiecărui an, astfel: a) în format electronic, prin aplicaţia CSSPP-FRP. Aplicaţia şi instrucţiunile de utilizare sunt prezentate pe pagina web a Comisiei, respectiv https://w3.csspp.ro/itbox/ b) pe suport hârtie, componentele dosarului raportărilor contabile semestriale, aşa cum sunt prevăzute la art. 13, semnate şi ştampilate, conform legii. (2) În 5 zile lucrătoare de la transmiterea raportărilor contabile semestriale la Comisie, întocmite pentru fiecare fond de pensii private pe care îl administrează, administratorii acestora au obligaţia de a le publică pe pagina web proprie.  +  Capitolul V Prevederi privind sistemul de raportare contabilă semestrială aplicabil administratorilor fondurilor de pensii facultative care sunt societăţi de administrare a investiţiilor sau societăţi de asigurări  +  Articolul 15Administratorii de fonduri de pensii facultative prevăzuţi la art. 2 lit. c) au obligaţia să întocmească raportări contabile semestriale, denumite în continuare raport financiar semestrial.  +  Articolul 16 (1) Dosarul raportului financiar semestrial privind administrarea fondurilor de pensii facultative cuprinde două seturi de documente: a) raportările contabile semestriale însoţite de balanţa de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie a anului pentru care se întocmeşte raportarea, specifice activităţii de administrare a fondurilor de pensii private - pe suport hârtie, semnate şi ştampilate, şi în format electronic; b) un exemplar al raportărilor contabile semestriale şi balanţa de verificare sintetică, întocmită conform reglementărilor contabile emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau, după caz, de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare - pe suport hârtie, semnate şi ştampilate. (2) Raportările prevăzute la alin. (1) lit. a) trebuie să cuprindă: a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, conform anexei nr. C1; b) Situaţia veniturilor şi cheltuielilor, conform anexei nr. C2.  +  Articolul 17Raportul financiar semestrial se depune la Comisie, până la data de 16 august a fiecărui an, astfel: a) în format electronic, prin aplicaţia CSSPP-FRP. Aplicaţia şi instrucţiunile de utilizare sunt prezentate pe pagina web a Comisiei, respectiv https://w3.csspp.ro/itbox/ b) pe suport hârtie, componentele dosarului raportului financiar semestrial, aşa cum sunt prevăzute la art. 16, semnate şi ştampilate, conform legii.  +  Capitolul VI Prevederi privind sistemul de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor prevăzute la art. 2 lit. d)  +  Articolul 18Entităţile prevăzute la art. 2 lit. d) trebuie să întocmească pentru propria lor activitate raportări contabile semestriale.  +  Articolul 19 (1) Dosarul raportărilor contabile semestriale ale entităţilor prevăzute la art. 2 lit. d) trebuie să cuprindă: a) raportările contabile semestriale - pe suport hârtie, semnate şi ştampilate, şi în format electronic; b) balanţa de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie a anului pentru care se întocmeşte raportarea contabilă semestrială - pe suport hârtie, semnată şi ştampilată pe fiecare pagină. (2) Raportările contabile semestriale prevăzute la alin. (1) lit. a) trebuie să cuprindă: a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, conform anexei nr. A1; b) Contul de profit şi pierdere, conform anexei nr. A2; c) Date informative, conform anexei nr. A3.  +  Articolul 20Entităţile prevăzute la art. 2 lit. d) depun la Comisie raportările contabile semestriale, până la data de 16 august a fiecărui an, astfel: a) în format electronic, prin aplicaţia CSSPP-FRP. Aplicaţia şi instrucţiunile de utilizare sunt prezentate pe pagina web a Comisiei, respectiv https://w3.csspp.ro/itbox/ b) pe suport hârtie, componentele dosarului raportărilor contabile semestriale, aşa cum sunt prevăzute la art. 19, semnate şi ştampilate, conform legii.  +  Articolul 21Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, entităţile prevăzute la art. 2 lit. d) trebuie să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportările contabile semestriale, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.  +  Capitolul VII Instrucţiuni aplicabile entităţilor care nu au desfăşurat activitate  +  Articolul 22Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisie, care nu au desfăşurat activitate de la începutul exerciţiului financiar până la sfârşitul perioadei de raportare, nu întocmesc raportări contabile semestriale, acestea urmând să depună la Comisie, până la data de 16 august a fiecărui an, o declaraţie pe propria răspundere în acest sens, care să cuprindă cel puţin următoarele date de identificare: a) pentru administratorii de fonduri de pensii care sunt societăţi de pensii, societăţi de asigurări şi societăţi de administrare a investiţiilor, precum şi pentru entităţile prevăzute la art. 2 lit. d):(i) denumirea completă, conform certificatului de înregistrare a administratorului la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;(îi) adresa completă şi numărul de telefon;(iii) numărul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;(iv) codul unic de înregistrare;(v) capitalul social; b) pentru fondurile de pensii facultative şi fondurile de pensii private:(i) denumirea completă;(îi) numărul de înregistrare în Registrul Comisiei, conform autorizaţiei de funcţionare;(iii) o menţiune cu privire la faptul că fondul de pensii nu a încasat contribuţii.  +  Capitolul VIII Dispoziţii finale  +  Articolul 23Entităţile prevăzute la art. 2 depun dosarul raportărilor contabile semestriale la registratura Comisiei sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către operatorii economici şi alţi contribuabili.  +  Articolul 24Termenele prevăzute de prezenta normă care expiră într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi nelucrătoare se prelungesc până la sfârşitul următoarei zile lucrătoare.  +  Articolul 25Entităţile prevăzute la art. 2 au obligaţia de a asigura concordanţa dintre datele operaţionale, documentele justificative şi informaţiile prezentate în raportările contabile semestriale, iar contabilitatea acestora trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi alte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată.  +  Articolul 26 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) neîntocmirea raportărilor contabile semestriale; b) netransmiterea, transmiterea cu întârziere sau transmiterea către Comisie a documentelor prevăzute la art. 9, 13, 16 şi 19 cu date sau informaţii eronate; c) nerespectarea prevederilor referitoare la termenul de publicare pe pagina web proprie a informaţiilor, prevăzut la art. 10 alin. (2) şi art. 14 alin. (2); d) deţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor şi datoriilor, precum şi efectuarea de operaţiuni economico-financiare fără să fie înregistrate în contabilitate; e) nerespectarea celorlalte obligaţii prevăzute de prezenta normă. (2) Săvârşirea de către entităţile prevăzute la art. 2 a vreuneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se sancţionează conform prevederilor art. 38 lit. c), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (2)-(11) din Legea nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi, respectiv, ale art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (2)-(11) din Legea nr. 411/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 27Anexele nr. A1-A3, B1, B2, C1 şi C2 fac parte integrantă din prezenta normă.  +  Articolul 28Prevederile prezentei norme se aplică începând cu raportările contabile aferente semestrului I al anului 2011.  +  Anexa A1 --------la normă--------
    Judeţul ................................ |_|_|  Entitatea ................................... Adresa: localitatea .................... sectorul ......., str. ......... nr. ...., bl. ............. sc. ..........., ap. ........ Telefon ..........., fax ................. Numărul din registrul comerţului .................Forma de proprietate ........................ |_|_| Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN).............................. Cod clasă CAEN ........................... |_|_|_|_| Cod unic de înregistrare ............... |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRIIla data de 30 iunie anul N
                                                                          - lei -
  Denumire indicator Nr. rând Sold la 01.01.N Sold la 30.06.N
  A B 1 2
  A. ACTIVE IMOBILIZATE X
  I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE X
  1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801) 01
  2. Cheltuieli de dezvoltare(ct. 203 - 2803 - 2903) 02
  3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare, dacă acestea au fost achiziţionate cu titlu oneros (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) 03
  4. Fondul comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907) 04
  5. Avansuri şi imobilizări necorporale în curs de execuţie (ct. 233 + 234 - 2933) 05
  TOTAL: (rd. 01 la 05) 06
  II. IMOBILIZĂRI CORPORALE X
  1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - - 2812 - 2911 - 2912) 07
  2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 - 2813 - 2913) 08
  3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914) 09
  4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs (ct. 231 + 232 - 2931) 10
  TOTAL: (rd. 07 la 10) 11
  III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE X
  1. Acţiuni deţinute la entităţi afiliate (ct. 261 - 2961) 12
  2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2965) 13
  3. Interese de participare (ct. 263 - 2963) 14
  4. Împrumuturi acordate entităţilor de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2675 + 2676 - 2967) 15
  5. Investiţii deţinute ca imobilizări (ct. 265 - 2964) 16
  6. Alte împrumuturi (ct. 2673* + 2674* + 2678* + + 2679* - 2966* - 2969*) 17
  TOTAL: (rd. 12 la 17) 18
  ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) 19
  B. ACTIVE CIRCULANTE X
  I. STOCURI X
  1. Materiale consumabile (ct. 302 + 303 - 392) 20
  2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091) 21
  TOTAL: (rd. 20 la 21) 22
  II. CREANŢE
  1. Creanţe comerciale* (ct. 2673* + 2674* + 2678*+ + 2679* - 2966* - 2969* + 4092 + 411 + 413 + 418- - 491) 23
  2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 4511** + 4518** - 4951*) 24
  3. Sume de încasat de la entităţile de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 4952) 25
  4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496+ + 5187) 26
  5. Creanţe privind capitalul subscris şi nevărsat (ct. 456 - 4953) 27
  TOTAL: (rd. 23 la 27) 28
  III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
  1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591) 29
  2. Alte investiţii financiare pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 - 595 - - 596 - 598) 30
  TOTAL: (rd. 29 la 30) 31
  IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + + 5124 + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + 5323+ + 5328 + 5411 + 5412 + 542) 32
  ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22 + 28 + 31 + 32) 33
  C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 34
  D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN X
  1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 1614 + 1615 + + 1617 + 1618 + 1681 - 169) 35
  2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + + 5191 + 5192 + 5198) 36
  3. Avansuri încasate de la clienţi (ct. 419) 37
  4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 38
  5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 39
  6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511*** + 4518***) 40
  7. Sume datorate entităţilor de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) 41
  8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + + 447*** + 4481 + 4551 + 4558 + 456*** + 457 + + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + + 5195 + 5196 + 5197) 42
  TOTAL: (rd. 35 la 42) 43
  E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 33 + 34 - 43 - 59.2) 44
  F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 44 - 59.1) 45
  G. DATORII: SUME CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN X
  1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 1614 + 1615 + + 1617 + 1618 + 1681 - 169) 46
  2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + + 5191 + 5192 + 5198) 47
  3. Avansuri încasate de la clienţi (ct. 419) 48
  4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 49
  5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 50
  6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511*** + 4518***) 51
  7. Sume datorate entităţilor de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) 52
  8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + + 447*** + 4481 + 4551 + 4558 + 456*** + 457 + + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + + 5195 + 5196 + 5197) 53
  TOTAL: (rd. 46 la 53) 54
  H. PROVIZIOANE
  1. Provizioane tehnice constituite de administra- torii de fonduri de pensii private (ct. 1515****) 55
  2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 56
  3. Alte provizioane(ct. 1511 + 1512 + 1514 + 1518) 57
  TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 55 + 56 + 57) 58
  I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 59.1 + 59.2), din care: 59
  1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138) 59.1
  2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) 59.2
  J. CAPITAL ŞI REZERVE X
  I. CAPITAL, din care: X
  1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 60
  2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 61
  TOTAL CAPITAL (rd. 60 + 61) 62
  II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 63
  III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) X
  Sold C 64
  IV. REZERVE, din care: X
  1. Rezerve legale (ct. 1061) 65
  2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 66
  3. Rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1065) 67
  4. Alte rezerve (ct. 1068) 68
  5. Alte rezerve specifice activităţii administra- torilor fondurilor de pensii private (ct. 1069) 69
  TOTAL REZERVE (rd. 65 la 69) 70
  6. Acţiuni proprii (ct. 109) 71
  7. Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 72
  8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 73
  V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117) X
  Sold C 74
  Sold D 75
  VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct. 121) X
  Sold C 76
  Sold D 77
  Repartizarea profitului (ct. 129) 78
  VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 62 + 63 + 64 + + 70 - 71 + 72 - 73 + 74 - 75 + 76 - 77 - 78) 79
  ----------- Notă *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. Notă **) Solduri debitoare ale conturilor respective. Notă ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. Notă ****) Rândul 55 se completează cu valoarea provizioanelor tehnice constituite de administratorii de fonduri private, conform legislaţiei în materie.    ADMINISTRATOR ÎNTOCMIT    Numele şi prenumele ............. Numele şi prenumele ..............    Semnătura ....................... Calitatea ........................    Ştampila entităţii .............. Semnătura ........................                                              Nr. de înregistrare în organismul                                              profesional ......................
   +  Anexa A2 --------la normă--------
    Judeţul ................................ |_|_|  Entitatea ................................... Adresa: localitatea .................... sectorul ......., str. ......... nr. ...., bl. ............. sc. ..........., ap. ........ Telefon ..........., fax ................. Numărul din registrul comerţului .................Forma de proprietate ........................ |_|_| Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN).............................. Cod clasă CAEN ........................... |_|_|_|_| Cod unic de înregistrare ............... |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREla data de 30 iunie anul N- lei -
    Denumire indicatorNr. rândRealizări aferente perioadei de raportare
    PrecedentăCurentă
    AB12
    VENITURI DIN EXPLOATAREx    
    1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03)01    
    a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704 + 705 + 706 + 708)02    
    b) Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)03    
    2. Venituri din producţia de imobilizări (ct. 721 + 722)04    
    3. Alte venituri din exploatare (ct. 758)05    
    VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)06    
    CHELTUIELI DIN EXPLOATAREx    
    4. Cheltuieli cu materialele şi alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)07    
    a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)08    
    b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603 + 604)09    
    c) Alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) (ct. 605 - 741)10    
    5. Cheltuieli cu personalul (rd. 12 + 13)11    
    a) Salarii (ct. 641*)12    
    b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 645)13    
    6. Ajustărix    
    a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 15 - 16)14    
    a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)15    
    a.2) Venituri (ct. 7813)16    
    b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 18 - 19)17    
    b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)18    
    b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)19    
    7. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 21 la 23)20    
    a) Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 +  623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)21    
    b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635)22    
    c) Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi activele cedate (ct. 658)23    
    8. Ajustări privind provizioanele (rd. 25 - rd. 26)24    
    a) Cheltuieli (ct. 6812)25    
    b) Venituri (ct. 7812)26    
    CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 14 + 17 + 20 + 24)27    
    PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATAREx    
    - Profit if (rd. 06>27, rd. 06 - 27,0)28    
    - Pierdere if (rd. 27>06, rd. 27 - 06,0)29    
    VENITURI FINANCIAREx    
    9. Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613)30    
    - din care veniturile obţinute de la entităţile afiliate31    
    10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate  (ct. 763)32    
    - din care veniturile obţinute de la entităţile afiliate33    
    11. Alte dobânzi de încasat şi venituri similare (ct. 766)34    
    - din care veniturile obţinute de la entităţile afiliate35    
    12. Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)36    
    VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 30 + 32 + 34 + 36)37    
    CHELTUIELI FINANCIAREx    
    13. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare şi a investiţiilor financiare deţinute ca active circulante (rd. 39 - 40)38    
    Cheltuieli (ct. 686)39    
    Venituri (ct. 786)40    
    14. a) Dobânzi de plătit şi alte cheltuieli similare (ct. 666)41    
    - din care cheltuieli în relaţia cu entităţile afiliate42    
    15. Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)43    
    CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 41 + 43)44    
    PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ:x    
    - Profit if (rd. 37>44, rd. 37 - 44,0)45    
    - Pierdere if (rd.44>37, rd. 44 - 37,0)46    
    PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂx    
    - Profit (rd. 06 + 37 - 27 - 44)47    
    - Pierdere (rd. 27 + 44 - 06 - 37)48    
    16. VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 771)49    
    17. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 671)50    
    18. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂx    
    - Profit if (rd.49>50, rd. 49 - 50,0)51    
    - Pierdere if (rd.50>49, rd. 50 - 49,0)52    
    VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37+ 49)53    
    CHELTUIELI TOTALE (rd. 27 + 44 + 50)54    
    PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)x    
    - Profit if (rd. 53>54, rd. 53 - 54,0)55    
    - Pierdere if (rd. 54>53, rd. 54 - 53,0)56    
    19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)57    
    20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:x    
    - Profit if (rd.55>57, rd. 55 - 57,0)58    
    - Pierdere if (rd.57>5, rd. 57 - 55,0)59    
  ---------- Notă *) La rândul 12 se vor înscrie toate cheltuielile aferente drepturilor salariale, inclusiv contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare.    ADMINISTRATOR ÎNTOCMIT    Numele şi prenumele ............. Numele şi prenumele ..............    Semnătura ....................... Calitatea ........................    Ştampila unităţii .............. Semnătura ........................                                              Nr. de înregistrare în organismul                                              profesional ......................
   +  Anexa A3 --------la normă--------
    Judeţul ................................ |_|_|  Entitatea ................................... Adresa: localitatea .................... sectorul ......., str. ......... nr. ...., bl. ............. sc. ..........., ap. ........ Telefon ..........., fax ................. Numărul din registrul comerţului .................Forma de proprietate ........................ |_|_| Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN).............................. Cod clasă CAEN ........................... |_|_|_|_| Cod unic de înregistrare ............... |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  DATE INFORMATIVEla data de 30 iunie anul N
    - lei -
    I. Date privind rezultatul înregistratNr. rd.Nr. unităţiSume
    12
    Unităţi care au înregistrat profit01    
    Unităţi care au înregistrat pierdere02    
    II. Date privind plăţile restanteNr. rd.Total Col. 2+3Din care:
    Pentru activitatea curentăPentru activitatea de investiţii
    AB123
    Plăţi restante - total (rd. 04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:03      
    Furnizori restanţi - total (rd. 05 la 07), din care:04      
    - peste 30 de zile05      
    - peste 90 de zile06      
    - peste 1 an07      
    Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:08      
    - contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate09      
    - contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate10      
    - contribuţia pentru pensia suplimentară11      
    - contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj12      
    - alte datorii sociale13      
    Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri14      
    Obligaţii restante faţă de alţi creditori15      
    Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat16      
    Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale17      
    Credite bancare nerambursate la scadenţă - total (rd. 19 la 21), din care:18      
    - restante după 30 de zile19      
    - restante după 90 de zile20      
    - restante după 1 an21      
    Dobânzi restante22      
    III. Număr mediu de salariaţiNr. rd.30 iunie an precedent30 iunie an curent
    A   12
    Număr mediu de salariaţi23    
    IV. Plăţi de dobânzi şi redevenţeNr. rd.Sume
    AB1
    Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:24  
    - impozitul datorat la bugetul de stat25  
    Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate* nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:26  
    - impozitul datorat la bugetul de stat27  
    Venituri din redevenţe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate* nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:28  
    - impozitul datorat la bugetul de stat29  
    A   1
    V. Tichete de masăNr. rd.Sume
    Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor30  
    AB12
      Nr. rd.30 iunie an precedent30 iunie an curent
    VI. Cheltuieli de inovare** - total (rd. 32 la 34), din care:31    
    - cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei32    
    - cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei33    
    - cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei34    
    VII. Alte informaţiiNr. rd.30 iunie an precedent30 iunie an curent
    Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:35    
    Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 37 la 41), din care:36    
    - acţiuni cotate37    
    - acţiuni necotate38    
    - părţi sociale39    
    - obligaţiuni40    
    - acţiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)41    
    Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:42    
    - creanţe imobilizate în lei şi/sau exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute (din ct. 267)43    
    - creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)44    
    Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)45    
    Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)46    
    Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)47    
    Alte creanţe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)48    
    Dobânzi de încasat (ct. 5187)49    
    Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508) (rd. 51 la 55), din care:50    
    - acţiuni cotate51    
    - acţiuni necotate52    
    - părţi sociale53    
    - obligaţiuni54    
    - acţiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)55    
    Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)56    
    Casa în lei şi în valută (rd. 58 + 59), din care:57    
    - în lei (ct. 5311)58    
    - în valută (ct. 5314)59    
    Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 61 + 62), din care:60    
    - în lei (ct. 5121)61    
    - în valută (ct. 5124)62    
    Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 64 + 65), din care:63    
    - sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)64    
    - sume în curs de decontare şi acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)65    
    Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:66    
    - Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni şi dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:67    
    - în lei68    
    - în valută69    
    - Credite bancare interne pe termen scurt şi dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din care:70    
    - în lei71    
    - în valută72    
    - Credite bancare externe pe termen scurt şi dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:73    
    - în lei74    
    - în valută75    
    - Credite bancare pe termen lung şi dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 77 + 78), din care:76    
    - în lei77    
    - în valută78    
    - Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682), (rd. 80 + 81), din care:79    
    - în lei80    
    - în valută81    
    - Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)82    
    - Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:83    
    - în lei84    
    - în valută85    
    - Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)86    
    - Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)87    
    - Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)88    
    - Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)89    
    - Dobânzi de plătit (ct. 5186)90    
    Capital subscris vărsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:91    
    - acţiuni cotate92    
    - acţiuni necotate93    
    - părţi sociale94    
    VIII. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratoriiNr. rd.30 iunie an precedent30 iunie an curent
    Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)95    
  ----------- Notă *) Pentru statutul de persoane juridice afiliate se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Notă **) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 267 din 14 august 2004.    ADMINISTRATOR ÎNTOCMIT    Numele şi prenumele ............. Numele şi prenumele ..............    Semnătura ....................... Calitatea ........................    Ştampila unităţii .............. Semnătura ........................                                              Nr. de înregistrare în organismul                                              profesional ......................
   +  Anexa B1 --------la normă--------Fondul de pensii ...............Nr. de înregistrare în Registrul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ..........SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRIIla data de 30 iunie anul N- lei -
    Denumirea indicatoruluiNr. rd.Sold
    01.01.N30.06.N
    AB12
    A. ACTIVE IMOBILIZATE      
    I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE  1. Titluri imobilizate (ct. 265)  2. Creanţe imobilizate (ct. 267)01  02    
    TOTAL: (rd. 01 la 02)03    
    B. ACTIVE CIRCULANTE04  05  06  07  08    
    I. CREANŢE  1. Clienţi (ct. 411)  2. Efecte de primit de la clienţi (ct. 413)  3. Creanţe - furnizori debitori (ct. 409)  4. Decontări cu participanţii (ct. 452)  5. Alte creanţe (ct. 267+446*+461+473*+5187)
    TOTAL: (rd. 04 la 08)09    
    II. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT  1. Investiţii financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113+5114)10    
    III. CASĂ ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531)11    
    ACTIVE CIRCULANTE TOTAL: (rd. 09+10+11)12    
    C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)13    
    D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN  1. Avansuri încasate (ct. 419)  2. Datorii comerciale (ct. 401+408)  3. Efecte de plătit (ct. 403)  4. Sume datorate privind decontările cu participanţii (ct. 452**)  5. Alte datorii (ct. 269+446**+462+473**+509+5186)14  15  16  17  18    
    TOTAL: (rd. 14 la 18)19    
    E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 12+13-19-28)20    
    F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)21    
    G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN  1. Avansuri încasate (ct. 419)  2. Datorii comerciale (ct. 401+408)  3. Efecte de plătit (ct. 403)  4. Sume datorate privind decontări cu participanţii (ct. 452**)  5. Alte datorii (ct. 269+446**+462+473**+509+5186)22  23  24  25  26    
    TOTAL: (rd. 22 la 26)27    
    H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)28    
    I. CAPITAL ŞI REZERVE      
    I. CAPITALUL FONDULUI (ct. 1017)29    
    II. PRIMELE FONDULUI  - prime aferente unităţilor de fond (ct. 1045)30    
    III. REZERVE  - rezerve specifice activităţii fondurilor de pensii (ct. 106)31    
    IV. REZULTAT REPORTAT  1. Rezultatul reportat aferent activităţii fondurilor de pensii (ct. 1171)  Sold C  Sold D  2. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)  Sold C  Sold D32  33  34  35    
    V. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct. 121)  Sold C  Sold D36  37    
    VI. REPARTIZAREA PROFITULUI (ct. 129)38    
    J. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)39    
  -------------*) Solduri debitoare ale conturilor respective.**) Solduri creditoare ale conturilor respective.    ADMINISTRATOR ÎNTOCMIT    Numele şi prenumele ............. Numele şi prenumele ..............    Semnătura ....................... Calitatea ........................    Ştampila unităţii .............. Semnătura ........................                                              Nr. de înregistrare în organismul                                              profesional ......................
   +  Anexa B2 --------la normă--------Fondul de pensii ...............Nr. de înregistrare în Registrul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ..........SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILORla data de 30 iunie anul N
                                                                         - lei -
  Denumirea indicatorului Nr. rd. Perioada de ra- portare prece- dentă Perioada de rapor- tare cu- rentă
  A B 1 2
  A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ
  1. Venituri din imobilizări financiare (ct. 761) 01
  2. Venituri din investiţii financiare pe termen scurt (ct. 762) 02
  3. Venituri din creanţe imobilizate (ct. 763) 03
  4. Venituri din investiţii financiare cedate (ct. 764) 04
  5. Venituri din dobânzi (ct. 766) 05
  6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferenţe de curs valutar (ct. 765+767+768) 06
  7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct. 704) 07
  8. Alte venituri din activitatea curentă (ct. 754+758) 08
  TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08) 09
  B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ
  1. Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate (ct. 664) 10
  2. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) 11
  3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferenţe de curs valutar (ct. 663+665+667+668) 12
  4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile şi cotizaţiile (ct. 622) 13
  5. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate (ct. 627) 14
  6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terţi (ct. 628) 15
  7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635) 16
  8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct. 654+658) 17
  TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 10 la 17) 18
  C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ - profit (rd. 09-18) - pierdere (rd. 18-09) 19 19.1 19.2
  D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 771) 20
  E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 671) 21
  F. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ - profit (rd. 20-21) - pierdere (rd. 21-20) 22 22.1 22.2
  G. TOTAL VENITURI (rd. 09+20) 23
  H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21) 24
  I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct. 121) - profit (23-24) - pierdere (24-23) 25 25.1 25.2
      ADMINISTRATOR ÎNTOCMIT    Numele şi prenumele ............. Numele şi prenumele ..............    Semnătura ....................... Calitatea ........................    Ştampila unităţii .............. Semnătura ........................                                              Nr. de înregistrare în organismul                                              profesional ......................
   +  Anexa C1 --------la normă--------
    Judeţul ................................ |_|_|  Entitatea ................................... Adresa: localitatea .................... sectorul ......., str. ......... nr. ...., bl. ............. sc. ..........., ap. ........ Telefon ..........., fax ................. Numărul din registrul comerţului .................Forma de proprietate ........................ |_|_| Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN).............................. Cod clasă CAEN ........................... |_|_|_|_| Cod unic de înregistrare ............... |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRIIla data de 30 iunie anul N
                                                                          - lei -
  Denumire indicator Nr. rând Sold la 01.01.N Sold la 30.06.N
  A B 1 2
  A. ACTIVE IMOBILIZATE
  I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE*)
  1. Cheltuieli de constituire 01
  2. Cheltuieli de dezvoltare 02
  3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi valori similare şi alte imobilizări necorporale la valoarea rămasă 03
  4. Fondul comercial 04
  5. Avansuri şi imobilizări necorporale în curs de execuţie 05
  TOTAL IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd. 01 la 05) 06
  II. IMOBILIZĂRI CORPORALE*)
  1. Terenuri şi construcţii**) 07
  2. Instalaţii tehnice şi maşini 08
  3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 09
  4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie 10
  TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd. 07 la 10) 11
  III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
  1. Acţiuni deţinute la entităţi afiliate 12
  2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate 13
  3. Interese de participare 14
  4. Împrumuturi acordate entităţilor de care entitate este legată prin interese de participare 15
  5. Plasamente de natura terenurilor şi construcţiilor***) 16
  6. Investiţii deţinute ca imobilizări 17
  7. Alte împrumuturi 18
  TOTAL IMOBILIZĂRI FINANCIARE (rd. 12 la 18) 19
  TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 06+11+19) 20
  B. ACTIVE CIRCULANTE
  I. STOCURI
  1. Materiale consumabile şi alte stocuri 21
  2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri 22
  TOTAL STOCURI (rd. 21+22) 23
  II. CREANŢE
  1. Creanţe comerciale 24
  2. Sume de încasat de la entităţile afiliate 25
  3. Sume de încasat din interese de participare 26
  4. Alte creanţe 27
  5. Creanţe privind capitalul subscris şi nevărsat 28
  TOTAL CREANŢE (rd. 24 la 28) 29
  III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
  1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate 30
  2. Alte investiţii financiare pe termen scurt 31
  TOTAL INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (rd. 30 + 31) 32
  IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 33
  TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd. 23 + 29 + 32 + 33) 34
  C. CHELTUIELI ÎN AVANS 35
  D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE PÂNĂ ÎNTR-UN AN
  1. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 36
  2. Sume datorate instituţiilor de credit 37
  3. Avansuri încasate în contul clienţilor 38
  4. Datorii comerciale 39
  5. Efecte de comerţ de plătit 40
  6. Sume datorate entităţilor afiliate 41
  7. Sume datorate privind interesele de participare 42
  8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi alte datorii pentru asigurările sociale 43
  TOTAL DATORII CE TREBUIE PLĂTITE PÂNĂ ÎNTR-UN AN (rd. 36 la 43) 44
  E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34 + 35 - 44 - 61) 45
  F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20 + 45-60) 46
  G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
  1. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 47
  2. Sume datorate instituţiilor de credit 48
  3. Avansuri încasate în contul clienţilor 49
  4. Datorii comerciale 50
  5. Efecte de comerţ de plătit 51
  6. Sume datorate entităţilor afiliate 52
  7. Sume datorate privind interesele de participare 53
  8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi datorii pentru asigurările sociale 54
  TOTAL DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (rd. 47 la 54) 55
  H. PROVIZIOANE
  1. Provizioane pentru pensii şi alte obligaţii similare 56
  2. Provizioane pentru impozite 57
  3. Alte provizioane 58
  TOTAL PROVIZIOANE (rd. 56 la 58) 59
  I. VENITURI ÎN AVANS
  1. Subvenţii pentru investiţii 60
  2. Venituri înregistrate în avans 61
  TOTAL VENITURI ÎN AVANS (rd. 60 + 61) 62
  J. CAPITAL ŞI REZERVE
  I. CAPITAL din care:
  - Capital subscris vărsat 63
  - Capital subscris nevărsat 64
  TOTAL CAPITAL (rd. 63 + 64) 65
  II. PRIME DE CAPITAL 66
  III. REZERVE DIN REEVALUARE
  Sold C 67
  IV. REZERVE
  1. Rezerve legale 68
  2. Rezerve statutare sau contracturile 69
  3. Rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare 70
  4. Alte rezerve 71
  5. Acţiuni proprii 72
  TOTAL REZERVE (rd. 68 la 71-72) 73
  V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ
  Sold C 74
  Sold D 75
  VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR
  Sold C 76
  Sold D 77
  REPARTIZAREA PROFITULUI (129) 78
  TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 65 + 66 + 67 + 73 + + 74 - 75 + 76 - 77 - 78) 79
  --------- Notă *) Imobilizările corporale şi necorporale se înregistrează la valorile nete. Notă **) Nu se completează de către asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative. Notă ***) Se completează de către asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative.    ADMINISTRATOR ÎNTOCMIT    Numele şi prenumele ............. Numele şi prenumele ..............    Semnătura ....................... Calitatea ........................    Ştampila unităţii .............. Semnătura ........................                                              Nr. de înregistrare în organismul                                              profesional ......................
   +  Anexa C2 --------la normă--------
    Judeţul ................................ |_|_|  Entitatea ................................... Adresa: localitatea .................... sectorul ......., str. ......... nr. ...., bl. ............. sc. ..........., ap. ........ Telefon ..........., fax ................. Numărul din registrul comerţului .................Forma de proprietate ........................ |_|_| Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN).............................. Cod clasă CAEN ........................... |_|_|_|_| Cod unic de înregistrare ............... |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILORla data de 30 iunie anul N
                                                                         - lei -
  Denumirea indicatorului Nr. Perioada de ra- portare prece- dentă Perioada de rapor- tare cu- rentă
  A B 1 2
  VENITURI DIN EXPLOATARE
  1. Venituri din exploatare aferente activităţii de administrare a fondurilor de pensii facultative 01
  2. Alte venituri din exploatare 02
  VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 02) 03
  CHELTUIELI DIN EXPLOATARE
  3. Cheltuieli cu materialele şi alte cheltuieli externe (rd. 05 la 07) 04
  a) Cheltuieli cu materialele consumabile 05
  b) Alte cheltuieli cu materialele 06
  c) Alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 07
  4. Cheltuieli cu personalul (rd. 09 + 10) 08
  a) Salarii 09
  b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială 10
  5. Ajustări
  a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 12-13) 11
  a.1) Cheltuieli 12
  a.2) Venituri 13
  b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 15-16) 14
  b.1) Cheltuieli 15
  b.2) Venituri 16
  6. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 18 la 20) 17
  a) Cheltuieli privind prestaţiile externe 18
  b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 19
  c) Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi activele cedate 20
  7. Ajustări privind provizioanele (rd. 22-rd. 23) 21
  a) Cheltuieli 22
  b) Venituri 23
  CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 04 + 08 + + 11 - 14 + 17 + 21) 24
  PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
  - Profit (rd. 03 - 24) 25
  - Pierdere (rd. 24 - 03) 26
  VENITURI FINANCIARE
  8. Venituri din interese de participare 27
  - din care veniturile obţinute de la entităţile afiliate 28
  9. Venituri din alte investiţii (plasamente) şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 29
  - din care veniturile obţinute de la entităţile afiliate 30
  10. Venituri din dobânzi şi alte venituri similare 31
  - din care veniturile obţinute de la entităţile afiliate 32
  11. Alte venituri financiare 33
  VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 27 + 29 + 31 + 33) 34
  CHELTUIELI FINANCIARE
  12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare şi a investiţiilor financiare (plasamentelor) deţinute ca active circulante (rd. 36 - 37) 35
  Cheltuieli 36
  Venituri 37
  13. a) Cheltuieli privind dobânzile şi alte cheltuieli similare 38
  - din care cheltuieli în relaţia cu entităţile afiliate 39
  14. Alte cheltuieli financiare 40
  CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35 + 38 + 40) 41
  PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ:
  - Profit (rd. 34 - 41) 42
  - Pierdere (rd. 41 - 34) 43
  PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ
  - Profit (rd. 03 + 34 - 24 - 41) 44
  - Pierdere (rd. 24 + 41 - 03 - 34) 45
  15. VENITURI EXTRAORDINARE 46
  16. CHELTUIELI EXTRAORDINARE 47
  17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ
  - Profit (rd. 46 - 47) 48
  - Pierdere (rd. 47 - 46) 49
  VENITURI TOTALE (rd. 03 + 34 + 46) 50
  CHELTUIELI TOTALE (rd. 24 + 41 + 47) 51
  IMPOZIT PE PROFIT 52
  PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)
  - Profit (rd. 48-52) 53
  - Pierdere (rd. 49 + 52) 54
      ADMINISTRATOR ÎNTOCMIT    Numele şi prenumele ............. Numele şi prenumele ..............    Semnătura ....................... Calitatea ........................    Ştampila unităţii .............. Semnătura ........................                                              Nr. de înregistrare în organismul                                              profesional ......................---------