HOTĂRÂRE nr. 803 din 4 august 2011privind alocarea pe ordonatori principali de credite a unor sume prevăzute prin dispoziţiile art. 71 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele măsuri financiare, precum şi pentru aprobarea modului de gestionare a acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 10 august 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 71 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele măsuri financiare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1În scopul asigurării necesarului de finanţare al autorităţilor de management pentru anul 2011, pentru proiectele finanţate prin intermediul programelor operaţionale aferente obiectivului convergenţă, ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management care pot beneficia de alocarea prevăzută la art. 71 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele măsuri financiare sunt Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi cei prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, efectuează transferul în tranşe, în limita sumei alocate conform art. 1, Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, ordonatorilor principali de credite prevăzuţi în anexă şi Autorităţii de certificare şi plată, din contul 65.01.01. "Disponibil în lei din vărsăminte din privatizare" deschis la Trezoreria Operativă Centrală în contul 54.01.03.00. "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale" deschis la Trezoreria Operativă Centrală şi gestionat de Autoritatea de certificare şi plată, dar nu mai târziu de data de 30 septembrie 2011. (2) Autoritatea de certificare şi plată efectuează transferul în limita sumelor prevăzute în anexă, din contul prevăzut la alin. (1) în conturile de disponibil deschise pe numele ordonatorilor principali de credite cu rol de autorităţi de management, pe baza solicitărilor lunare de fonduri transmise conform acordurilor privind managementul financiar şi controlul programelor operaţionale, încheiate de Autoritatea de certificare şi plată cu fiecare Autoritate de management. (3) Autoritatea de certificare şi plată efectuează transferul, în limita sumei de 280.500 mii lei, din contul prevăzut la alin. (1) într-un cont distinct care va fi deschis la Trezoreria Statului pe numele Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial transport, şi se pune la dispoziţia acestuia pe bază de convenţie încheiată între părţi. (4) Din suma prevăzută la alin. (3) se decontează doar cheltuielile eligibile din Fondul de coeziune/Fondul European de Dezvoltare Regională, conform contractelor de finanţare încheiate între Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în calitate de Autoritate de management, şi beneficiari, pe baza solicitărilor lunare de fonduri transmise conform acordului privind managementul financiar şi controlul la nivelul programului operaţional, încheiat de Autoritatea de certificare şi plată cu Autoritatea de management. (5) Autoritatea de certificare şi plată efectuează plata cheltuielilor de rambursare solicitate de autorităţile de management prin cererile lunare de fonduri din suma prevăzută la art. 71 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2011, iar plata prefinanţării solicitate de acestea va fi efectuată din Fondul de indisponibilităţi temporare.  +  Articolul 3 (1) Reconstituirea vărsămintelor din privatizare se realizează de ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management, prin intermediul Autorităţii de certificare şi plată, din sumele primite de la Comisia Europeană, ca urmare a transmiterii către aceasta a aplicaţiilor de plată aferente programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenţă. (2) În scopul aplicării prevederilor alin. (1), autorităţile de management au obligaţia întreprinderii tuturor măsurilor corective necesare, astfel încât cheltuielile eligibile din declaraţiile aflate la Autoritatea de certificare şi plată să poată fi transmise Comisiei Europene până la data de 31 octombrie 2011. (3) Echivalentul în lei al sumelor primite de la Comisia Europeană, calculat la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României valabil în ziua efectuării schimbului valutar, se virează de către Autoritatea de certificare şi plată în limita sumei alocate prevăzute la art. 1 în contul 65.01.01. "Disponibil în lei din vărsăminte din privatizare" deschis la Trezoreria Operativă Centrală, în scopul reconstituirii vărsămintelor din privatizare. (4) În cazul în care sumele rambursate de Comisia Europeană, ca urmare a declaraţiilor de cheltuieli transmise de Autoritatea de certificare şi plată în baza declaraţiilor de cheltuieli primite de la autorităţile de management conform prevederilor alin. (1), nu acoperă integral suma primită de fiecare ordonator principal de credite cu rol de Autoritate de management, Autoritatea de certificare şi plată transmite o notificare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management cu sumele de recuperat potrivit art. 71 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2011. (5) Recuperarea sumelor prevăzute la alin. (4) se efectuează prin transferul sumelor menţionate în notificare, în contul prevăzut la alin. (3), în limita disponibilităţilor de credite bugetare. (6) În situaţia prevăzută la art. 71 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2011, suma reprezentând diferenţa dintre suma primită şi suma restituită se suportă din bugetul propriu aferent anului 2012 al ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuMinistrul transporturilorşi infrastructurii,Anca Daniela Boagiup. Ministrul dezvoltării regionaleşi turismului,Gheorghe Nastasia,secretar generalMinistrul administraţieişi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul economiei, comerţuluişi mediului de afaceri,Ion AritonŞeful Autorităţii pentru CoordonareaInstrumentelor Structurale,Teodor Cătălin VătafuBucureşti, 4 august 2011.Nr. 803.  +  Anexa Sume alocate ordonatorilor principali de credite
  *Font 8*
                                                                  - mii lei -
  Ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management Contul de disponibil deschis pe numele ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management Limita maximă alocată ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management
  Secretariatul General al Guvernului, Autoritatea de management pentru Programul operaţional "Asistenţă tehnică" 54.01.06.01 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului operaţional «Asistenţă tehnică»" 19.400
  Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" 54.01.06.02 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului operaţional sectorial «Creşterea competitivităţii economice»" 246.400
  Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 54.01.06.03 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului operaţional sectorial «Dezvoltarea resurselor umane»" 405.600
  Ministerul Administraţiei şi Internelor, Autoritatea de management pentru programul operaţional sectorial "Dezvoltarea capacităţii administrative" 54.01.06.04 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului operaţional sectorial «Dezvoltarea capacităţii administrative»" 45.100
  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Autoritatea de management pentru Programul operaţional regional 54.01.06.05 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului operaţional regional" 980.100
  Ministerul Mediului şi Pădurilor Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial "Mediu" 54.01.06.07 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului operaţional sectorial «Mediu»" 333.000
  ___________