HOTĂRÂRE nr. 802 din 4 august 2011pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul implementării instrumentelor structurale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 9 august 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 13 mai 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 6, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) Documentul-cadru de implementare a programului operaţional pentru obiectivul convergenţă, denumit în continuare DCI, reprezintă documentul prin care sunt stabilite detalii de implementare a programului operaţional şi care este elaborat de autoritatea de management şi aprobat prin ordin comun al secretarului general al Guvernului şi al ministrului coordonator al autorităţii de management, respectiv prin ordin al secretarului general al Guvernului, în cazul DCI pentru Programul operaţional «Asistenţă tehnică»;".2. La articolul 8, punctul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:"18. analizează, avizează şi asigură aprobarea, prin ordin comun al secretarului general al Guvernului şi al ministrului coordonator al autorităţii de management, respectiv prin ordin al secretarului general al Guvernului în cazul Programului operaţional «Asistenţă tehnică», a documentului-cadru de implementare a programului operaţional şi a modificărilor acestuia;".3. La articolul 17, punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"6. pentru programele operaţionale aferente obiectivului convergenţă elaborează şi modifică DCI, în concordanţă cu obiectivele şi priorităţile stabilite prin programul operaţional şi îl supune avizării ACIS;".4. La articolul 20, punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"6. efectuează plăţile către beneficiari din instrumente structurale şi din cofinanţarea asigurată de la bugetul de stat, în cazul Programului operaţional sectorial «Transport»;".5. La articolul 20, punctul 11 se abrogă.6. După capitolul II se introduce un nou capitol, capitolul II^1, cu următorul cuprins:"CAPITOLUL II^1Mecanismul de verificare a respectării normelor privind achiziţiile publice în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structuraleArt. 32^1. - (1) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 17 pct. 36, autoritatea de management realizează verificări în scopul de a se asigura că normele comunitare şi naţionale privind achiziţiile publice au fost respectate în efectuarea cheltuielilor declarate de beneficiari. (2) Verificările prevăzute la alin. (1) se realizează ulterior semnării contractelor de achiziţie publică de către beneficiari. (3) În scopul de a se asigura că normele comunitare şi naţionale privind achiziţiile publice au fost respectate în efectuarea cheltuielilor declarate de beneficiari, autoritatea de management este sprijinită, în condiţiile legii, de Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, denumită în continuare ANRMAP, şi de Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice, denumită în continuare UCVAP. (4) Verificările prevăzute la alin. (1) pot fi realizate prin eşantion, pe baza unei analize de risc, şi pot viza elementele verificate în condiţiile legii de ANRMAP şi UCVAP.Art. 32^2. - Sprijinul acordat de ANRMAP în aplicarea prevederilor art. 32^1 alin. (3) vizează următoarele: a) îndeplinirea atribuţiei prevăzute la art. 49 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare; b) îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. g^1) şi k) din Hotărârea Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, cu modificările şi completările ulterioare; c) transmiterea către autoritatea de management a concluziilor verificărilor desfăşurate ca urmare a unor sesizări cu privire la proceduri de achiziţie publică derulate în cadrul proiectelor finanţate din programul operaţional pe care aceasta îl gestionează.Art. 32^3. - Sprijinul acordat de UCVAP şi structurile sale specializate de la nivel teritorial în aplicarea prevederilor art. 32^1 alin. (3) vizează verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor în conformitate cu art. 1-3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările şi completările ulterioare.Art. 32^4. - (1) În cazul în care autoritatea de management consideră că au existat încălcări ale legislaţiei comunitare sau naţionale privind achiziţiile publice, aceasta stabileşte şi aplică corecţii financiare, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora. (2) În exercitarea atribuţiei prevăzute la alin. (1), autoritatea de management nu este condiţionată în luarea deciziilor de activităţile desfăşurate de ANRMAP şi UCVAP potrivit dispoziţiilor art. 32^2 şi 32^3.Art. 32^5. - Autoritatea de management, ANRMAP şi UCVAP cooperează continuu, în vederea identificării riscurilor de încălcare a prevederilor legale în materia achiziţiilor publice şi în vederea elaborării de instrucţiuni şi recomandări pentru o mai bună îndrumare a autorităţilor contractante care beneficiază de finanţare din instrumentele structurale.Art. 32^6. - Autorităţile de management, ANRMAP şi UCVAP încheie protocoale de colaborare în care se detaliază regulile privind aplicarea prevederilor art. 32^1 alin. (3) şi ale art. 32^5.Art. 32^7. - În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 20 pct. 1 şi 2, Autoritatea de certificare şi plată verifică, în scopul certificării, dacă a primit informaţiile corespunzătoare din partea autorităţii de management privind procedurile urmate şi verificările efectuate de către autoritatea de management/organismul intermediar asupra achiziţiilor publice aferente contractelor pentru care au fost incluse cheltuielile în declaraţiile de cheltuieli.Art. 32^8. - Pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 32^7, atunci când informaţiile referitoare la achiziţiile publice care însoţesc declaraţia de cheltuieli întocmită de autoritatea de management sunt incomplete/insuficiente, Autoritatea de certificare şi plată poate efectua propriile verificări potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999 poate solicita autorităţii de management efectuarea unor verificări suplimentare privind respectarea reglementărilor naţionale şi comunitare în domeniul achiziţiilor publice şi, după caz, aplicarea de către acestea, în mod corespunzător, a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011."7. La articolul 36, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În lipsa preşedintelui, conducerea CNC este asigurată de preşedintele executiv, şeful ACIS."8. La articolul 37, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 37. - (1) Deciziile CNC se transmit membrilor săi de către şeful ACIS, în calitate de preşedinte executiv al acestuia."  +  Articolul IIAlineatul (2) al articolului 13 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 1 august 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Listele prevăzute la alin. (1) sunt aprobate prin ordin comun al ministrului coordonator al autorităţii de management, al ministrului finanţelor publice şi al secretarului general al Guvernului, iar în cazul Programului operaţional «Asistenţă tehnică», prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al secretarului general al Guvernului."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Secretarul general al Guvernului,Ştefan GatiŞeful Autorităţii pentru CoordonareaInstrumentelor Structurale,Teodor Cătălin Vătafup. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,Gheorghe Nastasia,secretar generalMinistrul transporturilorşi infrastructurii,Anca Daniela Boagiup. Ministrul mediului şi pădurilor,Cristian Apostol,secretar de statMinistrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Laurenţiu Sebastian LăzăroiuMinistrul economiei, comerţuluişi mediului de afaceri,Ion AritonMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Reglementarea şiMonitorizarea Achiziţiilor Publice,Cristina TrăilăMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 4 august 2011.Nr. 802.--------