ORDIN nr. 2.382 din 3 august 2011pentru completarea unor reglementări contabile
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 8 august 2011    În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 şi 44 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul IReglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, prevăzute în anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 şi 766 bis din 10 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La punctul 1 alineatul (3), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:"i) grupurile de interes economic, înfiinţate potrivit legii."2. După punctul 265 se introduce o nouă subsecţiune, subsecţiunea 8.10.4 "Contabilitatea operaţiunilor derulate de grupurile de interes economic", cuprinzând punctele 265^1 şi 265^2, cu următorul cuprins:"8.10.4. Contabilitatea operaţiunilor derulate de grupurile de interes economic265^1. - (1) Grupurile de interes economic înregistrează în contabilitate operaţiunile derulate în funcţie de prevederile contractelor încheiate. (2) În cazul operaţiunilor pe care grupul de interes economic le derulează în nume propriu, acesta înregistrează veniturile şi cheltuielile ocazionate, după natura lor. (3) În cazul operaţiunilor derulate în numele membrilor care compun grupul de interes economic, acesta înregistrează la venituri doar eventualul comision cuvenit, operaţiunile fiind înregistrate în conturi de terţi.265^2. - Grupurile de interes economic întocmesc situaţii financiare anuale ale căror componente se stabilesc pe baza criteriilor prevăzute la pct. 3 alin. (1) şi completează aceste situaţii în funcţie de informaţiile corespunzătoare activităţii desfăşurate."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 3 august 2011.Nr. 2.382.---------