HOTĂRÂRE nr. 801 din 4 august 2011pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 8 august 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 12 iunie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera g^1), cu următorul cuprins:"g^1) în aplicarea dispoziţiilor art. 2 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, cu modificările ulterioare, evaluează, înainte de transmiterea spre publicare a invitaţiei/anunţului de participare, conformitatea cu legislaţia aplicabilă din domeniul achiziţiilor publice a documentaţiei de atribuire aferente contractelor de achiziţie publică care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, această evaluare nevizând aspectele tehnice ale caietului de sarcini;".2. La articolul 2 alineatul (1), litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:"k) elaborează punctul de vedere la solicitările de clarificare pe care autorităţile contractante/potenţialii ofertanţi/autorităţile de management le transmit cu privire la modul de interpretare a prevederilor legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice;".3. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Vicepreşedintele coordonează activitatea de monitorizare, statistică şi de formare profesională şi îndeplineşte orice alte atribuţii delegate, prin ordin, de către preşedinte."4. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) În cadrul A.N.R.M.A.P., în subordinea preşedintelui funcţionează următoarele compartimente: a) Direcţia generală monitorizare, statistică şi formare profesională; b) Direcţia generală reglementare şi evaluare ex-ante; c) Direcţia generală supraveghere şi evaluare ex-post; d) Direcţia economică, administrativă şi achiziţii publice; e) Cabinetul preşedintelui; f) Departamentul de comunicare şi relaţii publice; g) Serviciul juridic; h) Compartimentul audit public intern. (2) Structura organizatorică prevăzută la alin. (1) lit. d) se află în directa coordonare a secretarului general."5. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:"Art. 7^1. - (1) Funcţia prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. g^1) se realizează prin mijloace electronice, prin intermediul Sistemului electronic de achiziţii publice (S.E.A.P.). (2) În sensul alin. (1), până la publicarea invitaţiei/anunţului de participare operatorul S.E.A.P. are obligaţia de a asigura numai A.N.R.M.A.P. accesul imediat şi nerestricţionat la documentaţia de atribuire şi notele justificative prevăzute de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, încărcate integral de către autorităţile contractante şi semnate cu semnătură electronică. (3) În termen de maximum 14 zile de la data primirii documentaţiei în S.E.A.P., A.N.R.M.A.P. are obligaţia: a) de a emite autorităţii contractante acceptul în vederea iniţierii procedurii de atribuire, dacă prevederile din documentaţia de atribuire sunt conforme cu prevederile legale privind achiziţiile publice; b) de a informa autoritatea contractantă asupra neconformităţilor constatate la nivelul documentaţiei de atribuire şi a motivului pentru care acestea nu sunt în concordanţă cu prevederile legale privind achiziţiile publice."6. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Numărul maxim de posturi din aparatul A.N.R.M.A.P. se suplimentează cu 50 şi este de 156, din care un post de consilier de afaceri europene."7. La articolul 8, alineatul (3) se abrogă.8. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul II (1) Dispoziţiile prezentei hotărâri vor intra în vigoare la 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), dispoziţiile art. I pct. 6 vor intra în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Secretarul general al Guvernului,Ştefan Gati,secretar de statPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Reglementarea şiMonitorizarea Achiziţiilor Publice,Cristina TrăilăMinistrul comunicaţiilor şisocietăţii informaţionale,Valerian VremeMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 4 august 2011.Nr. 801.  +  Anexa -----(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 525/2007)--------------------------------------------------STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Autorităţii Naţionale pentru Reglementareaşi Monitorizarea Achiziţiilor Publice*Font 9*                             ┌──────────────┐                             │ PREŞEDINŢE │                             └┬─┬─┬──┬─┬─┬─┬┘                              │ │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────┐      ┌───────────────────────┘ │ │ │ │ └────────────────────────────────┐ │      │ ┌───────────────────┘ │ │ └───────────┐ │ ┌───┴─────┐      │ │ ┌─────────────┘ │ ┌────────┴───────┐ │ │Serviciul│┌─────┴────┐│┌──────┴───────┐ │ │Secretar General│ │ │juridic ││Cabinet │││Vicepreşedinte│ │ └────┬───────────┘ │ └─────────┘│Preşedinte││└──────┬───────┘ │ │ ┌───────┴──────┐└──────────┘│ │ │ ┌───┴───────────────┐ │Compartimentul│ ┌──────────┴─────┐ │ │ │Direcţia economică,│ │audit public │ │Departamentul de│ │ │ │administrativă şi │ │intern │ │comunicare şi │ │ │ │achiziţii publice │ └──────────────┘ │relaţii publice │ │ │ └───────────────────┘ └────────────────┘ │ │                 ┌──┘ ┌──────────────┼─────────────────┐ ┌───────────────┴────┴───┐ ┌────────┴─────────────┐ ┌─┴────────────────┐ │Direcţia generală │ │Direcţia generală │ │Direcţia generală │ │monitorizare, statistică│ │reglementare şi │ │supraveghere şi │ │şi formare profesională │ │evaluare ex-ante │ │evaluare ex-post │ └────────────────────────┘ └──────────────────────┘ └──────────────────┘-----------