ORDONANŢĂ nr. 10 din 3 august 2011cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele măsuri financiare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 5 august 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.1 şi I.3 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Bugetul de stat pe anul 2011, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 879 şi 879 bis din 28 decembrie 2010, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.  +  Articolul 2 (1) Influenţele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2011, detaliate pe capitole şi subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1. (2) Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2011 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexa nr. 2. (3) Bugetul de stat pe anul 2011 se majorează la venituri cu suma de 3.188,3 milioane lei şi la cheltuieli cu suma de 4.079,8 milioane lei, iar deficitul se majorează cu suma de 891,5 milioane lei.  +  Articolul 3 (1) Se autorizează Senatul României să suplimenteze veniturile proprii în anexa nr. 3/02/13 "Sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii", la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi", subcapitolul 33.10.08 "Venituri din prestări servicii", cu suma de 33 mii lei. (2) Se autorizează Senatul României să redistribuie în anexa nr. 3/0201/16 "Sume alocate din bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii", la capitolul 51.10 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", suma de 200 mii lei de la titlul 10 "Cheltuieli de personal" la titlul 20 "Bunuri şi servicii".  +  Articolul 4 (1) Se autorizează Secretariatul General al Guvernului să majoreze în anexa nr. 3/13/15 "Sinteza sumelor alocate pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii", la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi", subcapitolul 33.10.50 "Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi", cu suma de 38 mii lei şi, la capitolul 45.10 "Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări", cu suma de 346 mii lei, din care la subcapitolul 45.10.02 "Fondul Social European" cu suma de 287 mii lei şi la subcapitolul 45.10.10 "Alte facilităţi şi instrumente postaderare" cu suma de 59 mii lei. (2) Defalcarea sumelor prevăzute la alin. (1) pe instituţii şi detalierea pe subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare a veniturilor şi cheltuielilor, inclusiv introducerea de subdiviziuni noi, se aprobă de către Secretariatul General al Guvernului.  +  Articolul 5 (1) Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe să suplimenteze veniturile proprii în anexa nr. 3/14/13 "Sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii", la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi", subcapitolul 33.10.02 "Taxe consulare", cu suma de 6.000 mii lei. (2) Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe să suplimenteze veniturile proprii în anexa nr. 3/1402/16 "Sume alocate din bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii", la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi", subcapitolul 33.10.08 "Venituri din prestări servicii", cu suma de 100 mii lei şi în mod corespunzător să suplimenteze cu aceeaşi sumă cheltuielile prevăzute la capitolul 65.10 "Învăţământ", titlul 10 "Cheltuieli de personal". (3) Nota din subsolul fişei cod obiectiv 2 "Dotări independente" din anexa nr. 3/14/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii a Ministerului Afacerilor Externe" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Prin derogare de la prevederile art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, din sumele aprobate pe anul 2011 se pot achiziţiona 4 autoturisme blindate pentru misiunile diplomatice situate în zonele de conflict armat."  +  Articolul 6Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Ministerul Mediului şi Pădurilor să efectueze realocările de credite prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare.  +  Articolul 7 (1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului să introducă în cadrul anexei nr. 3/15/27 un nou program "Reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare din credite bancare cu garanţie guvernamentală", cu suma de 100 mii lei la credite de angajament şi la credite bugetare. (2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului să introducă următoarea modificare în bugetul pe programe: în anexa nr. 3/15/27 la bugetul aprobat pe anul 2011, denumirea Programului "Modernizarea satului românesc" se modifică în "Modernizarea localităţilor", în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare.  +  Articolul 8 (1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Ministerul Mediului şi Pădurilor să atribuie în anul 2011 contractele pentru procedurile de achiziţii publice aferente proiectelor din cadrul "Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii", aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, până la concurenţa valorii totale aprobate. (2) Derularea contractelor se va realiza cu încadrarea în creditele de angajament şi creditele bugetare prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare.  +  Articolul 9Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă în anexa nr. 3/16/29 "Fişele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiţii", cu finanţare din venituri proprii, obiectivele de investiţii în continuare "Sediu DGFP Sibiu" cu suma de 351 mii lei şi "Sediu AFP şi Trezorerie Prundu Bârgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud" cu suma de 500 mii lei, precum şi obiectivul de investiţii nou "Sediu birou vamal Halmeu, judeţul Satu Mare" cu suma de 200 mii lei, sume asigurate prin redistribuire de la fişa cod obiectiv 719 "Alimentare cu apă, gaze, energie electrică, amenajări şi modernizări incintă, şarpante, mansardări şi punere în siguranţă a clădirilor şi instalaţiilor".  +  Articolul 10 (1) Se autorizează Ministerul Justiţiei să efectueze în anexa nr. 3/1702/16 "Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii" următoarele modificări: a) la venituri, suplimentarea cu suma de 500 mii lei la capitolul 30.10 "Venituri din proprietate", subcapitolul 30.10.05 "Venituri din concesiuni şi închirieri"; cu suma de 2.751 mii lei la capitolul 33.10 "Venituri din prestări servicii şi alte activităţi", din care: suma de 2.551 mii lei la subcapitolul 33.10.08 "Venituri din prestări servicii" şi suma de 200 mii lei la subcapitolul 33.10.16 "Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă"; cu suma de 1.500 mii lei la capitolul 36.10 "Diverse venituri", subcapitolul 36.10.50 "Alte venituri"; cu suma de 112.000 mii lei la capitolul 43.10 "Subvenţii de la alte administraţii", subcapitolul 43.10.09 "Subvenţii pentru instituţii publice"; b) la cheltuieli, suplimentarea cu suma de 116.751 mii lei la capitolul 61.10 "Ordine publică şi siguranţă naţională", din care: suma de 78.000 mii lei la titlul 10 "Cheltuieli de personal", suma de 37.240 mii lei la titlul 20 "Bunuri şi servicii" şi suma de 1.511 mii lei la titlul 71 "Active nefinanciare"; c) să introducă alineatul 51.01.51 "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal, precum şi pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate" cu suma de 224 mii lei, prin diminuarea cu aceeaşi sumă a titlului 71 "Active nefinanciare"; d) să suplimenteze suma prevăzută la capitolul 68.01 "Asigurări şi asistenţă socială", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.26 "Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului", cu suma de 28 mii lei, prin diminuarea cu aceeaşi sumă a titlului 71 "Active nefinanciare". (2) Se autorizează Ministerul Justiţiei să introducă în anexa nr. 3/1701/16 "Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii" următoarele modificări la capitolul 61.10 "Ordine publică şi siguranţă naţională": diminuarea titlului 10 "Cheltuieli de personal" cu suma de 350 mii lei şi suplimentarea în mod corespunzător a titlului 20 "Bunuri şi servicii".  +  Articolul 11Se autorizează Ministerul Justiţiei să introducă în anexa nr. 3/17/29 "Fişele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiţii", la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", obiectivul de investiţii nou "Palatul de Justiţie Mehedinţi" cu suma de 100 mii lei, sumă ce se asigură prin redistribuire cu încadrarea în sumele aprobate la titlul 71 "Active nefinanciare".  +  Articolul 12 (1) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să efectueze redistribuiri de sume în cadrul anexei nr. 3/18/13 "Sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii" la venituri, între capitole şi subcapitole, cu încadrarea în suma totală aprobată. (2) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să efectueze redistribuiri de credite bugetare şi de credite de angajament neutilizate între obiectivele de investiţii în continuare, obiectivele de investiţii noi şi "Alte cheltuieli de investiţii", în limita prevederilor bugetare aprobate. (3) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să introducă în anexa nr. 3/1801/16 "Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii" următoarele modificări: a) la venituri, suplimentarea cu suma de 406 mii lei la capitolul 43.10 "Subvenţii de la alte administraţii", subcapitolul 43.10.09 "Subvenţii pentru instituţii publice"; b) la cheltuieli, suplimentarea cu suma de 406 mii lei la capitolul 66.10 "Sănătate", astfel: majorarea titlului 10 "Cheltuieli de personal" cu suma de 741 mii lei, diminuarea titlului 20 "Bunuri şi servicii" cu suma de 328 mii lei şi diminuarea titlului 71 "Active nefinanciare" cu suma de 7 mii lei. (4) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să introducă în anexa nr. 3/1807/16 "Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii" următoarele modificări: a) la venituri, suplimentarea cu suma de 167 mii lei la capitolul 43.10 "Subvenţii de la alte administraţii", subcapitolul 43.10.09 "Subvenţii pentru instituţii publice"; b) la cheltuieli, suplimentarea cu suma de 167 mii lei la capitolul 67.10 "Cultură, recreere şi religie", astfel: diminuarea titlului 10 "Cheltuieli de personal" cu suma de 20 mii lei şi majorarea titlului 20 "Bunuri şi servicii" cu suma de 187 mii lei. (5) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să introducă în anexa nr. 3/1809/16 "Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii" următoarele modificări: a) la venituri, suplimentarea cu suma de 8.614 mii lei la capitolul 43.10 "Subvenţii de la alte administraţii", subcapitolul 43.10.09 "Subvenţii pentru instituţii publice"; b) la cheltuieli, suplimentarea cu suma de 8.614 mii lei la capitolul 67.10 "Cultură, recreere şi religie", astfel: majorarea titlului 10 "Cheltuieli de personal" cu suma de 3.131 mii lei şi majorarea titlului 20 "Bunuri şi servicii" cu suma de 5.483 mii lei. (6) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să introducă în anexa nr. 3/1812/16 "Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii" următoarele modificări: a) la venituri, suplimentarea cu suma de 343 mii lei la capitolul 43.10 "Subvenţii de la alte administraţii", subcapitolul 43.10.09 "Subvenţii pentru instituţii publice"; b) la cheltuieli, suplimentarea cu suma de 343 mii lei la capitolul 67.10 "Cultură, recreere şi religie", astfel: majorarea titlului 10 "Cheltuieli de personal" cu suma de 255 mii lei şi majorarea titlului 20 "Bunuri şi servicii" cu suma de 88 mii lei.  +  Articolul 13Se autorizează Ministerul Administraţiei şi Internelor să introducă în anexa nr. 3/19/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2011 (sume alocate din bugetul de stat)", la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.52 "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru cetăţeni străini aflaţi în centrele de cazare" cu suma de 32 mii lei, concomitent cu diminuarea corespunzătoare a sumei prevăzute la alineatul 51.01.03 "Acţiuni de sănătate".  +  Articolul 14Se autorizează Ministerul Administraţiei şi Internelor să suplimenteze veniturile proprii în anexa nr. 3/19/15 "Sinteza sumelor alocate pentru instituţiile publice finanţate parţial din venituri proprii", la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi", subcapitolul 33.10.19 "Venituri din serbări şi spectacole şcolare, manifestări culturale, artistice şi sportive", cu suma de 400 mii lei şi să suplimenteze cu aceeaşi sumă cheltuielile prevăzute la capitolul 67.10 "Cultură, recreere şi religie", titlul 20 "Bunuri şi servicii".  +  Articolul 15Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale să suplimenteze la capitolul 68.01 "Asigurări şi asistenţă socială", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.26 "Transferuri privind contribuţia de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului", cu suma de 18.025 mii lei, prin diminuarea alineatului 51.01.31 "Transferuri privind contribuţia de asigurări de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social" cu suma de 10.956 mii lei şi a alineatului 51.01.37 "Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri" cu suma de 7.069 mii lei.  +  Articolul 16În bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, la capitolul 68.01 "Asigurări şi asistenţă socială", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", sunt cuprinse şi transferuri către bugetele locale destinate finanţării unor programe de interes naţional şi a unor cheltuieli ale instituţiilor publice de asistenţă socială şi unităţilor de asistenţă medico-sociale.  +  Articolul 17 (1) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2011 la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 55 "Alte transferuri", suma de 60.047 mii lei se repartizează Ministerului Finanţelor Publice, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea acoperirii sumelor utilizate de către Ministerul Finanţelor Publice ca urmare a Deciziei Comisiei Europene nr. 3.850/2009 de excludere de la finanţarea comunitară a anumitor cheltuieli efectuate de România în cadrul programului de sprijin de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală SAPARD. (2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale virează suma de 60.047 mii lei în contul RO 40TREZ 99954010300XXXXX "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale", deschis la Trezoreria Operativă Centrală şi gestionat de Autoritatea de Certificare şi Plată, în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe. (3) Suma de 60.047 mii lei virată de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se utilizează pentru continuarea finanţării proiectelor în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor din instrumente structurale şi de coeziune.  +  Articolul 18Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să efectueze redistribuiri de credite de angajament neutilizate şi credite bugetare între bugetele instituţiilor finanţate parţial din venituri proprii în cadrul anexei nr. 3/22/15 "Sinteza sumelor alocate pentru instituţii finanţate parţial din venituri proprii", capitolul 83.10 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", cu încadrarea în totalul creditelor de angajament şi creditelor bugetare aprobate pentru anul 2011.  +  Articolul 19 (1) Se autorizează Ministerul Mediului şi Pădurilor să efectueze redistribuiri de credite bugetare şi de credite de angajament neutilizate între obiectivele de investiţii în continuare, obiectivele de investiţii noi şi "Alte cheltuieli de investiţii", în limita prevederilor bugetare aprobate. (2) Se autorizează Ministerul Mediului şi Pădurilor să suplimenteze veniturile proprii în anexa nr. 3/23/13 "Sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii", la capitolul 34.10 "Venituri din taxe administrative", subcapitolul 34.10.50 "Alte venituri din taxe", cu suma de 75.000 mii lei. (3) Se autorizează Ministerul Mediului şi Pădurilor să introducă în anexa nr. 3/23/29 "Fişele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiţii", la capitolul 80.01 "Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă", un obiectiv de investiţii nou "Staţie meteorologică judeţeană Târgu Mureş" cu suma de 670 mii lei, sumă asigurată prin redistribuire de la fişa cod obiectiv 837 "Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii tehnologice de funcţionare a reţelei naţionale meteorologice".  +  Articolul 20În bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.01.28 "Cheltuieli neeligibile ISPA", din cadrul anexei nr. 3/24/21, este cuprinsă suma de 5.600 mii lei destinată proiectului ISPA2005/RO/16/P/PT/003 - "Lucrări de îmbunătăţire a condiţiilor de navigaţie pe Dunăre, sectorul Călăraşi-Brăila şi studii adiacente", în scopul închiderii memorandumului de finanţare actual.  +  Articolul 21În bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pe anul 2011 este cuprinsă şi suma de 295.358 mii lei pentru plata arieratelor aferente proiectelor de investiţii derulate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., astfel: a) la capitolul 84.01 "Transporturi", suma de 294.031 mii lei la titlul 55 "Alte transferuri", din care: la alineatul 55.01.03 "Programe cu finanţare rambursabilă" suma de 32.631 mii lei şi la alineatul 55.01.12 "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat" suma de 261.400 mii lei; b) la capitolul 84.06 "Transporturi", suma de 1.327 mii lei la titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.01.03 "Programe cu finanţare rambursabilă".  +  Articolul 22Se autorizează Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii să efectueze în anexa nr. 3/2402/16 "Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii" următoarele modificări: a) să suplimenteze la venituri proprii capitolul 30.10 "Venituri din proprietate" cu suma de 109 mii lei, din care: la subcapitolul 30.10.05 "Venituri din concesiuni şi închirieri" cu suma de 99 mii lei şi la subcapitolul 30.10.50 "Alte venituri din proprietate" cu suma de 10 mii lei; b) să suplimenteze la venituri proprii capitolul 35.10 "Amenzi, penalităţi şi confiscări" la subcapitolul 35.10.50 "Alte amenzi, penalităţi şi confiscări" cu suma de 38 mii lei; c) să diminueze la capitolul 67.10 "Cultură, recreere şi religie", titlul 10 "Cheltuieli de personal" cu suma de 925 mii lei; d) să suplimenteze la capitolul 67.10 "Cultură, recreere şi religie", titlul 20 "Bunuri şi servicii" cu suma de 1.055 mii lei; e) să suplimenteze la capitolul 67.10 "Cultură, recreere şi religie", titlul 70 "Cheltuieli de capital" cu suma de 17 mii lei.  +  Articolul 23Se autorizează Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii să efectueze în anexa nr. 3/2403/16 "Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii" la capitolul 84.10 "Transporturi" următoarele modificări: a) să diminueze titlul 10 "Cheltuieli de personal" cu suma de 910 mii lei; b) să suplimenteze titlul 20 "Bunuri şi servicii" cu suma de 717 mii lei; c) să suplimenteze titlul 70 "Cheltuieli de capital" cu suma de 193 mii lei.  +  Articolul 24Se autorizează Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii să efectueze în anexa nr. 3/2405/16 "Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii" la capitolul 84.10 "Transporturi" următoarele modificări: a) să diminueze titlul 10 "Cheltuieli de personal" cu suma de 1.108 mii lei; b) să suplimenteze titlul 20 "Bunuri şi servicii" cu suma de 2.213 mii lei; c) să diminueze titlul 70 "Cheltuieli de capital" cu suma de 1.105 mii lei.  +  Articolul 25Se autorizează Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii să introducă în anexa nr. 3/24/29 "Fişele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiţii", la capitolul 84.01 "Transporturi" obiectivul de investiţii nou "Drum de legătură DN 1A - Ocolitoarea mică a municipiului Săcele - Platforma Electroprecizia" cu suma de 5.000 mii lei, sumă ce se asigură prin redistribuire cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.  +  Articolul 26În baza art. III - Clauze speciale, secţiunea 4 - Administrarea împrumutului, alin. (3) din Acordul de împrumut dintre România şi Fondul pentru Cooperare Economică Internaţională - Japonia privind Proiectul de reabilitare a drumurilor, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998, ratificat prin Legea nr. 156/1998, cu modificările ulterioare, se autorizează Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, la anexa nr. 3/24/29, să modifice valoarea totală a creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aferente fişei cod obiectiv 420 "Proiect de reabilitare a drumurilor etapa a III-a", de la 511.120 mii lei la 586.654 mii lei, corespunzătoare actualizării contribuţiei Guvernului României, precum şi a majorării valorii totale a acesteia pentru "Construcţia centurii Timişoara" din cadrul proiectului şi să majoreze creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate pentru anul 2011 cu suma de 56.613 mii lei.  +  Articolul 27 (1) Cheltuielile ocazionate de rambursarea de la bugetul de stat a contravalorii serviciilor de navigaţie aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2007 privind rambursarea contravalorii unor servicii de navigaţie aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii, aprobată prin Legea nr. 122/2008, sunt prevăzute în bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii de la capitolul 84.01 "Transporturi" titlul 59 "Alte cheltuieli", articolul 59.32 "Rambursarea contravalorii unor servicii de navigaţie aeriană". (2) Sumele care se alocă de la bugetul de stat potrivit prevederilor legale în vigoare pentru organizarea, pregătirea şi executarea zborurilor speciale sunt cuprinse în bugetul Ministerului Apărării Naţionale sau în bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, după caz, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 59 "Alte cheltuieli".  +  Articolul 28 (1) În bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 55 "Alte transferuri" este cuprinsă şi suma de 506.388 mii lei aferentă cheltuielilor neeligibile ISPA în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, aprobată prin Legea nr. 187/2008, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Suma prevăzută la alin. (1) nu poate fi virată şi utilizată cu altă destinaţie. (3) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de gradul de utilizare a sumei prevăzute la alin. (1), se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze virări de credite bugetare prin diminuarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi suplimentarea corespunzătoare a bugetului Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale.  +  Articolul 29Se autorizează Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, la anexa nr. 3/25/02a "Sume pentru Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi categoriile de cheltuieli finanţate din acestea pe anul 2011", în cadrul sumelor alocate de la bugetul de stat să suplimenteze titlul 20 "Bunuri şi servicii" cu suma de 5.057 mii lei, prin diminuarea corespunzătoare a titlului 10 "Cheltuieli de personal" cu suma de 469 mii lei şi a titlului 71 "Active nefinanciare" cu suma de 4.588 mii lei, iar în cadrul sumelor alocate din venituri proprii să suplimenteze titlul 20 "Bunuri şi servicii" cu suma de 6.088 mii lei, prin diminuarea corespunzătoare a titlului 55 "Alte transferuri" cu suma de 270 mii lei şi a titlului 71 "Active nefinanciare" cu suma 5.818 mii lei.  +  Articolul 30Se autorizează Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului să încheie angajamente legale în anul 2011, cu termen de plată în anul 2012, pentru achiziţii de bunuri şi servicii necesare organizării conferinţei ministeriale Bologna 2012, în limita sumei de 1.075 mii lei.  +  Articolul 31Se autorizează Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului să majoreze veniturile proprii cuprinse în anexa nr. 3/25/13 "Sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii" cu suma de 258.204 mii lei.  +  Articolul 32 (1) Se autorizează Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului să introducă în anexele la bugetul propriu fişa bugetului instituţiei finanţată parţial din venituri proprii "Autoritatea Naţională pentru Calificări" şi să suplimenteze veniturile cuprinse în anexa nr. 3/25/15 "Sinteza sumelor alocate pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii" cu suma de 18.290 mii lei la capitolul 33.10 "Venituri din prestări servicii şi alte activităţi" şi cu suma de 1.000 mii lei la capitolul 43.10 "Subvenţii de la alte administraţii", cu majorarea corespunzătoare a cheltuielilor. (2) Subvenţia prevăzută la alin. (1) se asigură cu încadrarea în sumele aprobate în bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, la titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice". (3) Detalierea influenţelor prevăzute la alin. (1) pe subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare se aprobă de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.  +  Articolul 33 (1) Se autorizează Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului să efectueze redistribuiri de credite bugetare şi de credite de angajament neutilizate între obiectivele de investiţii noi, obiectivele de investiţii în continuare şi "Alte cheltuieli de investiţii", cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate. (2) Se autorizează Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului să introducă în anexa nr. 3/25/29 "Fişele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiţii", atât la credite de angajament, cât şi la credite bugetare, sumele aferente proiectelor finanţate din fonduri externe rambursabile, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă".  +  Articolul 34Se autorizează Ministerul Sănătăţii, la capitolul 66.01 "Sănătate", anexa nr. 3/26/29 "Fişele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiţii", fişa cod obiectiv 2 "b - dotări independente", să diminueze creditele bugetare şi creditele de angajament cu suma de 12.611 mii lei la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" şi să redistribuie suma în cadrul aceluiaşi titlu.  +  Articolul 35Se autorizează Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional să majoreze veniturile proprii cuprinse în anexa nr. 3/27/13 "Sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii" cu suma de 14.000 mii lei la capitolul 36.10 "Diverse venituri", subcapitolul 36.10.50 "Alte venituri".  +  Articolul 36 (1) Se autorizează Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional să majoreze în anexa nr. 3/27/15 "Sinteza sumelor alocate pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii" veniturile proprii cu suma de 7.000 mii lei, prin introducerea subcapitolului 16.10.03 "Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare" reprezentând sume cuvenite conform prevederilor art. 13 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, pentru Fondul cinematografic şi pentru Programul Naţional de Restaurare a Monumentelor Istorice, cu majorarea corespunzătoare a cheltuielilor. (2) Defalcarea pe instituţii şi detalierea pe subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare a veniturilor şi cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se aprobă de către Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional.  +  Articolul 37Se autorizează Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional să efectueze diminuarea Programului "Amenajare muzeistică şi punerea în valoare a spaţiului muzeal" cu suma de 23.790 mii lei, care va fi utilizată pentru asigurarea cheltuielilor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii.  +  Articolul 38Se autorizează Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional să redistribuie suma de 137 mii lei de la obiectivul de investiţii cu fişa cod 145 "Centrul cultural Sala Palatului" la fişa cod 3 "c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii" cu suma de 77 mii lei şi la fişa cod 5 "e) Alte cheltuieli asimilate investiţiilor" cu suma de 60 mii lei.  +  Articolul 39Se autorizează Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional să suplimenteze cu 200 mii lei bugetul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, în anexa nr. 3/2701/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, pe anul 2011 (sume alocate din bugetul de stat)", prin majorarea titlului 10 "Cheltuieli de personal" cu suma de 348 mii lei şi diminuarea titlului 20 "Bunuri şi servicii" cu suma de 148 mii lei.  +  Articolul 40Se autorizează Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale să suplimenteze creditele de angajament aferente titlului 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" cu suma de 65.162 mii lei şi, corespunzător, să introducă modificările în anexe.  +  Articolul 41Numărul de posturi finanţat în anul 2011 Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale prevăzut în anexa nr. 3/28/06 se majorează cu 20 de posturi pentru Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO.  +  Articolul 42 (1) Se autorizează Ministerul Public să introducă în anexa nr. 3/2901/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, pe anul 2011 (sume alocate din bugetul de stat)" următoarele modificări: a) majorarea titlului 10 "Cheltuieli de personal" cu suma de 4.560 mii lei; b) diminuarea titlului 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" cu suma de 56 mii lei; c) majorarea titlului 20 "Bunuri şi servicii" cu suma de 2.100 mii lei; d) diminuarea titlului 71 "Active nefinanciare" cu suma de 500 mii lei. (2) Se autorizează Ministerul Public să introducă în anexa nr. 3/2902/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, pe anul 2011 (sume alocate din bugetul de stat)" următoarele modificări: a) diminuarea titlului 10 "Cheltuieli de personal" cu suma de 1.300 mii lei; b) majorarea titlului 20 "Bunuri şi servicii" cu suma de 600 mii lei.  +  Articolul 43Se autorizează Agenţia Naţională de Integritate să introducă la anexa nr. 3/30/29 "Fişele obiectivelor/ proiectelor/categoriilor de investiţii" fişa cod obiectiv 2 "b - dotări independente".  +  Articolul 44Prin derogare de la prevederile art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează Serviciul Român de Informaţii să ocupe posturile vacante în limita a 120 de posturi, în vederea operaţionalizării cerinţelor de implementare a standardelor de bază impuse de reglementările comunitare în domeniul securităţii aeronautice.  +  Articolul 45 (1) Se autorizează Serviciul Român de Informaţii să diminueze în anexa nr. 3/31/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2011 (sumele alocate din bugetul de stat)", la capitolul 68.01 "Asigurări şi asistenţă socială", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.26 "Transferuri privind contribuţia de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului " cu suma de 85 mii lei. (2) Se autorizează Serviciul Român de Informaţii să suplimenteze veniturile proprii în anexa nr. 3/31/13 "Sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii" cu suma de 4.970 mii lei, astfel: la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi", subcapitolul 33.10.05 "Taxe şi alte venituri în învăţământ" cu suma de 63 mii lei şi la capitolul 45.10 "Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi refinanţării", subcapitolul 45.10.02 "Fondul Social European" cu suma de 4.907 mii lei. (3) Se autorizează Serviciul Român de Informaţii să efectueze redistribuiri de credite bugetare şi de credite de angajament neutilizate între obiectivele de investiţii în continuare, obiectivele de investiţii noi şi "Alte cheltuieli de investiţii", în limita prevederilor bugetare aprobate.  +  Articolul 46Se autorizează Serviciul de Informaţii Externe să majoreze, în anexa nr. 3/32/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2011 (sumele alocate din bugetul de stat)" la capitolul 68.01 "Asigurări şi asistenţă socială", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.26 "Transferuri privind contribuţia de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului", cu suma de 6 mii lei.  +  Articolul 47 (1) Se autorizează Serviciul de Telecomunicaţii Speciale să introducă în anexa nr. 3/34/29 "Fişele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiţii", capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", fişa "Obiective de investiţii noi" cu suma de 1.321 mii lei, sumă care se asigură prin redistribuire cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate. (2) Se autorizează Serviciul de Telecomunicaţii Speciale să introducă în anexa nr. 3/34/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2011 (sumele alocate din bugetul de stat)", la capitolul 68.01 "Asigurări şi asistenţă socială", subcapitolul 68.01.08 "Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau pensionare" cu suma de 120 mii lei, care se asigură prin redistribuire de la subcapitolul 68.01.06 "Asistenţă socială pentru familie şi copii".  +  Articolul 48 (1) Se autorizează Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri să suplimenteze veniturile proprii în anexa nr. 3/19/15 "Sinteza sumelor alocate pentru instituţiile publice finanţate parţial din venituri proprii" la capitolul 43.10 "Subvenţii de la alte administraţii" subcapitolul 43.10.19 "Subvenţii pentru instituţii publice" cu suma de 24.000 mii lei şi să suplimenteze cu aceeaşi sumă cheltuielile prevăzute la cap. 80.10 "Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă", prin introducerea titlului 40 "Subvenţii". (2) Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează pentru implementarea programului "Mihail Kogălniceanu".  +  Articolul 49În anul 2011, cheltuielile de ecologizare a procesului de reciclare a deşeurilor şi subproduselor plumboase, rezultate din obţinerea plumbului decuprat, efectuate de către Societatea Comercială Romplumb - S.A. se suportă din bugetul aprobat Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, de la capitolul 82.01 "Industria extractivă, prelucrătoare şi de construcţii", titlul 40 "Subvenţii".  +  Articolul 50 (1) Se autorizează Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor să introducă în anexa nr. 3/38/15 "Sinteza sumelor alocate pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii" următoarele redistribuiri de credite bugetare la capitolul 83.10 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare": a) suplimentarea titlului 10 "Cheltuieli de personal" cu suma de 9.500 mii lei; b) diminuarea titlului 20 "Bunuri şi servicii" cu suma de 24.128 mii lei; c) diminuarea titlului 55 "Alte transferuri" cu suma de 7.089 mii lei; d) suplimentarea titlului 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" cu suma de 11.845 mii lei; e) suplimentarea titlului 59 "Alte cheltuieli" cu suma de 9.872 mii lei. (2) Se autorizează Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor să efectueze redistribuiri de credite bugetare şi de credite de angajament neutilizate între obiectivele de investiţii în continuare, obiectivele de investiţii noi şi "Alte cheltuieli de investiţii", în limita prevederilor bugetare aprobate.  +  Articolul 51În bugetul Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, la anexa nr. 3/43/15 "Sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii", se diminuează titlul 10 "Cheltuieli de personal" cu suma de 1.360 mii lei şi se suplimentează titlul 20 "Bunuri şi servicii" cu suma de 1.000 mii lei şi titlul 71 "Active nefinanciare" cu suma de 360 mii lei.  +  Articolul 52 (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pe anul 2011, pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor se majorează cu suma de 18.368 mii lei, din care suma de 7.368 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor cu salariile şi contribuţiile aferente acestora din învăţământul special şi din centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională şi suma de 11.000 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor cu acordarea de produse lactate şi de panificaţie şi miere de albine. Suma de 18.368 mii lei se repartizează pe judeţe, potrivit anexei nr. 3. (2) Economiile înregistrate la cheltuielile cu acordarea de produse lactate şi de panificaţie şi miere de albine se utilizează pentru finanţarea celorlalte cheltuieli descentralizate la nivelul judeţelor. (3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pe anul 2011, pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, prevăzute în anexa nr. 5 la Legea nr. 286/2010, se diminuează cu suma de 18.368 mii lei la poziţia nr. 43 - "Sume rezervate care se repartizează pe judeţe şi municipiul Bucureşti prin hotărâri ale Guvernului, în baza solicitărilor şi fundamentărilor prezentate de autorităţile administraţiei publice locale".  +  Articolul 53 (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2011 se majorează cu suma de 20.400 mii lei. (2) Suma prevăzută la alin. (1) se alocă judeţului Suceava, potrivit prevederilor art. XII alin. (1), lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, pentru achitarea restanţelor şi rambursarea ratelor scadente la împrumutul extern, contractat pentru realizarea Programului "Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava", inclusiv dobânzi şi penalităţi de întârziere, astfel: municipiului Suceava suma de 2.489 mii lei, municipiului Rădăuţi suma de 3.303 mii lei, municipiului Câmpulung Moldovenesc suma de 4.653 mii lei, municipiului Vatra Dornei suma de 4.031 mii lei, oraşului Gura Humorului suma de 4.934 mii lei şi oraşului Siret suma de 990 mii lei.  +  Articolul 54Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru dezvoltarea infrastructurii şi a bazelor sportive din spaţiul rural pe anul 2011 se majorează cu 10.000 mii lei, pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, şi se vor repartiza pe judeţe şi pe proiecte eligibile prin hotărâre a Guvernului, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2007, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 55 (1) Influenţele asupra bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 4. (2) În baza art. 256 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, veniturile bugetului se completează cu suma de 341.219 mii lei care se alocă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii. (3) Se autorizează Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să suplimenteze creditele de angajament prevăzute în anexele la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2011 cu suma de 982.000 mii lei destinată medicamentelor cu şi fără contribuţie personală şi cu 700.000 mii lei pentru medicamentele şi materialele sanitare specifice programelor naţionale de sănătate. (4) Se autorizează Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în anexa nr. 10/06 "Sinteza finanţării programelor" şi anexa nr. 10/07 "Fişa programului", să suplimenteze "Programul naţional de sănătate cu scop curativ" cu suma de 242.573 mii lei, prin diminuarea cu aceeaşi sumă a "Programului naţional privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de sănătate".  +  Articolul 56Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, cu sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prin derogare de la art. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru plata arieratelor, prin bugetul Ministerului Sănătăţii.  +  Capitolul II Dispoziţii finale  +  Articolul 57Numărul maxim de posturi aprobat în cap. III lit. B "Indemnizaţiile personalului din conducerea cultelor recunoscute şi a unităţilor centrale de cult, asimilat celui încadrat pe funcţii de demnitate publică" din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: a) nr. crt. 3 - arhiepiscop, şef de cult (mitropolit, episcop, muftiu, şef rabin, preşedinte uniune şi preşedinte) se majorează cu 6 posturi; b) nr. crt. 4. - episcop, episcop-vicar patriarhal se diminuează cu 6 posturi.  +  Articolul 58Articolul 28 din Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 879 şi 879 bis din 28 decembrie 2010, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) În bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.08 «Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare», titlul «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare», articolul «Programe din Fondul European de Garantare Agricolă - FEGA», din cadrul anexei nr. 3/22/11, sunt cuprinse sumele destinate prefinanţării cheltuielilor aferente schemelor de plăţi directe pe suprafaţă, respectiv schema de plată directă unică pe suprafaţă, schema de plată separată pentru zahăr, precum şi a măsurilor de piaţă şi intervenţie în agricultură, sume ce se alocă temporar din veniturile din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului de către Ministerul Finanţelor Publice, în baza unor hotărâri ale Guvernului, precum şi contribuţia externă nerambursabilă a Uniunii Europene destinată finanţării Reţelei de Informaţii Contabile Agricole (RICA). (2) Pentru finanţarea măsurilor de intervenţie în piaţă, cuprinse în măsurile de piaţă şi intervenţie în agricultură, se poate acorda Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale împrumut din veniturile din privatizare, cu o rată a dobânzii egală cu rata de politică monetară practicată de Banca Naţională a României plus 4 puncte procentuale. Împrumutul şi dobânda aferentă se plătesc de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din sumele restituite cu această destinaţie de către Uniunea Europeană."  +  Articolul 59Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2011, la capitolul 86.01 "Cercetare şi dezvoltare în domeniul economic", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", suma de 115.272 mii lei se repartizează de către acesta, în condiţiile legii, Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" pentru plata datoriilor unităţilor de cercetare-dezvoltare din subordonarea şi/sau coordonarea acesteia.  +  Articolul 60În bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pe anul 2011, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 40 "Subvenţii", este cuprinsă şi suma de 432.800 mii lei pentru Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., în vederea acoperirii obligaţiilor de plată ale acesteia.  +  Articolul 61În bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pe anul 2011, la capitolul 68.01 "Asigurări şi asistenţă socială", este cuprinsă suma de 236.600 mii lei pentru Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., care va fi utilizată pentru acoperirea obligaţiilor de plată ale acesteia.  +  Articolul 62 (1) În bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pe anul 2011, la titlul 72 "Active financiare", alineatul 72.01.01 "Participarea la capitalul social al societăţilor comerciale", este cuprinsă suma de 130.000 mii lei, care se alocă pentru majorarea capitalului social al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. (2) Capitalul social al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. se va majoră cu suma de 130.000 mii lei, reprezentând 52.200.000 acţiuni în valoare de 2,5 lei/acţiune, care va fi utilizată pentru plata obligaţiilor acesteia.  +  Articolul 63 (1) În bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2011, la capitolul 81.01 "Combustibili şi energie", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", este cuprinsă şi suma de 302.700 mii lei, care se repartizează prin hotărâre a Guvernului către bugetele locale, utilizându-se exclusiv pentru achitarea obligaţiilor către furnizorii de energie termică. (2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), autorităţile locale au obligaţia de a efectua plăţile conform destinaţiilor stabilite.  +  Articolul 64Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri pe anul 2011, la capitolul 81.01 "Combustibili şi energie", titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.01.12 "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat", suma de 79.000 mii lei se utilizează pentru achitarea obligaţiilor Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" - S.A. către producătorul de apă grea Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare.  +  Articolul 65 (1) În bugetul Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2011, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 59 "Alte cheltuieli", este cuprinsă şi suma de 12.000 mii lei pentru Regia Autonomă Compania Română de Aviaţie "ROMAVIA". (2) Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează de Regia Autonomă Compania Română de Aviaţie "ROMAVIA" exclusiv pentru achitarea obligaţiilor acesteia.  +  Articolul 66 (1) Sumele prevăzute la art. 59-65 se gestionează prin conturi distincte deschise la Trezoreria Statului. (2) Din sumele aflate în conturile prevăzute la alin. (1) se pot face compensări atipice în conformitate cu procedura aprobată prin ordin al ministrului finanţelor publice.  +  Articolul 67Se suplimentează bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale la capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.01.14 "Fondul Naţional de Preaderare", cu suma de 248.127 mii lei, în vederea asigurării sumelor necesare unităţilor administrativ-teritoriale pentru plata TVA aferente achiziţiilor din fonduri publice în cadrul proiectelor ISPA în sectorul de apă la preluarea de la operatori a investiţiilor realizate ulterior transmiterii cererilor finale de fonduri la Comisia Europeană, în conformitate cu memorandumurile de finanţare ISPA aprobate în perioada 2000-2003, precum şi a TVA restante, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007, aprobată prin Legea nr. 187/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 68Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, precum şi Ministerul Administraţiei şi Internelor acordă sumele prevăzute în prezenta ordonanţă, după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.  +  Articolul 69Garanţia parţială de risc constituită de Ministerul Finanţelor Publice într-un cont distinct conform art. 12 alin. (2) din Legea nr. 570/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Dobrogea" - S.A. şi "Electrica Banat" - S.A., precum şi unele măsuri pentru reglementarea activităţilor societăţilor comerciale din domeniul distribuţiei de energie electrică, respectiv suma de 216.618 mii lei şi dobânzile aferente acumulate în cont se fac venit la bugetul de stat.  +  Articolul 70 (1) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2006, cu modificările ulterioare, se autorizează Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (O.P.S.P.I.) să plătească sumele datorate Societăţii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A. Bucureşti, reprezentând dobânda legală aferentă dividendelor realizate pe anul 2005 de Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş, încasate de O.P.S.P.I. şi datorate Societăţii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A. Bucureşti în baza hotărârii definitive şi irevocabile a instanţei de judecată competente. (2) Suma prevăzută la alin. (1), calculată până la data plăţii integrale a dividendelor pe anul 2005 cuvenite Societăţii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A. Bucureşti, se reflectă în mod corespunzător în bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al O.P.S.P.I. pe anul 2011 şi se suportă din veniturile din dividende încasate de O.P.S.P.I.  +  Articolul 71 (1) În vederea stimulării gradului de absorbţie a fondurilor alocate programelor operaţionale, Ministerul Finanţelor Publice alocă temporar din vărsăminte din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management suma maximă de 2.310.100 mii lei, cu termen de restituire 30 decembrie 2011. Alocarea sumelor pe ordonatori principali de credite şi modul de gestionare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (2) Din suma prevăzută la alin. (1) suma de 280.500 mii lei destinată finanţării cheltuielilor eligibile din Fondul de coeziune/Fondul european de dezvoltare regională este cuprinsă în bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, la capitolul 84.08 "Transporturi", titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare". (3) Pentru stabilirea sumei prevăzute la alin. (1), ordonatorii principali de credite au obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice - Autoritatea de certificare şi plată graficul de solicitări de fonduri defalcat pe luni, aprobat de ordonatorii principali de credite, pe baza propunerilor autorităţilor de management. (4) Suma alocată temporar conform prevederilor alin. (1) se restituie de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management din sumele rambursate de Comisia Europeană. În acest sens, ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management au obligaţia să se asigure că sumele utilizate din vărsăminte din privatizare nu depăşesc valoarea cheltuielilor eligibile din declaraţiile de cheltuieli deja transmise Autorităţii de certificare şi plată, cumulată cu a celor care urmează să fie transmise Autorităţii de certificare şi plată până la data de 30 septembrie 2011. (5) În cazul în care se constată că declaraţiile de cheltuieli prevăzute la alin. (4) conţin cheltuieli neeligibile, reconstituirea veniturilor din privatizare se asigură din bugetul de stat prin bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, în termenul prevăzut la alin. (1). (6) În situaţia în care sumele alocate temporar nu se restituie integral până la data de 30 decembrie 2011, Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să calculeze dobânda la suma rămasă de restituit de la data de 1 ianuarie 2012 până la data restituirii integrale a sumelor alocate, prin aplicarea unei rate a dobânzii situate la nivelul ratei de politică monetară practicate de Banca Naţională a României plus un punct procentual. Dobânda reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului şi se asigură de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management din bugetele proprii.  +  Articolul 72Concomitent cu introducerea în bugetul de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi în bugetele ordonatorilor principali de credite a modificărilor aprobate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, nu se mai reţin sumele în proporţie de 10%, conform art. 21 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 73 (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să modifice valoarea totală a proiectelor/programelor prevăzute în anexele ordonatorilor principali de credite, finanţate din titlul 56 "Proiecte finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", precum şi a celor finanţate din titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă", cu încadrarea în sumele prevăzute în acordurile/deciziile/contractele/legile de ratificare. (2) Încadrarea în sumele prevăzute în acordurile/deciziile/contractele/legile de ratificare, precum şi majorarea valorii totale a proiectelor/programelor se fac pe răspunderea ordonatorilor principali de credite. (3) Ordonatorii principali de credite comunică lunar Ministerului Finanţelor Publice modificările efectuate conform alin. (1), concomitent cu transmiterea anexelor însuşite de ordonatorul principal de credite, însoţite de fundamentări detaliate.  +  Articolul 74 (1) Suma de 372.011.700 lei rămasă neutilizată în contul RO 83TREZ7005062XXX000864 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri PHARE" se poate utiliza pentru finanţarea proiectelor în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor din instrumente structurale şi de coeziune. (2) Suma menţionată la alin. (1) se transferă în contul RO 40TREZ99954010300XXXXX "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale" deschis la Trezoreria Operativă Centrală şi gestionat de Autoritatea de certificare şi plată.  +  Articolul 75Cheltuielile bugetului general consolidat pe anul 2011, cheltuielile bugetului de stat şi cele ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2011 se majorează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe prin derogare de la prevederile art. 16 şi 56 din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, precum şi de la prevederile art. 3 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 275/2010 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscalbugetar.  +  Articolul 76Se autorizează ordonatorii principali de credite ca, în cursul anului, în funcţie de situaţiile specifice apărute, să introducă în cadrul titlurilor de cheltuieli articole şi alineate noi, cu sume care se asigură prin redistribuire, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la titlul de cheltuieli respectiv.  +  Articolul 77Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele aprobate prin prezenta ordonanţă în bugetele lor şi în anexele la acestea pe anul 2011 şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, detalierea modificărilor aprobate conform acesteia.  +  Articolul 78Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 3 august 2011.Nr. 10.  +  Anexa 1 TOTALInfluenţe asupra veniturilor bugetului de statpe anul 2011detaliate pe capitole şi subcapitole
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 2
  0001 01 0002 01 0003 01 0004 01 0005 01 0101 01 0201 01 03 04 05 06 07 50 0300 01 0301 02 04 05 60 0401 01 1000 01 1001 1101 01 02 06 07 1401 1601 01 03 04 1700 01 1701 01 03 2900 01 3000 01 3001 01 04 05 08 10 3101 03 3300 01 3301 02 03 04 05 06 07 08 09 16 17 20 23 26 29 50 3401 01 50 3501 02 03 04 50 3601 01 02 03 04 05 14 16 17 19 20 21 50 3900 01 3901 01 02 03 06 07 08 50 VENITURI - TOTAL I. VENITURI CURENTE A. VENITURI FISCALE A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE IMPOZIT PE PROFIT Impozit pe profit de la agenţii economici ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente Impozit pe dividende datorat de persoane juridice Impozitul pe venitul reprezentanţelor din România ale societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine Impozitul pe profitul realizat de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, care nu generează o persoană juridică Impozit pe venitul microîntreprinderilor Impozit pe veniturile microîntreprinderilor realizate de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, care nu generează o persoană juridică Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE IMPOZIT PE VENIT Impozit pe venituri din salarii Impozit pe venituri din dividende Impozit pe venituri din dobânzi Regularizări COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD) Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ SUME DEFALCATE DIN TVA Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) Sume defalcate din TVA pentru dezvoltarea infrastruc- turii şi a bazelor sportive din spaţiul rural(se scad) ACCIZE TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI Taxe pentru jocurile de noroc Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare Taxe pe activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale A5. IMPOZIT PE COMERTUL EXTERIOR ŞI TRANZACŢIILE INTERNAŢIONALE VENITURI ÎNCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE Taxe vamale Contribuţii în sectorul zahărului C. VENITURI NEFISCALE C1. VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale Vărsăminte din veniturile nete ale Băncii Naţionale a României Venituri din concesiuni şi închirieri Venituri din dividende Vărsăminte din surse proprii şi alte surse ale operatorilor economici VENITURI DIN DOBÂNZI Alte venituri din dobânzi C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI Taxe consulare Venituri din taxe pentru prestaţii vamale Taxe şi tarife pentru analize şi servicii efectuate de laboratoare Taxe şi alte venituri în învăţământ Venituri din expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară Venituri realizate cu ocazia participării la acţiuni sub egida organizaţiilor internaţionale Venituri din prestări de servicii Taxe şi alte venituri din protecţia mediului Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă Venituri din organizarea de cursuri de calificare şi conversie profesională, specializare şi perfecţionare Venituri din cercetare Venituri din timbrul judiciar Venituri din despăgubiri Tarife încasate pentru emiterea unei soluţii fiscale individuale anticipate şi pentru emiterea sau modificarea unui acord de preţ în avans Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE Venituri din taxe pentru eliberări de permise şi certificate Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declaraţiei de impozite şi taxe Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen Alte amenzi, penalităţi şi confiscări DIVERSE VENITURI Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite Venituri din producerea riscurilor asigurate Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate şi a fructelor în instituţiile şcolare Venituri din sume virate eronat în conturile de disponibilităţi ale instituţiilor publice reorganizate Venituri din recuperarea creanţelor fiscale Vărsăminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii nr. 118/2010 Sume restituite aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate Alte venituri II. VENITURI DIN CAPITAL VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat şi de mobilizare Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului Venituri obţinute în procesul de stingere a creanţelor bugetare Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale Venituri obţinute în procesul de cesiune a creanţelor fiscale Alte venituri din valorificarea unor bunuri 3.188.278 3.034.477 2.033.251 -11.620 -44.809 155.200 155.200 -200.009 -250.363 -121.387 -854 -1.746 173.543 50 748 33.189 144.300 -267.000 83.009 377.000 -48.709 -111.111 -111.111 2.002.171 650.700 -30.400 -18.368 18.368 -20.400 -10.000 1.435.500 -53.629 -4.799 -35.830 -13.000 42.700 42.700 44.170 -1.470 1.001.226 -10.987 77.753 127.651 -706.921 64.500 592.273 250 -88.740 -88.740 1.012.213 -144.207 57.880 147 -65 173 -4.257 -1.477 -313.352 -1.429 -40 -1.259 -3 -84 -2.778 -108 122.445 7.623 -132 7.755 -9.354 -200 -10.406 -54 1.306 1.158.151 14.125 890 -270 14 19.275 2.839 -10.117 -105 -111 176.450 42 955.119 153.801 153.801 5.103 1.268 -1.254 164.300 1.409 -16.848 -177
   +  Anexa 2 TOTALDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe Ordonatorii Principali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 2
  5000 01 10 20 30 40 50 51 55 56 57 59 65 70 71 72 79 80 81 5001 01 10 20 30 40 50 51 55 56 57 59 65 70 71 72 79 80 81 5101 01 10 20 51 55 56 59 70 71 5301 01 20 55 70 71 5401 01 10 20 50 55 70 72 5501 01 30 5601 01 51 6001 01 10 20 51 70 71 6101 01 10 20 51 56 65 70 71 6501 01 10 20 57 59 65 70 71 6601 01 10 51 70 71 6701 01 10 20 51 56 59 65 70 71 6801 01 10 20 51 57 7001 01 40 51 55 65 70 71 7401 01 51 55 56 8001 01 20 51 55 65 70 71 8101 01 40 51 55 8201 01 30 40 79 81 8301 01 20 51 55 70 71 79 80 8401 01 20 30 40 51 55 59 65 70 71 72 8501 01 20 59 65 8601 01 51 55 8701 01 51 65 9901 5006 01 55 7406 01 55 8406 01 55 5008 01 10 20 55 56 5108 01 55 56 6108 01 10 20 56 7408 01 55 8008 01 55 8308 01 56 8408 01 55 56 5010 01 10 20 55 56 70 71 5110 01 10 20 70 71 6010 01 10 20 56 70 71 6510 01 10 20 56 70 71 6710 01 20 7010 01 20 55 70 71 7410 01 20 55 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE-DEZVOLTARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICA ŞI ÎMPRUMUTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL III DOBÂNZI TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE APĂRARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANŢA NAŢIONALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE PROTECŢIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII CHELTUIELI CURENTE TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ŞI VÂNĂTOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE COMUNICAŢII CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI ALTE ACŢIUNI ECONOMICE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ DEFICIT CREDITE EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI PROTECŢIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE PROTECŢIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ŞI VÂNĂTOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE APĂRARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE PROTECŢIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 8.057.107 7.104.753 -75.497 192.527 102 578.693 228.000 1.430.533 1.025.042 3.879.977 249.738 35.491 -439.853 216.839 -99.471 316.310 735.515 735.000 515 4.079.801 3.126.437 -78.000 150.444 102 578.693 228.000 1.430.533 973.084 -1.795 249.738 35.491 -439.853 217.849 -98.461 316.310 735.515 735.000 515 180.396 182.272 98.553 1.446 5.304 -88.685 154.454 11.200 -1.876 -1.876 -13.587 -14.937 -741 -14.196 1.350 1.350 -556.276 -742.586 -716.715 -9.300 228.000 -244.571 186.310 186.310 30.000 30.000 30.000 415.980 415.980 415.980 205.309 315.309 222.231 83.078 10.000 -110.000 -110.000 444.454 432.378 327.686 33.779 116.085 -6.172 -39.000 12.076 12.076 11.940 61.895 -9.150 -7.049 3.144 6.950 68.000 -49.955 -49.955 31.609 1.082 -1.324 2.406 30.527 30.527 64.627 72.490 800 3.098 11.224 -1.795 -2.100 61.263 -7.863 -7.863 286.632 286.632 -81 198 39.921 246.594 252.000 233.000 100 87.000 90.000 55.900 19.000 19.000 -106.436 -106.436 25.000 16.846 -148.282 -175.551 -188.951 37.000 24.000 -269.241 19.290 13.400 13.400 514.200 514.200 136.000 302.700 75.500 -17.122 -17.637 363 -18.000 515 515 793.807 62.807 -4.240 7.000 60.047 -4.000 -4.000 735.000 735.000 1.469.426 1.340.546 1.595 -30.261 460.593 166.641 1.343.884 15.000 -616.906 128.880 -1.120 130.000 21.221 21.221 11.580 4.441 5.200 120.772 120.772 117.272 3.500 106.400 106.400 100.000 6.400 -891.523 -536 -536 -536 4.240 4.240 4.240 -4.776 -4.776 -4.776 3.679.229 3.679.229 -446 -244 67.088 3.612.831 17.041 17.041 140 16.904 -324 -324 -446 -244 366 -25.000 -25.000 -25.000 -5.385 -5.385 -5.385 3.315.064 3.315.064 3.315.064 377.833 377.833 97.333 280.500 298.613 299.623 2.949 42.327 -14.594 268.941 -1.010 -1.010 6.033 6.031 3.175 2.856 2 2 -487 374 18 -4.335 4.691 -861 -861 263.661 263.772 -244 -234 264.250 -111 -111 14.000 14.000 14.000 -59.594 -59.594 40 -59.594 -40 -40 75.000 75.000 30.000 45.000
  SENATUL ROMÂNIEIDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe Ordonatori Principali de Credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 70 71 5010 01 10 20 70 71 5110 01 10 20 70 71 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 33 31 -25 56 2 2 33 31 -25 56 2 2 33 31 -25 56 2 2
  CAMERA DEPUTAŢILORDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe Ordonatori Principali de Credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 57 5001 01 10 57 5101 01 10 6801 01 57 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ -200 200 -200 200 -200 -200 -200 200 200 200
  ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIEDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe Ordonatori Principali de Credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 20 70 71 5001 01 20 70 71 6101 01 20 70 71 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE -7.000 -3.000 -3.000 -4.000 -4.000 -7.000 -3.000 -3.000 -4.000 -4.000 -7.000 -3.000 -3.000 -4.000 -4.000
  CURTEA DE CONTURIDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe Ordonatori Principali de Credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 70 71 5001 01 10 20 70 71 5101 01 10 20 70 71 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 5.000 6.775 5.000 1.775 -1.775 -1.775 5.000 6.775 5.000 1.775 -1.775 -1.775 5.000 6.775 5.000 1.775 -1.775 -1.775
  CONSILIUL CONCURENŢIIDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe Ordonatori Principali de Credite
                                                                                      - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 20 5001 01 20 5101 01 20 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 627 627 627 627 627 627 627 627 627
  CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU STUDIEREA ARHIVELOR SECURITĂŢIIDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe Ordonatori Principali de Credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 20 56 70 71 5001 01 20 56 70 71 5101 01 20 56 70 71 TOTAL GENERAL -1.650 CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT -1.650 CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE -1.549 101 -1.650 -101 -101 -1.549 101 -1.650 -101 -101 -1.650 -1.549 101 -1.650 -101 -101
  SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUIDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe Ordonatori Principali de Credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 20 30 51 56 59 65 79 81 5001 01 20 30 51 56 59 65 79 81 5101 01 20 51 56 6701 51 59 8001 01 65 8201 01 30 79 81 TOTAL GENERAL -4.785 CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE CHELTUIELI - BUGET DE STAT -4.785 CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL X ALTE CHELTUIELI ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII CHELTUIELI CURENTE TITLUL III DOBÂNZI OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE -5.300 -6.957 363 7.404 -5.300 -2.100 1.290 515 515 -5.300 -6.957 363 7.404 -5.300 -2.100 1.290 515 515 -6.953 -6.953 -6.957 5.304 -5.300 2.100 -2.100 1.290 1.290 1.290 878 363 363 515 515
  MINISTERUL AFACERILOR EXTERNEDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe Ordonatori Principali de Credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 56 5001 01 10 5101 01 10 6701 01 10 5008 01 56 5108 01 56 5010 01 10 20 5110 01 10 20 TOTAL GENERAL 24.251 CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT 1.350 CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 16.901 CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI 6.000 CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 24.251 4.550 2.800 16.901 1.350 1.350 550 550 550 800 800 800 16.901 16.901 16.901 16.901 16.901 6.000 3.200 2.800 6.000 6.000 3.200 2.800
  MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUIDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe Ordonatori Principali de Credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 20 40 51 55 59 65 70 71 5001 01 20 40 51 55 59 65 70 71 5101 01 20 59 7001 01 40 51 55 65 70 71 8001 01 55 8701 01 51 5008 01 55 8008 01 55 5010 01 20 55 70 71 7010 01 20 55 70 71 TOTAL GENERAL 255.021 CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT 320.000 CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL X ALTE CHELTUIELI LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI ALTE ACŢIUNI ECONOMICE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE -5.385 CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI -59.594 CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTELE NEFINANCIARE 242.061 3.040 100 187.000 13.821 11.200 26.900 12.960 12.960 307.000 3.000 100 187.000 78.800 11.200 26.900 13.000 13.000 14.200 14.200 3.000 11.200 217.000 204.000 100 87.000 90.000 26.900 13.000 13.000 -11.200 -11.200 -11.200 100.000 100.000 100.000 -5.385 -5.385 -5.385 -5.385 -5.385 -59.554 40 -59.594 -40 -40 -59.594 -59.554 40 -59.594 -40 -40
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe Ordonatori Principali de Credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 20 55 65 70 72 5001 01 20 55 65 70 72 5101 01 20 55 5401 01 20 55 70 72 8701 01 65 5008 01 55 5108 01 55 TOTAL GENERAL 94.931 CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT 94.920 CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE ALTE ACŢIUNI ECONOMICE CHELTUIELI CURENTE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 11 CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -91.379 -6.400 -91.379 6.400 186.310 186.310 -91.390 -6.400 -91.390 6.400 186.310 186.310 -87.100 -87.100 2.900 -90.000 175.620 -10.690 -9.300 -1.390 186.310 186.310 6.400 6.400 6.400 11 11 11 11 11
  MINISTERUL JUSTIŢIEIDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe Ordonatori Principali de Credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 51 56 65 70 71 5001 01 10 20 51 56 65 70 71 6101 01 10 20 51 56 65 70 71 TOTAL GENERAL 108.884 CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT 108.884 CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 96.884 10.000 20.000 112.000 -6.116 -39.000 12.000 12.000 96.884 10.000 20.000 112.000 -6.116 -39.000 12.000 12.000 108.884 96.884 10.000 20.000 112.000 -6.116 -39.000 12.000 12.000
  MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALEDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe Ordonatori Principali de Credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 40 51 56 59 70 71 5001 01 10 20 40 51 59 70 71 5101 01 10 6001 01 10 20 51 70 71 6101 01 10 20 6501 01 10 6601 01 10 51 70 71 6701 01 51 6801 01 10 8401 01 40 59 5010 01 10 20 56 70 71 6010 01 10 20 56 70 71 6510 01 10 20 56 70 71 TOTAL GENERAL 239.000 CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT 239.000 CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL APĂRARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL X ALTE CHELTUIELI VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE APĂRARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 349.580 226.723 83.497 -3.000 21.530 5.830 15.000 -110.580 -110.580 348.608 227.000 88.078 -3.000 21.530 15.000 -109.608 -109.608 -62 -62 -62 205.309 315.309 222.231 83.078 10.000 -110.000 -110.000 20.836 20.836 15.836 5.000 -9.600 -9.600 -9.600 1.474 1.082 -1.324 2.406 392 392 9.124 9.124 9.124 -81 -81 -81 12.000 12.000 -3.000 15.000 972 -277 -4.581 5.830 -972 -972 -487 374 18 -4.335 4.691 -861 -861 487 598 -295 -246 1.139 -111 -111
  MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe Ordonatori Principali de Credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 51 55 70 71 5001 01 10 20 51 70 71 5101 01 10 6101 01 10 8001 01 20 70 71 8101 01 51 5008 01 55 5108 01 55 TOTAL GENERAL 696.229 CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT 696.100 CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 129 CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 682.829 344.000 36.000 302.700 129 13.400 13.400 682.700 344.000 36.000 302.700 13.400 13.400 94.000 94.000 94.000 250.000 250.000 250.000 49.400 36.000 36.000 13.400 13.400 302.700 302.700 302.700 129 129 129 129 129
  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALEDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe Ordonatori Principali de Credite
                                                                                   - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 51 57 5001 01 51 57 5601 01 51 6801 01 51 57 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 124.761 124.761 114.761 10.000 124.761 124.761 114.761 10.000 74.761 74.761 74.761 50.000 50.000 40.000 10.000
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe Ordonatori Principali de Credite
                                                                                  - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 20 51 55 56 70 71 79 80 5001 01 20 51 55 70 71 79 80 8301 01 20 51 55 70 71 79 80 8601 01 51 5008 01 56 8308 01 56 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 4.225.383 3.494.383 -5.000 124.272 60.047 3.315.064 -4.000 -4.000 735.000 735.000 910.319 179.319 -5.000 124.272 60.047 -4.000 -4.000 735.000 735.000 793.047 62.047 -5.000 7.000 60.047 -4.000 -4.000 735.000 735.000 117.272 117.272 117.272 3.315.064 3.315.064 3.315.064 3.315.064 3.315.064 3.315.064
  MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILORDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe Ordonatori Principali de Credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 20 51 55 56 65 70 71 5001 01 20 51 55 56 65 70 71 7001 01 65 70 71 7401 01 51 55 56 8001 01 20 8301 01 20 5006 01 55 7406 01 55 5008 01 55 7408 01 55 5010 01 20 55 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE PROTECTIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CREDITE EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI PROTECŢIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI PROTECŢIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -28.282 -34.282 31.760 25.000 28.240 -148.282 29.000 6.000 6.000 -82.522 88.522 1.760 25.000 4.000 -148.282 29.000 6.000 6.000 35.000 29.000 29.000 6.000 6.000 -119.282 -119.282 25.000 4.000 -148.282 1.000 1.000 1.000 760 760 760 4.240 4.240 4.240 4.240 4.240 4.240 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 75.000 75.000 30.000 45.000
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIIDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe Ordonatori Principali de Credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 20 30 40 51 55 56 57 65 70 71 72 5001 01 20 30 40 51 55 57 65 70 71 72 6601 70 71 6801 01 57 8401 01 20 30 40 51 55 65 70 71 72 5006 01 55 8406 01 55 5008 01 55 56 8408 01 55 56 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE SĂNĂTATE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE CREDITE EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 2.073.518 1.938.203 1.595 -30.261 463.593 166.641 1.436.441 280.500 236.600 -616.906 135.315 5.315 130.000 1.700.461 1.565.146 1.595 -30.261 463.593 166.641 1.343.884 236.000 -616.906 135.315 5.315 130.000 6.435 6.435 6.435 236.600 236.600 236.600 1.457.426 1.328.546 1.595 -30.261 463.593 166.641 1.343.884 -616.906 128.880 -1.120 130.000 -4.776 -4.776 -4.776 -4.776 -4.776 -4.776 377.833 377.833 97.333 280.500 377.833 377.833 97.333 280.500
  MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUIDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe Ordonatori Principali de Credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 20 55 56 57 59 65 70 71 5001 01 20 55 57 59 65 70 71 5301 01 20 55 70 71 6501 01 20 57 59 65 70 71 6701 01 20 6801 01 20 7401 01 55 5010 01 56 6510 01 56 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI DEZVOLTARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SBRVICII ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII PROTECTIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 278.204 326.854 -8.094 -1.350 258.204 3.144 6.950 68.000 -48.650 -48.650 20.000 68.650 -8.094 -1.350 3.144 6.950 68.000 -48.650 -48.650 -13.587 -14.937 -741 -14.196 1.350 1.350 20.745 70.745 -7.349 3.144 6.950 68.000 -50.000 -50.000 -2 -2 -2 -2 -2 -2 12.846 12.846 12.846 258.204 258.204 258.204 258.204 258.204 258.204
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢIIDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe Ordonatori Principali de Credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 51 70 71 5001 01 51 70 71 5601 01 51 6601 70 71 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE SĂNĂTATE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 363.219 341.219 341.219 22.000 22.000 363.219 341.219 341.219 22.000 22.000 341.219 341.219 341.219 22.000 22.000 22.000
  MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONALDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe Ordonatori Principali de Credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 20 56 65 70 71 5001 01 20 56 65 70 71 6701 01 20 56 65 70 71 5010 01 20 6710 01 20 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SBRVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 68.705 76.568 17.100 -1.795 61.263 -7.863 -7.863 54.705 62.568 3.100 -1.795 61.263 -7.863 -7.863 54.705 62.568 3.100 -1.795 61.263 -7.863 -7.863 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
  MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALEDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe Ordonatori Principali de Credite
                                                                                      - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 20 59 65 5001 01 20 59 65 8501 01 20 59 65 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ COMUNICAŢII CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ 21.221 21.221 11.580 4.441 5.200 21.221 21.221 11.580 4.441 5.200 21.221 21.221 11.580 4.441 5.200
  MINISTERUL PUBLICDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011titluri de cheltuieli şi pe Ordonatori Principali de Credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 56 70 71 5001 01 10 20 56 70 71 6101 01 10 20 56 70 71 5008 01 10 20 56 6108 01 10 20 56 TOTAL GENERAL __________________ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT ___________________________ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE ________________________________ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.220 1.720 -1.746 3.156 310 -500 -500 1.544 2.044 -1.300 3.400 -56 -500 -500 1.544 2.044 -1.300 3.400 -56 -500 -500 -324 -324 -446 -244 366 -324 -324 -446 -244 366
  SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢIIDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe Ordonatori Principali de Credite
                                                                                      - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 51 56 70 71 5001 01 10 20 51 70 71 6101 01 10 20 51 70 71 6501 01 10 20 70 71 6601 70 71 6801 01 51 5010 01 10 20 56 6510 01 10 20 56 TOTAL GENERAL ________________________________ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT _______________________________ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE SĂNĂTATE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI _______________________________ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 59.470 56.470 38.551 9.012 4.000 4.907 3.000 3.000 54.500 51.500 38.500 9.000 4.000 3.000 3.000 52.090 50.835 38.050 8.700 4.085 1.255 1.255 795 750 450 300 45 45 1.700 1.700 1.700 -85 -85 -85 4.970 4.970 51 12 4.907 4.970 4.970 51 12 4.907
  SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNEDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe Ordonatori Principali de Credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 51 57 5001 01 10 51 57 6101 01 10 6801 51 57 TOTAL GENERAL ____________________________ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI - BUGET DE STAT ____________________________ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 5.000 5.000 5.000 6 -6 5.000 5.000 5.000 6 -6 5.000 5.000 5.000 6 -6
  SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe Ordonatori Principali de Credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 70 71 5001 01 10 20 70 71 6101 01 10 20 70 71 TOTAL GENERAL ____________________________ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT ____________________________ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6.700 4.700 3.700 1.000 2.000 2.000 6.700 4.700 3.700 1.000 2.000 2.000 6.700 4.700 3.700 1.000 2.000 2.000
  SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALEDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe Ordonatori Principali de Credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 70 71 5001 01 10 20 70 71 6101 01 10 20 70 71 TOTAL GENERAL _________________________ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT _________________________ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6.400 5.079 6.400 -1.321 1.321 1.321 6.400 5.079 6.400 -1.321 1.321 1.321 6.400 5.079 6.400 -1.321 1.321 1.321
  MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERIDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe Ordonatori Principali de Credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 40 51 55 56 65 5001 01 40 51 55 56 65 5101 01 56 8001 01 51 65 8101 01 40 55 8201 01 40 8601 01 55 TOTAL GENERAL _________________________ CHELTUIELI CURENTE TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI - BUGET DE STAT _________________________ CHELTUIELI CURENTE TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII CHELTUIELI CURENTE TITLUL IV SUBVENŢII CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 140.302 140.302 118.000 24.000 79.000 -98.698 18.000 140.302 140.302 118.000 24.000 79.000 -98.698 18.000 -98.698 -98.698 -98.698 42.000 42.000 24.000 18.000 211.500 211.500 136.000 75.500 -18.000 -18.000 -18.000 3.500 3.500 3.500
  SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PROBLEMELE REVOLUŢIONARILOR DIN DECEMBRIEDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe Ordonatori Principali de Credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 20 57 5001 01 20 57 6801 20 57 TOTAL GENERAL ___________________________ CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI - BUGET DE STAT ___________________________ CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 200 -200 200 -200 200 -200
  CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRIIDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe Ordonatori Principali de Credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 5001 01 10 5101 01 10 TOTAL GENERAL _____________________________ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI - BUGET DE STAT _____________________________ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 110 110 110 110 110 110 110 110 110
  CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURIIDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe Ordonatori Principali de Credite
                                                                                      - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 55 5001 01 10 55 5101 10 55 TOTAL GENERAL _______________________________ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI - BUGET DE STAT _______________________________ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VII ALTE TRANSFERURI AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -1.315 1.315 -1.315 1.315 -1.315 1.315
  CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIALDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe Ordonatori Principali de Credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 5001 01 10 5101 01 10 TOTAL GENERAL ______________________________ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI de PERSONAL CHELTUIELI - BUGET DE STAT ______________________________ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 470 470 470 470 470 470 470 470 470
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI GENERALEDetalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2011pe titluri de cheltuieli şi pe Ordonatori Principali de Credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 30 50 55 56 5001 01 10 30 50 55 56 5101 01 56 5401 01 10 50 55 5501 01 30 8001 01 55 TOTAL GENERAL _______________________________ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI de PERSONAL TITLUL III DOBÂNZI TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT _______________________________ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL III DOBÂNZI TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL III DOBÂNZI ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -699.835 -699.835 -716.715 30.000 228.000 -501.222 260.102 -699.835 -699.835 -716.715 30.000 228.000 -501.222 260.102 260.102 260.102 260.102 -731.896 -731.896 -716.715 228.000 -243.181 30.000 30.000 30.000 -258.041 -258.041 -258.041
   +  Anexa 3 SUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugatăpentru finanţarea cheltuielilor descentralizatela nivelul judeţelor, pe anul 2011I Program actualizatII InfluenţeIII Program actualizat
                 
    - mii lei -
        din care, pentru finanţarea cheltuielilor cu:
    Nr. crt.Judeţul   TOTALsusţinerea sistemului de protecţie a copiluluisusţinerea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicapacordarea de produse lactate şi de panificaţie şi miere de albine
      TOTALI1.962.896644.190 *)356.206 *)404.565
        II18.368 **)0011.000
        III1.981.264644.190356.206415.565 ***)
    1ALBAI46.93912.68812.8287.578
        II180000
        III47.11912.68812.8287.578
    2ARADI41.49111.9753.7579.256
        II0000
        III41.49111.9753.7579.256
    3ARGEŞI54.79117.56111.13813.464
        II600000
        III55.39117.56111.13813.464
    4BACĂUI67.93120.84218.56415.927
        II360000
        III68.29120.84218.56415.927
    5BIHORI69.12320.1159.37512.801
        II240000
        III69.36320.1159.37512.801
    6BISTRIŢA-NĂSĂUDI39.26810.4305.3047.662
        II120000
        III39.38810.4305.3047.662
    7BOTOŞANII47.83815.9777.17511.456
        II0000
        III47.83815.9777.17511.456
    8BRAŞOVI49.44917.8474.06910.776
        II720000
        III50.16917.8474.06910.776
    9BRĂILAI25.4877.7392.5027.023
        II0000
        III25.4877.7392.5027.023
    10BUZĂUI45.54121.1083.8888.086
        II2.200002.200
        III47.74121.1083.88810.286
    11CARAŞ-SEVERINI41.81316.4193.0496.574
        II0000
        III41.81316.4193.0496.574
    12CĂLĂRAŞII29.27612.5386.3007.313
        II0000
        III29.27612.5386.3007.313
    13CLUJI64.37511.5407.88111.507
        II480000
        III64.85511.5407.88111.507
    14CONSTANŢAI61.48118.30513.69714.831
        II0000
        III61.48118.30513.69714.831
    15COVASNAI22.96211.1577045.192
        II120000
        III23.08211.1577045.192
    16DÂMBOVIŢAI38.54612.7705.19611.466
        II270000
        III38.81612.7705.19611.466
    17DOLJI47.6409.7189.90813.924
        II180000
        III47.8209.7189.90813.924
    18GALAŢII49.37319.6714.0189.531
        II2.700002.700
        III52.07319.6714.01812.231
    19GIURGIUI21.4147.0035.1756.214
        II48000
        III21.4627.0035.1756.214
    20GORJI33.3619.7457.5569.087
        II300000
        III33.6619.7457.5569.087
    21HARGHITAI34.85117.1623.8267.379
        II300000
        III35.15117.1623.8267.379
    22HUNEDOARAI40.4769.70410.2349.673
        II240000
        III40.7169.70410.2349.673
    23IALOMIŢAI21.7528.4042.6736.374
        II120000
        III21.8728.4042.6736.374
    24IAŞII110.27055.49210.27820.015
        II360000
        III110 63055.49210.27820.015
    25ILFOVI24.4006.3405.7176.136
        II180000
        III24 5806.3405.7176.136
    26MARAMUREŞI55.12215.4999.52512.238
        II270000
        III55 39215.4999.52512.238
    27MEHEDINŢII26.4698.6732.9955.907
        II0000
        III26.4698.6732.9955.907
    28MUREŞI62.60214.55921.10812.603
        II300000
        III62.90214.55921.10812.603
    29NEAMŢI63.67718.02913.49210.757
        II150000
        III63.82718.02913.49210.757
    30OLTI38.35114.6566.1879.965
        II270000
        III38.62114.6566.1879.965
    31PRAHOVAI71.03519.06622.34916.104
        II0000
        III71.03519.06622.34916.104
    32SATU MAREI36.77411.0638.7948.207
        II360000
        III37.13411.0638.7948.207
    33SĂLAJI30.37410.1616.7225.531
        II180000
        III30.55410.1616.7225.531
    34SIBIUI56.27613.69214.0318.781
        II240000
        III56.51613.69214.0318.781
    35SUCEAVAI91.47722.37217.39518.056
        II0000
        III91.47722.37217.39518.056
    36TELEORMANI27.8529.5332.5317.919
        II0000
        III27.8529.5332.5317.919
    37TIMIŞI85.62926.60717.09912.244
        II450000
        III86.07926.60717.09912.244
    38TULCEAI32.33210.71611.0845.039
        II150000
        III32.48210.71611.0845.039
    39VASLUII64.88134.2269.8095.792
        II6.280006.100
        III71.16134.2269.80911.892
    40VÂLCEAI49.52019.50610.8678.254
        II0000
        III49.52019.50610.8678.254
    41VRANCEAI40.67713.5827.4067.923
        II0000
        III40.67713.5827.4067.923
  ----------- Notă *) reprezintă limita minimă care poate fi majorată cu sume alocate din suma totală aprobată pe judeţ, fără a afecta finanţarea celorlalte servicii care se asigură din această sumă. Notă **) învăţământul special şi din centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaşţională Notă ***) economiile înregistrate se utilizează pentru finanţarea altor cheltuieli descentralizate la nivelul judeţului
   +  Anexa 4 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATEBUGETULfondului naţional unic de asigurări sociale de sănătatepe anul 2011
                                                                                    - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 2
  0001 05 0002 05 2000 05 2005 03 02 05 4100 05 4200 05 4205 26 27 47 48 49 50 4305 03 06 4505 01 5005 01 20 30 56 57 6600 05 01 20 56 57 6605 01 20 30 56 6805 O1 57 VENITURI - TOTAL I.VENITURI CURENTE B.CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori Contribuţii pentru asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele aflate în şomaj Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii datorate de persoanele aflate în şomaj IV SUBVENŢII SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT Subvenţii primite de bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele aliate în concediu pentru creşterea copilului Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social Contribuţii de asigurări de sănătate pentru cetăţenii aflaţi în centrele de cazare Contribuţii de asigurări de sănătate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113, 114 din Codul penal, precum şi pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care se află în concediu medical din cauză de accidente de muncă şi boli profesionale SUME PRIMITE DE LA UE/ALŢI DONATORI ÎN CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI Fondul European de Dezvoltare Regională CHELTUIELI-TOTAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 291.662 -62.286 -62.286 -62.286 -62.286 -53.948 -8.338 349.964 349.964 350.565 341.219 17.946 -10.956 32 2.100 224 -601 28 -629 3.984 3.984 291.662 291.662 300.000 -4.697 4.697 -8.338 291.662 291.662 300.000 4.697 -8.338 300.000 300.000 300.000 -4.697 4.697 -8.338 -8.338 -8.338
  -------