REGULAMENT din 20 iulie 2011de organizare şi funcţionare al Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 4 august 2011     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF, denumit în continuare Departamentul, este organizat şi funcţionează ca structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului şi în coordonarea primului-ministru, în bazaLegii nr. 61/2011privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF, denumită în continuare Legea. (2) Departamentul acţionează pe bază de autonomie funcţională şi decizională, independent de alte autorităţi şi instituţii publice. (3) Departamentul este finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. (4) Sediul Departamentului este în municipiul Bucureşti. (5) Modelul şi caracteristicile siglei Departamentului sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2 (1) În conformitate cu prevederile art. 325 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, Departamentul asigură protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, astfel: a) Departamentul coordonează, la nivel naţional, adoptarea de măsuri legislative, administrative şi operaţionale pentru combaterea fraudei şi a oricărei activităţi ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene. Aceste măsuri trebuie să fie similare celor adoptate pentru combaterea fraudei care aduce atingere intereselor financiare naţionale; b) Departamentul cooperează cu autorităţile statelor membre, cu instituţiile europene sau cu alte entităţi financiare europene, în scopul protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene; c) Departamentul elaborează, în cooperare cu alte instituţii naţionale, şi transmite contribuţia României la raportul anual al Comisiei Europene privind măsurile adoptate pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 325 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. (2) Departamentul cooperează, în calitate de instituţie naţională de contact şi de coordonator al luptei antifraudă, cu Oficiul European de Luptă Antifraudă - OLAF, denumit în continuare OLAF. (3) Departamentul poate încheia instrumente legale de cooperare administrativă cu autorităţile şi instituţiile relevante naţionale, europene sau internaţionale, cu respectarea legii.  +  Capitolul II Conducerea şi structurile Departamentului  +  Articolul 3 (1) Şeful Departamentului are următoarele atribuţii: a) reprezintă Departamentul în raporturile cu autorităţi sau instituţii publice, cu persoane fizice ori juridice naţionale, europene sau internaţionale, precum şi cu orice altă entitate; b) exercită funcţia de conducere a activităţii Departamentului, luând măsuri pentru buna organizare şi funcţionare a acestuia, conform cerinţelor legale; c) exercită atribuţiile legale ale ordonatorului terţiar de credite; d) poate delega puteri de reprezentare sau executive altor persoane din Departament, inclusiv pentru perioada absenţei sale; e) emite împuternicire de control, aprobă declanşarea acţiunilor de control şi aprobă notele de control ale Departamentului; f) participă la şedinţele Guvernului şi ale consiliilor sau grupurilor interministeriale, atunci când ordinea de zi priveşte protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România; g) negociază şi încheie convenţii, protocoale, acorduri de cooperare administrativă sau alte asemenea instrumente legale în domeniul său de activitate; h) aprobă procedurile operaţionale şi editarea unor publicaţii de specialitate ale Departamentului; i) emite ordine pentru constituirea, modificarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori de muncă ale personalului Departamentului; j) aplică, prin ordin, sancţiuni disciplinare personalului Departamentului; k) aprobă propunerile de programare a concediilor şi cererile de concediu ale personalului Departamentului; l) aprobă deplasările, în ţară sau în afara ţării, ale personalului Departamentului; m) dispune organizarea, în condiţiile legii, a concursului pentru ocuparea posturilor vacante ale Departamentului; n) ia măsuri pentru respectarea dispoziţiilor legale privind perfecţionarea profesională şi promovarea personalului Departamentului; o) îndeplineşte orice alte atribuţii specifice ce decurg din Lege sau din alte acte normative incidente. (2) Evidenţa ordinelor şi instrucţiunilor emise de şeful Departamentului se ţine într-un registru special. (3) În vederea aprobării declanşării unei acţiuni de control, şeful Departamentului ţine seama de necesitatea utilizării eficiente a resurselor Departamentului şi a proporţionalităţii mijloacelor folosite.  +  Articolul 4 (1) Pentru realizarea funcţiilor sale şi îndeplinirea atribuţiilor legale, Departamentul dispune de un aparat administrativ propriu. (2) Numărul maxim de posturi al Departamentului este de 131, inclusiv demnitarul şi cabinetul acestuia, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de lucru al Guvernului. Structura organizatorică a Departamentului este prevăzută în anexa nr. 2. (3) Prin ordin al şefului Departamentului pot fi înfiinţate şi organizate grupuri de lucru temporare sau compartimente, în vederea realizării unor activităţi din domeniul de competenţă al Departamentului. (4) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului sunt stabilite prin fişa postului, aprobată de şeful Departamentului.  +  Articolul 5 (1) Cabinetul demnitarului se înfiinţează şi se organizează potrivit prevederilorOrdonanţei Guvernului nr. 32/1998privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală, aprobată cu modificări prinLegea nr. 760/2001, cu modificările ulterioare. (2) Cabinetul demnitarului are următoarele atribuţii: a) acordă sprijin şefului Departamentului în îndeplinirea atribuţiilor sale; b) gestionează agenda de lucru a şefului Departamentului şi asigură existenţa documentelor necesare pentru întâlnirile la care participă acesta; c) păstrează şi ţine evidenţa ordinelor şi instrucţiunilor emise de către şeful Departamentului; d) ţine evidenţa şi gestionează ştampilele conducerii, conform legii; e) îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de şeful Departamentului.  +  Articolul 6Compartimentul audit public intern desfăşoară activitatea de audit intern a Departamentului, potrivit legislaţiei specifice, şi sprijină şeful Departamentului în vederea menţinerii unui sistem adecvat de control intern, prin evaluarea permanentă a eficacităţii şi eficienţei acestuia.  +  Articolul 7Serviciul relaţii mass-media, protocol şi registratură are următoarele atribuţii: a) asigură eficientizarea procesului de comunicare cu instituţiile implicate în protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România; b) asigură reprezentarea Departamentului în cadrul Reţelei Comunicatorilor Antifraudă a OLAF - OAFCN; c) dezvoltă şi coordonează reţeaua naţională a comunicatorilor antifraudă; d) îndeplineşte atribuţiile specifice, prevăzute deLegea nr. 544/2001privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Normele metodologice de aplicare aLegii nr. 544/2001privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prinHotărârea Guvernului nr. 123/2002; e) monitorizează fluxul de ştiri şi diseminează informaţiile de interes pentru Departament; f) colaborează cu structura similară a Guvernului; g) pregăteşte răspunsurile pentru interviurile solicitate de mass-media pe teme specifice activităţii Departamentului; h) asigură îndeplinirea obligaţiilor Departamentului privind transparenţa decizională, în colaborare cu Direcţia afaceri juridice; i) iniţiază şi coordonează, în colaborare cu Serviciul programe şi pregătire profesională, campanii de informare a opiniei publice, în vederea prevenirii activităţilor ilegale ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România; j) elaborează strategia de identitate vizuală a Departamentului; k) realizează şi actualizează permanent interfaţa electronică a Departamentului, în colaborare cu Direcţia managementul informaţiilor; l) organizează activităţile de protocol ale Departamentului, în colaborare cu celelalte structuri responsabile, după caz; m) organizează activitatea de registratură a Departamentului şi monitorizează respectarea procedurilor privind circuitul documentelor; n) îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de şeful Departamentului.  +  Articolul 8Direcţia managementul resurselor umane îndeplineşte următoarele atribuţii: a) gestionează şi ţine evidenţa resurselor umane ale Departamentului; b) întocmeşte, verifică, actualizează şi supune aprobării şefului Departamentului statele de funcţii şi de personal, în conformitate cu structura organizatorică a Departamentului şi în limita prevederilor bugetare; c) întocmeşte actele specifice privind raporturile de serviciu sau de muncă ale personalului Departamentului; d) coordonează şi monitorizează procesul de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului, conform prevederilor legale; e) întocmeşte şi gestionează dosarele profesionale şi personale, precum şi fişele de post pentru personalul Departamentului, conform prevederilor legale; f) întocmeşte şi gestionează planul de formare profesională a personalului Departamentului, conform cerinţelor legale, cu prealabila consultare a Serviciului programe şi pregătire profesională; g) asigură instruirea, testarea şi perfecţionarea profesională periodică a persoanelor cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi elaborează, în colaborare cu acestea, normativele de acordare a echipamentelor de protecţie, de lucru şi a materialelor igienico-sanitare; h) centralizează şi transmite Direcţiei economice şi administrative documentele privind datele necesare calculării drepturilor salariale, primite de la structurile Departamentului; i) întocmeşte planificarea concediilor de odihnă şi ţine evidenţa tuturor aspectelor ce privesc timpul de muncă şi de odihnă; j) elaborează şi actualizează baza de date privind evidenţa funcţionarilor publici din cadrul Departamentului; k) colaborează cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici pentru aplicarea corespunzătoare a reglementărilor incidente; l) întocmeşte situaţii statistice privind activitatea de resurse umane, solicitate de diverse instituţii sau autorităţi publice; m) gestionează organizarea concursurilor şi examenelor pentru ocuparea posturilor vacante ale Departamentului, conform procedurilor legale; n) gestionează Registrul general de evidenţă al salariaţilor, potrivit legii; o) întocmeşte actele necesare formalităţilor de pensionare pentru personalul Departamentului; p) avizează, eliberează şi ţine evidenţa legitimaţiilor de serviciu; q) elaborează şi asigură, prin consilierul etic, respectarea Codului de conduită etică şi profesională a personalului Departamentului; r) fundamentează propunerile de buget cu privire la cheltuielile de personal; s) îndeplineşte obligaţiile ce revin Departamentului privind declaraţiile de avere şi de interese;ş) îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de şeful Departamentului.  +  Articolul 9 (1) În domeniul financiar şi contabil, Direcţia economică şi administrativă îndeplineşte următoarele atribuţii: a) elaborează proiectul de buget al Departamentului; b) întocmeşte situaţiile financiare anuale şi trimestriale prevăzute de lege; c) gestionează fondurile din bugetul instituţiei, inclusiv fondurile reprezentând partea de cofinanţare a proiectelor cu finanţare externă, potrivit legii; d) asigură, în colaborare cu compartimentul responsabil, organizarea deplasărilor în ţară şi în străinătate ale personalului Departamentului şi ia măsuri pentru buna desfăşurare a acestora; e) întocmeşte, pentru deplasările în ţară şi în străinătate, formele de plată şi verifică deconturile prezentate; f) urmăreşte utilizarea eficientă a resurselor financiare, cu respectarea dispoziţiilor legale, şi prezintă conducerii Departamentului situaţia privind execuţia bugetară; g) formulează propuneri de rectificare, dacă este cazul, a bugetului Departamentului; h) organizează şi asigură gestionarea mijloacelor băneşti şi a altor valori; i) organizează şi conduce contabilitatea financiară a instituţiei, cu respectarea legii; j) organizează şi conduce contabilitatea de gestiune proprie în funcţie de specificul şi necesităţile proprii, având ca obiect angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, stabilirea rezultatelor, întocmirea bugetului la nivelul aparatului propriu, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; k) organizează şi asigură evidenţa imobilizărilor necorporale şi corporale achiziţionate; l) organizează, ţine evidenţa decontărilor, efectuează plata facturilor către furnizori şi asigură evidenţa şi urmărirea debitorilor; m) asigură întocmirea şi depunerea în termen la bancă a documentelor pentru plata obligaţiilor către bugetul statului, către instituţiile publice, către furnizori şi pentru încasări din cont; n) organizează controlul financiar preventiv în cadrul instituţiei, conform legii; o) întocmeşte documentaţia necesară deschiderii de credite bugetare; p) întocmeşte lunar situaţia monitorizării cheltuielilor de personal; q) urmăreşte ţinerea la zi a evidenţelor şi întocmirea corectă şi în termen a dărilor de seamă, chestionarelor şi rapoartelor statistice şi contabile privind activitatea Departamentului; r) avizează statele de funcţii şi efectuează operaţiunile de stabilire a drepturilor salariale ale personalului Departamentului pe baza statelor de personal lunare primite de la Direcţia managementul resurselor umane; s) asigură virarea drepturilor salariale, calculează, colectează, virează şi evidenţiază reţinerile din drepturile salariale, stabilite conform actelor normative în vigoare;ş) întocmeşte declaraţiile lunare privind obligaţiile de plată ale instituţiei faţă de bugetul de stat şi bugetele asigurărilor sociale, conform legii, precum şi alte asemenea situaţii solicitate de diverse organisme; t) avizează notele de fundamentare pentru achiziţii publice de bunuri, servicii sau produse din punctul de vedere al existenţei fondurilor;ţ) organizează activitatea casieriei în conformitate cu prevederile legale, ia măsuri pentru efectuarea tuturor plăţilor în numerar şi operaţiunilor curente cu băncile şi asigură legătura zilnică dintre Departament, trezorerie şi banca comercială; u) îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de şeful Departamentului. (2) În domeniul administrativ şi achiziţii, prin Compartimentul achiziţii şi administrativ, Direcţia economică şi administrativă îndeplineşte următoarele atribuţii: a) întocmeşte proiectul planului de investiţii şi al programului anual al achiziţiilor publice, în baza solicitărilor fundamentate ale structurilor administrative ale Departamentului ce au stat la baza proiectului de buget, urmăreşte derularea acestuia şi aduce modificări ori de câte ori este nevoie; b) organizează şi derulează procedurile de achiziţii şi asigură respectarea prevederilorOrdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prinLegea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare; c) încheie contractele necesare pentru buna funcţionare a Departamentului, urmăreşte derularea acestora şi propune măsuri după caz; d) înregistrează şi verifică facturile, în privinţa certificării regularităţii şi realităţii şi confirmate spre plată cu ştampila "Bun de plată"; e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la derularea procedurilor de achiziţii publice, inclusiv cele care se elaborează potrivit legislaţiei specifice; f) administrează bunurile proprietate publică şi privată aflate în patrimoniul Departamentului, potrivit prevederilor legale; g) ţine evidenţa patrimoniului public şi privat al Departamentului; h) asigură existenţa, integritatea şi păstrarea bunurilor, valorilor de orice fel aflate în patrimoniul Departamentului; i) organizează şi controlează inventarierea anuală şi ocazională a mijloacelor materiale şi băneşti şi face propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii; j) verifică şi validează facturile emise în vederea efectuării plăţilor pentru bunurile achiziţionate, respectiv serviciile prestate; k) întocmeşte listele cuprinzând necesarul cheltuielilor de capital; l) întocmeşte şi publică anunţurile şi invitaţiile prevăzute de legislaţia incidentă achiziţiilor publice; m) asigură, în colaborare cu compartimentul responsabil, desfăşurarea activităţii de protocol şi gestionează bunurile de protocol; n) îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de şeful Departamentului.  +  Articolul 10Direcţia afaceri juridice îndeplineşte următoarele atribuţii: a) elaborează şi iniţiază sau avizează, după caz, proiectele actelor normative aflate în sfera de competenţă a Departamentului, întocmeşte puncte de vedere, la solicitarea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, referitoare la propunerile legislative iniţiate de parlamentari în condiţiile art. 74 alin. (1) din Constituţia României, republicată; b) evaluează legislaţia din sfera de competenţă a Departamentului, din punctul de vedere al compatibilităţii cu acquis-ul european, cu tratatele ori alte documente juridice cu caracter internaţional la care România este parte, precum şi din punctul de vedere al tehnicii legislative, şi propune Guvernului şi altor autorităţi sau instituţii publice soluţii de îmbunătăţire legislativă; c) formulează propuneri pentru programul legislativ al Guvernului, în domeniul de competenţă al Departamentului, în vederea îndeplinirii programului de guvernare; d) elaborează şi coordonează implementarea Strategiei naţionale de luptă antifraudă; e) asigură şi facilitează cooperarea dintre instituţiile naţionale implicate în protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, precum şi dintre acestea şi OLAF şi autorităţile publice relevante din celelalte state membre ale Uniunii Europene, în domeniile de competenţă ale direcţiei; f) asigură diseminarea legislaţiei europene şi naţionale către personalul Departamentului; g) asigură participarea la grupurile de lucru constituite la nivel naţional sau european din domeniul de competenţă al direcţiei; h) formulează opinii privind modul de aplicare a legislaţiei din domeniul protecţiei intereselor financiare ale Uniunii Europene, la solicitarea instituţiilor naţionale sau europene, precum şi a structurilor din cadrul Departamentului; i) pregăteşte sau contribuie la elaborarea documentelor necesare privind participarea Departamentului la grupurile de lucru ale instituţiilor Uniunii Europene în domeniul de competenţă al direcţiei şi asigură, după caz, participarea la acestea; j) formulează politici publice în domeniul protecţiei intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, în acord cu cele promovate de instituţiile europene; k) reprezintă interesele instituţiei în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe jurisdicţionale, potrivit legii şi în baza delegaţiei date de conducerea Departamentului; l) colaborează cu personalul celorlalte direcţii pentru pregătirea poziţiei procesuale a Departamentului, în cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti sau al organelor jurisdicţionale; m) redactează şi promovează, în termenele legale, toate actele procedurale necesare în vederea soluţionării cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată sau organelor jurisdicţionale, în cauzele în care Departamentul este parte; n) exercită căile de atac prevăzute de lege, după caz; o) ţine evidenţa şi monitorizează stadiul dosarelor în cauzele în care Departamentul este parte, aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti; p) ia măsurile necesare pentru a asigura punerea în executare, conform legii, a hotărârilor judecătoreşti; q) avizează, din punct de vedere al legalităţii, actele emise sau încheiate de şeful Departamentului; r) îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de şeful Departamentului.  +  Articolul 11Serviciul programe şi pregătire profesională din cadrul Direcţiei afaceri juridice îndeplineşte următoarele atribuţii: a) coordonează, la nivel naţional, activitatea de pregătire şi perfecţionare profesională în domeniul protecţiei intereselor financiare ale Uniunii Europene în România; b) identifică nevoile de pregătire profesională ale Departamentului, precum şi ale instituţiilor naţionale partenere implicate în lupta împotriva fraudei ce afectează bugetul european; c) organizează şi derulează activităţi specifice de pregătire profesională în domeniul protecţiei intereselor financiare ale Uniunii Europene în România: seminare, stagii de pregătire, grupuri de lucru, vizite de lucru, conferinţe sau alte asemenea activităţi; d) dezvoltă, în colaborare cu OLAF, programe şi module de pregătire profesională specifice protecţiei intereselor financiare europene; e) elaborează documentaţia necesară deplasărilor în străinătate în interes de serviciu a personalului Departamentului, desemnat să participe la diferite evenimente internaţionale organizate în domeniul luptei împotriva fraudei; f) analizează posibilitatea atragerii de surse de finanţare externe şi întocmeşte documentaţia necesară pentru solicitarea finanţării, în colaborare cu structurile de specialitate ale Departamentului; g) asigură implementarea tehnică şi financiară a programelor cu finanţare externă; h) coordonează, programează, implementează, monitorizează şi evaluează programele de pregătire profesională în care Departamentul este parte sau în care are calitatea de furnizor de expertiză tehnică şi/sau financiară către alte state; i) elaborează programul anual de pregătire profesională în domeniul protecţiei intereselor financiare ale Uniunii Europene în România; j) coordonează la nivel naţional Reţeaua coordonatorilor de training antifraudă.  +  Articolul 12Direcţia control exercită funcţia de control a Departamentului prevăzută la art. 7 lit. b) din Lege şi efectuează investigaţii administrative, controale la faţa locului, analize şi verificări documentare sau coordonează acţiuni de control.  +  Articolul 13În exercitarea atribuţiilor Departamentului prevăzute la art. 8 lit. b) şi c) din Lege, Direcţia control are competenţele de control prevăzute la art. 11 alin. (2), art. 12 şi art. 19 alin. (2) din Lege.  +  Articolul 14Departamentul are calitatea de organ de constatare, în conformitate cu prevederile art. 10 din Lege.  +  Articolul 15 (1) În cazuri de complexitate deosebită, Departamentul poate solicita sprijinul operaţional al reprezentanţilor altor autorităţi sau instituţii publice cu atribuţii în domeniul protecţiei intereselor financiare ale Uniunii Europene în România. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), Departamentul coordonează acţiunile de control, iar, la finalizarea acestora, Departamentul întocmeşte actul de control pe baza propriilor constatări şi pe baza actelor de control întocmite de reprezentanţii autorităţilor sau instituţiilor publice implicate.  +  Articolul 16 (1) Acţiunile de control pot fi declanşate ca urmare a sesizărilor primite de la OLAF sau din alte surse, precum şi ca urmare a sesizării din oficiu cu privire la posibile nereguli, fraude ori alte activităţi care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România. (2) Acţiunile de control ale Departamentului pot fi controale desfăşurate direct de Departament sau prin coordonarea prevăzută la art. 15. (3) Acţiunile de control ale Departamentului se desfăşoară în baza împuternicirii de control care reprezintă actul de declanşare a acţiunii de control. (4) Împuternicirea de control este emisă de şeful Departamentului şi cuprinde în mod expres: numele şi funcţia consilierilor împuterniciţi să efectueze sau să coordoneze acţiunea de control, numărul legitimaţiilor de serviciu ale acestora, data începerii controlului, obiectul acţiunii de control. (5) Conţinutul împuternicirii de control şi cel al legitimaţiei de serviciu sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 17 (1) Consilierii împuterniciţi sunt obligaţi să desfăşoare acţiunile de control în mod obiectiv şi imparţial, respectând drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanelor, precum şi următoarele garanţii procedurale: a) persoanele sau entităţile controlate au dreptul să fie înştiinţate despre existenţa acţiunii de control, cu excepţia situaţiilor când există pericol de dispariţie a unor date, înscrisuri, bunuri ce pot constitui mijloace de probă ori de schimbare a unor situaţii de fapt şi este necesară lămurirea urgentă a unor fapte sau împrejurări ale controlului; b) dacă persoanele ori reprezentanţii persoanelor sau entităţilor controlate sunt chemaţi la sediul Departamentului pentru a furniza date şi informaţii sau pentru a da declaraţii, aceştia au dreptul să fie înştiinţaţi despre aceasta cu 5 zile înainte de data fixată, cu indicarea documentelor pe care sunt obligaţi să le prezinte; c) pe toată durata acţiunii de control, persoanele sau entităţile controlate au dreptul să fie asistate de un avocat ales şi, după caz, de un traducător autorizat; d) persoanele sau entităţile controlate au dreptul să prezinte, în scris, punctul lor de vedere cu privire la orice aspect legat de obiectul acţiunii de control; e) persoanele sau entităţile controlate au dreptul să consulte, la sediul Departamentului, documente din cadrul acţiunii de control, fără a implica realizarea de copii de pe acestea, în condiţiileLegii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Durata acţiunii de control trebuie să fie proporţională cu circumstanţele şi complexitatea acesteia.  +  Articolul 18 (1) Consilierii împuterniciţi au acces în sedii, pe terenuri, în mijloace de transport sau în alte spaţii folosite în scopuri economice de către toate instituţiile şi autorităţile publice, operatorii economici cu capital de stat ori privat, orice altă entitate, precum şi de către persoanele fizice care fac obiectul controlului, cu acordul reprezentantului legal sau al persoanei împuternicite, după caz. (2) Consilierii împuterniciţi solicită persoanelor şi entităţilor verificate prezentarea de documente şi informaţii necesare întocmirii actului de control. (3) În cazul în care documentele şi informaţiile solicitate nu vor fi puse la dispoziţia persoanelor împuternicite în termenul prevăzut de art. 11 alin. (2) lit. b) din Lege, vor fi aplicate prevederile art. 18 şi 19 din Lege. (4) În baza împuternicirii de control, consilierii Departamentului solicită, fără o notificare scrisă prealabilă, documente sau informaţii de la instituţii ori autorităţi publice. (5) Consilierii împuterniciţi pot lua declaraţii de la orice persoană care poate furniza date sau informaţii utile acţiunii de control desfăşurate.  +  Articolul 19 (1) Procesul verbal de constatare reprezintă acel înscris prin care consilierii împuterniciţi consemnează constatările privind situaţia de fapt existentă la faţa locului şi care cuprinde următoarele elemente: a) data şi locul unde este încheiat, ora la care a început şi ora la care s-a terminat încheierea procesului-verbal; b) numele, prenumele şi funcţia consilierilor împuterniciţi; c) numele, prenumele, ocupaţia şi adresa persoanelor la care se referă procesul-verbal; d) descrierea amănunţită a celor constatate, precum şi a măsurilor luate; e) numele, prenumele, ocupaţia şi adresa persoanelor prezente la constatare, obiecţiile şi explicaţiile acestora; f) alte menţiuni. (2) Procesul-verbal trebuie semnat pe fiecare pagină şi la sfârşit de persoanele prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. b) şi e) şi poate fi însoţit de schiţe, fotografii, desene sau alte asemenea lucrări. Dacă vreuna dintre aceste persoane nu poate sau refuză să semneze, se face menţiune despre aceasta. (3) Procesul-verbal prin care se atestă efectuarea unor acte procedurale reprezintă acel înscris prin care consilierii împuterniciţi consemnează primirea ori predarea unor documente care urmează a fi analizate, ridicarea unor înscrisuri ce pot constitui obiectul material al unei infracţiuni sau orice aspecte legate de acţiunea de control. (4) Procesele-verbale prevăzute la alin. (1) şi (3) se întocmesc în dublu exemplar, unul fiind înmânat persoanei verificate. (5) Procesul-verbal de constatare a contravenţiei prevăzute la art. 18 din Lege, al cărui model este prezentat în anexa nr. 4, se transmite spre executare organelor fiscale competente, cu respectarea dispoziţiilorart. 39 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prinLegea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 20 (1) Acţiunea de control se finalizează prin nota de control aprobată de şeful Departamentului. (2) Numărul de exemplare în care se întocmeşte nota de control se stabileşte în funcţie de modul de valorificare a constatărilor Departamentului şi se consemnează la finalul acesteia. (3) Nota de control poate fi însoţită, după caz, de procesul-verbal de constatare, procesul-verbal prin care se atestă efectuarea unor acte procedurale şi de procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor. (4) Prin nota de control se constată prevederile încălcate, se estimează impactul financiar asupra intereselor financiare ale Uniunii Europene în România sau se constată existenţa elementelor de natură infracţională, după caz. (5) Nota de control şi anexele constituie acte de control ale Departamentului, conform Legii. (6) În cazul identificării unei nereguli, nota de control se transmite autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor respective, în vederea luării măsurilor prevăzute de lege. (7) În cazul constatării unor elemente de natură infracţională, Departamentul sesizează parchetul competent să efectueze urmărirea penală, comunicând totodată un exemplar al notei de control. (8) Constatările din nota de control privind identificarea neregulilor se comunică, la cerere, persoanelor sau entităţilor controlate.  +  Articolul 21Direcţia managementul informaţiilor îndeplineşte următoarele atribuţii: a) duce la îndeplinire atribuţiile Departamentului referitoare la activitatea de soluţionare a petiţiilor potrivit prevederilorOrdonanţei Guvernului nr. 27/2002privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prinLegea nr. 233/2002; b) duce la îndeplinire dispoziţiileLegii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare; c) primeşte sesizări cu privire la posibile nereguli, fraude sau alte activităţi ilegale ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene; d) soluţionează, în colaborare cu celelalte direcţii ale Departamentului, cererile de asistenţă administrativă primite la Departament în calitatea sa de unitate centrală conform acordurilor de cooperare internaţională; e) efectuează verificări preliminare privind aspectele sesizate şi propune şefului Departamentului, după caz, declanşarea acţiunii de control, clasarea sau transmiterea acestora către alte instituţii competente; f) acordă suport operaţional, pe parcursul desfăşurării controalelor de către consilierii împuterniciţi, prin furnizarea de informaţii cu privire la operatorii economici şi persoanele fizice care sunt implicate în nereguli sau fraude ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene; g) îndeplineşte atribuţiile prevăzute în legislaţia europeană privind raportarea neregulilor şi suspiciunilor de fraudă către OLAF; h) coordonează, la nivel naţional, Reţeaua de raportare a neregulilor; i) elaborează Manualul naţional de raportare a neregulilor; j) asigură şi monitorizează schimbul de informaţii între instituţiile publice sau autorităţile naţionale şi instituţiile europene cu privire la neregulile şi suspiciunile de fraudă care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene; k) efectuează operaţiunile de obţinere şi gestionare de informaţii, privitoare la cazurile investigate de Departament, de la autorităţile judiciare şi administrative competente; l) efectuează cercetări statistice în condiţiile prevăzute deLegea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare; m) culege, analizează şi prelucrează datele în scopul realizării analizelor relevante în domeniul protecţiei intereselor financiare ale Uniunii Europene în România; n) analizează informaţiile conţinute în anexa statistică a Raportului Comisiei Europene către Parlamentul European şi Consiliu privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene şi lupta împotriva fraudei; o) administrează reţeaua internă de calculatoare; p) propune achiziţionarea de echipamente hardware şi software pe baza necesităţilor Departamentului şi formulează specificaţiile tehnice pentru echipamentele, serviciile şi produsele informatice pentru reţeaua informatică; q) asigură suportul tehnic de specialitate pentru activităţile curente ale Departamentului şi, individual, pentru utilizatorii reţelei informatice; r) implementează politicile privind tehnologia informaţiei pentru dezvoltarea coerentă şi unitară de aplicaţii informatice destinate Departamentului; s) administrează Sistemul informatic pentru managementul activităţilor (SIMA); t) asigură accesul Departamentului la bazele de date europene şi coordonează accesul altor instituţii sau autorităţi naţionale la acestea, după caz; u) implementează şi dezvoltă, în colaborare cu structurile Departamentului, interfaţa electronică a Departamentului; v) îndeplineşte obligaţiile ce revin Departamentului în calitate de creator şi deţinător de documente, potrivit prevederilorLegii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare; w) organizează activitatea de arhivare electronică a documentelor, conform prevederilorLegii nr. 135/2007privind arhivarea documentelor în formă electronică; x) îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de şeful Departamentului.  +  Articolul 22Compartimentul informaţii clasificate din cadrul Direcţiei managementul informaţiilor îndeplineşte următoarele atribuţii: a) elaborează, implementează şi monitorizează aplicarea ansamblului de măsuri prevăzute deLegea nr. 182/2002privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare; b) organizează, sub îndrumarea funcţionarului de securitate, activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia, pentru întreg Departamentul; c) organizează evidenţa, păstrarea, procesarea, multiplicarea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate; d) asigură luarea în evidenţă a mediilor de stocare a informaţiilor clasificate din Departament; e) predă documentele clasificate către destinatarii din afara Departamentului, potrivit normelor stabilite prinHotărârea Guvernului nr. 1.349/2002privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia, pe teritoriul României, a corespondenţei clasificate, cu modificările şi completările ulterioare; f) verifică periodic modul de respectare a regulilor privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate; g) asigură asistenţa de specialitate privind gestionarea documentelor clasificate persoanelor din Departament; h) informează funcţionarul de securitate asupra oricăror cazuri de pierdere, distrugere, sustragere sau diseminare neautorizată a informaţiilor clasificate, propunând măsuri de prevenire a neregulilor în acest domeniu; i) exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate potrivit legii.  +  Capitolul III Cooperarea Departamentului cu OLAF  +  Articolul 23 (1) Departamentul cooperează cu OLAF, în calitate de instituţie naţională de contact şi de coordonator naţional al luptei antifraudă. (2) Pentru îndeplinirea atribuţiei prevăzute la alin. (1) sunt aplicabile prevederile Legii, prezentei hotărâri şi ale legislaţiei europene în domeniul protecţiei intereselor financiare ale Uniunii Europene.  +  Articolul 24 (1) Departamentul participă la Reuniunea anuală a şefilor serviciilor de coordonare a luptei antifraudă din statele membre ale Uniunii Europene, la reuniunile Comitetului Consultativ pentru Coordonarea Luptei Antifraudă - COCOLAF şi ale subgrupurilor de lucru sau la alte întâlniri de lucru. (2) Departamentul este membru în cadrul Reţelei comunicatorilor antifraudă a OLAF şi asigură reprezentarea la reuniunile acesteia.  +  Articolul 25Departamentul primeşte sesizările OLAF cu privire la posibile nereguli, fraude sau alte activităţi ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, efectuează, după caz, acţiunile de control corespunzătoare, pune la dispoziţia OLAF nota de control şi, la cerere, orice alte date şi informaţii în legătură cu acţiunea respectivă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 26 (1) Reprezentanţii Departamentului pot desfăşura acţiuni comune de control cu reprezentanţii OLAF sau pot beneficia de asistenţa tehnică acordată de reprezentanţii OLAF, aceştia având acces la toate datele şi informaţiile, în condiţiile legii. (2) În cazul desfăşurării unor controale comune, Departamentul întocmeşte propria notă de control. (3) Departamentul asigură, la cerere, sprijin operaţional sau acordă asistenţă tehnică reprezentanţilor OLAF care desfăşoară verificări în România. În această situaţie, reprezentanţii Departamentului se vor prezenta în baza legitimaţiilor de serviciu. (4) Departamentul poate solicita asistenţă tehnică din partea OLAF, atunci când este necesar la nivel operaţional ori în vederea obţinerii de informaţii necesare desfăşurării verificărilor preliminare sau a acţiunilor de control iniţiate. (5) Reprezentanţii Departamentului pot solicita OLAF efectuarea unor investigaţii în afara teritoriului României, printr-o adresă oficială în care se vor preciza expres aspectele care necesită verificare. (6) În urma solicitării scrise a OLAF, reprezentanţii Departamentului pot asista la investigaţiile efectuate de OLAF în afara României. (7) Reprezentanţii Departamentului facilitează solicitările de asistenţă tehnică adresate OLAF de către instituţiile sau autorităţile naţionale.  +  Articolul 27 (1) În cazul în care, în baza Regulamentului (CE) nr. 1.073/1999 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigaţiile efectuate de Oficiul European de Lupta Antifraudă (OLAF), acesta transmite Departamentului informaţii obţinute în cursul investigaţiilor externe care nu s-au finalizat prin raportul final de control, Departamentul declanşează, după caz, propria acţiune de control. (2) În cazul în care, în baza Regulamentului (CE) nr. 1.073/1999, acesta transmite Departamentului raportul final de control, care conţine indicii de fraudă, Departamentul sesizează parchetul competent, în baza raportului OLAF.  +  Articolul 28Reprezentanţii Departamentului pun la dispoziţia şi la solicitarea OLAF toate informaţiile şi documentele relevante referitoare la: existenţa unor suspiciuni privind nereguli, fraude şi alte activităţi ilicite ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, operatorii economici sau persoanele fizice care au legătură cu obţinerea, derularea şi utilizarea fondurilor europene, proiectele ori programele de finanţare, evoluţia cazurilor controlate de Departament sau orice alte informaţii solicitate, în condiţiile legii.  +  Articolul 29 (1) Departamentul transmite informaţii, la solicitarea OLAF, cu privire la stadiul cercetărilor în dosarele penale în care au fost identificate suspiciuni privind săvârşirea infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, cu respectarea prevederilor legale. (2) Departamentul pune la dispoziţie, la solicitarea OLAF, copii ale rechizitoriilor parchetelor şi ale hotărârilor instanţelor judecătoreşti din cauzele privind infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, precum şi alte documente solicitate, cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 30 (1) Departamentul asigură, coordonează şi monitorizează raportarea neregulilor între instituţiile naţionale şi Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale. (2) Departamentul oferă informaţiile şi clarificările necesare în materia raportării neregulilor, la solicitarea OLAF, şi asigură transmiterea informaţiilor primite de la OLAF către entităţile implicate în raportarea neregulilor. (3) Departamentul facilitează schimbul de informaţii între autorităţile şi instituţiile naţionale şi Comisia Europeană privind raportarea trimestrială a neregulilor.  +  Articolul 31 (1) Departamentul oferă informaţiile şi clarificările necesare privind legislaţia naţională aplicabilă în domeniul protecţiei intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, la solicitarea OLAF. (2) Departamentul elaborează şi desfăşoară, în colaborare cu OLAF, programe şi module de pregătire profesională specifice protecţiei intereselor financiare ale Uniunii Europene.  +  Capitolul IV Alte dispoziţii  +  Articolul 32 (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice de control şi de coordonare a luptei antifraudă se utilizează parcul auto alocat Departamentului constituit şi gestionat prin intermediul Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, Sucursala de Transport Bucureştii Noi. (2) Parcul auto alocat Departamentului, pentru îndeplinirea activităţilor specifice, este constituit din 8 autoturisme cu un consum conform legislaţiei în vigoare. (3) Nu se consideră depăşiri ale consumului de carburant normat pe autoturism consumurile care, la nivelul anului, se încadrează în limita consumului normat în raport cu numărul total de autoturisme.  +  Articolul 33Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Articolul 34 (1) Personalul Departamentului existent la data intrării în vigoare a Legii se preia fără examen sau concurs. (2) Încadrarea personalului în limita numărului de posturi şi în noua structură organizatorică se face în condiţiile legii, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului pentru aprobarea prezentului regulament. (3) Până la data expirării termenului prevăzut la alin. (2), activitatea Departamentului este supusă dispoziţiilor cuprinse în actele normative privind organizarea şi funcţionarea acestuia, în vigoare până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului pentru aprobarea prezentului regulament. (4) Mijloacele fixe şi obiectele de inventar utilizate de Departament, inclusiv tehnica de calcul şi birotica, se transmit fără plată din administrarea Secretariatului General al Guvernului în administrarea Departamentului pe bază de protocol încheiat între instituţiile implicate. (5) Protocoalele de predare-preluare, însoţite de dosarele de personal, se încheie între Secretariatul General al Guvernului şi Departament, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului pentru aprobarea prezentului regulament.  +  Anexa 1--------la regulament-------------Sigla Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF*)───────── Notă *) Sigla este reprodusă în facsimil şi este obiectul mărcii individuale, conform certificatului de înregistrare a mărcii nr. 086025 emis de către OSIM.Sigla Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF este un element figurativ, ce cuprinde denumirea "DLAF LUPTA ANTIFRAUDA FIGHT AGAINST FRAUD", scrisă cu litere de culoare albastră.  +  Anexa 2-------la regulament-------------Structura organizatorică a Departamentuluipentru lupta antifraudă - DLAFşi numărul maxim de posturi  +  Anexa 3--------la regulament-------------Conţinutul împuternicirii de controlSigla Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAFNr. înregistrareÎMPUTERNICIRE DE CONTROLÎn bazaLegii nr. 61/2011privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF şi a Hotărârii Guvernului nr. 738/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF, domnul/doamna ................., având funcţia de ............. în cadrul Departamentului pentru lupta antifraudă - DALF, posesor/posesoare al/a legitimaţiei de serviciu nr. ..............., este împuternicit/împuternicită să efectueze acţiuni de control/să coordoneze acţiuni de control cu privire la ........(obiectul acţiunii de control)............. începând cu data de ....................Obiectul acţiunii de control, menţionat mai sus, se poate completa în funcţie de constatările rezultate pe parcursul acţiunii.Secretar de stat,şeful Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF,...................................................... Conţinutul legitimaţiei de serviciuLegitimaţia de serviciu a personalului din cadrul Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF este alcătuită din două componente, respectiv documentul propriu-zis de legitimare şi ecusonul metalic, având descrierea şi conţinutul de mai jos: a) documentul de legitimare: în partea de sus, denumirea Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF, urmată de un chenar care, în partea stângă, conţine fotografia color a titularului; în partea dreaptă, "Legitimaţie Nr./DLAF ...", iar în partea stângă, sub fotografia titularului, sunt menţionate, unul sub altul, numele, prenumele, funcţia, semnătura secretarului de stat, şeful Departamentului pentru Lupta Antifraudă - DLAF, şi în partea dreaptă, semnătura titularului; b) ecusonul metalic are la exterior forma unui scut, fabricat din metal cu acoperire electrochimică, de culoare argintie, pe care sunt imprimate inscripţia "Guvernul României", cu majuscule de culoare albă, steagul şi stema României şi inscripţia "DLAF", cu majuscule albastre, pe fond galben; c) legitimaţia şi ecusonul metalic sunt susţinute într-o portlegitimaţie din piele naturală de culoare neagră, cu dimensiunile 10 cm x 8 cm, având imprimat pe partea din faţă "Guvernul României", stema României şi "DLAF", iar, în interior, în partea superioară, portlegitimaţia este prevăzută cu un buzunar transparent pentru legitimaţie, ecusonul metalic aflându-se în partea inferioară a portlegitimaţiei.  +  Anexa 4--------la regulament-------------Procesul-verbal de constatare a contravenţieiDate de identificare a Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAFPROCES-VERBALde constatare a contravenţieiData şi locul încheieriiSubsemnatul/Subsemnaţii, ...................., având funcţia/funcţiile de consilier/consilieri la Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF, în baza legitimaţiei de serviciu nr. ................. şi a împuternicirii de control nr. ........., în temeiul dispoziţiilorLegii nr. 61/2011privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF şi ale Hotărârii Guvernului nr. 738/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF, ca urmare a acţiunii de control ............................. efectuate în perioada .................. la ....(denumirea entităţii verificate, codul de înregistrare fiscală)......... din .....(localitatea şi adresa completă)......, în ziua ....... luna ........... anul ............, ora ..........., am constatat următoarele:I. La data(ele), ora(ele) şi locul(rile) de mai jos au fost săvârşite următoarele fapte:refuzul entităţii verificate de a pune la dispoziţie, în termenul prevăzut, documentele şi informaţiile necesare întocmirii actului de control, solicitate de către reprezentanţii Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF, conformart. 11 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 61/2011.II. Faptele de mai sus constituie contravenţia prevăzută laart. 18 din Legea nr. 61/2011.III. De săvârşirea acestor fapte se face vinovat contravenientul: a) Persoana juridică .........(denumirea)..............., nr. de înmatriculare la registrul comerţului, cod unic de înregistrare ............, cu sediul în localitatea ..........., bd./str. ............ nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ....., ap. ...., judeţul/sectorul .............., reprezentată de ..............., în calitate de ................, cu CNP ..........., cu domiciliul în localitatea ....................., bd./str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..................., născut/născută la data de .........., în localitatea ...................., judeţul/sectorul ......, legitimat/legitimată cu BI/CI/paşaport seria ..... nr. ........., emis/emisă de ............... la data de ..............; b) Persoana fizică: .......(numele, prenumele)........., născut/născută la data de ............ în localitatea ............, judeţul ............., CNP ..........., domiciliat/domiciliată în oraşul ............, bd./str. .............. nr. ...., bl. ....., (comuna) sc. ....., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ............, legitimat/legitimată cu BI/CI/paşaport seria ........ nr. ....., emis/emisă de ............... la data de .............., ocupaţia .................., locul de muncă .............................IV. Contravenţia prevăzută laart. 18 din Legea nr. 61/2011se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei, potrivit art. 19 alin. (1) din aceeaşi lege, stabilindu-se cuantumul amenzii pentru fapta de la pct. I în sumă de .......... (...............) lei;V. Alte menţiuni:La cererea contravenientului, s-au formulat următoarele obiecţii:......................................................................Amenda se va achita în contul nr. ..................., deschis la Trezoreria Finanţelor Publice ..........., iar o copie a documentului doveditor al plăţii se va depune de contravenient sau se va transmite prin poştă, recomandat, la sediul Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF din ......................... .În caz de neachitare a amenzii în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, se va proceda la executarea silită conform prevederilor legale.În conformitate cu prevederileOrdonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prinLegea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării.Plângerea se va depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia şi va fi însoţită de o copie a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, precum şi de alte acte doveditoare în susţinerea plângerii.Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 3 exemplare, din care exemplarul 2 s-a înmânat contravenientului, azi ............... sau se va comunică acestuia în cel mult o lună de la data încheierii.NOTĂ:În cazul în care, la unele rubrici, spaţiul alocat este insuficient, se continuă scrierea separat în 3 exemplare semnate de toate părţile, aceasta constituind anexa, parte integrantă a prezentului proces-verbal de constatare a contravenţiei.În cazul în care contravenientul refuză semnarea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, acest lucru se atestă de martor(i).
           
      Echipa de control, Semnătura ........................ (numele, prenumele şi funcţia)Primit ........................ Contravenient, ........................Martor(i), ........................ ........................
    NOTĂ:Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului "Proces-verbal de constatare a contravenţiei" se stabilesc prin ordin al şefului Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF. -------