HOTĂRÂRE nr. 758 din 27 iulie 2011privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului Orăşenesc Săveni de la Consiliul Local al Oraşului Săveni la Consiliul Judeţean Botoşani, precum şi pentru desfiinţarea şi reorganizarea unor unităţi sanitare din judeţul Botoşani
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 4 august 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 22^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă transferul managementului asistenţei medicale al Spitalului Orăşenesc Săveni - unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în judeţul Botoşani, localitatea Săveni, str. Avram Iancu nr. 2, aflat în reţeaua sanitară a Consiliului Local al Oraşului Săveni - de la Consiliul Local al Oraşului Săveni la Consiliul Judeţean Botoşani. (2) Predarea-preluarea se va efectua pe bază de protocol încheiat între autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1), în termen de 15 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit modelului aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 910/2010 pentru aprobarea modelului Protocolului de predare-preluare între direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi autorităţile administraţiei publice locale şi Primăria Municipiului Bucureşti în vederea transferului managementului asistenţei medicale al unităţilor sanitare publice.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă desfiinţarea Spitalului Orăşenesc Săveni, unitate sanitară cu personalitate juridică al cărei management a fost preluat de către Consiliul Judeţean Botoşani, potrivit prevederilor art. 1. (2) Unitatea sanitară prevăzută la alin. (1) se reorganizează ca structură fără personalitate juridică, în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă "Mavromati" Botoşani, unitate sanitară publică cu paturi, cu sediul în judeţul Botoşani, oraşul Botoşani, str. Marchian nr. 91, aflată în reţeaua sanitară a Consiliului Judeţean Botoşani.  +  Articolul 3Structura organizatorică a Spitalului Judeţean de Urgenţă "Mavromati" Botoşani, rezultată în urma reorganizării prevăzute la art. 2 alin. (2), se aprobă prin act administrativ al preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani, cu avizul Ministerului Sănătăţii, în condiţiile art. 174 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4 (1) Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţii sanitare prevăzute la art. 2 alin. (1) se preia de către Spitalul Judeţean de Urgenţă "Mavromati" Botoşani. (2) Personalul tehnico-economic-administrativ şi de întreţinere care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţii sanitare prevăzute la art. 2 alin. (1) se preia de către Spitalul Judeţean de Urgenţă "Mavromati" Botoşani, cu încadrarea în normativul de personal, sau, după caz, se redistribuie la alte unităţi sanitare.  +  Articolul 5Patrimoniul unităţii sanitare prevăzute la art. 2 alin. (1), stabilit pe baza bilanţului contabil de închidere la data predării-preluării, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturile de execuţie întocmite pe fiecare sursă de finanţare şi celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, se preia de către Spitalul Judeţean de Urgenţă "Mavromati" Botoşani prin protocol de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 6La data expirării termenului prevăzut la art. 3, poziţia 64 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul administraţieişi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 27 iulie 2011.Nr. 758.----------