HOTĂRÂRE nr. 741 din 20 iulie 2011privind reorganizarea Comitetului interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecţiei mediului în politicile şi strategiile sectoriale la nivel naţional
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 4 august 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se reorganizează Comitetul interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecţiei mediului în politicile şi strategiile sectoriale la nivel naţional, constituit prin Hotărârea Guvernului nr. 1.097/2001, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Comitetul interministerial, organism consultativ, fără personalitate juridică, care funcţionează pe lângă autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului. (2) Comitetul interministerial se află în subordinea Consiliului interministerial pentru agricultură, dezvoltare rurală şi mediu, conform pct. VIII poziţia 4) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2În activitatea sa, Comitetul interministerial urmăreşte respectarea şi implementarea obiectivelor şi recomandărilor privind integrarea în politicile şi strategiile sectoriale naţionale, regionale şi locale a domeniului dezvoltării durabile şi al protecţiei mediului, astfel cum sunt formulate în Strategia de dezvoltare durabilă a Uniunii Europene - revizuită, Strategia Europa 2020 - o strategie pentru creştere inteligentă, durabilă şi incluzivă, obiectivele de dezvoltare ale mileniului, Strategia naţională pentru dezvoltare durabilă - Orizonturi 2013-2020-2030, precum şi în concordanţă cu alte documente programatice sau politice adoptate la nivel comunitar şi internaţional în domeniul dezvoltării durabile şi al protecţiei mediului.  +  Articolul 3 (1) Comitetul interministerial se compune din reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate cu atribuţii în domeniile: dezvoltare durabilă şi protecţia mediului, păduri, economie, energie, afaceri externe, agricultură, administraţie publică şi afaceri interne, transport, sănătate, muncă şi protecţie socială, dezvoltare regională, amenajarea teritoriului şi urbanism, lucrări publice, construcţii, turism, apărare naţională, se7curitate naţională, cultură, educaţie, cercetare, statistică şi prognoză, reprezentanţi din cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene, ai altor autorităţi publice centrale şi instituţii, cu atribuţii specifice în domeniul dezvoltării durabile, precum şi ai altor autorităţi publice centrale şi instituţii publice cu atribuţii privind energia, amenajarea teritoriului şi urbanism, lucrări publice, construcţii, prognoză, cu responsabilităţi în ceea ce priveşte implementarea Strategiei naţionale pentru dezvoltarea durabilă - Orizonturi 2013-2020-2030, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.460/2008. (2) Membrii Comitetului interministerial sunt reprezentaţi la nivel de ministru, secretar de stat sau director general cu responsabilităţi în domeniu. În situaţiile în care aceştia se află în imposibilitatea de a participa la reuniune, reprezentarea se realizează, de regulă, la nivel de director general sau, după caz, de director al structurii de specialitate. (3) Componenţa nominală a Comitetului interministerial este aprobată de preşedintele acestuia, pe baza propunerilor formulate de conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin. (1). (4) În funcţie de ordinea de zi a reuniunii, oricare dintre membrii Comitetului interministerial poate supune spre aprobare preşedintelui acestuia propunerea de participare, cu rol consultativ, a unor experţi în domeniu din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale care au reprezentanţi în Comitetul interministerial, precum şi din cadrul autorităţilor/instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea, în coordonarea sau în subordonarea acestora. (5) Pentru analizarea şi soluţionarea unor probleme tehnice specifice se constituie, după caz, în subordinea Comitetului interministerial grupuri de lucru alcătuite din experţi din cadrul autorităţilor, instituţiilor şi organizaţiilor, inclusiv neguvernamentale, publice sau private, cu responsabilităţi în domeniul dezvoltării durabile şi protecţiei mediului, având durată limitată şi desfăşurându-şi activitatea prin convocarea întâlnirilor periodice, ori de câte ori este necesar atingerii scopului pentru care s-au constituit.  +  Articolul 4 (1) Preşedintele Comitetului interministerial este conducătorul autorităţii administraţiei publice centrale pentru protecţia mediului. (2) În situaţiile în care conducătorul autorităţii administraţiei publice centrale pentru protecţia mediului se află în imposibilitatea de a-şi exercită funcţia de preşedinte al Comitetului interministerial, acesta deleagă responsabilităţile şi atribuţiile sale secretarului de stat cu responsabilităţi în acest domeniu.  +  Articolul 5 (1) Comitetul interministerial analizează şi avizează politicile şi strategiile sectoriale sub aspectul integrării cerinţelor prevăzute în Strategia naţională pentru dezvoltare durabilă, precum şi a cerinţelor de protecţie a mediului, urmăreşte procesul de evaluare, monitorizare, revizuire şi implementare a Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilă, precum şi respectarea obligaţiilor de raportare asumate de România la nivel comunitar şi internaţional în domeniul dezvoltării durabile şi al protecţiei mediului. (2) Comitetul interministerial exercită următoarele atribuţii principale: a) urmăreşte integrarea obiectivelor prevăzute în cadrul Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilă în politicile şi strategiile sectoriale existente în diferite domenii de activitate, analizează şi fundamentează propunerile iniţiatorilor documentelor menţionate şi adoptă deciziile necesare în vederea asigurării coerenţei în procesul de elaborare şi de promovare a actelor normative care vizează dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului de către autorităţile şi instituţiile publice cu responsabilităţi în implementarea Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilă; b) analizează şi urmăreşte integrarea principiilor şi obiectivelor privind dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului în cadrul tuturor politicilor naţionale, programelor, planurilor, strategiilor, şi analizează conformitatea acestora din punct de vedere al protecţiei mediului; c) recomandă responsabilităţi specifice fiecărei autorităţi publice centrale şi/sau instituţii publice, care elaborează documente ce au legătură cu implementarea corespunzătoare a Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilă; d) identifică şi promovează instrumentele şi mecanismele necesare implementării obiectivelor şi măsurilor prevăzute de Strategia naţională pentru dezvoltare durabilă şi fundamentează propunerile privind îmbunătăţirea cadrului legislativ şi instituţional, în scopul implementării corespunzătoare a angajamentelor comunitare şi internaţionale asumate de România în domeniul dezvoltării durabile şi al protecţiei mediului, inclusiv în ceea ce priveşte obligaţiile de raportare la nivel comunitar sau internaţional; e) urmăreşte implementarea sistemului de evaluare, monitorizare şi revizuire a Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilă, scop în care transmite autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului proiectul de metodologie privind colectarea, procesarea, agregarea şi prezentarea corespunzătoare a datelor şi informaţiilor necesare evaluării implementării şi procesului de revizuire a Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilă, pe baza informaţiilor transmise de către autorităţile şi instituţiile din cadrul administraţiei publice centrale şi locale; f) propune autorităţilor competente măsuri juridice, instituţionale, administrative şi economico-financiare, după caz, pentru stimularea şi accelerarea integrării principiilor şi obiectivelor de mediu şi dezvoltare durabilă în celelalte politici naţionale şi sectoriale; g) propune şi recomandă autorităţilor competente sau, după caz, stabileşte măsuri care să asigure conformarea politicilor şi programelor de dezvoltare regională şi locală cu Strategia naţională pentru dezvoltare durabilă şi cu obiectivele stabilite prin strategia privind protecţia mediului; h) poate solicita autorităţilor administraţiei publice centrale rapoarte cu privire la realizarea obiectivelor Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilă, pe domeniile de responsabilitate ale acestora, inclusiv prin solicitarea documentelor de planificare strategică, şi propune, după caz, revizuirea planurilor de acţiune ale acestora în scopul atingerii ţintelor stabilite prin strategie; i) coordonează elaborarea şi avizează setul naţional de indicatori de dezvoltare durabilă şi mediu, precum şi setul de indicatori de progres ai Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilă şi coordonează actualizarea permanentă a setului de indicatori utilizaţi, în scopul adaptării continue a statisticii la cerinţele naţionale şi al corelării cu datele statistice internaţionale, în vederea asigurării transparenţei, consistenţei, acurateţei, comparabilităţii şi caracterului complet al datelor în relaţie cu cele ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene; j) emite un aviz consultativ asupra rapoartelor naţionale privind stadiul implementării Strategiei de dezvoltare durabilă a Uniunii Europene - revizuită, a Strategiei Europa 2020 - o strategie pentru creştere inteligentă, durabilă şi incluzivă, precum şi a altor documente programatice ori politice adoptate la nivel comunitar sau internaţional şi asigură elaborarea raportului anual privind stadiul implementării Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilă, pe baza monitorizării indicatorilor dezvoltării durabile conveniţi la nivelul Uniunii Europene, precum şi a indicatorilor specifici condiţiilor României, privind eventuale întârzieri în îndeplinirea ţintelor, precum şi cu privire la măsurile propuse în scopul remedierii acestora, incluzând posibile propuneri de ajustare a obiectivelor-ţintă pe plan naţional şi a termenelor de realizare, în funcţie de situaţia reală şi de prevederile legislaţiei Uniunii Europene relevante în vigoare; k) emite un aviz consultativ pentru elaborarea planurilor şi programelor naţionale de acţiune privind schimbările climatice şi energia curată, transportul durabil, producţia şi consumul durabile, conservarea şi gestionarea resurselor naturale, sănătatea publică, incluziunea socială, demografia şi migraţia, sărăcia globală şi provocările dezvoltării durabile, educaţia şi formarea profesională, cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, inovarea, precum şi a altor planuri naţionale de acţiune, în conformitate cu dispoziţiile Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilă şi cu politicile comunitare şi internaţionale în domeniul dezvoltării durabile. Avizarea planurilor naţionale de acţiune nu exclude, după caz, obţinerea actelor de reglementare prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare; l) monitorizează şi evaluează implementarea planurilor de acţiune şi a programelor naţionale prevăzute la lit. k), în conformitate cu obiectivele prevăzute în cadrul Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilă; m) emite un aviz consultativ şi supune spre aprobare conducătorului autorităţilor administraţiei publice centrale competente proceduri privind asigurarea şi controlul calităţii datelor şi informaţiilor utilizate la stabilirea setului de indicatori de dezvoltare durabilă (naţionali specifici şi conveniţi la nivelul Uniunii Europene), care să cuprindă atât proceduri specifice pentru controlul calităţii şi stabilirea unor criterii privind calitatea, ce urmează a fi parcurse în mod obligatoriu în procesul de elaborare a indicatorilor şi a altor date şi informaţii necesare evaluării implementării Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilă, cât şi proceduri pentru asigurarea calităţii ulterior revizuirii strategiei; n) emite un aviz consultativ şi supune spre aprobare conducătorului autorităţii administraţiei publice centrale pentru protecţia mediului proceduri cu privire la procesul de raportare a stadiului implementării Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilă şi a altor politici, strategii şi planuri de acţiune din domeniul său de activitate şi transmise către organisme şi instituţii ale Uniunii Europene sau internaţionale, în îndeplinirea angajamentelor asumate; o) evaluează şi urmăreşte îndeplinirea obligaţiilor de raportare privind stadiul implementării pachetului legislativ comunitar "Energie - Schimbări climatice", scop în care solicită autorităţilor şi instituţiilor competente datele şi informaţiile prevăzute cu precădere de Decizia 280/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 februarie 2004 privind un mecanism de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de punere în aplicare a Protocolului de la Kyoto şi de Decizia 166/2005/CE a Comisiei din 10 februarie 2005 de stabilire a normelor de aplicare a Deciziei 280/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 februarie 2004 privind un mecanism de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de punere în aplicare a Protocolului de la Kyoto. Furnizarea acestor date şi informaţii se va face fără a se limita la şi fără a aduce atingere aplicării dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de seră rezultate din surse sau din reţinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon, reglementate prin Protocolul de la Kyoto; p) urmăreşte, formulează recomandări şi emite un aviz consultativ cu privire la elaborarea, monitorizarea implementării şi revizuirea politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune adoptate în scopul îndeplinirii obligaţiilor internaţionale asumate de România prin ratificarea, aprobarea, acceptarea ori aderarea la acorduri internaţionale privind dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului, cu precădere, dar fără a se limita la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992 şi ratificată prin Legea nr. 24/1994, Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997, ratificat prin Legea nr. 3/2001, Convenţia privind diversitatea biologică, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992 şi ratificată prin Legea nr. 58/1994, şi Convenţia pentru combaterea deşertificării în ţările afectate grav de secetă şi/sau de deşertificare, în special în Africa, adoptată la Paris la 17 iunie 1994 şi la care România a aderat prin Legea nr. 111/1998, urmărind implementarea acestora, dar şi a altor acorduri internaţionale privind mediul atât în mod independent, cât mai ales într-o manieră sinergică şi/sau corelată şi/sau convergentă cu obiectivele strategice stabilite în Strategia naţională pentru dezvoltare durabilă; q) identifică acţiunile şi obiectivele din domeniul dezvoltării durabile şi protecţiei mediului ce necesită asistenţă tehnică şi financiară externă; r) analizează aspectele cu privire la evoluţia politicilor în domeniul dezvoltării durabile şi mediului la nivel comunitar şi internaţional şi propune modalităţile de acţiune autorităţilor competente. (3) În realizarea atribuţiilor sale, Comitetul interministerial cooperează cu Consiliul Naţional pentru Mediu şi Dezvoltare Durabilă, constituit în baza Legii nr. 158/1999, precum şi cu alte instituţii şi organisme de drept public sau privat având responsabilităţi în aplicarea obiectivelor şi prevederilor celorlalte convenţii şi acorduri internaţionale din domeniul protecţiei mediului ori alte domenii convergente cu domeniul dezvoltării durabile, ratificate de România.  +  Articolul 6 (1) Pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor Comitetului interministerial se înfiinţează un secretariat tehnic, care funcţionează în subordinea direcţiei cu responsabilităţi în domeniul dezvoltării durabile din cadrul autorităţii administraţiei publice centrale pentru mediu. (2) Atribuţiile şi responsabilităţile secretariatului tehnic se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului interministerial.  +  Articolul 7Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare se adoptă de către Comitetul interministerial la prima sa reuniune şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii administraţiei publice centrale pentru protecţia mediului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 8 (1) Avizele Comitetului interministerial se comunică Guvernului de către autoritatea administraţiei publice centrale pentru protecţia mediului în termen de 30 de zile de la solicitarea şi/sau transmiterea documentelor de politici, strategii, planuri, programe de acţiune în domeniile de activitate ce fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 1.460/2008, precum şi al prezentei hotărâri. (2) Deciziile, recomandările sau propunerile, după caz, ce vizează adoptarea de măsuri privind îmbunătăţirea cadrului legislativ şi/sau instituţional necesare implementării corespunzătoare a Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilă, se adoptă de către Comitetul interministerial şi se comunică Secretariatului General al Guvernului, autorităţilor administraţiei publice centrale pentru protecţia mediului, precum şi autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, în termen de 15 zile de la data adoptării acestora, pentru informarea factorilor interesaţi asupra evoluţiilor înregistrate şi a paşilor ce ar trebui urmaţi în realizarea obiectivelor propuse.  +  Articolul 9Până la data înfiinţării Comitetului Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabilă responsabilităţile şi atribuţiile prevăzute în sarcina acestuia, stabilite în partea V "Implementare, monitorizare şi raportarea rezultatelor", în special la pct. 4-8 din cuprinsul Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilă - Orizonturi 2013-2020-2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.460/2008, se duc la îndeplinire de către Comitetul interministerial prevăzut de prezenta hotărâre.  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.097/2001 privind constituirea şi funcţionarea Comitetului interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecţiei mediului în politicile şi strategiile sectoriale la nivel naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 7 noiembrie 2001, cu modificările ulterioare, se abrogă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul economiei,comerţului şi mediului de afaceri,Ion AritonMinistrul dezvoltării regionaleşi turismului,Elena Gabriela Udreap. Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Barna Tanczos,secretar de statSecretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuMinistrul transporturilorşi infrastructurii,Anca Daniela Boagiup. Ministrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Nicolae Ivăşchescu,secretar de statMinistrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul apărării naţionale,Gabriel OpreaMinistrul culturiişi patrimoniului naţional,Kelemen HunorMinistrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul comunicaţiilorşi societăţii informaţionale,Valerian VremeMinistrul afacerilor externe,Teodor BaconschiDirectorul ServiciuluiRomân de Informaţii,George Cristian MaiorŞeful Departamentuluipentru Afaceri Europene,Bogdan MănoiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 20 iulie 2011.Nr. 741.-----------