HOTĂRÂRE nr. 681 din 29 iunie 2011privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 3 august 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 158 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi al art. 14 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Codul studiilor universitare de doctorat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 24 iunie 2005, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul educaţiei,cercetării, tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Laurenţiu Sebastian LăzăroiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 29 iunie 2011.Nr. 681.  +  Anexa CODULstudiilor universitare de doctorat  +  Titlul I Dispoziţii generale  +  Capitolul I Obiective  +  Articolul 1Codul studiilor universitare de doctorat, denumit în continuare Codul, constituie cadrul legal care reglementează organizarea şi implementarea programelor de studii universitare de doctorat din România.  +  Articolul 2Prin aplicarea dispoziţiilor Codului se urmăreşte atingerea următoarelor obiective: a) realizarea unui cadru minim de referinţă pentru practicile de organizare a programelor de studii universitare de doctorat; b) promovarea de proceduri şi principii comune pentru garantarea calităţii în organizarea şi desfăşurarea programelor de studii universitare de doctorat.  +  Capitolul II Domeniul de aplicare şi terminologie  +  Articolul 3 (1) Codul se aplică în toate instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat care funcţionează, potrivit legii, în România. (2) Dispoziţiile Codului se aplică şi programelor de studii universitare de doctorat realizate în cadrul cooperării internaţionale universitare, pe baza acordului între instituţiile respective.  +  Articolul 4Termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) studii universitare de doctorat - ciclul superior de studii universitare a cărui finalitate constă în dezvoltarea resursei umane competente în realizarea cercetării ştiinţifice, capabile de inserţie pe piaţa muncii înalt calificate. Ele constau în formarea prin cercetare pentru cercetare-dezvoltare şi inovare şi constituie o experienţă profesională de cercetare, finalizată, după susţinerea tezei de doctorat, prin acordarea titlului de doctor; b) student-doctorand - studentul înmatriculat în programul de studii universitare de doctorat; c) conducător de doctorat - cadrul didactic sau cercetătorul, cu experienţă în domeniul cercetării ştiinţifice, care coordonează activitatea studentului-doctorand în urma dobândirii acestui drept în conformitate cu prevederile art. 166 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; d) program de studii universitare de doctorat, denumit în continuare programul de doctorat - totalitatea activităţilor în care este implicat studentul-doctorand, relevante din punctul de vedere al studiilor universitare de doctorat; e) teză de doctorat - lucrarea ştiinţifică originală elaborată de către un student-doctorand în cadrul studiilor universitare de doctorat, condiţie legală pentru obţinerea titlului de doctor; f) instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat, denumită în continuare IOSUD - instituţia care are dreptul de a organiza programe universitare de doctorat; g) şcoală doctorală - o structură organizatorică şi administrativă constituită în cadrul IOSUD şi care oferă sprijinul necesar pentru desfăşurarea studiilor de doctorat într-o anumită disciplină sau tematică disciplinară ori interdisciplinară.  +  Titlul II Organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat  +  Capitolul I IOSUD, şcoala doctorală, contractul de studii universitare de doctorat, conducătorul de doctorat şi comisia de îndrumare  +  Secţiunea 1 IOSUD  +  Articolul 5 (1) Studiile universitare de doctorat sunt organizate numai în şcoli doctorale acreditate sau autorizate provizoriu care funcţionează în cadrul unei IOSUD. (2) Conform prevederilor art. 158 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 şi ale Codului, Academia Română poate înfiinţa Şcoala de Studii Doctorale a Academiei Române, cu respectarea prevederilor Legii nr. 1/2011 în privinţa autorizării, acreditării şi funcţionării ca instituţie de învăţământ superior. Şcoala de Studii Doctorale a Academiei Române poate fi IOSUD şi poate organiza programe universitare de doctorat.  +  Articolul 6 (1) IOSUD poate fi constituită prin una dintre următoarele modalităţi: a) dintr-o instituţie de învăţământ superior; b) dintr-un consorţiu universitar; c) din parteneriatul stabilit legal între o instituţie de învăţământ superior şi unităţi de cercetare-dezvoltare; d) din parteneriatul stabilit legal între un consorţiu universitar şi unităţi de cercetare-dezvoltare. (2) Parteneriatele prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) se stabilesc legal prin contracte de parteneriat, care nu duc la crearea unei noi persoane juridice. (3) Instituţia care reprezintă legal IOSUD, ca persoană juridică, este: a) în cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), instituţia de învăţământ superior; b) în cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), consorţiul universitar; c) în cazul prevăzut la alin. (1) lit. c), instituţia de învăţământ superior membră a parteneriatului; d) în cazul prevăzut la alin. (1) lit. d), consorţiul universitar membru al parteneriatului. (4) Unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) pot fi unităţi de drept public sau de drept privat şi nu pot fi instituţii de învăţământ superior sau structuri constituite în cadrul unor instituţii de învăţământ superior. (5) Instituţiile de învăţământ superior şi unităţile de cercetare-dezvoltare pot face parte din mai multe IOSUD, stabilite în funcţie de componenţa consorţiului sau parteneriatului prevăzut la alin. (1). (6) O instituţie componentă a unei IOSUD este oricare din următoarele: a) instituţia de învăţământ superior prevăzută la alin. (1) lit. a) sau c); b) instituţiile de învăţământ superior sau unităţi de cercetare-dezvoltare care sunt membre ale consorţiului universitar prevăzut la alin. (1) lit. b) sau d); c) unităţile de cercetare-dezvoltare membre ale parteneriatului prevăzut la alin. (1) lit. c) sau d).  +  Articolul 7 (1) În cadrul prezentului cod, prin conducători ai instituţiilor componente ale IOSUD se înţelege: a) rectorul, pentru instituţiile de învăţământ superior; b) directorul general sau directorul, pentru unităţile de cercetare-dezvoltare, altele decât instituţiile de învăţământ superior. (2) În cadrul prezentului cod, prin organe colective de conducere ale instituţiilor componente ale IOSUD se înţelege: a) senatul universitar, pentru instituţiile de învăţământ superior; b) consiliul ştiinţific, pentru unităţile de cercetare-dezvoltare de drept public, altele decât instituţiile de învăţământ superior; c) organul de conducere cu atribuţii similare consiliului ştiinţific, pentru unităţile de cercetare-dezvoltare de drept privat, altele decât instituţiile de învăţământ superior. (3) În cadrul prezentului cod, prin conducător al instituţiei care reprezintă legal IOSUD se înţelege: a) rectorul, în cazul în care instituţia care reprezintă legal IOSUD este o instituţie de învăţământ superior; b) preşedintele consorţiului universitar, în cazul în care instituţia care reprezintă legal IOSUD este un consorţiu universitar.  +  Articolul 8 (1) IOSUD oferă sprijinul instituţional, administrativ şi logistic şcolilor doctorale subordonate. (2) Calitatea de IOSUD este dobândită dacă în cadrul acesteia este organizată cel puţin o şcoală doctorală acreditată sau autorizată provizoriu, potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011 şi ale prezentului cod. (3) Calitatea de IOSUD se pierde la momentul la care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) nicio şcoală doctorală din cadrul IOSUD nu este acreditată sau autorizată provizoriu; b) toţi studenţii-doctoranzi având contract cu respectiva IOSUD şi-au finalizat studiile de doctorat sau au fost exmatriculaţi. (4) IOSUD poate înmatricula noi studenţi-doctoranzi doar în cadrul unei şcoli doctorale acreditate sau autorizate provizoriu.  +  Articolul 9 (1) IOSUD este condusă de consiliul pentru studiile universitare de doctorat, denumit în continuare CSUD. (2) CSUD funcţionează în baza prevederilor prezentului cod şi a regulamentului instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat. (3) CSUD este alcătuit din minimum 7 şi maximum 17 membri. (4) Cel puţin un membru al CSUD este ales prin votul universal, direct, secret şi egal al conducătorilor de doctorat din cadrul şcolilor doctorale din IOSUD. (5) Cel puţin un membru al CSUD este ales prin votul universal, direct, secret şi egal al studenţilor-doctoranzi din cadrul şcolilor doctorale din IOSUD. (6) Directorul CSUD este membru de drept al CSUD. (7) Cel puţin 50% din membrii CSUD sunt numiţi de către conducătorii instituţiilor componente ale IOSUD. În cazul în care IOSUD este constituită dintr-un parteneriat, numărul de membri ai CSUD numiţi de către conducătorul fiecărui partener este stabilit prin contractul de parteneriat. În cazul în care IOSUD este constituită dintr-un consorţiu universitar sau dintr-un parteneriat din care face parte un consorţiu universitar, numărul de membri ai CSUD numiţi de către conducătorul fiecărui membru al consorţiului universitar este stabilit prin contractul de parteneriat care reglementează activitatea consorţiului. (8) CSUD poate avea ca membri: a) persoane din cadrul IOSUD sau din afara acesteia; b) persoane din ţară sau din străinătate; c) personalităţi ştiinţifice sau personalităţi din sectoarele industriale şi socioeconomice relevante; d) reprezentanţi ai studenţilor-doctoranzi din cadrul şcolilor doctorale din IOSUD. (9) Membrii CSUD format în baza prezentului cod şi care sunt cadre didactice universitare sau cercetători trebuie să aibă dreptul de a conduce doctorate, în ţară sau în străinătate, şi să îndeplinească standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data desemnării lor ca membri ai CSUD, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011. (10) Metodologia de desemnare a membrilor CSUD trebuie să respecte prevederile prezentului cod, este propusă de către conducătorii instituţiilor componente ale IOSUD şi este aprobată de către organele colective de conducere ale fiecărei instituţii componente a IOSUD. (11) Mandatul membrilor CSUD este de 4 ani. (12) Principalele atribuţii ale CSUD sunt: a) stabilirea strategiei IOSUD; b) elaborarea regulamentului instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat la nivelul IOSUD; c) aprobarea deciziilor privind înfiinţarea şi desfiinţarea şcolilor doctorale din cadrul IOSUD; d) selectarea conducătorilor de doctorat care fac parte dintr-o şcoală doctorală nou-înfiinţată; e) coordonarea parteneriatului, în cazul în care IOSUD este constituită dintr-un parteneriat, potrivit contractului de parteneriat; f) alte atribuţii specifice, stabilite prin regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat, potrivit legii. (13) CSUD se întruneşte ori de câte ori este nevoie, la cererea directorului CSUD sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor săi. (14) La înfiinţarea IOSUD, prin excepţie de la prevederile alin. (4) şi (5), CSUD poate funcţiona în regim interimar, fără membri aleşi de către conducătorii de doctorat, până la o lună de la înfiinţarea primei şcoli doctorale, respectiv fără membri aleşi de către studenţii-doctoranzi, până la o lună de la înmatricularea primei generaţii de studenţi-doctoranzi.  +  Articolul 10Regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat, elaborat de către CSUD, este aprobat de către organele colective de conducere ale fiecărei instituţii componente a IOSUD.  +  Articolul 11 (1) CSUD este condus de un director. (2) Funcţia de director al CSUD este asimilată funcţiei de prorector. (3) Directorul CSUD este numit în urma unui concurs public organizat de către instituţia care reprezintă legal IOSUD. (4) Metodologia de desfăşurare a concursului public trebuie să respecte prevederile prezentului cod, este propusă de către conducătorii instituţiilor componente ale IOSUD şi este aprobată de către organele colective de conducere ale fiecărei instituţii componente a IOSUD. (5) Anunţul privind organizarea concursului se publică cu cel puţin două luni înainte de data-limită pentru înscrierea candidaţilor. (6) Anunţurile se publică cel puţin prin următoarele modalităţi: a) la loc vizibil, pe pagina principală a site-ului web al tuturor instituţiilor componente ale IOSUD; b) pe site-ul web specializat, administrat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prevăzut de art. 295 alin. (3) din Legea nr. 1/2011; c) în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. (7) IOSUD şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pot anunţa concursurile prin orice mijloace suplimentare, inclusiv prin publicarea în mass-media, în publicaţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale, pe site-uri web specializate în publicarea ofertelor de locuri de muncă şi altele asemenea. (8) La concursul pentru ocuparea postului de director al CSUD se pot prezenta numai persoane care au dreptul de a conduce doctorate şi care îndeplinesc standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a anunţului privind scoaterea la concurs a postului, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011. (9) Comisia de concurs este formată din 5 membri, dintre care cel puţin 3 trebuie să fie din afara instituţiilor componente ale IOSUD, din ţară sau din străinătate. (10) Cel puţin un membru al comisiei de concurs are un contract de muncă, la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a anunţului privind scoaterea la concurs a postului, cu o instituţie de învăţământ superior şi de cercetare din străinătate, care este inclusă pe lista aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului elaborat conform art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011. (11) Membrii comisiei de concurs trebuie să aibă dreptul de a conduce doctorate, în ţară sau în străinătate, şi să îndeplinească standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a anunţului privind scoaterea la concurs a postului, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011. (12) În baza deciziei comisiei de concurs, conducătorul instituţiei care reprezintă legal IOSUD încheie cu persoana desemnată un contract de management pe o perioadă de 4 ani.  +  Secţiunea a 2-a Şcoala doctorală  +  Articolul 12 (1) Programele de studii universitare de doctorat se organizează şi se desfăşoară în cadrul IOSUD numai prin şcolile doctorale. (2) O şcoală doctorală se poate constitui numai dacă cuprinde cel puţin 3 conducători de doctorat. (3) În cadrul IOSUD pot funcţiona una sau mai multe şcoli doctorale. (4) Cadrul general de organizare şi de funcţionare a şcolilor doctorale este stabilit prin dispoziţiile prezentului cod, prin regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat şi poate fi completat cu prevederile regulamentului şcolii doctorale, propriu fiecărei şcoli doctorale, cu respectarea legii. (5) Înfiinţarea şcolilor doctorale este propusă de conducătorii instituţiilor componente ale IOSUD, este avizată de către organele colective de conducere ale fiecărei instituţii componente a IOSUD şi este aprobată de către CSUD. (6) În structura unei instituţii de învăţământ superior, o şcoală doctorală are un rang egal cu cel al unui departament şi poate organiza centre sau laboratoare de cercetare care funcţionează ca unităţi de venituri şi cheltuieli în cadrul instituţiei de învăţământ superior, potrivit prevederilor art. 131, art. 133 alin. (4) şi art. 134 din Legea nr. 1/2011. (7) Relaţiile de afiliere dintre o şcoală doctorală şi alte structuri ale instituţiilor componente ale IOSUD sunt stabilite prin regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat.  +  Articolul 13 (1) Şcoala doctorală se organizează şi funcţionează în cadrul unei IOSUD cu conducători de doctorat care au dobândit acest drept, potrivit legii. (2) Conducătorii de doctorat membri ai unei şcoli doctorale îşi desfăşoară activitatea în cadrul instituţiilor componente ale IOSUD. (3) Şcoala doctorală poate impune standarde minimale de performanţă ştiinţifică pe care conducătorii de doctorat trebuie să le îndeplinească pentru a deveni membri ai şcolii doctorale respective. (4) Pe lângă conducătorii de doctorat, unei şcoli doctorale i se pot afilia şi alţi cercetători sau cadre didactice, implicaţi în activităţi de cercetare şi/sau predare în cadrul şcolii doctorale, din cadrul instituţiilor componente ale IOSUD sau din cadrul altor instituţii ori unităţi de cercetare-dezvoltare, din ţară sau din străinătate.  +  Articolul 14 (1) Şcoala doctorală este condusă de un director al şcolii doctorale şi de consiliul şcolii doctorale. Directorul şcolii doctorale este asimilat directorului de departament. Consiliul şcolii doctorale este asimilat consiliului departamentului. (2) Din consiliul şcolii doctorale fac parte conducători de doctorat din cadrul şcolii doctorale în proporţie de maximum 50%, studenţi-doctoranzi în proporţie de 20%, rotunjit în plus dacă este cazul, restul fiind completat cu membri din afara şcolii doctorale aleşi dintre personalităţi ştiinţifice a căror activitate ştiinţifică are o recunoaştere internaţională semnificativă şi/sau personalităţi din sectoarele industriale şi socioeconomice relevante. (3) Membrii consiliului şcolii doctorale format în baza prezentului cod care sunt cadre didactice universitare sau cercetători trebuie să aibă dreptul de a conduce doctorate, în ţară sau în străinătate, şi să îndeplinească standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data desemnării lor ca membri ai consiliului şcolii doctorale, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011. (4) Ponderea conducătorilor de doctorat din şcoala doctorală în cadrul consiliului şcolii doctorale este stabilită de către CSUD. (5) Membrii consiliului şcolii doctorale se aleg prin votul universal, direct, secret şi egal al conducătorilor de doctorat din şcoala doctorală respectivă. (6) Mandatul consiliului şcolii doctorale este de 5 ani. (7) Studenţii-doctoranzi membri ai consiliului şcolii doctorale care îşi finalizează studiile doctorale în timpul mandatului consiliului îşi pierd calitatea de membru al consiliului la data susţinerii publice a tezei de doctorat. (8) Pentru ocuparea unor locuri vacante în cadrul consiliului şcolii doctorale se organizează alegeri parţiale, potrivit prevederilor alin. (5), iar mandatul noului membru încetează la expirarea mandatului consiliului şcolii doctorale. (9) Consiliul şcolii doctorale este condus de către directorul şcolii doctorale, care este numit de către CSUD dintre conducătorii de doctorat din cadrul şcolii doctorale şi este membru de drept în consiliul şcolii doctorale. (10) Consiliul şcolii doctorale se întâlneşte de cel puţin 3 ori pe an, la cererea directorului şcolii doctorale sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor săi.  +  Articolul 15Principalele atribuţii ale consiliului şcolii doctorale sunt: a) elaborarea regulamentului şcolii doctorale; b) luarea deciziilor privind acordarea sau revocarea calităţii de membru al şcolii doctorale unor conducători de doctorat, precum şi stabilirea de standarde minimale de performanţă ştiinţifică în vederea aplicării obiective a acestor proceduri; c) înmatricularea şi exmatricularea studenţilor-doctoranzi, la propunerea conducătorilor de doctorat membri ai şcolii doctorale; d) luarea deciziilor privind avizarea statului de funcţii al personalului didactic şi de cercetare afiliat şcolii doctorale, după caz; e) asistarea evaluatorului extern în procesul de evaluare în vederea acreditării/reacreditării sau a autorizării provizorii a şcolii doctorale; f) alte atribuţii specifice.  +  Articolul 16 (1) Studenţii-doctoranzi sunt înmatriculaţi în cadrul unei şcoli doctorale de către una dintre instituţiile de învăţământ superior componente ale IOSUD. (2) În cadrul unei şcoli doctorale se pot înmatricula noi studenţi numai dacă aceasta este acreditată sau autorizată provizoriu. (3) Autorizarea provizorie a şcolii doctorale nu se poate întinde pe o perioadă mai mare de 3 ani.  +  Articolul 17 (1) Regulamentul şcolii doctorale stabileşte modul în care sunt organizate şi se desfăşoară programele de studii universitare de doctorat în cadrul şcolii doctorale. (2) Regulamentul şcolii doctorale este elaborat de către consiliul şcolii doctorale, prin consultarea tuturor conducătorilor de doctorat membri ai şcolii respective, cu respectarea Regulamentului instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat de la nivelul IOSUD. (3) Regulamentul şcolii doctorale se avizează prin votul universal, direct, secret şi egal al majorităţii absolute a conducătorilor de doctorat membri ai şcolii respective. (4) Regulamentul şcolii doctorale se aprobă de CSUD. (5) Regulamentul şcolii doctorale stabileşte criterii, proceduri şi standarde obligatorii vizând cel puţin următoarele aspecte: a) acceptarea de noi membri conducători de doctorat, precum şi reglementări referitoare la modalitatea prin care unui conducător de doctorat îi poate fi retrasă calitatea de membru al şcolii doctorale; b) mecanismele prin care se iau deciziile în ceea ce priveşte oportunitatea, structura şi conţinutul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate; c) procedurile de schimbare a conducătorului de doctorat al unui anumit student-doctorand şi procedurile de mediere a conflictelor; d) condiţiile în care programul de doctorat poate fi întrerupt; e) modalităţile de prevenire a fraudei în cercetarea ştiinţifică, inclusiv a plagiatului; f) asigurarea accesului la resursele de cercetare; g) obligaţiile de frecvenţă ale studenţilor-doctoranzi, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. (6) Regulamentul se poate aplica şi în cazul programelor de studii universitare de doctorat desfăşurate în cotutelă, dacă prin acordul de parteneriat s-a decis astfel.  +  Articolul 18Şcolile doctorale au obligaţia să ofere informaţii corecte şi complete privind programele de studii universitare de doctorat candidaţilor la aceste programe, comunităţii universitare şi altor persoane fizice sau juridice interesate.  +  Articolul 19 (1) IOSUD garantează transparenţa organizării şi desfăşurării programelor de studii universitare de doctorat la nivelul tuturor şcolilor doctorale proprii. (2) Şcolile doctorale, cu sprijinul logistic al IOSUD, vor asigura publicarea pe internet a tuturor informaţiilor necesare privind programele de studii universitare de doctorat, vizându-se cu precădere următoarele categorii: a) regulamentul şcolii doctorale; b) informaţii privind posturile vacante pentru studenţi-doctoranzi; c) informaţii privind posturile vacante pentru conducători de doctorat; d) informaţii privind modul de organizare şi desfăşurare a programelor doctorale; e) informaţii privind conţinutul programelor de studii universitare de doctorat; f) informaţii privind modul de finanţare a studiilor, precum şi a costurilor suportate de studentul-doctorand; g) modelul contractului-cadru de studii doctorale; h) informaţii privind conducătorii de doctorat şi studenţiidoctoranzi pe care îi coordonează, care includ cel puţin lista publicaţiilor şi brevetelor acestora; i) informaţii privind rezultatele şi performanţele profesionale ale conducătorilor de doctorat; j) informaţii privind tezele de doctorat, respectiv standarde de elaborare, proceduri şi criterii de evaluare a acestora; k) rezumatele tezelor de doctorat ce urmează să fie susţinute public, precum şi data, ora şi locaţia aferente susţinerilor publice, cu cel puţin 14 zile înaintea susţinerii acestora; l) adresele la care pot fi accesate tezele de doctorat finalizate, publicate pe un site administrat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.  +  Articolul 20 (1) Şcoala doctorală împreună cu conducătorul de doctorat au obligaţia de a informa studentul-doctorand cu privire la etica ştiinţifică, profesională şi universitară şi de a verifica respectarea acesteia, inclusiv: a) respectarea prevederilor deontologice pe parcursul realizării cercetării de doctorat; b) respectarea prevederilor deontologice în redactarea tezei de doctorat. (2) Şcoala doctorală şi IOSUD iau măsuri pentru prevenirea şi sancţionarea abaterilor de la normele eticii ştiinţifice, profesionale şi universitare, conform codului de etică şi deontologie profesională al instituţiei. (3) În cazul unor eventuale fraude academice, al unor încălcări ale eticii universitare sau al unor abateri de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică, inclusiv al plagiatului, studentul-doctorand şi/sau conducătorul de doctorat răspund/răspunde în condiţiile legii.  +  Articolul 21 (1) IOSUD, prin şcolile doctorale, poate acorda sprijin financiar studenţilor-doctoranzi pentru efectuarea de stagii de cercetare în ţară sau în străinătate, cu acordul conducătorului de doctorat. (2) Mobilitatea studenţilor-doctoranzi poate fi facilitată de către şcolile doctorale şi prin: a) încheierea de acorduri sau parteneriate instituţionale, aprobate de către consiliul şcolii doctorale; b) cercetări doctorale în cotutelă; c) schimburi de studenţi-doctoranzi şi cadre didactice şi de cercetare realizate cu universităţi recunoscute pe plan internaţional; d) participarea la consorţii internaţionale, având drept scop includerea temelor de cercetare doctorală în cadrul unor proiecte ştiinţifice internaţionale.  +  Secţiunea a 3-a Contractul de studii universitare de doctorat  +  Articolul 22 (1) Drepturile şi obligaţiile ce revin studenţilor-doctoranzi, conducătorilor de doctorat, precum şi IOSUD, prin intermediul şcolilor doctorale, se stabilesc prin contractul de studii universitare de doctorat. (2) Modelul contractului-cadru de studii universitare de doctorat se elaborează de către şcoala doctorală, este avizat de consiliul şcolii doctorale şi este aprobat de către CSUD. (3) Contractul de studii universitare de doctorat se încheie cu fiecare student-doctorand în parte, în urma negocierii, şi este semnat de studentul-doctorand, conducătorul de doctorat şi reprezentantul instituţiei care reprezintă legal IOSUD. (4) Desfăşurarea de activităţi didactice de către studentul-doctorand nu trebuie să afecteze în mod negativ timpul disponibil pentru derularea programului său doctoral având în vedere că doctoratul reprezintă în primul rând o experienţă profesională de cercetare.  +  Articolul 23Contractul de studii universitare de doctorat cuprinde cel puţin următoarele informaţii: a) datele de identificare ale studentului-doctorand şi ale conducătorului de doctorat; b) date despre IOSUD şi şcoala doctorală; c) tema de cercetare aleasă; d) cuantumul lunar al bursei, după caz; e) cuantumul taxei de studiu, după caz; f) limba în care se redactează şi se susţine teza de doctorat - limba română, limba unei minorităţi naţionale sau o limbă de circulaţie internaţională; g) termenul de finalizare a tezei de doctorat; h) condiţiile de prelungire a termenului de finalizare a tezei de doctorat; i) cuantumul activităţilor didactice pe care studentul-doctorand se angajează să le desfăşoare şi perioada în care se desfăşoară acestea, conform art. 164 alin. (3) din Legea nr. 1/2011.  +  Articolul 24 (1) Conflictele dintre studentul-doctorand şi şcoala doctorală se mediază de către CSUD. (2) Conflictele dintre studentul-doctorand şi conducătorul de doctorat se mediază de către consiliul şcolii doctorale, iar în cazul nesoluţionării conflictului la acest nivel, acesta este mediat de către CSUD.  +  Secţiunea a 4-a Conducătorul de doctorat şi comisia de îndrumare  +  Articolul 25Pot fi conducători de doctorat persoanele care au obţinut dreptul de conducere de doctorat înaintea intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011, precum şi persoanele care dobândesc acest drept potrivit prevederilor art. 166 din Legea nr. 1/2011.  +  Articolul 26 (1) Pentru a conduce doctorate, cadrele didactice şi de cercetare care au dobândit acest drept trebuie să aibă un contract de muncă cu o IOSUD sau o instituţie componentă a unei IOSUD şi să fie membre ale unei şcoli doctorale. (2) Un conducător de doctorat poate îndruma studenţi-doctoranzi numai în domeniul pentru care a obţinut acest drept. (3) Un cadru didactic şi de cercetare care are dreptul de a conduce doctorate şi care este titular la o instituţie de învăţământ superior sau de cercetare care nu este IOSUD sau componentă a unei IOSUD poate, în condiţiile art. 166 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, să facă parte dintr-o şcoală doctorală la o IOSUD.  +  Articolul 27 (1) Un conducător de doctorat poate îndruma simultan studenţi-doctoranzi numai într-o singură IOSUD, excepţie făcând doctoratele conduse în cotutelă. (2) Studiile universitare de doctorat se pot organiza şi în cotutelă, caz în care studentul-doctorand îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a unui conducător de doctorat din România şi a unui conducător de doctorat dintr-o altă ţară sau sub îndrumarea concomitentă a 2 conducători de doctorat din instituţii diferite din România, pe baza unui acord scris între instituţiile organizatoare implicate. Doctoratul în cotutelă poate fi organizat şi în cazul în care conducătorii de doctorat sunt din aceeaşi IOSUD, dar au specializări/domenii diferite de studiu sau unul dintre conducătorii de doctorat a împlinit vârsta de 65 de ani, potrivit prevederilor art. 289 alin. (4) din Legea nr. 1/2011. (3) Un conducător de doctorat poate îndruma simultan maximum 8 studenţi-doctoranzi, aflaţi în diverse stadii ale studiilor de doctorat. (4) În cazul doctoratului în cotutelă se defineşte un conducător de doctorat principal. Studentul-doctorand este contabilizat integral la conducătorul de doctorat principal, inclusiv în normarea activităţii de predare şi cercetare a acestuia.  +  Articolul 28Pentru activitatea pe care o desfăşoară în această calitate, conducătorii de doctorat sunt remuneraţi în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 29 (1) La cererea motivată a studentului-doctorand, consiliul şcolii doctorale poate decide schimbarea conducătorului de doctorat dacă s-a constatat neîndeplinirea obligaţiilor legale sau contractuale asumate de către acesta ori pentru alte motive care vizează raportul de îndrumare dintre conducătorul de doctorat şi studentul-doctorand. (2) Consiliul şcolii doctorale desemnează un alt conducător de doctorat în cazul prevăzut la alin. (1), precum şi în cazul în care se constată indisponibilitatea conducătorului de doctorat. (3) La desemnarea unui nou conducător de doctorat, consiliul şcolii doctorale va avea în vedere prioritar necesitatea ca studentul-doctorand să poată finaliza programul de doctorat.  +  Articolul 30 (1) Pentru desfăşurarea doctoratului, studentul-doctorand este sprijinit de o comisie de îndrumare, formată din alţi 3 membri care pot face parte din echipa de cercetare a conducătorului de doctorat, din alte persoane afiliate şcolii doctorale sau din cadre didactice şi de cercetare neafiliate acesteia. (2) Componenţa comisiei de îndrumare este stabilită de conducătorul de doctorat în urma consultării cu studentul-doctorand.  +  Articolul 31Activitatea conducătorilor de doctorat, a membrilor comisiei de îndrumare şi a membrilor comisiilor de doctorat se normează potrivit regulamentului instituţional de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat, care va stabili şi modalităţile de remunerare a acestora, în conformitate cu prevederile legii.  +  Capitolul II Procedura de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat  +  Secţiunea 1 Selecţia, admiterea şi angajarea în programele de studii universitare de doctorat  +  Articolul 32 (1) Procedura de admitere la studii universitare de doctorat este procesul de selecţie a candidaţilor pentru fiecare poziţie vacantă de student-doctorand pe care conducătorii de doctorat din cadrul şcolii doctorale decid să o propună spre ocupare la un moment dat. (2) Selecţia candidatului la doctorat pentru o poziţie vacantă este realizată de către conducătorul de doctorat care supervizează respectiva poziţie. (3) În urma propunerii conducătorului de doctorat, un student-doctorand poate fi înmatriculat numai în urma obţinerii avizului favorabil al consiliului şcolii doctorale.  +  Articolul 33Conţinutul şi forma concursului de admitere sunt stabilite de către conducătorul de doctorat prin consultare cu consiliul şcolii doctorale.  +  Articolul 34Au dreptul să participe la procedura de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenţii cu diplomă de master sau echivalentă acesteia, din ţară şi din străinătate, conform art. 153 alin. (2) din Legea nr. 1/2011.  +  Articolul 35Medicii rezidenţi au dreptul de a se înscrie în perioada rezidenţiatului într-un program de doctorat şi de a avea astfel simultan statutul de asistent de cercetare sau asistent universitar pe perioadă determinată, fiind retribuiţi pentru ambele activităţi, conform legii.  +  Articolul 36Şcolile doctorale asigură transparenţa procedurilor de selecţie şi admitere la doctorat, a criteriilor de evaluare şi a standardelor solicitate candidaţilor, acolo unde este cazul, precum şi garantarea accesului la aceste informaţii, inclusiv prin publicarea pe internet.  +  Articolul 37 (1) După finalizarea procedurii de admitere şi semnarea contractului de studii universitare de doctorat, persoana admisă are calitatea de student-doctorand pe perioada desfăşurării programului de doctorat. (2) Studenţii-doctoranzi sunt încadraţi de către oricare dintre instituţiile componente ale IOSUD ca asistenţi de cercetare sau asistenţi universitari, pe perioadă determinată. (3) Statele de funcţii se întocmesc la nivelul şcolii doctorale şi cuprind cadrele didactice, cercetătorii şi doctoranzii care activează în cadrul şcolii doctorale. Şcoala doctorală poate angaja personal didactic auxiliar, personal de cercetare şi personal nedidactic. (4) Statele de funcţii ale şcolii doctorale pot conţine şi posturi vacante astfel încât studenţii doctoranzi care predau mai multe ore decât cele înscrise în contractul de studii de doctorat să fie plătiţi în regim de plată cu ora.  +  Secţiunea a 2-a Structura şi durata studiilor universitare de doctorat  +  Articolul 38Programul de doctorat se desfăşoară numai în cadrul unei şcoli doctorale sub coordonarea unui conducător de doctorat şi cuprinde: a) un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate, în cadrul şcolii doctorale; b) un program individual de cercetare ştiinţifică sau creaţie artistică.  +  Articolul 39 (1) În domeniile de studii reglementate la nivel european, durata studiilor universitare de doctorat respectă legislaţia corespunzătoare. (2) Durata programului de doctorat este, de regulă, de 3 ani. Prin excepţie, în cadrul învăţământului superior medical uman, medical veterinar şi farmaceutic, conform art. 174 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, durata programului de doctorat este, de regulă, de 4 ani. (3) Din motive temeinice, în condiţiile stabilite prin regulamentul şcolii doctorale, durata programului de doctorat poate fi prelungită cu 1-2 ani, cu aprobarea senatului universitar, la propunerea conducătorului de doctorat şi în limita fondurilor disponibile. (4) Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe din motive temeinice, în condiţiile stabilite prin regulamentul şcolii doctorale. Durata acestor studii se prelungeşte cu perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate. (5) Prelungirea prevăzută la alin. (3), respectiv întreruperea şi prelungirea prevăzute la alin. (4) se stabilesc prin acte adiţionale la contractul de studii universitare de doctorat.  +  Articolul 40 (1) Dacă studentul-doctorand nu reuşeşte să finalizeze teza în termenul stabilit potrivit contractului de studii universitare de doctorat şi eventualelor acte adiţionale la acesta, studentul-doctorand mai are la dispoziţie o perioadă de graţie de maximum 2 ani pentru a finaliza şi susţine public teza, depăşirea acestui termen conducând în mod automat la exmatricularea sa. (2) În perioada de graţie prevăzută la alin. (1) studentul-doctorand nu poate beneficia de bursă de doctorat acordată din granturile doctorale prevăzute la art. 52.  +  Articolul 41După susţinerea tezei de doctorat, IOSUD eliberează o adeverinţă care atestă perioada în care studentul-doctorand a urmat studiile universitare de doctorat, indiferent dacă acestea au fost promovate sau nu.  +  Secţiunea a 3-a Filiere şi forme de doctorat  +  Articolul 42 (1) Programele de studii universitare de doctorat sunt de două tipuri: a) doctorat ştiinţific, care are ca finalitate producerea de cunoaştere ştiinţifică originală, relevantă internaţional, pe baza unor metode ştiinţifice; doctoratul ştiinţific este o condiţie pentru cariera profesională în învăţământul superior şi cercetare; b) doctorat profesional, în domeniile artelor şi sportului, care are ca finalitate producerea de cunoaştere originală pe baza aplicării metodei ştiinţifice şi a reflecţiei sistematice, asupra unor creaţii artistice sau asupra unor performanţe sportive de înalt nivel naţional şi internaţional şi care poate constitui o bază pentru cariera profesională în învăţământul superior şi în cercetare în domeniile artelor şi sportului. (2) Fiecare IOSUD, prin intermediul şcolilor sale doctorale şi în funcţie de domeniul de specializare, poate organiza atât doctorat ştiinţific, cât şi doctorat profesional. (3) În domeniile artelor şi sportului pot fi desfăşurate studii universitare de doctorat ştiinţific dacă tematica de cercetare se circumscrie prevederilor alin. (1) lit. a) inclusiv în şcoli doctorale din universităţile cu profil de creaţie artistică.  +  Articolul 43 (1) Forma de desfăşurare a studiilor universitare de doctorat este cu frecvenţă, potrivit art. 140 alin. (4) din Legea nr. 1/2011. (2) Studentul-doctorand trebuie să aloce un timp semnificativ programului doctoral, care necesită prezenţa efectivă a acestuia în cadrul uneia sau mai multor instituţii componente ale IOSUD sau în cadrul unor unităţi de cercetare-dezvoltare care au încheiat acorduri sau parteneriate instituţionale cu IOSUD, potrivit art. 21 alin. (2), în afara perioadelor aferente mobilităţilor. (3) Prezenţa efectivă necesară a studentului-doctorand poate să difere de la o şcoală doctorală la alta şi de la un student-doctorand la altul, fiind decisă de către conducătorul de doctorat în funcţie de specificul programului doctoral şi cu respectarea prevederilor regulamentului şcolii doctorale. (4) Regulamentul şcolii doctorale prevede obligaţiile referitoare la frecvenţă, potrivit unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. (5) Obligaţiile referitoare la frecvenţă constituie un criteriu de evaluare a calităţii şcolii doctorale, inclusiv în vederea finanţării.  +  Capitolul III Evaluarea şcolilor doctorale şi a conducătorilor de doctorat  +  Articolul 44 (1) Înfiinţarea unei noi şcoli doctorale se realizează prin parcurgerea procesului de autorizare provizorie şi acreditare conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, la propunerea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, denumită în continuare ARACIS, Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice, denumit în continuare CNCS, şi Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU. Şcolile doctorale în funcţiune acreditate la data intrării în vigoare a prezentului cod urmează procesul de evaluare periodică prevăzut la art. 158 alin. (4) din Legea nr. 1/2011 începând cu anul universitar 2011-2012. (2) Fiecare şcoală doctorală este supusă evaluării externe periodice, la intervale de 5 ani, conform art. 158 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 1/2011. (3) Evaluarea externă a şcolilor doctorale se realizează pe baza performanţei şcolii doctorale şi a capacităţii instituţionale a IOSUD din care face parte şcoala doctorală. (4) Evaluarea externă a şcolilor doctorale se face de către ARACIS sau de către o altă agenţie de asigurare a calităţii, din ţară sau străinătate, pe baza rapoartelor CNCS referitoare la calitatea cercetării şi a rapoartelor CNATDCU referitoare la calitatea resurselor umane. (5) Sistemul de criterii şi metodologia de evaluare se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, pe baza propunerilor comune ale ARACIS, CNCS şi CNATDCU. Criteriile de evaluare a şcolii doctorale vor conţine în principal elemente referitoare la calitatea rezultatelor ştiinţifice ale grupurilor conduse de conducătorii de doctorat, membri ai şcolii doctorale, cu preponderenţă pe impactul şi relevanţa activităţii ştiinţifice a acestor grupuri la nivel internaţional. (6) Şcoala doctorală care după o perioadă de 5 ani de la ultima acreditare nu a trecut prin procesul de evaluare externă prevăzut la alin. (2) şi nu a fost reacreditată îşi pierde acreditarea.  +  Articolul 45 (1) O şcoală doctorală care şi-a pierdut acreditarea nu mai poate înmatricula noi studenţi-doctoranzi. (2) Studenţii-doctoranzi aflaţi în derularea programului de doctorat în cadrul unei şcoli doctorale care şi-a pierdut acreditarea îşi continuă studiile conform contractului şi programului de studii până la finalizarea acestora.  +  Articolul 46 (1) Susţinerea publică a tezelor de doctorat ale studenţilor-doctoranzi care provin de la o şcoală doctorală care şi-a pierdut acreditarea se organizează de către o altă şcoală doctorală acreditată, din acelaşi domeniu sau dintr-un domeniu similar. (2) Comisia de doctorat este aprobată de consiliul şcolii doctorale acreditate, iar preşedintele comisiei de doctorat reprezintă IOSUD din care face parte şcoala doctorală acreditată. (3) Diploma şi titlul de doctor se acordă de către IOSUD din care face parte şcoala doctorală acreditată care a organizat susţinerea publică a tezei.  +  Articolul 47 (1) Şcoala doctorală poate fi lichidată prin decizie a CSUD, iar IOSUD este obligată să informeze Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului despre procesul şi rezultatul lichidării. (2) Lichidarea şcolii doctorale este posibilă numai după ce toţi studenţii-doctoranzi din cadrul şcolii respective şi-au finalizat programul doctoral sau au fost exmatriculaţi din motive care nu au legătură cu lichidarea.  +  Articolul 48 (1) Conducătorii de doctorat sunt evaluaţi o dată la 5 ani. (2) Procedurile de evaluare sunt stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, la propunerea CNATDCU, şi vizează în principal aspecte legate de calitatea rezultatelor ştiinţifice ale grupului condus de conducătorul de doctorat, cu preponderenţă impactul şi relevanţa activităţii ştiinţifice a acestui grup la nivel internaţional, respectiv naţional în cazul domeniilor cu specific românesc. Rezultatele evaluării sunt publice.  +  Articolul 49Şcoala doctorală poate efectua evaluări interne periodice. În urma evaluărilor externe prevăzute la art. 44 alin. (2)-(4) sau interne, şcoala doctorală poate decide prelungirea sau încetarea contractului de muncă al unui conducător de doctorat, potrivit regulamentului şcolii doctorale.  +  Articolul 50 (1) În cazul nerespectării standardelor de calitate sau de etică profesională în organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului poate lua măsurile prevăzute la art. 170 din Legea nr. 1/2011. (2) CNATDCU poate fi sesizat cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat, indiferent de data susţinerii acesteia. (3) Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării poate fi sesizat cu privire la încălcarea regulilor de bună conduită în cercetare-dezvoltare de către personalul de cercetare-dezvoltare din cadrul IOSUD, potrivit prevederilor art. 323 din Legea nr. 1/2011.  +  Capitolul IV Finanţarea studiilor universitare de doctorat  +  Articolul 51 (1) Finanţarea studiilor universitare de doctorat se face potrivit prevederilor art. 160 din Legea nr. 1/2011. (2) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului stabileşte, la intervale de 3 ani, lista domeniilor de studii doctorale pentru care se asigură finanţarea din fonduri publice. Şcolile doctorale pot finanţa programe de studii universitare de doctorat şi din proiecte de cercetare-dezvoltare finanţate din alte surse, publice sau private.  +  Articolul 52 (1) În vederea participării la competiţia naţională de granturi doctorale între conducătorii de doctorat membri ai unor şcoli doctorale, aceştia vor trimite propuneri de proiecte care vor conţine cel puţin următoarele tipuri de informaţii: a) curriculum vitae şi lista lucrărilor ştiinţifice ale conducătorului de doctorat; b) informaţii referitoare la numărul, stadiul şi subiectele de cercetare ale doctoranzilor aflaţi în coordonarea conducătorului de doctorat la data depunerii proiectului; c) numărul de granturi doctorale solicitate; d) tema doctoratului pentru fiecare grant doctoral individual solicitat sau pentru un set de granturi doctorale solicitate, sub forma descrierii proiectului ştiinţific în care va fi implicat studentul-doctorand sau studenţii-doctoranzi; proiectul ştiinţific poate fi parte a unui proiect de cercetare pe care conducătorul de doctorat îl are în derulare. (2) În vederea participării la competiţia naţională de granturi doctorale între şcolile doctorale, acestea vor trimite propuneri de proiecte care vor conţine obligatoriu şi informaţiile specificate la alin. (1) pentru fiecare conducător de doctorat al şcolii doctorale pentru care se va acorda finanţare în eventualitatea câştigării grantului. (3) În condiţiile prelungirii programului de doctorat potrivit prevederilor art. 39 alin. (3), conducătorul de doctorat sau şcoala doctorală poate propune prelungirea grantului doctoral. Metodologia de desfăşurare a competiţiilor de proiecte pentru granturi doctorale prevede instrumente de prelungire a grantului doctoral, prin competiţie naţională. (4) În procesul de evaluare a aplicaţiilor pentru granturi doctorale, CNCS utilizează criterii conforme cu bunele practici internaţionale şi recurge la experţi independenţi, recunoscuţi pe plan mondial în domeniul specific al propunerii de proiect. Pot fi utilizaţi şi experţi din străinătate, provenind din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din statele membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. Proporţia de experţi din străinătate este stabilită de CNCS. (5) CNCS nu poate admite solicitările de granturi doctorale care provin din instituţii care nu respectă prevederile prezentului cod sau prevederile legale în vigoare la data depunerii solicitării de granturi. În procesul de evaluare a aplicaţiilor pentru granturi doctorale se va lua în considerare şi încadrarea graduală, până la începutul anului universitar 2013-2014, pentru fiecare conducător de doctorat aplicant, în limitele art. 167 din Legea nr. 1/2011. (6) În cazul în care granturile doctorale se finanţează în cadrul unui program al Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare şi bugetul fiecărui proiect este mai mic decât echivalentul în lei a 50.000 euro, prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (3) din Normele metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ponderea experţilor din străinătate utilizaţi pentru evaluarea unui proiect este stabilită de către CNCS.  +  Articolul 53Plata şi drepturile studentului-doctorand se realizează conform art. 164 din Legea nr. 1/2011, fără a exclude alte forme de remunerare prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.  +  Articolul 54Persoanele care dispun de resursele financiare corespunzătoare, fie din surse proprii, fie din burse acordate de persoane fizice sau juridice, pot fi admise, la solicitarea lor, ca studenţi-doctoranzi în regim cu taxă, în condiţiile prezentului cod.  +  Articolul 55În cazul în care IOSUD este constituită dintr-un parteneriat, repartizarea între parteneri a granturilor doctorale alocate unor şcoli doctorale organizate prin contribuţia mai multor parteneri sau a altor finanţări comune destinate programelor de studii universitare de doctorat se face potrivit contractului de parteneriat.  +  Articolul 56 (1) IOSUD sau conducătorul de doctorat nu poate utiliza fondurile granturilor doctorale decât pentru activităţile aferente derulării programului de studii doctorale pentru poziţiile de studenţi-doctoranzi pentru care au fost alocate fondurile. (2) Conducătorul de doctorat are obligaţia de a prezenta studentului-doctorand, o dată la 6 luni, modul în care au fost utilizate fondurile din grantul doctoral. (3) Este interzisă utilizarea fondurilor sau a unor părţi ale acestora, alocate prin granturi doctorale, unei poziţii de student-doctorand, pentru susţinerea activităţilor unui student-doctorand de pe o altă poziţie.  +  Titlul III Conţinutul şi finalizarea programelor de studii universitare de doctorat  +  Capitolul I Competenţele asigurate de programele de studii universitare de doctorat  +  Articolul 57Programele de studii universitare de doctorat asigură formarea de competenţe profesionale (de conţinut, cognitive şi de cercetare) în domenii de specialitate, precum şi a unor competenţe transversale.  +  Articolul 58 (1) În sensul prezentului cod sunt calificate drept competenţe profesionale următoarele competenţe specifice domeniului: a) cunoştinţe avansate în domeniu; b) capacitatea de identificare, formulare şi soluţionare a problemelor de cercetare; c) stăpânirea metodelor şi tehnicilor de cercetare avansată; d) cunoştinţe privind managementul proiectelor de cercetare; e) stăpânirea procedeelor şi soluţiilor noi în cercetare; f) abilităţi de documentare, elaborare şi valorificare a lucrărilor ştiinţifice; g) abilităţi lingvistice la nivel academic în limbi de circulaţie internaţională necesare documentării şi elaborării de lucrări ştiinţifice; h) înţelegerea şi capacitatea de aplicare a principiilor şi valorilor eticii cercetării ştiinţifice în domeniul respectiv. (2) În sensul prezentului cod, sunt considerate drept competenţe transversale următoarele: a) competenţe de comunicare, scrisă şi orală, în domeniul ştiinţei şi culturii; b) competenţe lingvistice avansate în limbi de circulaţie internaţională; c) utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării; d) abilităţi de interrelaţionare şi de lucru în echipă; e) cunoştinţe de management al resurselor umane, materiale şi financiare; f) calităţi de conducere; g) cunoştinţe privind managementul carierei, precum şi însuşirea de tehnici privind căutarea unui loc de muncă şi de creare de locuri de muncă pentru alţii; h) cunoştinţe privind managementul riscului, crizei şi al eşecului; i) cunoştinţe privind utilizarea legislaţiei în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală; j) capacităţi de antreprenoriat economic, tehnologic şi social.  +  Capitolul II Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi programul de cercetare ştiinţifică  +  Articolul 59 (1) Şcolile doctorale pot pune la dispoziţia studenţilor-doctoranzi un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate alcătuit din activităţi desfăşurate în formaţiuni instituţionalizate de studiu, prin cursuri, seminare, laboratoare şi altele asemenea. (2) Oportunitatea organizării unui program de pregătire universitară avansată, precum şi structura şi conţinutul acestuia sunt la latitudinea şcolii doctorale, potrivit regulamentului şcolii doctorale. (3) Şcoala doctorală este obligată să asigure accesul liber şi neîngrădit la programul de pregătire avansată tuturor studenţilor-doctoranzi din cadrul şcolii doctorale respective sau din cadrul altor şcoli doctorale.  +  Articolul 60 (1) Parcurgerea programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate poate duce la acordarea unui număr de credite transferabile stabilit la nivelul şcolii doctorale. (2) În cazul programelor de studii universitare de doctorat din domeniile sănătate şi medicină veterinară, studiile avansate din cadrul şcolii doctorale totalizează 60 de credite. (3) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate nu trebuie să afecteze în mod negativ timpul disponibil al studentului-doctorand pentru programul individual de cercetare ştiinţifică sau creaţie artistică şi trebuie să fie relevant pentru subiectul de cercetare al lucrării de doctorat. (4) Creditele obţinute într-un program de master de cercetare sau parcurgerea unor stagii anterioare de doctorat şi/ori a unor stagii de cercetare ştiinţifică, desfăşurate în ţară sau în străinătate, în universităţi ori în unităţi de cercetare-dezvoltare de prestigiu, pot fi recunoscute ca echivalente cu cele dintr-un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate. Echivalarea este propusă de către conducătorul de doctorat şi se aprobă de către consiliul şcolii doctorale. (5) Participarea unui anumit student-doctorand la programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi alegerea elementelor de studiu din cadrul acestui program care trebuie urmate de către studentul-doctorand sunt stabilite exclusiv şi independent de către conducătorul de doctorat al acestuia. Îngrădirea acestei opţiuni a conducătorului de doctorat este interzisă. (6) Studentul-doctorand poate opta în mod independent pentru parcurgerea cursurilor din cadrul studiilor universitare avansate puse la dispoziţie de şcoala doctorală proprie sau de către alte şcoli doctorale. Îngrădirea acestei opţiuni proprii este interzisă. (7) Durata cumulată a programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate nu poate depăşi 3 luni, cu excepţia programelor de studii universitare de doctorat din domeniile sănătate şi medicină veterinară.  +  Articolul 61 (1) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate este un instrument pentru îmbogăţirea cunoştinţelor studentului-doctorand şi care îi serveşte acestuia pentru derularea în bune condiţii a programului de cercetare ştiinţifică şi pentru dobândirea de competenţe avansate specifice ciclului de studii universitare de doctorat. (2) Eventualele evaluări aferente cursurilor, seminarelor sau laboratoarelor din cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate au un rol exclusiv informativ, nu sunt obligatorii pentru studenţii-doctoranzi şi nu pot condiţiona finanţarea studenţilor-doctoranzi ori parcursul acestora în cadrul programului de studii. Evaluarea în vederea acordării titlului de doctor se face pe baza tezei de doctorat şi a susţinerii publice a acesteia. (3) IOSUD, prin şcolile doctorale, facilitează şi garantează flexibilitatea curriculară a programelor de studii universitare de doctorat.  +  Articolul 62 (1) În vederea asigurării bazei necesare de cunoştinţe pentru desfăşurarea studiilor universitare de doctorat, şcolile doctorale pot organiza în cadrul lor programe de studii universitare de master de cercetare, exclusiv la forma de învăţământ cu frecvenţă şi orientate preponderent spre formarea competenţelor de cercetare ştiinţifică. (2) Învăţarea realizată în cadrul masterului de cercetare poate fi echivalată cu programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate. (3) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate poate fi realizat şi prin participarea studenţilor-doctoranzi la cursurile masterului de cercetare organizat de şcoala doctorală dacă nu au mai parcurs aceste cursuri, fără ca studenţii-doctoranzi să fie obligaţi să susţină examenele de promovare din cadrul acestui ciclu.  +  Articolul 63 (1) Programul de cercetare ştiinţifică presupune participarea studentului-doctorand în unul sau mai multe proiecte ştiinţifice stabilite de către conducătorul de doctorat. (2) Responsabilitatea asupra structurii, conţinutului, desfăşurării şi organizării programului de cercetare ştiinţifică al studentului-doctorand revine conducătorului de doctorat. (3) Conducătorul de doctorat este direct responsabil pentru parcursul ştiinţific al studentului-doctorand, fiind obligat să ia toate măsurile necesare pentru a-i asigura acestuia condiţiile, cunoştinţele şi informaţiile care să maximizeze şansele finalizării programului de doctorat. (4) Asigurarea resurselor necesare desfăşurării proiectelor de cercetare în care este implicat studentul-doctorand reprezintă şi o obligaţie specifică a IOSUD, a şcolii doctorale şi a conducătorului de doctorat.  +  Articolul 64Pentru asigurarea unui parcurs ştiinţific coerent, studentul-doctorand susţine, la solicitarea sa şi cel puţin o dată la 12 luni, o prezentare a progresului programului său de cercetare ştiinţifică în faţa comisiei de îndrumare şi a conducătorului de doctorat, care au rolul de a ghida, a corecta şi a susţine parcursul ştiinţific al studentului-doctorand.  +  Capitolul III Teza de doctorat şi finalizarea studiilor universitare de doctorat  +  Articolul 65 (1) Teza de doctorat se elaborează conform cerinţelor stabilite prin regulamentul şcolii doctorale. (2) Şcoala doctorală poate stabili formatul-tip al tezei de doctorat, care poate include elemente de structură şi de formatare grafică, studentul-doctorand având obligaţia respectării respectivului format-tip. (3) Conţinutul tezei de doctorat este stabilit de studentul-doctorand prin consultare cu conducătorul de doctorat şi va respecta structura-cadru şi limitările impuse de regulamentul şcolii doctorale. (4) Titlul tezei de doctorat poate fi modificat la libera alegere a studentului-doctorand până în momentul finalizării acesteia în vederea susţinerii publice. (5) Teza de doctorat este o lucrare originală, fiind obligatorie menţionarea sursei pentru orice material preluat. (6) Studentul-doctorand este autorul tezei de doctorat şi îşi asumă corectitudinea datelor şi informaţiilor prezentate în teză, precum şi a opiniilor şi demonstraţiilor exprimate în teză. (7) Conducătorul de doctorat răspunde împreună cu autorul tezei de respectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv de asigurarea originalităţii conţinutului, potrivit prevederilor art. 170 din Legea nr. 1/2011.  +  Articolul 66 (1) Tezele de doctorat împreună cu anexele acestora sunt documente publice şi se redactează şi în format digital. În domeniul artelor, tezele de doctorat pot fi însoţite de înregistrarea pe suport digital a creaţiei artistice originale. Teza de doctorat şi anexele sale se publică pe un site administrat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul drepturilor de autor. (2) Protecţia drepturilor de proprietate intelectuală asupra tezei de doctorat se asigură în conformitate cu prevederile legii. (3) Valorificarea dreptului de autor şi/sau a drepturilor de proprietate industrială asupra produsului sau creaţiei originale realizate în cadrul programului de studii universitare de doctorat se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu.  +  Articolul 67 (1) Studiile universitare de doctorat se finalizează prin susţinerea în şedinţă publică a tezei de doctorat în faţa comisiei de susţinere publică a tezei de doctorat, denumită în continuare comisie de doctorat. (2) Susţinerea publică poate avea loc numai după ce conducătorul de doctorat şi comisia de îndrumare şi-au dat acordul. (3) În urma identificării unor încălcări ale bunei conduite în cercetare-dezvoltare, inclusiv plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori, confecţionarea de rezultate ori înlocuirea rezultatelor cu date fictive, în cadrul evaluării tezei de către conducătorul de doctorat sau comisia de îndrumare, acordul de susţinere publică nu se obţine. (4) Comisia de doctorat este propusă de conducătorul de doctorat şi aprobată de consiliul şcolii doctorale. Comisia de doctorat este alcătuită din cel puţin 5 membri: preşedintele, ca reprezentant al IOSUD, conducătorul de doctorat şi cel puţin 3 referenţi oficiali, din ţară sau din străinătate, specialişti în domeniul în care a fost elaborată teza de doctorat şi din care cel puţin 2 îşi desfăşoară activitatea în afara IOSUD respective. Membrii comisiei de doctorat au titlul de doctor şi au cel puţin funcţia didactică de conferenţiar universitar sau de cercetător ştiinţific gradul II ori au calitatea de conducător de doctorat, în ţară sau în străinătate. (5) Atât IOSUD, cât şi şcoala doctorală pot impune standarde minimale de performanţă ştiinţifică pe care membrii comisiei de doctorat trebuie să le satisfacă pentru a putea face parte din comisia respectivă. (6) Susţinerea tezei de doctorat poate avea loc numai după evaluarea sa de către toţi membrii comisiei de doctorat şi în prezenţa a cel puţin 4 dintre aceştia, cu participarea obligatorie a preşedintelui comisiei şi a conducătorului de doctorat. (7) Susţinerea publică include obligatoriu o sesiune de întrebări din partea membrilor comisiei de doctorat şi a publicului, conform art. 168 alin. (3) din Legea nr. 1/2011. (8) Este interzisă oferirea de către studentul-doctorand a unor cadouri sau altor asemenea foloase necuvenite membrilor comisiei de doctorat ori solicitarea ca studentul-doctorand să contribuie la decontarea unor cheltuieli aferente deplasării unor membri ai comisiei de doctorat sau organizării susţinerii publice a tezei de doctorat.  +  Articolul 68 (1) Pe baza susţinerii publice a tezei de doctorat şi a rapoartelor referenţilor oficiali, comisia de doctorat evaluează şi deliberează asupra calificativului pe care urmează să îl atribuie tezei de doctorat. Calificativele care pot fi atribuite sunt: "Excelent", "Foarte bine", "Bine", "Satisfăcător" şi "Nesatisfăcător". (2) În cazul în care un membru al comisiei de doctorat identifică în cadrul evaluării tezei, atât anterior susţinerii publice, cât şi în cadrul acesteia, abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi activitatea universitară, inclusiv plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori, confecţionarea de rezultate ori înlocuirea rezultatelor cu date fictive, membrul comisiei de doctorat este obligat să ia următoarele măsuri: a) să sesizeze comisia de etică a instituţiei de învăţământ superior în care este înmatriculat studentul-doctorand şi comisia de etică a instituţiei în care este angajat conducătorul de doctorat pentru analiza şi soluţionarea cazului, inclusiv prin exmatricularea studentului-doctorand, potrivit art. 306-310 şi 318-322 din Legea nr. 1/2011 şi prevederilor Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare; b) să notifice abaterile tuturor membrilor comisiei de doctorat şi să propună acordarea calificativului "Nesatisfăcător". (3) Dacă studentul-doctorand a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în programul de cercetare ştiinţifică şi aprecierile asupra tezei de doctorat permit atribuirea calificativului "Excelent", "Foarte bine", "Bine" sau "Satisfăcător", comisia de doctorat propune acordarea titlului de doctor. Propunerea se înaintează CNATDCU, spre validare. CNATDCU, în urma evaluării dosarului, propune ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului acordarea sau neacordarea titlului de doctor. (4) În cazul atribuirii calificativului "Nesatisfăcător", comisia de doctorat precizează elementele de conţinut care urmează să fie refăcute sau completate în teza de doctorat şi solicită o nouă susţinere publică a tezei. A doua susţinere publică a tezei are loc în faţa aceleiaşi comisii de doctorat ca şi în cazul primei susţineri. În cazul în care şi la a doua susţinere publică se obţine calificativul "Nesatisfăcător", titlul de doctor nu se acordă, iar studentul-doctorand este exmatriculat. (5) În cazul în care CNATDCU invalidează argumentat teza de doctorat, IOSUD primeşte din partea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului o motivaţie scrisă de invalidare, redactată în baza observaţiilor CNATDCU. Lucrarea de doctorat poate fi retransmisă CNATDCU în termen de un an de la data primei invalidări. Dacă lucrarea de doctorat se invalidează şi a doua oară, titlul de doctor nu va fi acordat, iar studentul-doctorand va fi exmatriculat.  +  Articolul 69 (1) Titlul de doctor se atribuie prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, după validarea tezei de doctorat de către CNATDCU. (2) În cazul constatării nerespectării standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv în cazul constatării plagiatului, pe baza unor rapoarte întocmite de către CNATDCU, de CNCS sau de Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului poate revoca, prin ordin, acordarea titlului de doctor.  +  Articolul 70 (1) Diploma conferită după promovarea unui program de studii universitare de doctorat se numeşte diplomă de doctor. În diploma care certifică obţinerea şi deţinerea titlului de doctor se menţionează, în mod expres, domeniul disciplinar sau interdisciplinar al doctoratului pentru doctoratul ştiinţific; în cea care certifică obţinerea şi deţinerea titlului de doctor într-un domeniu profesional se menţionează, în mod expres, domeniul profesional al doctoratului. (2) În urma finalizării studiilor universitare de doctorat ştiinţific se conferă de către IOSUD diploma şi titlul de doctor în ştiinţe, corespunzându-i acronimul Dr. (3) În urma finalizării studiilor universitare de doctorat profesional se conferă de către IOSUD diploma şi titlul de doctor într-un domeniu profesional, corespunzându-i acronimul Dr. P. (4) Pe diploma de doctor se va înscrie calificativul obţinut de studentul-doctorand, respectiv "Excelent", "Foarte bine", "Bine" sau "Satisfăcător". De asemenea, pe diploma de doctor se va înscrie şi o menţiune în limba latină, după cum urmează: a) pentru calificativul "Excelent" se înscrie menţiunea "Summa cum laude"; b) pentru calificativul "Foarte bine" se înscrie menţiunea "Magna cum laude"; c) pentru calificativul "Bine" se înscrie menţiunea "Cum laude".  +  Titlul IV Drepturi şi obligaţii ale studentului-doctorand şi ale conducătorului de doctorat  +  Articolul 71 (1) Pe parcursul derulării programului de studii universitare de doctorat, studentul-doctorand are dreptul: a) să beneficieze de sprijinul, îndrumarea şi coordonarea conducătorului de doctorat, precum şi a comisiei de îndrumare; b) să participe la seminarele sau reuniunile de lucru ale personalului de cercetare-dezvoltare din cadrul IOSUD atunci când sunt în discuţie teme relevante pentru studiile universitare de doctorat; c) să fie reprezentat în forurile decizionale ale şcolii doctorale, potrivit prevederilor prezentului cod; d) să beneficieze de logistica, centrele de documentare, bibliotecile şi echipamentele şcolii doctorale şi ale IOSUD pentru elaborarea proiectelor de cercetare şi a tezei de doctorat; e) să se înscrie la cursurile şi seminarele organizate de alte şcoli doctorale; f) să lucreze împreună cu echipe de cercetători din cadrul IOSUD sau din cadrul unor unităţi de cercetare-dezvoltare care au încheiat acorduri sau parteneriate instituţionale cu IOSUD; g) să beneficieze de mobilităţi naţionale sau internaţionale; h) să beneficieze de sprijin instituţional pentru a participa la conferinţe sau congrese ştiinţifice, ateliere de lucru, şcoli de vară ori iarnă şi seminare naţionale şi internaţionale în domeniul de specializare în care şi-a ales teza de doctorat; i) să participe la sesiunile de comunicări ştiinţifice organizate de şcoala doctorală sau/şi de IOSUD; j) să fie informat cu privire la curriculumul studiilor universitare de doctorat din cadrul şcolii doctorale. (2) Studentul-doctorand are următoarele obligaţii: a) să respecte orarul stabilit împreună cu conducătorul de doctorat şi să îşi îndeplinească obligaţiile de susţinere a lucrărilor şi de prezentare a rezultatelor cercetării; b) să prezinte rapoarte de activitate conducătorului de doctorat şi comisiei de îndrumare ori de câte ori i se solicită; c) să fie în legătură permanentă cu conducătorul de doctorat; d) să respecte disciplina instituţională.  +  Articolul 72 (1) Drepturile şi obligaţiile conducătorului de doctorat decurg din Legea nr. 1/2011, din regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat propriu fiecărei IOSUD, din regulamentul şcolii doctorale, precum şi din contractul său de muncă. (2) Drepturile conducătorului de doctorat includ, printre altele: a) dreptul de a participa la competiţii pentru granturi doctorale; b) dreptul de a îndruma şi evalua activitatea studentului-doctorand în cadrul programului de studii universitare de doctorat, conform autonomiei profesionale şi universitare, urmărind exigenţele programului de studii universitare de doctorat şi respectând interesele profesionale ale studentului-doctorand; c) dreptul de a propune comisia de doctorat; d) dreptul la o evaluare internă şi externă imparţială, conformă cu metodologia specifică a procesului de evaluare; e) dreptul de a cunoaşte metodologia în raport cu care este evaluat, atât în evaluarea internă, cât şi în evaluarea externă; f) dreptul de a cunoaşte rezultatele evaluării interne şi externe a propriei activităţi; g) dreptul de a refuza îndrumarea unui student-doctorand în condiţiile în care este pus fără voia sa într-un conflict de interese; h) dreptul de a solicita consiliului şcolii doctorale întreruperea relaţiei de îndrumare cu un student-doctorand; i) dreptul de a selecta candidatul la doctorat pentru o poziţie vacantă aflată sub îndrumarea sa şi de a propune înmatricularea studentului-doctorand; j) dreptul de a solicita şcolii doctorale organizarea unui concurs de admitere pentru fiecare poziţie de student-doctorand vacantă aflată sub îndrumarea sa; k) dreptul de a decide elementele de studiu din cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate la care studentul-doctorand trebuie să participe, cu respectarea prevederilor prezentului cod. (3) Conducătorul de doctorat are următoarele obligaţii: a) să asigure îndrumarea ştiinţifică, profesională şi deontologică a fiecărui student-doctorand; b) să propună temele de cercetare; c) să asigure condiţiile şi să stimuleze progresul studenţilordoctoranzi în cercetarea pe care o realizează; d) să efectueze monitorizarea şi evaluarea obiectivă şi riguroasă a fiecărui student-doctorand; e) să sprijine mobilitatea studenţilor-doctoranzi; f) să evite apariţia conflictelor de interese în îndrumarea studenţilor-doctoranzi.  +  Titlul V Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 73Instituţiile care au dreptul de a organiza studii universitare de doctorat la data intrării în vigoare a prezentului cod: a) demarează procedurile de înfiinţare şi/sau acreditare a şcolilor doctorale proprii în termen de maximum 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentului cod; b) se reorganizează conform prevederilor prezentului cod şi finalizează această reorganizare în termen de maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului cod.  +  Articolul 74 (1) Instituţiile care nu au devenit IOSUD în urma acreditării şcolilor doctorale, respectiv şcolile doctorale care nu au dobândit acreditarea conform prevederilor prezentului cod în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a acestuia îşi pierd dreptul de a organiza studii universitare de doctorat şi nu pot înmatricula noi studenţi-doctoranzi. (2) Studenţii-doctoranzi aflaţi în derularea programului de doctorat în cadrul unei instituţii care şi-a pierdut dreptul de a organiza studii universitare de doctorat îşi continuă studiile conform contractului şi programului de studii până la finalizarea acestora şi li se aplică prevederile art. 46. Instituţia este obligată să asigure condiţiile pentru finalizarea studiilor.  +  Articolul 75Persoanelor care au dobândit dreptul de a conduce doctorate fără indicarea domeniului în care au obţinut acest drept li se va stabili domeniul în care au dreptul de a conduce doctorate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, la propunerea CNATDCU.  +  Articolul 76 (1) În cazurile în care un conducător de doctorat îndrumă simultan mai mult de 8 studenţi-doctoranzi care au început programul de studii universitare de doctorat înaintea intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011, aceşti studenţi-doctoranzi îşi pot continua studiile cu acelaşi conducător de doctorat până la finalizarea acestora. (2) Studenţii-doctoranzi care au început programul de studii universitare de doctorat înaintea intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011 la o altă formă de învăţământ decât cea cu frecvenţă îşi pot continua studiile în cadrul acestei forme de învăţământ până la finalizarea acestora. (3) În cazul studenţilor-doctoranzi ale căror teze de doctorat au fost supuse analizei preliminare în cadrul catedrei de specialitate sau al colectivului de cercetare până la data de 1 octombrie 2011, se aplică în continuare dispoziţiile art. 28 şi următoarele din Hotărârea Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat, cu modificările ulterioare. (4) În cazul studenţilor-doctoranzi ale căror teze de doctorat nu au fost supuse analizei preliminare în cadrul catedrei de specialitate sau al colectivului de cercetare până la data de 1 octombrie 2011, se aplică dispoziţiile prezentului cod, inclusiv prevederile referitoare la desemnarea comisiei de îndrumare, ţinându-se seama de stadiul procedural în care se află, respectiv program de pregătire universitară avansată sau program de cercetare ştiinţifică. Dacă până la finalizarea tezei de doctorat nu a fost desemnată comisia de îndrumare, susţinerea publică poate avea loc doar pe baza acordului conducătorului de doctorat.  +  Articolul 77Atingerea numărului maxim de 8 doctoranzi, conform art. 167 din Legea nr. 1/2011, pentru un conducător de doctorat care la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri are în coordonare mai mult de 8 studenţi doctoranzi, se realizează gradual, prin finalizarea programului de studii universitare de doctorat a studenţilor-doctoranzi aflaţi sub coordonarea conducătorilor de doctorat conform legislaţiei în vigoare. IOSUD are obligaţia de a raporta cu precizie planificarea derulării şi susţinerii doctoratelor, în vederea respectării prevederilor art. 167 din Legea nr. 1/2011. Studenţii-doctoranzi aflaţi în perioada de întrerupere sau suspendare a studiilor nu se contabilizează pentru perioadele de întrerupere respective. Conducerile universităţilor şi ale şcolilor doctorale sunt obligate să ia măsurile necesare pentru respectarea acestor prevederi legale. Numărul de doctoranzi raportat la numărul de conducători de doctorat reprezintă criteriu de evaluare a calităţii IOSUD şi a şcolii doctorale.  +  Articolul 78 (1) Şcolile doctorale din IOSUD care nu mai obţin acreditarea finalizează programul de studii universitare de doctorat a studenţilor-doctoranzi conform legislaţiei în vigoare. Instituţia este obligată să asigure condiţiile pentru finalizarea studiilor. După pierderea acreditării, şcolile doctorale nu mai pot înmatricula noi studenţi. (2) Cadrul didactic cu drept de a conduce doctorate poate să participe la consorţii sau la parteneriate în cadrul unei alte IOSUD.__________