HOTĂRÂRE nr. 470 din 12 iulie 2011pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 3 august 2011    Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 60 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul IRegulamentul privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 12 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Lista posturilor vacante de execuţie de la toate instanţele şi parchetele se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii în prima zi lucrătoare a fiecărei luni, în scopul informării judecătorilor şi procurorilor care intenţionează să formuleze cereri de transfer. Posturile vacante de conducere nu se ocupă prin transfer, ci potrivit procedurilor speciale stabilite prin lege şi regulament. (2) Cererile de transfer se analizează, o dată la două luni, de către secţia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, cu excepţia cererilor de transfer care vizează instanţele şi parchetele cu un grad de ocupare a posturilor de judecător şi procuror de cel mult 50%."2. La articolul 2, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:"(2^1) Cererile de transfer se depun la Consiliul Superior al Magistraturii cel mai târziu în termen de 5 zile de la data actualizării listei posturilor vacante efectuate în prima zi lucrătoare a celei de a doua luni prevăzute în alineatul precedent. Cererea de transfer va conţine informaţii privind specializarea judecătorului şi disponibilitatea asumată a acestuia de a activa la instanţa la care solicită transferul, în oricare din secţiile/completele la care cerinţele acestei instanţe o impun.(2^2) Termenul prevăzut la alin. (2^1) se calculează potrivit dispoziţiilor art. 101 din Codul de procedură civilă."3. La articolul 2, alineatele (3), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) La expirarea termenului prevăzut la alin. (2^1), Consiliul Superior al Magistraturii solicită punctul de vedere al curţilor de apel şi al parchetelor de pe lângă curţile de apel de la care, respectiv la care se solicită transferul..................................................................... (5) Direcţia resurse umane şi organizare din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii întocmeşte, în termen util de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4), un referat în care prezintă datele relevante privind cariera de judecător sau procuror a solicitantului, motivele pe care se întemeiază cererea, situaţia posturilor ocupate, a posturilor vacante şi a posturilor temporar vacante la instanţa ori la parchetul de la care se solicită transferul, precum şi la instanţa sau parchetul la care se solicită transferul, numărul cererilor de transfer formulate anterior şi motivele respingerii acestora, precum şi data înregistrării primei cereri de transfer. Referatul va cuprinde, obligatoriu, datele statistice din anul precedent privind volumul de activitate şi încărcătura efectivă pe judecător ori procuror, inclusiv încărcătura pe schemă, la instanţele, respectiv parchetele implicate în procedura de transfer, raportate la media pe ţară. (6) Toate cererile de transfer formulate pentru un anumit post vacant, depuse la Consiliul Superior al Magistraturii în termenul prevăzut la alin.(2^1), se analizează şi se soluţionează până la sfârşitul celei de a doua luni prevăzute la alineatul (2) de secţia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, în aceeaşi şedinţă, în baza criteriilor prevăzute la art. 3."4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - La soluţionarea cererilor de transfer ale judecătorilor şi procurorilor la alte instanţe sau parchete vor fi avute în vedere următoarele criterii:- volumul de activitate al instanţei sau parchetului de la care se solicită transferul şi la care se solicită transferul, numărul posturilor vacante şi al posturilor temporar vacante la instanţele ori parchetele implicate şi dificultăţile de ocupare a acestora;- vechimea efectivă în funcţia de judecător sau procuror;- vechimea la instanţa sau parchetul de la care se solicită transferul;- vechimea în gradul aferent instanţei, respectiv parchetului la care se solicită transferul;- specializarea judecătorului/procurorului, specializările complementare, vechimea în cadrul secţiei/completului corespunzător specializării, precum şi disponibilitatea de a activa în alte secţii/complete decât cele corespunzătoare specializării ale instanţei/parchetului la care solicită transferul, în raport cu cerinţele acesteia;- domiciliul solicitantului;- locul de muncă al soţului sau soţiei;- distanţa dintre domiciliul şi sediul instanţei sau parchetului la care funcţionează judecătorul ori procurorul şi posibilităţile reale de navetă, inclusiv timpul afectat acesteia;- starea de sănătate şi situaţia familială."5. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Cererea de transfer însoţită de acordul scris al instituţiei la care se solicită transferul se depune la Consiliul Superior al Magistraturii."6. La articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Transferul produce efecte de la data publicării decretului de eliberare din funcţie a judecătorului sau procurorului."  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. PreşedinteleConsiliului Superior al Magistraturii,procuror George BălanBucureşti, 12 iulie 2011.Nr. 470.--------------