HOTĂRÂRE nr. 484 din 21 iulie 2011pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 29 iulie 2011  Având în vedere dispoziţiile art. 52 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După capitolul V se introduce un nou capitol, capitolul V^1, care conţine 9 noi articole, articolele 36^3-36^11, cu următorul cuprins:"CAPITOLUL V^1Procedura de selecţie a candidaţilor pentru promovarea în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi JustiţieArt. 36^3. - Promovarea în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se face de către Consiliul Superior al Magistraturii, dintre judecătorii şi procurorii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 52 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Art. 36^4. - (1) Persoanele prevăzute la art. 36^3 îşi pot depune candidaturile pentru funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în termen de 30 de zile de la publicarea postului vacant, la colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. (2) Candidaturile se depun cu precizarea postului pentru care se candidează, însoţite de următoarele documente: a) declaraţiile prevăzute de art. 48 alin. (10) şi (11) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) curriculum vitae; c) 10 lucrări întocmite de candidat, cum ar fi hotărâri judecătoreşti cu obiect diferit sau, după caz, acte întocmite de procurori, inclusiv hotărâri judecătoreşti desfiinţate sau casate ori acte ale procurorului infirmate; (3) În afara documentelor prevăzute expres la alin. (2), candidaţii pot depune, dacă este cazul, lucrările de specialitate publicate, precum şi orice ale înscrisuri pe care le consideră relevante.Art. 36^5. - Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie analizează individual candidaturile şi documentele însoţitoare şi le înaintează Consiliului Superior al Magistraturii, însoţite de un raport consultativ motivat asupra promovării în termen de 10 zile de la primire.Art. 36^6. - (1) După primirea raportului consultativ motivat din partea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Direcţia resurse umane şi organizare verifică îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor prevăzute de lege pentru promovarea în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. (2) În urma acestor verificări, în termen de 15 zile de la primirea raportului consultativ motivat, Direcţia resurse umane şi organizare întocmeşte pentru fiecare candidat o fişă profesională, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, fişă ce conţine informaţii referitoare la vechimea în funcţia de judecător sau procuror, cariera de magistrat, activitatea profesională în alte profesii juridice, participarea la cursuri de formare continuă etc.Art. 36^7. - În baza raportului consultativ motivat şi a documentelor întocmite de Direcţia resurse umane şi organizare, secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii analizează, conform art. 40 lit. c) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, recomandările primite de la colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu privire la fiecare candidat.Art. 36^8. - (1) Fişa profesională şi raportul consultativ motivat se comunică, în copie, de către Direcţia resurse umane şi organizare, fiecărui candidat, cu precizarea posibilităţii de a formula, în scris sau verbal, observaţii şi eventuale obiecţii cu privire la conţinutul acestora. (2) Observaţiile şi obiecţiile scrise se transmit Consiliului Superior al Magistraturii cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru susţinerea candidaturii în faţa Plenului. (3) Observaţiile şi obiecţiile pot fi prezentate de candidaţi şi verbal, cu ocazia susţinerii candidaturii în faţa Plenului.Art. 36^9. - (1) Candidaţii cu privire la care s-a constatat, de către Secţia pentru judecători, îndeplinirea condiţiilor legale pentru promovarea în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, îşi susţin candidatura în faţa Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. (2) La şedinţa Plenului pot fi invitaţi să participe şi preşedintele secţiei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru care s-a depus candidatura, precum şi un psiholog desemnat de Plen, care pot adresa întrebări prin intermediul preşedintelui. (3) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii pot adresa candidaţilor întrebări referitoare la aspecte sau împrejurări rezultate din cuprinsul raportului consultativ motivat primit din partea colegiului de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Întrebările pot viza şi aspecte referitoare la conduită şi deontologia profesională.Art. 36^10. - (1) Pentru admiterea sau respingerea candidaturii, pot fi avute în vedere următoarele criterii: a) specializarea într-un anumit domeniu al dreptului, în funcţie de secţia la care candidează; b) activitatea profesională desfăşurată sub aspect calitativ; c) activitatea profesională desfăşurată sub aspect cantitativ; d) respectarea normelor de etică şi deontologie profesională; e) implicarea candidatului în apărarea şi promovarea valorilor fundamentale ale justiţiei; f) urmarea unor forme aprofundate de pregătire, în ţară sau străinătate, inclusiv titlul de doctor în drept sau doctorat în desfăşurare, într-un domeniu al dreptului corespunzător secţiei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru care candidează; g) activitatea didactică şi/sau de cercetare, precum şi activitatea publicistică într-un domeniu al dreptului corespunzător secţiei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru care candidează. (2) La analizarea criteriului prevăzut la alin. (1) lit. a) vor fi avute în vedere documentele depuse de candidat şi informaţiile furnizate în cadrul susţinerii candidaturii, luându-se în considerare secţia instanţei sau parchetului la care funcţionează, materiile la care a susţinut în trecut examenul sau concursul de promovare în funcţii de execuţie, secţiile sau completele specializate în care a activat pe parcursul carierei, activităţile de formare şi perfecţionare profesională pe care le-a urmat, activitatea didactică şi publicistică în domeniu etc. (3) La analizarea criteriului prevăzut la alin. (1) lit. b) vor fi avute în vedere calitatea redactării lucrărilor întocmite, inclusiv hotărâri judecătoreşti desfiinţate sau casate ori acte ale procurorului infirmate, cunoaşterea, asimilarea şi aplicarea jurisprudenţei în domeniu a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a Curţii Europene a Drepturilor Omului, a Curţii Europene de Justiţie şi a Curţii Constituţionale, claritatea şi rigurozitatea limbajului juridic, capacitatea de analiză şi sinteză. (4) La analizarea criteriului prevăzut la alin. (1) lit. c) vor fi avute în vedere datele comunicate de instanţa sau parchetul de unde provine candidatul şi informaţiile furnizate în cadrul susţinerii candidaturii, luându-se în considerare vechimea în magistratură şi vechimea în funcţia de judecător sau procuror, încărcătura de lucrări pe magistrat, operativitatea, numărul dosarelor soluţionate, numărul hotărârilor redactate peste termen, numărul dosarelor mai vechi de 6 luni, de un an ori de 2 ani aflate pe rol. Datele statistice se raportează la media instanţei sau parchetului de la care provine candidatul şi la media naţională. (5) La analizarea criteriului prevăzut la alin. (1) lit. d) vor fi avute în vedere raportul de evaluare profesională, documentele depuse de candidat, datele existente la dosarul profesional şi aspectele ridicate în cadrul susţinerii candidaturii. (6) La analizarea criteriului prevăzut la alin. (1) lit. e) va fi avut în vedere modul în care candidatul se raportează la valori precum independenţa justiţiei, imparţialitatea magistraţilor, integritatea, necesitatea unificării practicii judiciare, protecţia drepturilor şi a libertăţilor fundamentale etc. (7) La analizarea criteriului prevăzut la alin. (1) lit. f) vor fi avute în vedere documentele depuse de candidat. (8) La analizarea criteriului prevăzut la alin. (1) lit. g) vor fi avute în vedere documentele depuse de candidat, cu precizarea că activitatea didactică şi/sau calitatea de formator la Institutul Naţional al Magistraturii sau la Şcoala Naţională de Grefieri se ia în considerare numai dacă a trecut cel puţin un an de la data începerii acestei activităţi, la data depunerii candidaturii.Art. 36^11. - (1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii adoptă, pentru fiecare candidat în parte, o hotărâre prin care admite sau respinge, motivat, candidatura pentru promovarea în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. (2) Motivarea hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii prin care se admite sau se respinge candidatura trebuie să facă referire la raportul consultativ motivat primit din partea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, la eventualele observaţii şi obiecţii ale candidatului, la modul de susţinere a candidaturii şi la criteriile prevăzute la art. 36^10."2. Articolul 129 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 129. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament."3. După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Consiliului Superioral Magistraturii,judecător Nicolae Horaţius DumbravăBucureşti, 21 iulie 2011.Nr. 484.  +  Anexa -----(Anexa nr. 5 la regulament)---------------------------Fişa profesională a candidatului
  1. Numele şi prenumele
  2. Funcţia, gradul
  3. Locul exercitării funcţiei
  4. Data naşterii
  5. Studii
  6. Vechimea în funcţia de judecător sau procuror
  7. Data şi rezultatul: a) examenului de admitere în magistratură b) examenelor de promovare c) altor examene
  8. Calificativul obţinut la evaluările profesionale şi aspecte relevante din ultimul raport de evaluare a activităţii profesionale
  9. Sancţiuni disciplinare
  10. Cariera în magistratură: a) domeniul de activitate: (felul şi durata activităţii ca judecător/procuror de la momentul numirii, inclusiv secţiile şi completele specializate din care a făcut parte) b) funcţii deţinute: (preşedinte sau vicepreşedinte de instanţă, respectiv conducător sau conducător adjunct de parchet, preşedinte de secţie la instanţă sau şef secţie la parchet, activitate în comisii de examinare, în administrarea justiţiei etc.) c) promovări, delegări, detaşări, transferuri
  11. Activitate profesională în alte profesii juridice (felul, durata, angajatorul)
  12. Participarea la cursuri de formare continuă: (conferin- ţe, simpozioane, mese rotunde, masterat, cursuri postuni- versitare, doctorat etc.)
  13. Observaţii: (actele încheiate ca urmare a verificărilor efectuate, prin care s-a reţinut o conduită necorespunzătoare)
  Întocmit pe baza dosarului profesional şi a documentelor anexate candidaturii
  ---------