ORDIN nr. 4.556 din 6 iulie 2011privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.927/2010 pentru aprobarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene şi instrumentele de lucru
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 29 iulie 2011    În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 454/2008 pentru aprobarea Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.927/2010 pentru aprobarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene şi instrumentele de lucru, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 16 iunie 2010, se modifică după cum urmează:1. Titlul secţiunii II va avea următorul cuprins:"II. Activităţile Proiectului"2. Titlul secţiunii III va avea următorul cuprins:"III. Selecţia şi repartizarea personalului implicat în predarea cursului de limbă, cultură şi civilizaţie românească"3. La secţiunea III litera A, primul paragraf va avea următorul cuprins:"Selecţia şi repartizarea personalului care predă cursul LCCR se face în conformitate cu calendarul care se afişează pe pagina web a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului."4. La secţiunea III litera A, paragraful patru va avea următorul cuprins:"Selecţia personalului implicat în predarea cursului cuprinde două etape:".5. La secţiunea III litera A, punctul 1 va avea următorul cuprins:"1. selecţia persoanelor care au predat cursul în anul şcolar precedent şi care solicită continuarea activităţii în anul şcolar următor."6. La secţiunea III litera A punctul 1, litera a) va avea următorul cuprins:"a) are calificativul lt; lt;foarte bine gt; gt; la evaluarea pentru anul şcolar precedent;".7. La secţiunea III litera A punctul 1 litera b), linia a cincea va avea următorul cuprins:"- cartea de rezidenţă sau permisul de şedere în ţara pentru care aplică, având valabilitate până la sfârşitul anului şcolar în curs, în copie."8. La secţiunea III litera A punctul 2, litera d) va avea următorul cuprins:"d) copii legalizate de pe cartea de rezidenţă sau permisul de şedere în ţara pentru care aplică candidatul, din care să rezulte valabilitatea rezidenţei/şederii până la data de 31 august a anului şcolar în curs;".9. La secţiunea III litera A punctul 2, paragraful cinci va avea următorul cuprins:"Dosarele se depun personal sau prin poştă la sediul Institutului Limbii Române, conform calendarului. Data poştei nu poate depăşi data-limită de depunere prevăzută în calendar."10. La secţiunea III litera B, subpunctul (i) va avea următorul cuprins:"(i) în unităţile şcolare în care au funcţionat în anul şcolar precedent;".11. La secţiunea III litera B, subpunctul (îi) va avea următorul cuprins:"(îi) în alte unităţi şcolare care figurează în oferta educaţională, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute la evaluarea pentru anul şcolar precedent."12. La anexa nr. 1 la metodologie, paragraful doi va avea următorul cuprins:"La 1 septembrie am o vechime în învăţământ de ..... ani."13. La anexa nr. 1 la metodologie, paragraful şase va avea următorul cuprins:"Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul din anul ......, în vederea predării cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească la unităţi şcolare din Italia/Spania/Belgia."14. La anexa nr. 2 la metodologie, paragraful doi va avea următorul cuprins:"Anul şcolar ............"15. La anexa nr. 4 la metodologie, paragraful doi va avea următorul cuprins:"Anul şcolar ............"16. Anexa nr. 6 la metodologie se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei,cercetării, tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuBucureşti, 6 iulie 2011.Nr. 4.556.  +  Anexa ------(Anexa nr. 6 la metodologie)----------------------------CERERE-TIPde continuare a activităţii în Proiectul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în anul şcolar ......Subsemnatul/a, .................., domiciliat în ........................, posesor al actului de identitate .............. seria .......... numărul ............., eliberat de ..........................., solicit continuarea activităţii în cadrul Proiectului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în anul şcolar ................... .Menţionez că în anul şcolar precedent am predat cursul ...................... în ....................., localitatea ................., şi am obţinut calificativul .......................... la evaluarea anuală.Data: ............... Semnătura: ......................--------