LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicată*)privind ucenicia la locul de muncă
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 25 iulie 2011    ----------- Notă *) Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 106/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 20 iunie 2011, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 907 din 11 octombrie 2005 şi a mai fost modificată şi completată prin:- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 126/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară şi al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 din 14 octombrie 2008, aprobată prin Legea nr. 55/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 7 aprilie 2009.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Ucenicia la locul de muncă reprezintă formarea profesională realizată în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă.  +  Articolul 2Ucenicul este persoana fizică încadrată în muncă în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă.  +  Articolul 3 (1) Angajatorul are obligaţia de a desemna un coordonator de ucenicie pentru formarea profesională a ucenicului realizată în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă. (2) Coordonatorul de ucenicie este salariat al angajatorului care organizează ucenicia la locul de muncă. (3) În cazul în care ucenicia la locul de muncă este organizată de către un întreprinzător persoană fizică, în condiţiile legii, coordonatorul de ucenicie este chiar întreprinzătorul persoană fizică.  +  Capitolul II Contractul de ucenicie la locul de muncă  +  Articolul 4 (1) Contractul de ucenicie la locul de muncă este un contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe durată determinată, în temeiul căruia o persoană fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească profesional şi să muncească pentru şi sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obligă să îi asigure plata salariului şi toate condiţiile necesare formării profesionale. (2) Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului de ucenicie la locul de muncă se fac în condiţiile respectării reglementărilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, referitoare la ucenicie şi la contractul individual de muncă. (3) Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, şi se înregistrează în termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de muncă judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti. Obligaţia de încheiere a contractului de ucenicie la locul de muncă, în formă scrisă, revine angajatorului. (4) Anterior începerii activităţii, contractul de ucenicie la locul de muncă se înregistrează şi în registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă. (5) Pe lângă elementele obligatorii ale contractului individual de muncă, contractul de ucenicie la locul de muncă cuprinde şi clauze cu privire la: a) calificarea pe care urmează să o dobândească ucenicul; b) numele coordonatorului de ucenicie şi calificarea acestuia; c) locul/locurile în care se desfăşoară activitatea de formare profesională; d) durata necesară pregătirii teoretice şi practice prin ucenicie la locul de muncă; e) alte clauze potrivit legii. (6) Drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale ucenicului se stabilesc prin contractul de ucenicie la locul de muncă, ce se completează cu prevederile din cuprinsul contractului colectiv de muncă aplicabil şi prin regulamentele interne, după caz. (7) Modelul-cadru al contractului de ucenicie la locul de muncă se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 5 (1) Poate fi încadrată ca ucenic în muncă orice persoană fizică ce a împlinit vârsta de 16 ani, dar nu mai mult de 25 de ani, şi nu deţine o calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de muncă. (2) Persoana fizică poate încheia un contract de ucenicie la locul de muncă, în calitate de ucenic, şi la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul scris al părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională. Lipsa acordului părinţilor sau al reprezentanţilor legali atrage după sine nulitatea absolută a contractului de ucenicie. (3) Se pot încadra în muncă în calitate de ucenici şi următoarele categorii: a) cetăţenii străini, precum şi apatrizii care au obţinut permis de muncă în România, conform reglementărilor legale în vigoare; b) cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European şi membrii de familie ai acestora. (4) Maternitatea nu constituie motiv de discriminare în executarea uceniciei la locul de muncă. (5) Ucenicii care au împlinit vârsta de 18 ani au dreptul la întreţinere, acestora aplicându-li-se prevederile Codului familiei, perioada de ucenicie fiind asimilată cu cea de continuare a studiilor.  +  Articolul 6 (1) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, poate încheia contracte de ucenicie la locul de muncă şi: a) persoana fizica autorizată, dacă face dovada că prestează de cel puţin un an activitatea pentru care a fost autorizată; b) întreprinderea familială, prin reprezentantul acesteia, dacă face dovada că prestează de cel puţin un an activitatea pentru care s-a constituit ca întreprindere familială. (2) Persoana fizică autorizată şi întreprinderea familială pot organiza ucenicie la locul de muncă pentru maximum 3 ucenici care se pregătesc concomitent şi numai pentru nivelul 1 de calificare, potrivit dispoziţiilor legale. (3) Persoana fizică autorizată sau, după caz, reprezentantul desemnat al întreprinderii familiale pregăteşte ucenici având în acelaşi timp şi calitatea de coordonator de ucenicie. (4) Dispoziţiile prezentei legi referitoare la încheierea contractului de ucenicie la locul de muncă sunt aplicabile şi în cazul raporturilor de muncă ale ucenicilor încadraţi de asociaţiile cooperatiste, reglementate prin legi speciale.  +  Articolul 7 (1) Durata contractului de ucenicie la locul de muncă nu poate fi mai mare de 3 ani şi mai mică de 12 luni. (2) Ucenicul poate fi supus unei perioade de probă care nu va depăşi 30 de zile lucrătoare. (3) Formarea profesională prin ucenicie la locul de muncă cuprinde pregătirea teoretică şi pregătirea practică sau numai pregătirea practică. (4) Timpul necesar pregătirii teoretice a ucenicului este inclus în programul normal de muncă. (5) Salariul de bază lunar, stabilit prin contractul de ucenicie la locul de muncă, este cel puţin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară, în vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în medie pe săptămână. (6) Programul normal de muncă pentru persoanele încadrate în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă este de maximum 8 ore pe zi, în regim de maximum 5 zile pe săptămână.  +  Capitolul III Statutul ucenicului  +  Articolul 8 (1) Persoana încadrată în muncă în baza contractului de ucenicie la locul de muncă are statut de ucenic. (2) La încheierea contractului de ucenicie, părţile pot conveni ca, la încetarea acestuia, activitatea să poată continua prin încheierea unui contract individual de muncă pentru exercitarea ocupaţiei în care ucenicul va fi calificat.  +  Articolul 9 (1) Statutul de ucenic îi conferă acestuia toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia muncii, precum şi drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezenta lege. (2) Ucenicul beneficiază de dispoziţiile legale aplicabile celorlalţi salariaţi, în măsura în care acestea nu sunt contrare statutului ucenicului.  +  Articolul 10În vederea formării profesionale a ucenicului, angajatorul are obligaţia să asigure ucenicului accesul la pregătire teoretică şi practică, precum şi toate condiţiile necesare astfel încât coordonatorul de ucenicie să îşi îndeplinească sarcinile în ceea ce priveşte formarea ucenicului.  +  Capitolul IV Organizarea uceniciei la locul de muncă  +  Articolul 11 (1) Ucenicia la locul de muncă se organizează pentru nivelurile 1, 2 şi 3 de calificare, stabilite prin legislaţia în vigoare. (2) Ucenicia la locul de muncă se organizează pentru calificările stabilite prin legislaţia în vigoare şi pentru ocupaţiile cuprinse în Clasificarea ocupaţiilor din România, pentru care există standarde de pregătire profesională, respectiv standarde ocupaţionale.  +  Articolul 12 (1) Pregătirea ucenicului se desfăşoară în locuri de muncă care să permită dobândirea tuturor competenţelor prevăzute de standardul ocupaţional, respectiv de standardul de pregătire profesională. (2) Este interzisă utilizarea ucenicilor la prestarea altor activităţi şi/sau exercitarea altor atribuţii în afara celor care au ca obiect pregătirea teoretică şi practică conform contractului de ucenicie la locul de muncă.  +  Articolul 13 (1) Angajatorul are obligaţia de a organiza evaluarea pregătirii teoretice şi practice a ucenicului, printr-un centru de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, şi de a suporta costurile evaluării şi certificării formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă. (2) Evaluarea şi certificarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind competenţele obţinute în sistem nonformal şi informal. (3) În cazul în care ucenicul nu a obţinut competenţele profesionale specifice programului de formare prin ucenicie, în condiţiile alin. (1), evaluarea acestuia se mai poate face o singură dată, în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei Comisiei de evaluare, eliberată potrivit legii. (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), contractul de ucenicie la locul muncă se poate prelungi, în mod corespunzător, cu cel mult 60 de zile.  +  Articolul 14Ucenicul are următoarele obligaţii: a) de a se forma profesional în scopul obţinerii Certificatului de competenţe profesionale, corespunzător tuturor competenţelor profesionale specifice acelei ocupaţii sau calificări, în conformitate cu standardul ocupaţional, respectiv standardul de pregătire profesională; b) de a participa la procesul de evaluare şi de a depune toate diligenţele necesare în vederea obţinerii certificatului prevăzut la lit. a).  +  Capitolul V Susţinerea financiară a uceniciei la locul de muncă  +  Articolul 15 (1) Angajatorul care încheie un contract de ucenicie la locul de muncă, conform prezentei legi, poate primi lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de ucenicie, pentru acel ucenic, o sumă egală cu 60% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică: a) pe perioada de probă prevăzută în cuprinsul contractului de ucenicie la locul de muncă; b) pe perioada în care raporturile de muncă sunt suspendate; c) pe perioada de prelungire a contractului de ucenicie, prevăzută la art. 13 alin. (4). (3) Suma lunară prevăzută la alin. (1) se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum şi pentru perioada concediului anual de odihnă al ucenicului.  +  Articolul 16Nu beneficiază de prevederile art. 15 angajatorii care, anterior încheierii contractului de ucenicie la locul de muncă, au avut cu persoana în cauză încheiat un alt contract de ucenicie la locul de muncă.  +  Articolul 17Modul de acordare a sumei prevăzute la art. 15 alin. (1), din bugetul asigurărilor pentru şomaj, se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 18 (1) În scopul asigurării formării profesionale a ucenicilor, angajatorii care beneficiază de facilităţile prevăzute la art. 15 sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă ale acestora pe perioada contractului de ucenicie la locul de muncă încheiat. (2) În situaţia în care ucenicul nu obţine nici a doua oară Certificatul de competenţe profesionale, angajatorul este obligat să restituie, în totalitate, agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru respectivul ucenic, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, în vigoare la data primirii celei de-a doua decizii a Comisiei de evaluare, eliberată potrivit legii. (3) În situaţia în care contractul de ucenicie la locul de muncă încetează anterior datei prevăzute în contract, angajatorul este obligat să restituie agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru respectivul ucenic, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, în vigoare la data încetării contractului de ucenicie, dacă încetarea acestuia a avut loc din motivele prevăzute la art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. d) şi art. 65 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată. (4) Pentru sumele restituite în condiţiile alin. (2), angajatorul are drept de regres împotriva ucenicului care, cu rea-credinţă sau din neglijenţă, nu îşi îndeplineşte obligaţia prevăzută la art. 14 lit. b).  +  Articolul 19Controlul respectării obligaţiilor privind menţinerea raporturilor de muncă încheiate între ucenici şi angajatorii care beneficiază de sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în temeiul art. 15, se efectuează de organele de control din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 20Inspectorii de muncă au competenţa de a controla modul de încheiere, executare, modificare, suspendare şi încetare a contractului de ucenicie la locul de muncă în situaţiile şi în condiţiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 21Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin agenţiile pentru prestaţii sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, exercită controlul asupra modului în care este organizată şi se desfăşoară ucenicia la locul de muncă.  +  Articolul 22Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului de ucenicie la locul de muncă se soluţionează conform prevederilor legale privind conflictele de muncă.  +  Articolul 23Constituie contravenţie şi se sancţionează de către persoanele stabilite cu atribuţii de control conform art. 20, cu amendă de 10.000 lei, încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 3, art. 4 alin. (3), art. 5 alin. (1), (2) şi (4), art. 6 alin. (2) şi (3), art. 7 alin. (1), (2), (4)-(6), art. 9, 10, art. 12 alin. (2) şi art. 13.  +  Articolul 24Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale elaborează şi supune spre aprobare Guvernului normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi, în termen de 90 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 25Măsurile de natura ajutorului de stat sunt notificate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, potrivit legislaţiei în vigoare, şi se vor acorda numai după autorizare, în condiţiile legii.  +  Articolul 26Prezenta lege intră în vigoare la 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.*)NOTĂ:Reproducem mai jos prevederile art. II şi III din Legea nr. 106/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 279/2005 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale actului modificator:"Art. II. - Prevederile art. I intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.**)Art. III. - În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I**), Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale va elabora şi va supune spre aprobare modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006, cu modificările şi completările ulterioare."------------- Notă *) Legea nr. 279/2005 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 907 din 11 octombrie 2005. Notă **) Legea nr. 106/2011 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 20 iunie 2011.--------------