HOTĂRÂRE nr. 724 din 20 iulie 2011privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 25 iulie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2011 cu suma de 4.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare.  +  Articolul 2 (1) Cu suma prevăzută la art. 1 se majorează prevederile de cheltuieli la capitolul 66.01 "Sănătate", astfel: la titlul 20 "Bunuri şi servicii", cu suma de 3.153 mii lei, şi la titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", cu suma de 847 mii lei. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru tratamentul bolilor rare.  +  Articolul 3Ministerul Sănătăţii răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi în structura bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2011.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 20 iulie 2011.Nr. 724.------------