ORDIN nr. 615 din 21 iulie 2011privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 1.193 din 21 iulie 2011
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 615 din 21 iulie 2011
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 22 iulie 2011  Văzând Referatul de aprobare nr. Cs.A. 8.189/2011 al Serviciului pentru programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. nr. 2.702 din 21 iulie 2011 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere prevederile art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 şi 53 bis din 21 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La secţiunea A, capitolul I "Cadrul general de realizare a programelor naţionale de sănătate", articolul 20 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:"e) propune spre aprobare ministrului sănătăţii alocarea pe programe, subprograme naţionale de sănătate, în completarea fondurilor alocate iniţial, a cotei de rezervă de 5% din totalul fondurilor reţinute în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010, cu modificările ulterioare, pe baza propunerilor fundamentate ale direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate sau, după caz, ale coordonatorilor naţionali, avizate de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii;".2. La secţiunea A, capitolul I, la articolul 23, literele f) şi g) vor avea următorul cuprins:"f) transmit Serviciului pentru programe de sănătate, până la sfârşitul lunii următoare celei încheierii trimestrului pentru care se face raportarea, raportul de activitate prevăzut la lit. e); g) raportul de activitate centralizat prevăzut la lit. e) cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul programului, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în prezentul ordin, probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în realizarea activităţilor, propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a programelor naţionale de sănătate;".3. La secţiunea A, capitolul I, la articolul 24, literele f) şi g), vor avea următorul cuprins:"f) transmit coordonatorilor tehnici naţionali ai programelor naţionale de sănătate derulate, precum şi direcţiei de sănătate publică sau, după caz, Serviciului pentru programe de sănătate, în funcţie de subordonare, raportul de activitate prevăzut la lit. e), până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea; g) raportul de activitate centralizat prevăzut la lit. e) cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul programului, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în prezentul ordin, probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în realizarea activităţilor, propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a programelor naţionale de sănătate."4. La secţiunea A, capitolul I, articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - Coordonatorii programelor naţionale de sănătate, desemnaţi în condiţiile prevăzute la art. 26, au următoarele obligaţii cu privire la monitorizarea activităţilor cuprinse în cadrul acestora: a) organizează evidenţa nominală a beneficiarilor programelor naţionale de sănătate derulate, pe bază de cod numeric personal, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; b) raportează conducerii instituţiei, trimestrial şi anual, în primele 5 zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii specifici programelor naţionale de sănătate, în condiţiile prezentului ordin; c) monitorizează modul de derulare a programelor naţionale de sănătate pe care le coordonează; d) monitorizează permanent consumul de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi altele asemenea, care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate pe care le coordonează; e) întocmesc un raport de activitate trimestrial, respectiv anual, pe care îl transmit conducerii instituţiei până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care raportează; f) raportul de activitate prevăzut la lit. e) cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul programului, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în prezentul ordin, probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în realizarea activităţilor, propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a programelor naţionale de sănătate; g) informează permanent conducerea instituţiei cu privire la disfuncţionalităţile identificate în derularea programelor naţionale de sănătate şi propune măsuri de soluţionare a acestora."5. La secţiunea A, capitolul II "Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2011" va avea următorul cuprins:
  *Font 9*
                                                                              - mii lei -
  Denumirea programului Bugetul de stat Venituri proprii Bugetul total Din care transfer FNUASS
  "I. Programele naţionale privind bolile transmisibile 56.423 47.686 104.109 97
  II. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă 5.000 5.000
  III. Programul naţional de hematologie şi securitate transfuzională 22.000 52.000 74.000
  IV. Programele naţionale privind bolile netransmisibile 317.932 905.406 1.223.338 1.032.504
  V. Programul naţional de evaluare şi pro- movare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate 7.720 7.720
  VI. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului 33.094 10.046 43.140
  VII. Programul naţional de tratament în străinătate 29.000 29.000
  VIII. Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor 120.000 120.000 120.000
  Reţinere 5% conform art. 3 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010, cu modificările ulterioare 35.017 35.017 31.372
  Reţinere 10% conform Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare 18.891 31.262 50.153
  Total programe naţionale de sănătate 477.340 1.214.137 1.691.477 1.183.973"
  6. La secţiunea A, capitolul III "Structura programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anii 2011 şi 2012", la subcapitolul IV "Programele naţionale de sănătate privind bolile netransmisibile", punctul 1 "Programul naţional de boli cardiovasculare", subpunctul 1.1 "Subprogramul de tratament al pacienţilor cu afecţiuni cardiovasculare", titlul "Indicatori de evaluare", subtitlul 2 "Indicatori de eficienţă", litera h) va avea următorul cuprins:"h) cost mediu/bolnav tratat prin intervenţii de chirurgie vasculară/an: 3.000."7. La secţiunea A, capitolul III, la subcapitolul IV, punctul 5 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subpunctul 5.1 "Subprogramul de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", titlul "Unităţi care derulează subprogramul*)", litera b) va avea următorul cuprins:"b) Institutul Clinic Fundeni, Bucureşti - Centrul pentru transplant medular, Centrul pentru boli digestive şi transplant hepatic, Centrul pentru uronefrologie şi transplant renal, Laboratorul de analize II (diagnostic, biologie moleculară, imunologie, HLA şi virusologie);".8. La secţiunea A, capitolul III, la subcapitolul IV punctul 8 "Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare", subpunctul 2 "Intervenţia pentru diagnosticul şi managementul amiotrofiilor spinale şi distrofiilor musculare de tip Duchenne şi Becker, precum şi prevenirea transmiterii ereditare a acestora", titlul "Unităţi prin care se derulează intervenţia 2)", litera i) se abrogă.9. La secţiunea A, capitolul III, la subpunctul VI "Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului", punctul 2 "Subprogramul de sănătate a copilului", subpunctul 2.6 "Prevenirea complicaţiilor, prin diagnostic precoce tratament medicamentos specific şi recuperare neuropsihomotorie a următoarelor afecţiuni: epilepsia, paraliziile cerebrale, întârzierile neuropsihomotorii de cauze multifactoriale", titlul "Unităţi care se derulează intervenţia", litera l) se abrogă.10. La secţiunea A, capitolul III, la subcapitolul VI punctul 3 "Subprogramul de sănătate a femeii", subpunctul 3.3 "Profilaxie şi diagnostic pre- şi postnatal al malformaţiilor şi/sau al unor afecţiuni genetice", titlul "Unităţi care se derulează intervenţia", litera m) se abrogă.11. La secţiunea B, capitolul VII "Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2011" va avea următorul cuprins:
                                                                 - mii lei -
  Denumire programe naţionale de sănătate Credite bugeta- re aprobate în 2011, din care: Transferuri MS
  "I. Programe naţionale de sănătate cu scop curativ, din care: 2.484.461 1.183.973
  1. Programul naţional de boli transmi- sibile, din care: 215.003 97
  1.1. Subprogramul de tratament al per- soanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere 200.000
  1.2. Subprogramul de tratament al bol- navilor cu tuberculoză 15.003 97
  2. Programul naţional de boli cardiovasculare*) 37.304 37.304
  3. Programul naţional de oncologie 761.996 275.428
  3.1. Subprogramul de tratament al bol- navilor cu afecţiuni oncologice***) 751.996 265.428
  3.2. Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afec- ţiuni oncologice prin PET-CT 10.000 10.000
  4. Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive im- plantabile (implant cohlear şi proteze auditive) 5.560 5.560
  5. Programul naţional de diabet zaharat 403.664 403.572
  6. Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare**) 221.402 221.402
  7. Programul naţional de boli endocrine 4.300 0
  8. Programul naţional de ortopedie 29.972 0
  9. Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană 58.786 58.786
  10. Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insufi- cienţă renală cronică 563.000 0
  11. Programul naţional de terapie în- tensivă a insuficienţei hepatice 1.650 0
  II. Programul naţional de sănătate profilactică 30.452 30.452
  Programul naţional de depistare activă a afecţiunilor oncologice***) 30.452 30.452
  Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor***) 120.000 120.000
  Reţinere 5% conform art. 3 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010, cu modificările ulterioare***) 31.372 31.372
  ------------ Notă *) Sumele alocate în Programul naţional de boli cardiovasculare prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se utilizează pentru stingerea obligaţiilor de plată neachitate până la data de 31 decembrie 2010. Notă **) Din sumele alocate în cadrul programului naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare, în anul 2011, pentru programul naţional de diagnostic şi tratament al sepsisului sever se utilizează fonduri numai pentru stingerea obligaţiilor de plată înregistrate la 31 decembrie 2010 şi neachitate. Notă ***) În fondurile aferente "Programului naţional privind asigurarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de sănătate", aprobate în anexa nr. 10/07 la Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, sunt cuprinse şi:- suma de 120.000 mii lei aferentă "Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor", care se regăseşte la paragraful "Medicamente cu şi fără contribuţie personală";- suma de 30.452 mii lei aferentă "Programului naţional de depistare activă a afecţiunilor oncologice", care se regăseşte la paragraful "Spitale generale";- din suma de 761.996 mii lei aferentă "Programului naţional de oncologie", suma de 751.996 mii lei este aferentă "Subprogramului de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice", din care suma de 184.920 mii lei este aferentă medicamentelor specifice bolnavilor cu afecţiuni oncologice care începând cu 1 aprilie 2011 se eliberează prin farmaciile cu circuit închis din structura unităţilor sanitare aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru formele farmaceutice cu administrare parenterală, şi este cuprinsă la paragraful lt; lt;Spitale generale gt; gt;;- din suma de 31.372 mii lei, suma de 27.201 mii lei este aferentă reţinerii de 5% conform art. 3 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010, cu modificările ulterioare, şi este cuprinsă la paragraful "Spitale generale"."
   +  Articolul IIDirecţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, direcţiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale, farmaciile cu circuit deschis care derulează programe de sănătate, precum şi instituţiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaPreşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Nicolae-Lucian Duţă-----------