LEGE nr. 163 din 11 iulie 2011pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 22 iulie 2011    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 19 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate, pe traseele dintre municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, operatorii de transport care deţin licenţele respective pot utiliza şi autobuze urbane, în condiţiile în care Consiliul Judeţean Ilfov stabileşte astfel în licenţele de traseu."2. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale locale sau judeţene se realizează de către operatorii de transport rutier cu autobuze deţinute în proprietate sau în baza unui contract de leasing pe bază de licenţe de traseu şi caiete de sarcini elaborate şi eliberate de primărie sau de consiliul judeţean, după caz, în condiţiile stabilite prin Norme."3. La articolul 14 alineatul (3), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:"a^1) autobuze urbane;".4. La articolul 16, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Consiliile judeţene sunt obligate să înfiinţeze: a) autorităţi judeţene de transport prin care să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să controleze prestarea serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate, desfăşurat între localităţile judeţului, inclusiv în cazul în care acestea au înfiinţat o asociaţie de dezvoltare comunitară, precum şi să înfiinţeze societăţi de transport public judeţean de persoane prin curse regulate necesare, dacă acestea nu există; b) comisii paritare, din care vor face parte câte un reprezentant al consiliului judeţean şi al agenţiei Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. din judeţul respectiv, prin care să asigure propuneri de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu."5. La articolul 16, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Consiliul Judeţean Ilfov coordonează serviciul de transport public de persoane prin curse regulate, care se desfăşoară între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, serviciu care se încadrează în transportul public judeţean de persoane."6. La articolul 17 alineatul (1), după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:"p) aprobă atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz."7. La articolul 17, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Programul de transport public de persoane prin curse regulate între judeţul Ilfov şi municipiul Bucureşti, prelungit în conformitate cu prevederile art. II alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, va fi preluat şi gestionat de către Consiliul Judeţean Ilfov ca program judeţean de transport, respectându-se termenul de valabilitate al acestuia."8. La articolul 20 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) participă la comisiile paritare pentru propuneri de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin curse regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu pentru transportul public de persoane prin curse regulate pe trasee judeţene, în conformitate cu prevederile prezentei legi;".9. La articolul 20 alineatul (2), litera f) se abrogă.10. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate, cu autovehicule sau nave, se realizează prin contract de delegare a gestiunii, pe baza autorizaţiei de transport sau a licenţei de transport, după caz, la care autoritatea de autorizare eliberează, pentru fiecare mijloc de transport stabilit, câte o copie conformă a acestora, precum şi contractele de atribuire în gestiune a serviciului, în conformitate cu condiţiile de concesionare, prin licitaţie, a serviciului."11. La articolul 37, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(10) În cazul transportului public judeţean de persoane realizat prin curse regulate, licenţele de traseu se atribuie prin hotărâre a consiliului judeţean, pe baza propunerilor comisiei paritare formate din câte un reprezentant al consiliului judeţean şi al agenţiei A.R.R. din judeţul respectiv, şi se emit/se eliberează de către agenţia A.R.R. respectivă."12. La articolul 37, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:"(11) În cazul transportului public judeţean de persoane realizat prin curse regulate între judeţul Ilfov şi municipiul Bucureşti, licenţele de traseu se atribuie prin hotărâre a Consiliului Judeţean Ilfov, pe baza propunerilor comisiei paritare, şi se emit de către agenţia A.R.R. din judeţul Ilfov."  +  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, ministrul administraţiei şi internelor va modifica şi va completa Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, în conformitate cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 11 iulie 2011.Nr. 163.------------