ORDIN nr. 367 din 11 iulie 2011privind modificarea tarifelor de acordare şi menţinere a licenţelor/autorizaţiilor şi a modelului de licenţă/autorizaţie eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE - A.N.R.S.C.
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 19 iulie 2011    Având în vedere dispoziţiile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările ulterioare, ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 259/2004 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea în domeniul montării şi exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului-cadru de autorizare a autorităţilor de autorizare pentru serviciile de transport public local, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 206/2007,în temeiul art. 83 şi 90 din Regulamentul privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, cu modificările ulterioare, al art. 22 alin. (3) din Normele privind autorizarea în domeniul montării şi exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 259/2004, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (6) din Regulamentul-cadru de autorizare a autorităţilor de autorizare pentru serviciile de transport public local, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 206/2007, şi al art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 671/2007, cu modificările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice emite următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 6 august 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Anexa nr. 8 la regulament se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.2. Anexa nr. 12 la regulament se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.  +  Articolul IINormele privind autorizarea în domeniul montării şi exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 259/2004, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 979 din 25 octombrie 2004, se modifică după cum urmează:- La articolul 22, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Pentru eliberarea de autorizaţii autoritatea competentă percepe următoarele tarife: a) 60 lei pentru analiza documentaţiei; b) 480 lei pentru eliberarea autorizaţiei de montare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire; c) 480 lei pentru eliberarea autorizaţiei de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire; d) 480 lei pentru eliberarea autorizaţiei de montare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru apa caldă de consum; e) 480 lei pentru eliberarea autorizaţiei de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru apa caldă de consum; f) 240 lei pentru modificarea oricărui tip de autorizaţie; g) 2.980 pentru ridicarea unei suspendări de autorizaţie."  +  Articolul IIIRegulamentul-cadru de autorizare a autorităţilor de autorizare pentru serviciile de transport public local, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 206/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 7 noiembrie 2007, se modifică după cum urmează:1. La articolul 19, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Pentru eliberarea autorizaţiei, A.N.R.S.C. percepe un tarif de acordare a autorizaţiei de: a) 2.455 lei pentru unităţi administrativ-teritoriale cu peste 300.000 de locuitori; b) 1.230 lei pentru unităţi administrativ-teritoriale având între 50.000 şi 300.000 de locuitori inclusiv; c) 615 lei pentru unităţi administrativ-teritoriale având între 10.000 şi 50.000 de locuitori inclusiv; d) 250 lei pentru unităţi administrativ-teritoriale cu până la 10.000 de locuitori inclusiv."2. Anexa nr. 2 la regulament se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.  +  Articolul IVTarifele prevăzute la art. I, II şi III se vor aplica începând cu data de 1 a lunii următoare publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul VAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul VIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementarepentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice,Mircea Leontin MateiBucureşti, 11 iulie 2011.Nr. 367.  +  Anexa 1--------(Anexa nr. 8 la regulament)---------------------------Tarife pentru acordarea şi menţinerea licenţelorA.1. Tarifele pentru acordarea licenţelor, respectiv tarifele anuale pentru menţinerea licenţelor sunt cele din tabelul următor:
                                                                        - lei -
    ┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐│Nr. │ Serviciul/Activitatea │ Licenţă ││crt.│ ├───────┬───────┬───────┤│ │ │clasa 1│clasa 2│clasa 3│├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤│ 1. │serviciul public de alimentare cu apă şi │ │ │ ││ │de canalizare │ 28.750│ 12.750│ 1.530│├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤│ 2. │serviciul public de alimentare cu apă │ 19.150│ 9.600│ 1.270│├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤│ 3. │captarea şi tratarea apei brute │ 12.750│ 6.350│ 900│├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤│ 4. │captarea apei brute │ 5.100│ 2.550│ 900│├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤│ 5. │tratarea apei brute │ 7.650│ 3.850│ 1.270│├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤│ 6. │transportul apei potabile şi/sau industriale │ 8.300│ 4.150│ 570│├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤│ 7. │distribuţia apei potabile şi/sau industriale │ 8.300│ 4.150│ 570│├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤│ 8. │serviciul public de canalizare │ 11.500│ 3.850│ 770│├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤│ 9. │colectarea şi transportul apelor uzate de la │ │ │ ││ │utilizatori la staţiile de epurare │ 5.700│ 1.950│ 390│├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤│10. │epurarea apelor uzate şi evacuarea apei epurate │ │ │ ││ │în emisar │ 5.700│ 1.950│ 390│├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤│11. │colectarea, evacuarea şi tratarea adecvată a │ │ │ ││ │deşeurilor din gurile de scurgere a apelor │ │ │ ││ │meteorice şi asigurarea funcţionalităţii │ │ │ ││ │acestora │ 2.300│ 800│ 390│├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤│12. │evacuarea apelor pluviale şi de suprafaţă din │ │ │ ││ │intravilanul localităţilor │ 2.300│ 800│ 390│├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤│13. │evacuarea, tratarea şi depozitarea nămolurilor │ │ │ ││ │şi a altor deşeuri similare derivate din │ │ │ ││ │activităţile serviciului public de canalizare │ 2.300│ 800│ 390│├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤│14. │furnizarea apei potabile │ 1.300│ 900│ 390│├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤│15. │serviciul public de salubrizare a localităţilor │ 38.200│ 19.150│ 1.920│├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤│16. │precolectarea, colectarea, transportul şi │ │ │ ││ │depozitarea deşeurilor municipale │ 25.500│ 12.700│ 1.530│├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤│17. │înfiinţarea depozitelor de deşeuri menajere şi │ │ │ ││ │administrarea acestora │ 12.700│ 6.350│ 1.270│├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤│18. │colectarea, transportul şi depozitarea │ │ │ ││ │deşeurilor rezultate din activităţi de │ │ │ ││ │construcţii şi demolări │ 3.850│ 1.300│ 640│├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤│19. │organizarea prelucrării, neutralizării şi │ │ │ ││ │valorificării materiale şi energetice a │ │ │ ││ │deşeurilor │ 7.650│ 3.850│ 640│├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤│20. │măturatul, spălatul, stropitul şi întreţinerea │ │ │ ││ │căilor publice │ 8.950│ 4.500│ 640│├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤│21. │depozitarea controlată a deşeurilor menajere │ 6.350│ 3.200│ 640│├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤│22. │curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile │ │ │ ││ │publice şi menţinerea în funcţiune a acestora │ │ │ ││ │pe timp de polei sau îngheţ │ 10.200│ 5.100│ 770│├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤│23. │sortarea deşeurilor municipale │ 10.200│ 5.100│ 640│├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤│24. │dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea │ 12.700│ 6.350│ 1.010│├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤│25. │serviciul public de alimentare cu energie │ │ │ ││ │termică produsă centralizat │ 12.700│ 6.350│ 1.270│├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤│26. │producerea energiei termice în sistem │ │ │ ││ │centralizat │ 11.200│ 5.600│ 1.120│├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤│27. │transportul, distribuţia şi furnizarea energiei │ │ │ ││ │termice produse centralizat │ 8.400│ 4.200│ 700│├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤│28. │serviciul de iluminat public local │ 38.200│ 15.300│ 2.530││ │ │ │ │ │└────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┘A.2. Tariful de analiză a documentaţiei de licenţiere este de 60 lei.A.3. Furnizorii/Prestatorii care asigură serviciul pentru mai puţin de 5.000 de locuitori vor achita pentru acordarea licenţei un tarif unic de 382 lei şi un tarif anual de menţinere a licenţei de 127 lei.
     +  Anexa 2--------(Anexa nr. 12 la regulament)----------------------------  +  Anexa 3--------(Anexa nr. 2 la regulament)-------------------------------------