REGULAMENT nr. 8 din 6 iulie 2011privind instituţiile emitente de monedă electronică
EMITENT
 • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 18 iulie 2011  Având în vedere prevederile art. 17, ale art. 18 alin. (2), ale art. 22 alin. (1), ale art. 23, 28, ale art. 32 alin. (1), ale art. 40, 53, 54, 64 şi ale art. 65 alin. (1) din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică,în temeiul dispoziţiilor art. 107 alin. (1) din Legea nr. 127/2011 şi ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,Banca Naţională a României emite prezentul regulament.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Secţiunea 1 Domeniul de aplicare şi definiţii  +  Articolul 1 (1) Prezentul regulament se aplică instituţiilor emitente de monedă electronică, persoane juridice române, denumite în continuare instituţii emitente de monedă electronică, şi stabileşte regulile privind înfiinţarea instituţiilor emitente de monedă electronică şi derularea activităţii acestora, precum şi privind supravegherea prudenţială a acestora. (2) Prezentul regulament stabileşte: a) cerinţele şi documentaţia ce trebuie prezentată Băncii Naţionale a României în vederea autorizării funcţionării instituţiilor emitente de monedă electronică; b) metodologia de calcul al necesarului şi componenţa fondurilor proprii ale unei instituţii emitente de monedă electronică aferente activităţii cu monedă electronică; c) condiţiile privind desfăşurarea activităţii de creditare; d) măsurile de protejare a fondurilor primite în schimbul monedei electronice; e) procedura de notificare a Băncii Naţionale a României asupra modificărilor intervenite în situaţia instituţiilor emitente de monedă electronică; f) cerinţele de raportare.  +  Articolul 2 (1) Termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţiile prevăzute de Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică. (2) Termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament şi care nu au fost definite în Legea nr. 127/2011 au următoarele semnificaţii: a) acţionar indirect - un acţionar sau asociat care deţine o cotă-parte din capital sau din drepturile de vot la o instituţie emitentă de monedă electronică, prin intermediul unei societăţi/entităţi asupra căreia acesta exercită controlul; b) acţionar semnificativ - o persoană fizică sau juridică ori un grup de persoane fizice şi/sau juridice care acţionează concertat, care deţine direct ori indirect participaţii calificate într-o instituţie emitentă de monedă electronică. Se consideră că persoanele acţionează concertat atunci când fiecare dintre ele decide să îşi exercite drepturile aferente acţiunilor deţinute, în concordanţă cu un acord explicit sau implicit intervenit între ele; c) volumul mediu al monedei electronice în circulaţie al unei instituţii emitente de monedă electronică - media aritmetică a obligaţiilor financiare legate de moneda electronică emisă de instituţia emitentă de monedă electronică şi aflată în circulaţie, la finele fiecărei zile calendaristice pe parcursul ultimelor 6 luni calendaristice, şi calculată pentru fiecare lună calendaristică în prima zi calendaristică a acesteia.  +  Secţiunea a 2-a Dispoziţii comune  +  Articolul 3 (1) Solicitanţii trebuie să probeze cu documente adecvate informaţiile furnizate Băncii Naţionale a României. (2) Banca Naţională a României poate verifica informaţiile furnizate de solicitanţi, prin solicitarea de documente suplimentare şi/sau prin obţinerea unei confirmări din partea altor autorităţi naţionale ori străine, după caz.  +  Articolul 4 (1) Documentele vor fi prezentate Băncii Naţionale a României în limba română. Actele cu caracter oficial şi cele sub semnătură privată, pentru care nu este prevăzută în prezentul regulament forma în care acestea se remit Băncii Naţionale a României, vor fi prezentate în original sau în copie legalizată, după caz. Pentru documentele redactate într-o limbă străină se va prezenta şi traducerea autorizată a acestora. (2) Documentaţia transmisă Băncii Naţionale a României în aplicarea art. 48 din Legea nr. 127/2011, pentru intenţia de prestare de servicii de plată în alte state membre prin intermediul agenţilor, şi cea transmisă potrivit secţiunii a 5-a din cap. II al Legii nr. 127/2011 trebuie prezentate în două exemplare, dintre care unul în limba română, iar celălalt în limba engleză, în traducere autorizată. (3) Documentele emise sau legalizate de o autoritate străină vor fi supralegalizate în condiţiile prevăzute de lege ori vor purta apostila prevăzută de Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare. În cazul în care se invocă o situaţie de înlăturare a acestor cerinţe, se va prezenta o confirmare în acest sens din partea autorităţilor române sau străine competente, sarcina probei revenind celui ce invocă o asemenea situaţie. (4) În cazul persoanelor pentru care trebuie prezentat certificatul de cazier judiciar, în situaţia în care şi-au stabilit reşedinţa în România de mai puţin de 3 ani, se va prezenta şi certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autorităţile competente din ţara în care au avut anterior stabilit/stabilită domiciliul/reşedinţa. (5) Orice curriculum vitae prezentat Băncii Naţionale a României potrivit prezentului regulament va fi semnat şi datat de către persoana în cauză.  +  Capitolul II Autorizarea funcţionării instituţiilor emitente de monedă electronică  +  Articolul 5 (1) Instituţiile emitente de monedă electronică pot emite monedă electronică şi pot presta servicii de plată numai ulterior obţinerii autorizaţiei de funcţionare emise de Banca Naţională a României. (2) Autorizaţia de funcţionare emisă de Banca Naţională a României va cuprinde serviciile autorizate ce pot fi desfăşurate de instituţia emitentă de monedă electronică şi va fi însoţită de aprobările acordate persoanelor responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată, de confirmarea acţionarilor semnificativi ai instituţiei emitente de monedă electronică, de numărul de înregistrare în registrul instituţiilor emitente de monedă electronică ţinut de Banca Naţională a României şi, după caz, de aprobarea metodei de determinare a necesarului de fonduri proprii aferent activităţii de prestare a serviciilor de plată, altele decât cele legate de emiterea de monedă electronică. (3) În termen de 5 zile de la data începerii activităţii pentru care a fost autorizată, instituţia emitentă de monedă electronică va notifica acest fapt Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere şi va transmite acesteia reglementările interne, în limba română, referitoare la emiterea de monedă electronică şi, după caz, la serviciile de plată autorizate, precum şi o declaraţie semnată de persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată, din care să rezulte că instituţia emitentă de monedă electronică dispune de un sistem informatic care să-i permită furnizarea raportărilor solicitate de Banca Naţională a României potrivit prezentului regulament.  +  Secţiunea 1 Cerinţe generale1.1. Capitalul iniţial  +  Articolul 6 (1) Capitalul iniţial al instituţiilor emitente de monedă electronică include: a) capitalul social subscris şi vărsat, cu excepţia acţiunilor preferenţiale cumulative; b) primele de capital, integral încasate, aferente capitalului social; c) rezervele legale, statutare şi alte rezerve; d) rezultatul reportat pozitiv al exerciţiilor financiare anterioare, rămas după distribuirea profitului conform hotărârii organelor competente. (2) Pentru determinarea nivelului capitalului iniţial, din rezultatul obţinut prin însumarea elementelor prevăzute la alin. (1) se deduc rezultatul reportat reprezentând pierdere şi pierderea perioadei curente înregistrată până la determinarea capitalului iniţial. (3) Pentru determinarea încadrării în condiţiile prevăzute la art. 18 din Legea nr. 127/2011 cerinţa privind nivelul minim al capitalului iniţial se va determina în echivalent lei, utilizând cursul pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României la data înregistrării cererii de autorizare la Banca Naţională a României.1.2. Obiect de activitate  +  Articolul 7În obiectul de activitate autorizat al unei instituţii emitente de monedă electronică vor fi incluse emiterea de monedă electronică şi, după caz, serviciile de plată pentru care este fundamentată în mod corespunzător în documentaţia prezentată în susţinerea cererii de autorizare capacitatea instituţiei emitente de monedă electronică de a le desfăşura în mod adecvat.1.3. Acţionariat  +  Articolul 8 (1) Banca Naţională a României evaluează în ce măsură calitatea acţionarilor semnificativi este adecvată, pe baza îndeplinirii cumulative a următoarelor criterii: a) reputaţia acţionarilor semnificativi, inclusiv existenţa unor motive întemeiate de a suspecta că deţinerea de participaţii calificate de către aceştia ar putea creşte riscul de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului ori se efectuează, s-a efectuat ori s-a încercat efectuarea unor operaţiuni de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului; b) capacitatea acţionarilor semnificativi de a susţine o organizare adecvată a instituţiei emitente de monedă electronică. (2) În cazul instituţiilor emitente de monedă electronică ce desfăşoară şi alte activităţi comerciale decât emiterea de monedă electronică, prestarea de servicii de plată şi activităţi conexe acestora, Banca Naţională a României evaluează pe baza documentelor prevăzute la art. 18 doar persoana/persoanele care deţine/deţin în mod direct participaţii calificate şi persoana/persoanele care are/au calitatea de ultim deţinător indirect al participaţiei calificate la instituţia emitentă de monedă electronică vizată, cu excepţia cazului în care Banca Naţională a României consideră ca fiind necesară evaluarea unuia sau a mai multor deţinători intermediari din lanţul de participaţii calificate. Banca Naţională a României decide evaluarea celorlalţi acţionari semnificativi indirecţi pornind de la informaţiile publice disponibile cu privire la aceştia.  +  Articolul 9 (1) La evaluarea reputaţiei acţionarilor semnificativi sunt avute în vedere, de la caz la caz, în funcţie de gravitatea circumstanţelor caracteristice fiecărei situaţii, în sensul că pot induce dubii cu privire la îndeplinirea criteriului, cel puţin următoarele aspecte: a) existenţa unei condamnări pentru infracţiuni de corupţie, spălare de bani, terorism, infracţiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals şi uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influenţă, mărturie mincinoasă, infracţiuni prevăzute de legislaţia specială în domeniul financiar-bancar, de legislaţia privind societăţile comerciale, insolvenţa sau protecţia consumatorilor ori pentru orice alte fapte relevante; b) acţionarul semnificativ este urmărit penal sau judecat pentru oricare dintre infracţiunile prevăzute la lit. a); c) acţionarul semnificativ este suspectat, pe plan intern sau internaţional, ca fiind terorist sau că finanţează acte de terorism; d) acţionarul semnificativ este stabilit într-un stat sau teritoriu considerat de către FATF - GAFI - Grupul de Acţiune Financiară Internaţională ca fiind "necooperant" ori într-un stat sau teritoriu care, potrivit acestui organism, nu a întreprins suficiente măsuri pentru a se conforma cu recomandările FATF - GAFI; e) investigaţii în curs sau derulate în trecut şi/sau măsuri aplicate acţionarului semnificativ sau impunerea unor sancţiuni administrative pentru nerespectarea prevederilor care reglementează domeniul bancar, financiar, al activităţii de asigurare sau orice altă legislaţie privind serviciile financiare; f) investigaţii în curs sau derulate în trecut şi/sau măsuri şi sancţiuni aplicate acţionarului semnificativ de orice organism de reglementare sau profesional pentru nerespectarea oricăror altor reglementări relevante decât cele prevăzute la lit. e). (2) Cerinţele de reputaţie se pot considera îndeplinite dacă acţionarul semnificativ: a) este acţionar semnificativ la o entitate reglementată şi supravegheată de Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare dintr-un alt stat membru; b) este o persoană ce asigură conducerea şi/sau administrarea activităţii unei entităţi reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare dintr-un alt stat membru; c) este o entitate reglementată şi supravegheată de Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare dintr-un alt stat membru.  +  Articolul 10La evaluarea capacităţii acţionarilor semnificativi de a susţine o organizare adecvată a instituţiei emitente de monedă electronică se are în vedere dacă a fost stabilit un cadru formal de administrare a activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată riguros conceput, care să includă o structură organizatorică clară, cu linii de responsabilitate bine definite, transparente şi coerente, proceduri eficiente de identificare, administrare, monitorizare şi raportare a riscurilor la care este sau ar putea fi expusă instituţia şi mecanisme de control intern adecvate, inclusiv proceduri administrative şi contabile riguroase.  +  Articolul 11 (1) Este interzisă externalizarea activităţii de audit intern de către instituţiile emitente de monedă electronică. (2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), instituţiile emitente de monedă electronică pot externaliza activitatea de audit intern la nivelul societăţii-mamă, dacă aceasta este instituţie de credit sau instituţie financiară în înţelesul prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.1.4. Persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată  +  Articolul 12 (1) Banca Naţională a României evaluează în ce măsură persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată au o bună reputaţie şi dispun de cunoştinţe şi experienţă adecvate naturii, extinderii şi complexităţii activităţii vizate. (2) În cazul persoanelor juridice responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată, condiţia privind reputaţia se aplică atât persoanei juridice, cât şi reprezentantului acesteia, desemnat să asigure conducerea şi administrarea instituţiei emitente de monedă electronică, iar cerinţa privind cunoştinţele şi experienţa se aplică numai reprezentantului desemnat.  +  Articolul 13La evaluarea reputaţiei persoanelor prevăzute la art. 12, Banca Naţională a României are în vedere, în mod corespunzător, dispoziţiile prevăzute la art. 9.  +  Articolul 14 (1) Pentru scopul îndeplinirii cerinţei privind deţinerea de cunoştinţe şi experienţă, solicitantul trebuie să demonstreze că persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată dispun de cunoştinţe teoretice şi practice adecvate cu privire la activităţile ce urmează a fi desfăşurate de instituţia emitentă de monedă electronică, precum şi experienţă dobândită într-o funcţie de conducere. (2) La evaluarea persoanelor responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată, Banca Naţională a României are în vedere şi dacă planul de activitate şi planul de afaceri prezentate şi însuşite de acestea au la bază o abordare realistă şi denotă profesionalism.  +  Secţiunea a 2-a Documentaţia ce trebuie prezentată Băncii Naţionale a României în vederea autorizării funcţionării instituţiilor emitente de monedă electronică  +  Articolul 15În vederea obţinerii autorizaţiei de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare a serviciilor de plată, solicitanţii trebuie să prezinte Băncii Naţionale a României - Direcţia reglementare şi autorizare o cerere de autorizare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de următoarele informaţii şi documente: a) planul de activitate cuprinzând descrierea obiectivelor, politicilor şi strategiilor instituţiei emitente de monedă electronică, detalierea tipurilor de servicii vizate a fi desfăşurate, respectiv emiterea de monedă electronică şi, după caz, servicii de plată legate de emiterea de monedă electronică, servicii de plată distincte de cele legate de emiterea de monedă electronică, însuşit de persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată; b) planul de afaceri, cuprinzând estimările situaţiilor financiare pe primii 3 ani de activitate, care să demonstreze că solicitantul este capabil să angajeze sistemele, resursele şi procedurile adecvate şi proporţionale cu natura şi întinderea activităţii vizate, după caz, ultima situaţie financiară anuală şi cea mai recentă situaţie financiară, depuse la organele competente, precum şi estimările necesarului şi ale nivelului fondurilor proprii determinate pe primii 3 ani de activitate, însuşit de persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată. Datele previzionate vor fi fundamentate. Planul de afaceri trebuie să se bazeze pe date plauzibile; c) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerţului, din care să rezulte că instituţia emitentă de monedă electronică deţine un nivel al capitalului social situat la nivelul stabilit de lege pentru capitalul iniţial, sau, după caz, un raport întocmit de un auditor statutar sau o firmă de audit, din care să rezulte că instituţia emitentă de monedă electronică deţine capital iniţial la nivelul prevăzut de lege; în cazul instituţiilor emitente de monedă electronică care au obligaţia legală de auditare a situaţiilor financiare, raportul trebuie elaborat de către auditorul statutar sau de firma de audit a instituţiei emitente de monedă electronică; d) descrierea măsurilor ce urmează a fi întreprinse în conformitate cu art. 32, 34 şi 35 din Legea nr. 127/2011 în vederea protejării fondurilor deţinătorilor de monedă electronică şi, după caz, a utilizatorilor de servicii de plată, care să cuprindă cel puţin o justificare a alegerii metodei şi o prezentare a mecanismului propus, cu identificarea tuturor elementelor relevante prevăzute la art. 67 alin. (2) şi art. 68; e) descrierea cadrului formal de administrare a activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată şi a mecanismelor de control intern, inclusiv a principiilor şi regulilor care vor sta la baza procedurilor de administrare a riscurilor la care este sau ar putea fi expusă instituţia emitentă de monedă electronică, a procedurilor administrative şi contabile, care să demonstreze că acestea sunt cuprinzătoare şi adaptate la natura, întinderea şi complexitatea activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, a serviciilor de plată prestate de instituţia emitentă de monedă electronică; prezentarea procedurilor de administrare a riscurilor cuprinde, după caz, şi indicarea metodei ce se intenţionează a se utiliza pentru determinarea necesarului de fonduri proprii aferent serviciilor de plată distincte de cele legate de emiterea de monedă electronică, fundamentată astfel încât Banca Naţională a României să fie încredinţată asupra adecvării metodei la situaţia concretă a instituţiei emitente de monedă electronică, utilizând estimările furnizate potrivit lit. b); f) descrierea mecanismelor de control intern instituite de solicitant pentru a se conforma obligaţiilor legale în materie de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului şi, după caz, Regulamentului (CE) nr. 1.781/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 noiembrie 2006 cu privire la informaţiile privind plătitorul care însoţesc transferurile de fonduri; g) descrierea structurii organizatorice a solicitantului, inclusiv politica de personal, referitoare cel puţin la recrutarea şi instruirea personalului şi, dacă este cazul, informaţii privind intenţia de utilizare a agenţilor şi modalitatea în care se va asigura respectarea cerinţelor legale de către aceştia, informaţii privind intenţia de deschidere de sucursale, politicile în domeniul externalizării unor activităţi, activităţile propuse a fi externalizate şi tipurile de entităţi către care se va realiza externalizarea, inclusiv distribuitori, indicarea sistemelor de plăţi la care instituţia emitentă de monedă electronică va participa direct sau prin intermediul altui participant şi modalitatea în care se realizează participarea; h) lista acţionarilor semnificativi şi mărimea participaţiilor deţinute de fiecare dintre aceştia şi, potrivit art. 8 alin. (2), documentaţia prevăzută la art. 18; i) lista persoanelor care au legături strânse cu instituţia emitentă de monedă electronică şi, pentru fiecare dintre acestea, documentaţia prevăzută la art. 19; j) lista persoanelor responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată şi documentaţia prevăzută la art. 20, pentru fiecare dintre acestea; k) elementele de identificare a auditorului statutar sau a firmei de audit, dacă este cazul; l) informaţii referitoare la aranjamentele de audit destinate asigurării protejării intereselor deţinătorilor de monedă electronică şi, după caz, ale utilizatorilor de servicii de plată, în contextul obiectivelor vizate la lit. d), e) şi g); m) actul constitutiv, statutul şi/sau contractul de societate, după caz, şi dovada înregistrării acestora la oficiul registrului comerţului; n) certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului.  +  Articolul 16Planul de activitate prevăzut la art. 15 lit. a) va include cel puţin următoarele: a) prezentarea obiectivelor propuse a fi realizate în primii 3 ani de activitate; b) descrierea clientelei şi a segmentului de piaţă pe care instituţia emitentă de monedă electronică intenţionează să desfăşoare activitate; c) descrierea serviciilor ce urmează a fi efectuate; d) volumul activităţii şi cota de piaţă, pe total şi pe categorii de servicii supuse autorizării pentru primii 3 ani de funcţionare; e) strategia în legătură cu crearea suportului tehnic necesar desfăşurării activităţilor propuse; f) după caz, prezentarea activităţilor comerciale ce se vor desfăşura, altele decât cea de emitere de monedă electronică şi prestare de servicii de plată şi a procedurilor implementate ce asigură că aceste activităţi comerciale nu prejudiciază soliditatea situaţiei financiare a instituţiei emitente de monedă electronică ori capacitatea Băncii Naţionale a României de a supraveghea respectarea de către instituţia emitentă de monedă electronică a tuturor obligaţiilor impuse de Legea nr. 127/2011 şi de prezentul regulament.  +  Articolul 17 (1) Descrierea cadrului formal de administrare a activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată, prevăzut la art. 15 lit. e), va include, după caz: definirea liniilor de responsabilitate, măsurile organizatorice adoptate în vederea protejării fondurilor, atribuţiile fiecărui compartiment/centru de responsabilitate al instituţiei emitente de monedă electronică şi fluxurile informaţionale dintre acestea, atribuţiile sucursalelor şi ale altor sedii secundare ale instituţiei emitente de monedă electronică, atribuţiile comitetelor specializate ale instituţiei emitente de monedă electronică, competenţele persoanelor responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată. (2) Descrierea mecanismelor de control intern se va referi, după caz, cel puţin la modul de organizare a funcţiilor de control al riscurilor, de asigurare a conformităţii şi de audit intern, în vederea asigurării continuităţii şi fiabilităţii în efectuarea activităţii de emitere de monedă electronică şi a serviciilor de plată.  +  Articolul 18 (1) Pentru fiecare dintre acţionarii semnificativi, persoane juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, a instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special, a instituţiilor de plată şi a instituţiilor emitente de monedă electronică, persoane juridice române, având în vedere dispoziţiile art. 8 alin. (2), se prezintă următoarele documente: a) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerţului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din ţara de origine, care să ateste cel puţin denumirea, sediul social, data înmatriculării, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică şi obiectul de activitate al acesteia; b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autorităţile competente din ţara de origine; c) chestionarul pentru acţionarii semnificativi, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, completat şi semnat de reprezentantul legal al acţionarului. (2) Pentru fiecare dintre acţionarii semnificativi, persoane fizice, se prezintă următoarele documente: a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate; b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autorităţile competente din ţara în care are stabilit/stabilită domiciliul/reşedinţa; c) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, completat şi semnat de acţionar.  +  Articolul 19 (1) Pentru fiecare dintre persoanele care au legături strânse cu instituţia emitentă de monedă electronică prevăzute la art. 15 lit. i), se prezintă o încadrare a relaţiilor existente între această persoană şi instituţia emitentă de monedă electronică, corespunzător prevederilor art. 5 pct. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi elementele de identificare ale acesteia. (2) În aplicarea art. 13 din Legea nr. 127/2011, instituţia emitentă de monedă electronică trebuie să prezinte o descriere a cadrului legislativ şi instituţional din statul terţ în care este situată persoana cu care are legături strânse, care să cuprindă, după caz, informaţii referitoare la: autoritatea responsabilă cu supravegherea respectivelor persoane şi sistemul de supraveghere, legislaţia în domeniul secretului profesional şi al schimbului de informaţii, al prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului şi orice alte informaţii relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudenţiale de către Banca Naţională a României. (3) În vederea evaluării persoanelor menţionate la alin. (1), Banca Naţională a României poate solicita şi alte informaţii şi documente care să ateste că legăturile strânse ori dispoziţiile legale, măsurile de natură administrativă din jurisdicţia unui stat terţ ce guvernează una sau mai multe persoane fizice ori juridice cu care instituţia emitentă de monedă electronică are legături strânse sau dificultăţile în aplicarea dispoziţiilor ori măsurilor respective nu împiedică exercitarea eficientă a funcţiilor Băncii Naţionale a României de supraveghere.  +  Articolul 20 (1) Pentru fiecare dintre persoanele fizice responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată va fi transmisă hotărârea organului competent cu privire la desemnarea acestor persoane, precum şi următoarea documentaţie: a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate; b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autorităţile competente din ţara în care are stabilit/stabilită domiciliul/reşedinţa; c) curriculum vitae, care va cuprinde cel puţin informaţii legate de studiile absolvite, cu menţionarea instituţiei de învăţământ, a naturii cursurilor şi a anului absolvirii, şi o prezentare detaliată a activităţii desfăşurate, cu indicarea denumirii, adresei şi a profilului activităţii entităţii în cadrul căreia a activat, a naturii şi duratei activităţilor desfăşurate, a responsabilităţilor exercitate şi, după caz, a autorităţii însărcinate cu supravegherea fiecăreia dintre entităţile în cadrul cărora persoana respectivă a desfăşurat activitate; d) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, completat şi semnat de aceste persoane. (2) Pentru fiecare dintre persoanele juridice responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată va fi transmisă hotărârea organului competent cu privire la desemnarea acestor persoane, precum şi următoarea documentaţie: a) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerţului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din ţara de origine, care să ateste cel puţin denumirea, sediul social, data înmatriculării, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică şi obiectul de activitate al acesteia; b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autorităţile competente din ţara de origine; c) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, completat şi semnat de reprezentantul legal al acestei persoane; d) documentaţia prevăzută la alin. (1) pentru reprezentantul persoanei juridice desemnat pentru a asigura conducerea şi administrarea instituţiei emitente de monedă electronică.  +  Capitolul III Necesarul minim, componenţa şi cerinţele de raportare ale fondurilor proprii  +  Secţiunea 1 Necesarul de fonduri proprii  +  Articolul 21Nivelul minim al fondurilor proprii de care trebuie să dispună o instituţie emitentă de monedă electronică se determină potrivit art. 27 din Legea nr. 127/2011.  +  Articolul 22 (1) Necesarul de fonduri proprii al unei instituţii emitente de monedă electronică aferente activităţii cu monedă electronică reprezintă cel puţin 2% din volumul mediu al monedei electronice în circulaţie al respectivei instituţii emitente de monedă electronică. (2) Necesarul de fonduri proprii se determină în prima zi calendaristică a fiecărei luni şi este aplicabil pentru luna respectivă.  +  Articolul 23În cazul în care o instituţie emitentă de monedă electronică desfăşoară şi alte activităţi în afară de emiterea de monedă electronică şi prestarea de servicii de plată, iar volumul mediu al monedei electronice în circulaţie, al respectivei instituţii emitente de monedă electronică, nu este cunoscut întrucât doar o parte din valoarea monetară emisă se utilizează ca monedă electronică, iar restul se utilizează în alte scopuri, instituţia emitentă de monedă electronică îşi poate determina volumul mediu al monedei electronice în circulaţie pe baza unei părţi reprezentative din totalul valorii monetare emise, parte care se estimează că va fi utilizată ca monedă electronică, cu condiţia ca estimarea să fie realizată rezonabil, pe baza datelor istorice, de o manieră satisfăcătoare pentru Banca Naţională a României.  +  Articolul 24 (1) În primele 6 luni de activitate, instituţiile emitente de monedă electronică vor aplica art. 22, utilizând date previzionate în planul de activitate pentru perioada în care nu sunt disponibile date istorice. (2) În cazul în care datele previzionate utilizate potrivit alin. (1) nu mai sunt plauzibile, Banca Naţională a României poate solicita ajustarea corespunzătoare a acestora.  +  Secţiunea a 2-a Componenţa fondurilor proprii  +  Articolul 25Fondurile proprii ale instituţiilor emitente de monedă electronică sunt formate din fonduri proprii de nivel 1 şi fonduri proprii de nivel 2.2.1. Componenţa fondurilor proprii de nivel 1  +  Articolul 26Fondurile proprii de nivel 1 cuprind: a) capitalul social subscris şi vărsat, cu excepţia acţiunilor preferenţiale cumulative; b) primele de capital, integral încasate, aferente capitalului social; c) rezervele legale, statutare şi alte rezerve; d) rezultatul reportat pozitiv al exerciţiilor financiare anterioare, rămas după distribuirea profitului conform hotărârii organelor competente.  +  Articolul 27 (1) Profitul interimar înregistrat până la data determinării fondurilor proprii, precum şi profitul ultimului exerciţiu financiar înregistrat în rezultatul reportat până la repartizarea sa conform destinaţiilor stabilite de organele competente pot fi incluse în fondurile proprii numai dacă sumele aferente au fost verificate de persoanele responsabile cu auditarea situaţiilor financiare şi dacă în raportul întocmit în urma verificării se exprimă opinia că sumele respective au fost evaluate în conformitate cu principiile şi regulile de contabilizare şi sunt nete de orice obligaţie sau dividend previzibile la data determinării sau, după caz, de repartizări efectuate până la această dată. (2) În sensul prezentului capitol, prin profit interimar înregistrat până la data determinării fondurilor proprii se înţelege profitul net calculat de instituţia emitentă de monedă electronică la data determinării fondurilor proprii, conform reglementărilor contabile aplicabile.  +  Articolul 28Pentru determinarea nivelului fondurilor proprii de nivel 1 se vor deduce următoarele elemente: a) valoarea de înregistrare în contabilitate (cost de achiziţie) a acţiunilor proprii deţinute de instituţia emitentă de monedă electronică; b) rezultatul reportat, reprezentând pierdere, indiferent dacă a fost sau nu verificată de persoanele responsabile cu auditarea situaţiilor financiare; c) pierderea perioadei curente, înregistrată până la data determinării fondurilor proprii; d) valoarea de înregistrare în contabilitate a imobilizărilor necorporale.2.2. Componenţa fondurilor proprii de nivel 2  +  Articolul 29 (1) Fondurile proprii de nivel 2 se compun din: a) fonduri proprii de nivel 2 de bază; b) fonduri proprii de nivel 2 suplimentar. (2) Fondurile proprii de nivel 2 de bază se compun din: a) rezervele din reevaluarea imobilizărilor corporale, ajustate cu obligaţiile fiscale aferente, previzibile la data calculării fondurilor proprii; b) alte elemente care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 30 alin. (1); c) titlurile pe durată nedeterminată emise de instituţia emitentă de monedă electronică şi alte instrumente de aceeaşi natură care îndeplinesc, cumulativ, condiţiile prevăzute la art. 31. Acestora li se pot adăuga, fiind asimilate lor, acţiunile preferenţiale cumulative, altele decât cele prevăzute la alin. (3). (3) Fondurile proprii de nivel 2 suplimentar se compun din capital sub formă de împrumut subordonat şi acţiuni preferenţiale cumulative pe durată determinată, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 32.2.3. Condiţii privind elementele de fonduri proprii la nivel 2  +  Articolul 30 (1) Cu acordul prealabil al Băncii Naţionale a României pot fi incluse în fondurile proprii de nivel 2 de bază elementele prevăzute la art. 29 alin. (2) lit. b), cu condiţia ca, indiferent de semnificaţia lor juridică sau contabilă, acestea să aibă următoarele caracteristici: a) să fie la dispoziţia instituţiei emitente de monedă electronică fără restricţii pentru acoperirea riscurilor specifice activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată, atunci când pierderile sau minusurile de valoare nu au fost încă identificate; b) să se regăsească în evidenţa contabilă internă; c) nivelul lor să fie stabilit de conducerea instituţiei emitente de monedă electronică, verificat de persoanele responsabile cu auditarea situaţiilor financiare, comunicat Băncii Naţionale a României şi supus supravegherii acesteia. (2) În categoria elementelor prevăzute la alin. (1) pot fi incluse, în particular, subvenţiile publice sau private nerambursabile.  +  Articolul 31Elementele prevăzute la art. 29 alin. (2) lit. c) pot fi incluse în fondurile proprii de nivel 2 de bază, cu acordul prealabil al Băncii Naţionale a României, dacă sunt îndeplinite condiţiile generale de respectare a caracterului subordonat prevăzute la art. 33, precum şi următoarele cerinţe specifice: a) răscumpărarea/rambursarea nu se poate efectua la iniţiativa deţinătorului sau fără aprobarea prealabilă a Băncii Naţionale a României. Răscumpărarea/Rambursarea nu poate fi solicitată de instituţia emitentă de monedă electronică în primii 5 ani de la data includerii acestora în fondurile proprii. Banca Naţională a României acceptă răscumpărarea/rambursarea doar dacă este încredinţată că ulterior răscumpărării/rambursării fondurile proprii ale instituţiei emitente de monedă electronică rămân adecvate cel puţin pe o perioadă de 2 ani. Valoarea instrumentelor de datorie pentru care instituţia emitentă de monedă electronică a obţinut acceptul Băncii Naţionale a României pentru a fi răscumpărate/rambursate nu mai este eligibilă pentru includerea în fondurile proprii de la data la care instituţia emitentă de monedă electronică a obţinut acceptul; b) contractul de emisiune/împrumut trebuie să asigure că instituţia emitentă de monedă electronică are opţiunea de a amâna plata dobânzii aferente; c) creanţele creditorului asupra instituţiei emitente de monedă electronică trebuie să fie în totalitate subordonate creanţelor tuturor celorlalţi creditori nesubordonaţi; d) contractul de emisiune/împrumut trebuie să specifice faptul că principalul şi dobânda neplătite aferente sunt la dispoziţia instituţiei emitente de monedă electronică pentru acoperirea pierderilor, în condiţii de asigurare a continuităţii activităţii; e) numai sumele integral plătite sunt luate în considerare.  +  Articolul 32 (1) Acţiunile preferenţiale cumulative pe durată determinată şi capitalul sub formă de împrumut subordonat prevăzute la art. 29 alin. (3) pot fi incluse în fondurile proprii de nivel 2 suplimentar, cu acordul prealabil al Băncii Naţionale a României, numai dacă obligaţiile contractuale ferme asigură că în cazul falimentului sau lichidării instituţiei emitente de monedă electronică acestea au un rang inferior în raport cu creanţele tuturor celorlalţi creditori nesubordonaţi şi că nu vor fi rambursate decât după ce toate celelalte datorii nerambursate la acea dată au fost achitate. În acest sens, prevederile contractuale trebuie să îndeplinească condiţiile generale referitoare la datoria subordonată menţionate la art. 33. (2) Elementele prevăzute la art. 29 alin. (3) trebuie să îndeplinească pentru includerea în fondurile proprii de nivel 2 suplimentar atât condiţiile menţionate la alin. (1), cât şi următoarele cerinţe specifice: a) numai sumele integral plătite pot fi luate în considerare; b) scadenţa să fie de cel puţin 5 ani de la data includerii în calculul fondurilor proprii de nivel 2 suplimentar; c) suma totală luată în considerare la determinarea nivelului fondurilor proprii de nivel 2 suplimentar trebuie să fie redusă gradual începând cu cel puţin 5 ani înaintea scadenţei, prin aplicarea unei cote procentuale semestriale constante, astfel încât pentru raportările aferente ultimului semestru înaintea scadenţei finale datoria să nu mai fie luată în considerare. Valoarea cu care este redusă gradual suma inclusă în fondurile proprii de nivel 2 suplimentar aferentă unui astfel de instrument se determină prin aplicarea cotei procentuale semestriale asupra sumei totale iniţiale a datoriei respective, astfel încât la sfârşitul primei luni a ultimului semestru înaintea scadenţei valoarea cumulată a reducerilor să fie egală cu suma totală iniţială a datoriei respective; d) contractul să nu includă clauze care să conducă, în circumstanţe specificate în acesta, altele decât lichidarea instituţiei emitente de monedă electronică, la rambursarea datoriei înainte de data convenită a scadenţei. (3) În cadrul perioadei de cel puţin 5 ani prevăzută la alin. (2) lit. c), valoarea semestrială constantă cu care trebuie redusă suma aferentă datoriei care intră în calculul nivelului fondurilor proprii se scade integral în prima lună aferentă fiecărui semestru. (4) Semestrele sunt determinate pentru fiecare împrumut subordonat în parte, în funcţie de scadenţele intermediare şi scadenţa finală. (5) Pentru scopurile alin. (2) lit. b), în cazul împrumuturilor a căror scadenţă nu este fixată, rambursarea este condiţionată de efectuarea notificării către Banca Naţională a României, cu cel puţin 5 ani înainte de data rambursării, exceptând situaţiile în care, ca urmare a aplicării metodologiei de calcul prevăzute la art. 35, capitalul sub formă de împrumut subordonat nu mai poate fi inclus în calculul fondurilor proprii sau în care este solicitată în mod expres aprobarea Băncii Naţionale a României pentru rambursarea anticipată. (6) Banca Naţională a României poate aproba rambursarea anticipată a împrumuturilor subordonate doar ulterior expirării perioadei de 5 ani de la data la care suma/sumele a/au fost inclusă/incluse în fondurile proprii ale instituţiei emitente de monedă electronică, în condiţiile în care solicitarea este făcută la iniţiativa emitentului şi, în opinia Băncii Naţionale a României, nivelul fondurilor proprii ale instituţiei emitente de monedă electronică împrumutate rămâne adecvat cel puţin pe o perioadă de 2 ani. (7) În cazul în care rambursarea unui împrumut subordonat se realizează în mai multe tranşe, fiecare tranşă este considerată un împrumut subordonat individual pentru scopurile determinării nivelului fondurilor proprii de nivel 2 suplimentar, iar prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător. (8) Valoarea propriilor instrumente de datorie răscumpărate/rambursate de instituţia emitentă de monedă electronică înainte de scadenţă nu va fi inclusă în calculul fondurilor proprii.  +  Articolul 33 (1) Toate formele de datorie subordonată prevăzute la art. 31 şi 32 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale pentru a putea fi incluse în fondurile proprii de nivel 2: a) subordonarea trebuie să fie efectivă, iar creanţele creditorului subordonat nu trebuie să fie garantate; b) contractul nu trebuie să conţină clauze care pot conduce la rambursarea anticipată a datoriei sau la creşterea costurilor iniţiale ale datoriei. Aceasta însă nu trebuie să prejudicieze dreptul creditorului subordonat de a solicita falimentul debitorului, de exemplu în cazuri de neplată a sumelor datorate conform contractului (dobândă, pe perioada derulării contractului, şi principalul, la scadenţă). Doar în cadrul procedurilor de realizare a creanţelor, menţionate la alin. (2) lit. c), se pot pretinde despăgubiri suplimentare, care se vor încasa odată cu creanţa principală, în urma tuturor celorlalte creanţe nesubordonate. (2) În sensul celor prevăzute la alin. (1) lit. a), clauzele contractuale trebuie să asigure că: a) creanţele creditorului subordonat au rang inferior faţă de toţi creditorii nesubordonaţi. În caz de lichidare a instituţiei emitente de monedă electronică, creditorii subordonaţi nu trebuie să poată primi sau reţine orice sume sau active până când toţi creditorii nesubordonaţi au fost plătiţi sau despăgubiţi în întregime; b) creditorii renunţă la dreptul lor de a putea compensa sumele pe care le datorează instituţiei emitente de monedă electronică cu sumele subordonate datorate lor de către instituţia emitentă de monedă electronică; c) singurele situaţii care pot fi admise în contract drept cazuri de neîndeplinire culpabilă a obligaţiilor de către debitor (cazuri de culpă) sunt: neplata sumelor datorate conform contractului (dobândă, pe perioada derulării contractului, şi principalul, la scadenţă) şi, respectiv, falimentul împrumutatului. În aceste situaţii, creditorul nu trebuie să aibă la dispoziţie alte mijloace de realizare a creanţei sale în afara posibilităţii de a solicita falimentul debitorului şi, respectiv, de a-şi realiza drepturile într-o procedură de lichidare a acestuia din urmă. (3) În sensul celor prevăzute la alin. (1) lit. b), prevederile contractuale nu trebuie să conţină: a) clauză de declarare simultană a exigibilităţii obligaţiilor ca urmare a neîndeplinirii culpabile a uneia dintre ele ("cross default") - clauză conform căreia obligaţiile contractuale aferente datoriei subordonate sunt considerate a fi neîndeplinite din culpa debitorului dacă oricare alt împrumut al acestuia intră în stare de nerambursare; b) clauză de gaj negativ - clauză potrivit căreia constituie caz de culpă constituirea de garanţii de către instituţia emitentă de monedă electronică debitoare asupra oricăruia dintre activele sale pentru obligaţiuni, titluri sau alte datorii.2.4. Fondurile proprii totale  +  Articolul 34 (1) Sumele aferente elementelor incluse în fondurile proprii, prevăzute la art. 26, art. 27 alin. (1), art. 29 alin. (2) lit. a), trebuie să fie la dispoziţia instituţiei emitente de monedă electronică pentru a fi utilizate imediat şi nerestricţionat, în vederea acoperirii riscurilor sau pierderilor de îndată ce acestea apar. (2) La momentul calculării sumelor prevăzute la alin. (1), acestea trebuie să fie nete de orice obligaţie fiscală, previzibilă în momentul respectiv, sau să fie ajustate corespunzător în măsura în care cheltuielile cu impozitul reduc nivelul până la care elementele respective pot fi utilizate pentru acoperirea riscurilor sau a pierderilor. (3) Instituţiile emitente de monedă electronică cu capital de stat nu includ în fondurile proprii garanţiile pe care administraţiile centrale sau autorităţile locale le acordă acestor instituţii.  +  Articolul 35 (1) Pentru calculul fondurilor proprii, elementele componente ale fondurilor proprii de nivel 2, prevăzute la art. 29, sunt supuse următoarelor limite: a) totalul fondurilor proprii de nivel 2 nu poate depăşi 100% din fondurile proprii de nivel 1, calculate potrivit art. 26, art. 27 alin. (1) şi art. 28; b) totalul valorii acţiunilor preferenţiale cumulative pe durată determinată şi al capitalului sub formă de împrumut subordonat, prevăzute la art. 29 alin. (3), ce poate fi luat în considerare la calculul fondurilor proprii, nu poate depăşi 50% din valoarea fondurilor proprii de nivel 1, calculate potrivit art. 26, art. 27 alin. (1) şi art. 28. (2) În situaţii excepţionale, Banca Naţională a României poate aproba, la cererea instituţiei emitente de monedă electronică, depăşirea temporară a limitelor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 36 (1) Pentru determinarea fondurilor proprii, următoarele elemente vor fi deduse jumătate din fondurile proprii de nivel 1, calculate potrivit art. 26, art. 27 alin. (1) şi art. 28, şi jumătate din fondurile proprii de nivel 2, calculate potrivit art. 29, după aplicarea limitelor prevăzute la art. 35 alin. (1): a) valoarea acţiunilor şi a altor titluri de capital deţinute de instituţia emitentă de monedă electronică în alte instituţii emitente de monedă electronică, instituţii de plată, instituţii de credit sau financiare care depăşesc 10% din capitalul social al acestora; b) creanţele şi instrumentele subordonate de tipul celor prevăzute la art. 29 alin. (2) lit. c) şi art. 29 alin. (3), pe care instituţia emitentă de monedă electronică le înregistrează faţă de alte instituţii emitente de monedă electronică, instituţii de credit, instituţii de plată sau instituţii financiare în capitalul cărora înregistrează deţineri de acţiuni şi alte titluri de capital ce depăşesc 10% din capitalul social al acestora; c) partea din valoarea totală a deţinerilor de acţiuni şi alte titluri de capital mai mici sau egale cu 10% din capitalul social al altor instituţii emitente de monedă electronică, instituţii de credit, instituţii de plată sau instituţii financiare, a creanţelor şi a instrumentelor subordonate de tipul celor prevăzute la art. 29 alin. (2) lit. c) şi art. 29 alin. (3), pe care instituţia emitentă de monedă electronică le înregistrează faţă de instituţii emitente de monedă electronică, instituţii de credit, instituţii de plată sau instituţii financiare, altele decât cele prevăzute la lit. a) şi b), parte ce depăşeşte 10% din nivelul fondurilor proprii ale instituţiei emitente de monedă electronică, determinat înaintea deducerii elementelor prevăzute la lit. a)-e); d) participaţiile pe care instituţia emitentă de monedă electronică le deţine în societăţi de asigurare, societăţi de reasigurare, societăţi holding de asigurare; e) instrumentele de tipul celor prevăzute la art. 29 alin. (2) lit. c) şi art. 29 alin. (3) pe care instituţia emitentă de monedă electronică le deţine în societăţi de asigurare, societăţi de reasigurare, societăţi holding de asigurare, în care instituţia emitentă de monedă electronică deţine o participaţie. (2) În scopul aplicării alin. (1) lit. d) şi e), prin participaţie se înţelege deţinerea unor drepturi în capitalul unei entităţi, reprezentate sau nu prin titluri, care, prin crearea unor legături durabile cu acea entitate, sunt destinate să contribuie la activităţile acesteia, sau deţinerea, în mod direct ori indirect, a 20% sau mai mult din drepturile de vot ori din capitalul unei entităţi. (3) În situaţia în care jumătate din valoarea elementelor deductibile prevăzute la alin. (1) depăşeşte nivelul fondurilor proprii de nivel 2, calculat potrivit prevederilor art. 29, suma aflată în exces se deduce din nivelul fondurilor proprii de nivel 1, calculat potrivit prevederilor art. 26, art. 27 alin. (1) şi ale art. 28.  +  Articolul 37La calculul fondurilor proprii potrivit prezentei secţiuni, instituţiile emitente de monedă electronică utilizează date aferente activităţii de emitere de monedă electronică şi prestării de servicii de plată, inclusiv date aferente activităţilor operaţionale şi conexe acestora.  +  Articolul 38Instituţiile emitente de monedă electronică trebuie să poată dovedi în orice moment Băncii Naţionale a României îndeplinirea cerinţelor prevăzute de prezentul capitol.  +  Capitolul IV Condiţii privind desfăşurarea activităţii de creditare  +  Articolul 39 (1) Instituţiile emitente de monedă electronică ce înregistrează un nivel semnificativ al activităţii de creditare trebuie să aplice reglementările Băncii Naţionale a României în domeniul limitării riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice. (2) În cazul instituţiilor emitente de monedă electronică ce desfăşoară şi activitatea de creditare prevăzută la art. 22 alin. (2) din Legea nr. 127/2011, nivelul activităţii supuse cerinţei prevăzute la alin. (1) se determină prin cumularea activităţii de creditare legate de serviciile de plată cu cea realizată cu respectarea prevederilor Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 40 (1) În aplicarea art. 39 alin. (1), prin nivel semnificativ al activităţii de creditare se înţelege îndeplinirea cumulativă a limitelor aferente celor două criterii prevăzute la alin. (2) pentru 3 perioade de raportare trimestrială succesive. (2) Limitele prevăzute la alin. (1) sunt următoarele: a) nivelul cumulat al capitalurilor proprii şi surselor împrumutate pe baza contractelor de împrumut/finanţare existente în sold să fie de minimum 50.000.000 lei; b) nivelul cumulat al creditelor/finanţărilor acordate şi angajamentelor asumate existente în sold, determinate conform art. 39 alin. (2), să fie de minimum 25.000.000 lei. (3) Se consideră că instituţiile emitente de monedă electronică nu mai înregistrează un nivel semnificativ al activităţii de creditare în cazul în care pentru o perioadă care cuprinde 3 raportări trimestriale succesive nu mai îndeplinesc cel puţin una dintre limitele aferente criteriilor prevăzute la alin. (2).  +  Capitolul V Măsuri de protejare a fondurilor primite în schimbul monedei electronice  +  Articolul 41 (1) Instituţiei emitente de monedă electronică îi este interzis să utilizeze pentru alte scopuri contul deschis la o instituţie de credit în care depune fondurile protejate potrivit metodei prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 127/2011. (2) Instituţiile emitente de monedă electronică pot deschide conturile pentru protejarea fondurilor potrivit alin. (1) numai la instituţii de credit autorizate să desfăşoare activitate într-un stat membru.  +  Articolul 42 (1) În înţelesul art. 32 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 127/2011, activele de foarte bună calitate cuprind elementele de activ care se încadrează în una dintre categoriile stabilite în tabelul 1 de la pct. 14 din anexa nr. I la Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 19/116/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care cerinţa de capital pentru riscul specific nu depăşeşte 1,6%, dar excluzând alte elemente eligibile aşa cum sunt definite la pct. 15 din anexa menţionată. (2) Se consideră active de foarte bună calitate şi titlurile de participare în organismele de plasament colectiv în valori mobiliare care investesc numai în activele prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 43Instituţia emitentă de monedă electronică ce utilizează metoda prevăzută la art. 32 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 127/2011 trebuie să ţină evidenţa fondurilor protejate, defalcate pe: a) fondurile păstrate într-un cont bancar potrivit art. 41; b) fondurile investite în active de foarte bună calitate potrivit art. 42.  +  Articolul 44Instituţia emitentă de monedă electronică ce utilizează metoda prevăzută la art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 127/2011 trebuie să demonstreze Băncii Naţionale a României că aplicarea metodei este adecvată, în sensul asigurării unei protecţii depline a deţinătorilor de monedă electronică.  +  Articolul 45Condiţiile minime pentru îndeplinirea cerinţei prevăzute la art. 44 sunt: a) poliţa de asigurare sau garanţia comparabilă să fie furnizată de un asigurător sau de o instituţie de credit, autorizate să desfăşoare activitate într-un stat membru; b) asigurătorul sau, după caz, instituţia de credit prevăzută la lit. a) să nu aparţină grupului din care face parte instituţia emitentă de monedă electronică respectivă; c) suma asigurată sau garantată să acopere integral suma fondurilor protejate; d) poliţa de asigurare sau garanţia comparabilă să fie expresă, respectiv protecţia furnizată să fie legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire a protecţiei este clar definit şi nu poate fi pus la îndoială; e) poliţa de asigurare sau garanţia comparabilă să fie irevocabilă, respectiv în afara nerespectării de către cumpărătorul protecţiei a obligaţiei de a plăti la scadenţă costul protecţiei, contractul prin care este furnizată protecţia să nu conţină nicio clauză care ar putea să permită furnizorului protecţiei să anuleze unilateral garanţia; f) poliţa de asigurare sau garanţia comparabilă să fie necondiţionată, respectiv contractul prin care este furnizată protecţia să nu conţină nicio clauză asupra căreia cumpărătorul protecţiei să nu deţină controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligaţia de a plăti în termenul stabilit.  +  Articolul 46 (1) Instituţia emitentă de monedă electronică trebuie să ţină evidenţa fondurilor protejate potrivit art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 127/2011. (2) Instituţia emitentă de monedă electronică informează Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere, în termen de 3 zile de la producerea riscului asigurat/garantat, în legătură cu modul în care a funcţionat mecanismul de protecţie prevăzut la art. 44.  +  Capitolul VI Modificări în situaţia instituţiilor emitente de monedă electronică  +  Articolul 47Instituţiile emitente de monedă electronică trebuie să solicite aprobarea prealabilă ori, după caz, să notifice Băncii Naţionale a României - Direcţia Supraveghere modificările în situaţia acestora, potrivit prevederilor prezentului capitol.  +  Secţiunea 1 Modificări supuse aprobării prealabile  +  Articolul 48 (1) Sunt supuse aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere modificările în situaţia instituţiilor emitente de monedă electronică, referitoare la: a) completarea obiectului de activitate cu oricare dintre serviciile de plată enumerate la art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare; b) achiziţia de participaţii în condiţiile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 127/2011; c) înlocuirea persoanelor responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată; d) deschiderea de sucursale în state terţe şi modificările în situaţia acestora referitoare la înlocuirea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalelor; e) modificarea metodei de determinare a necesarului de fonduri proprii aferent activităţii de prestare a serviciilor de plată, altele decât cele legate de emiterea de monedă electronică; f) schimbarea metodei de protejare a fondurilor primite în schimbul monedei electronice ori a metodei de protejare a fondurilor primite pentru executarea operaţiunilor de plată, altele decât cele legate de emiterea de monedă electronică; g) externalizarea de funcţii operaţionale importante aferente activităţii de emitere de monedă electronică sau aferente activităţii de prestare de servicii de plată; h) modificările în situaţia agenţilor înregistraţi în registrul ţinut de Banca Naţională a României referitoare la înlocuirea persoanelor responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată. (2) Instituţiile emitente de monedă electronică comunică Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere deschiderea de sucursale şi emiterea de monedă electronică în mod direct în alte state membre, potrivit procedurii prevăzute la art. 49 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică.  +  Articolul 49 (1) Instituţiile emitente de monedă electronică procedează la înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor corespunzătoare modificărilor supuse aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României numai după obţinerea acestei aprobări. (2) O copie certificată de oficiul registrului comerţului de pe înregistrările efectuate referitoare la menţiunile respective sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din ţara-gazdă trebuie transmisă Băncii Naţionale a României în termen de 10 zile de la efectuarea înregistrării.1.1. Completarea obiectului de activitate  +  Articolul 50 (1) Cererea de aprobare a completării obiectului de activitate trebuie însoţită de hotărârea organului competent privind modificarea obiectului de activitate şi de documentele prevăzute la art. 15 lit. a), d), e), f), g), după caz. (2) Dacă modificarea propusă nu introduce noi elemente în privinţa unor informaţii furnizate anterior Băncii Naţionale a României, solicitantul prezintă, în locul documentului ori documentelor în cauză prevăzute la alin. (1), o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte acest fapt. (3) Completarea obiectului de activitate se aprobă doar în privinţa activităţilor pentru care este fundamentată în mod corespunzător capacitatea instituţiei emitente de monedă electronică de a le desfăşura în mod adecvat.1.2. Achiziţia de participaţii în condiţiile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 127/2011  +  Articolul 51 (1) Persoanele care intenţionează să achiziţioneze participaţii în condiţiile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 127/2011 trebuie să prezinte documentaţia prevăzută la art. 18 din prezentul regulament. (2) Evaluarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va realiza în condiţiile prevăzute la art. 8-10. (3) Persoanele care intenţionează să achiziţioneze participaţii în condiţiile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 127/2011 trebuie să prezinte şi documentul prevăzut la art. 15 lit. e) din prezentul regulament, dacă survin modificări comparativ cu documentul depus deja la Banca Naţională a României.1.3. Înlocuirea persoanelor responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată  +  Articolul 52 (1) În cazul înlocuirii persoanelor responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată, instituţia emitentă de monedă electronică trebuie să solicite în prealabil Băncii Naţionale a României aprobarea noilor persoane. (2) Cererea de aprobare va fi însoţită de hotărârea organului competent şi de documentaţia prevăzută la art. 20. (3) Evaluarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va realiza în condiţiile prevăzute la art. 12-14.1.4. Deschiderea de sucursale în state terţe şi modificările în situaţia acestora referitoare la înlocuirea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalelor  +  Articolul 53 (1) În cazul deschiderii unei sucursale într-un stat terţ, cererea va indica ţara în care se intenţionează deschiderea sucursalei şi va fi însoţită de următoarele documente şi informaţii: a) hotărârea organului competent, din care să rezulte: obiectul de activitate şi, dacă este cazul, capitalul de dotare al sucursalei, identitatea persoanei/persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei şi limitele mandatului ce îi/le este acordat, precum şi adresa sucursalei; b) copia de pe actul de identitate, curriculum vitae şi certificatul de cazier judiciar ale fiecărei persoane desemnate să asigure conducerea sucursalei, însoţite de chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, completat şi semnat de fiecare dintre persoanele desemnate să asigure conducerea sucursalei; c) o descriere a serviciilor ce se intenţionează a fi prestate; d) structura organizatorică a sucursalei; e) o descriere a cadrului legislativ şi instituţional din statul terţ, care să cuprindă, după caz, informaţii referitoare la: autoritatea responsabilă cu supravegherea şi sistemul de supraveghere, legislaţia în domeniul secretului profesional şi al schimbului de informaţii, al prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului şi orice alte informaţii relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudenţiale de către Banca Naţională a României, cum ar fi restricţionarea accesului la informaţii ori a posibilităţii efectuării unor verificări la faţa locului; f) o descriere a mecanismelor de control intern instituite de solicitant pentru a se conforma obligaţiilor legale în materie de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului; g) o descriere a activităţii ce se va desfăşura, alta decât cea de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată, şi a procedurilor implementate ce asigură că aceste activităţi comerciale nu prejudiciază soliditatea situaţiei financiare a instituţiei emitente de monedă electronică ori capacitatea Băncii Naţionale a României de a supraveghea respectarea de către instituţia emitentă de monedă electronică a tuturor obligaţiilor impuse de Legea nr. 127/2011 şi de prezentul regulament. (2) Evaluarea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei se va realiza în condiţiile prevăzute la art. 12-14. (3) În cazul înlocuirii persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei, instituţia emitentă de monedă electronică trebuie să solicite în prealabil Băncii Naţionale a României aprobarea noilor persoane.1.5. Modificarea metodei de determinare a necesarului de fonduri proprii aferent activităţii de prestare de servicii de plată, altele decât cele legate de emiterea de monedă electronică  +  Articolul 54În cazul schimbării metodei de determinare a necesarului de fonduri proprii aferent activităţii de prestare de servicii de plată, altele decât cu monedă electronică, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 66 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 21/2009 privind instituţiile de plată.1.6. Schimbarea metodei de protejare a fondurilor primite în schimbul monedei electronice ori a metodei de protejare a fondurilor primite pentru executarea operaţiunilor de plată, altele decât cele legate de emiterea de monedă electronică  +  Articolul 55Cererea pentru schimbarea metodei de protejare a fondurilor primite în schimbul monedei electronice ori a metodei de protejare a fondurilor primite pentru executarea operaţiunilor de plată, altele decât cele legate de emiterea de monedă electronică, trebuie să fie însoţită de o justificare a necesităţii modificării şi de o prezentare a mecanismului propus cu identificarea tuturor elementelor relevante potrivit art. 67 alin. (2) şi art. 68.1.7. Externalizarea de funcţii operaţionale importante aferente activităţii de emitere de monedă electronică sau aferente activităţii de prestare de servicii de plată  +  Articolul 56Cererea de externalizare de funcţii operaţionale importante trebuie însoţită de următoarele: a) descrierea funcţiilor operaţionale ce se vor externaliza; b) identitatea persoanei către care se vor externaliza; c) descrierea procedurilor prin care instituţia emitentă de monedă electronică se asigură de respectarea cerinţelor impuse de Legea nr. 127/2011 şi de prezentul regulament, cu detalierea mecanismelor create pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 45 alin. (2) şi art. 46 alin. (2) din Legea nr. 127/2011; d) încadrarea funcţiilor operaţionale din perspectiva importanţei acestora, potrivit criteriilor stabilite la art. 46 alin. (1) din Legea nr. 127/2011.  +  Articolul 57În plus faţă de documentaţia prevăzută la art. 56, în cazul în care persoana către care se externalizează funcţii operaţionale importante este situată într-un stat terţ, instituţiile emitente de monedă electronică trebuie să transmită Băncii Naţionale a României şi o descriere a cadrului legislativ şi instituţional din statul terţ, care să cuprindă, după caz, informaţii referitoare la: autoritatea responsabilă cu supravegherea şi sistemul de supraveghere, legislaţia în domeniul secretului profesional şi al schimbului de informaţii, al prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului şi orice alte informaţii relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudenţiale de către Banca Naţională a României, cum ar fi restricţionarea accesului la informaţii ori a posibilităţii efectuării unor verificări la faţa locului.1.8. Modificările în situaţia agenţilor înregistraţi în registrul ţinut de Banca Naţională a României, referitoare la înlocuirea persoanelor responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată  +  Articolul 58În cazul înlocuirii persoanelor responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată din cadrul agenţilor se aplică în mod corespunzător prevederile art. 70 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 21/2009.  +  Secţiunea a 2-a Modificări supuse notificării  +  Articolul 59Sunt supuse notificării Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere modificările în situaţia instituţiilor emitente de monedă electronică referitoare la: a) denumire; b) sediul social; c) restrângerea obiectului de activitate; d) deschiderea de sedii secundare pe teritoriul României, inclusiv modificările în situaţia acestora referitoare la adresă; e) modificările în situaţia sucursalelor deschise în alte state membre, inclusiv cele privitoare la deschiderea de noi sucursale; f) achiziţia de participaţii în condiţiile art. 65 alin. (2) din Legea nr. 127/2011; g) persoanele care au legături strânse cu instituţia emitentă de monedă electronică; h) modificările în situaţia agenţilor înregistraţi în registrul ţinut de Banca Naţională a României, potrivit art. 63; i) modificările în situaţia sucursalelor deschise în state terţe, inclusiv cele privitoare la deschiderea altor sucursale într-un stat terţ în care instituţia emitentă de monedă electronică are deja aprobată deschiderea sucursalei principale; j) modificări ale elementelor relevante privind măsurile de protejare a fondurilor primite în schimbul monedei electronice sau pentru executarea operaţiunilor de plată, prevăzute la art. 67 alin. (2) şi art. 68; k) identitatea auditorului statutar sau a firmei de audit, dacă este cazul; l) externalizarea funcţiilor operaţionale, altele decât cele importante, aferente activităţii de emitere de monedă electronică sau aferente activităţii de prestare de servicii de plată, inclusiv angajarea de distribuitori pe teritoriul naţional sau într-un stat terţ.  +  Articolul 60Dacă nu se prevede altfel în prezentul regulament, notificarea trebuie însoţită, după caz, de copia certificată de Oficiul registrului comerţului de pe înregistrările efectuate referitoare la menţiunile respective sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din ţara gazdă şi trebuie transmisă Băncii Naţionale a României în termen de maximum 10 zile de la data realizării modificării sau, după caz, a înregistrării menţiunilor corespunzătoare în registrul comerţului.2.1. Achiziţia de participaţii în condiţiile art. 65 alin. (2) din Legea nr. 127/2011  +  Articolul 61 (1) Persoanele care achiziţionează participaţii în condiţiile art. 65 alin. (2) din Legea nr. 127/2011 trebuie să prezinte documentaţia prevăzută la art. 18 din prezentul regulament. (2) Evaluarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va realiza în condiţiile prevăzute la art. 8-10. (3) Persoanele care achiziţionează participaţii în condiţiile art. 65 alin. (2) din Legea nr. 127/2011 trebuie să prezinte şi documentul prevăzut la art. 15 lit. e) din prezentul regulament, dacă survin modificări comparativ cu documentul depus deja la Banca Naţională a României.2.2. Persoanele care au legături strânse cu instituţia emitentă de monedă electronică  +  Articolul 62Instituţia emitentă de monedă electronică notifică Băncii Naţionale a României modificările intervenite în lista privind persoanele care au legături strânse cu instituţia emitentă de monedă electronică, sens în care comunică elementele de identificare ale persoanelor care nu se mai încadrează în această categorie şi, după caz, documentaţia prevăzută la art. 19 pentru fiecare dintre persoanele nou-încadrate în această categorie.2.3. Modificările în situaţia agenţilor înregistraţi în registrul ţinut de Banca Naţională a României  +  Articolul 63 (1) Instituţia emitentă de monedă electronică notifică modificările în situaţia agenţilor înregistraţi în registrul ţinut de Banca Naţională a României, privitoare la: a) denumire şi sediul social ori, după caz, nume şi adresă; b) prestarea de noi servicii de plată prin intermediul respectivului agent. (2) În cazul modificărilor prevăzute la alin. (1) lit. a), instituţia emitentă de monedă electronică trebuie să transmită o copie certificată de oficiul registrului comerţului de pe înregistrările efectuate referitoare la menţiunea respectivă sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din ţara-gazdă ori, după caz, o copie a documentului de identitate a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate. (3) În cazul modificărilor prevăzute la alin. (1) lit. b), instituţia emitentă de monedă electronică trebuie să transmită o descriere a noilor servicii de plată şi a mecanismelor de control intern instituite de solicitant pentru a se conforma obligaţiilor legale în materie de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului. În situaţia în care această modificare nu are impact asupra mecanismelor de control intern notificate deja Băncii Naţionale a României, documentul trebuie înlocuit cu o declaraţie din care să rezulte acest fapt.2.4. Modificările în situaţia sucursalelor deschise în state terţe, inclusiv cele privitoare la deschiderea altor sucursale într-un stat terţ în care instituţia emitentă de monedă electronică are deja aprobată deschiderea sucursalei principale  +  Articolul 64 (1) Instituţia emitentă de monedă electronică notifică modificările în situaţia sucursalelor deschise în state terţe, privitoare la: a) denumire şi adresă; b) prestarea de noi servicii de plată prin intermediul respectivei sucursale; c) prestarea de noi activităţi comerciale, altele decât emiterea de monedă electronică şi prestarea de servicii de plată. (2) Instituţia emitentă de monedă electronică trebuie să transmită Băncii Naţionale a României hotărârea organului competent, din care să rezulte aprobarea modificării în situaţia sucursalei, însoţită de următoarele: a) documentaţia prevăzută la art. 53 lit. f), pentru modificările prevăzute la alin. (1) lit. b); b) documentaţia prevăzută la art. 53 lit. g), pentru modificările prevăzute la alin. (1) lit. c).  +  Articolul 65 (1) În cazul deschiderii de către instituţia emitentă de monedă electronică şi a altor sucursale pe teritoriul aceluiaşi stat terţ, notificarea va fi însoţită de hotărârea organului competent, din care să rezulte: obiectul de activitate şi, dacă este cazul, capitalul de dotare al sucursalei, identitatea persoanei/persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei şi limitele mandatului ce îi/le este acordat, precum şi adresa sucursalei. (2) În acest caz, instituţia emitentă de monedă electronică va desemna prima sucursală ca sucursală principală, care va asigura comunicarea cu Banca Naţională a României şi îndeplinirea tuturor cerinţelor prevăzute de lege şi de reglementările în vigoare pentru întreaga activitate desfăşurată pe teritoriul statului terţ.  +  Articolul 66În situaţia în care modificările survenite nu au impact asupra elementelor notificate deja Băncii Naţionale a României, documentele solicitate se înlocuiesc cu o declaraţie din care să rezulte acest fapt.2.5. Modificări privind măsurile de protejare a fondurilor primite în schimbul monedei electronice şi a celor primite pentru executarea operaţiunilor de plată, altele decât cele legate de emiterea de monedă electronică  +  Articolul 67 (1) Orice modificare a elementelor relevante privind metoda de protejare a fondurilor primite în schimbul monedei electronice, aprobată deja de Banca Naţională a României, se notifică împreună cu documentele din care rezultă respectarea cerinţelor legale aplicabile. (2) Elementele relevante la care face referire alin. (1) sunt, după caz: a) instituţia de credit la care sunt depozitate fondurile protejate; b) societatea de asigurări sau instituţia de credit care emite poliţa de asigurare sau altă garanţie comparabilă; c) condiţiile care guvernează contractul prin care sunt asigurate sau garantate fondurile; d) modalitatea de aplicare a dispoziţiilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică.  +  Articolul 68În cazul modificărilor elementelor relevante privind metoda de protejare a fondurilor primite pentru executarea operaţiunilor de plată, altele decât cele legate de emiterea de monedă electronică, aprobată deja de Banca Naţională a României, se aplică art. 80 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 21/2009.2.6. Identitatea auditorilor statutari sau a firmelor de audit  +  Articolul 69În cazul modificărilor cu privire la auditorii statutari sau firmele de audit, instituţia emitentă de monedă electronică transmite Băncii Naţionale a României elementele de identificare ale noilor persoane desemnate.2.7. Externalizarea unor funcţii operaţionale, altele decât cele importante, inclusiv angajarea de distribuitori pe teritoriul naţional sau într-un stat terţ  +  Articolul 70Comunicarea privind externalizarea de funcţii operaţionale, altele decât cele importante, aferente activităţii de emitere de monedă electronică sau aferente activităţii de prestare de servicii de plată, trebuie însoţită de următoarele documente: a) descrierea funcţiilor operaţionale ce se vor externaliza; b) identitatea persoanei către care se vor externaliza; c) încadrarea funcţiilor operaţionale din perspectiva importanţei acestora, potrivit criteriilor stabilite la art. 46 alin. (1) din Legea nr. 127/2011; d) denumirea şi sediul distribuitorului, respectiv numele şi adresa acestuia.  +  Articolul 71În plus faţă de documentaţia prevăzută la art. 70, în cazul în care persoana către care se externalizează funcţii operaţionale este situată într-un stat terţ, instituţiile emitente de monedă electronică trebuie să transmită Băncii Naţionale a României şi o descriere a cadrului legislativ şi instituţional din statul terţ care, să cuprindă, după caz, informaţii referitoare la: autoritatea responsabilă cu supravegherea şi sistemul de supraveghere, legislaţia în domeniul secretului profesional şi al schimbului de informaţii, al prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului şi orice alte informaţii relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudenţiale de către Banca Naţională a României, cum ar fi restricţionarea accesului la informaţii ori a posibilităţii efectuării unor verificări la faţa locului.  +  Capitolul VII Cerinţe de raportare  +  Articolul 72 (1) Instituţiile emitente de monedă electronică raportează trimestrial Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere necesarul de fonduri proprii aferent activităţii de emitere de monedă electronică. (2) Instituţiile emitente de monedă electronică calculează până la finele primei luni a fiecărui an necesarul de fonduri proprii aferent activităţii de prestare a serviciilor de plată, altele decât cele legate de emiterea de monedă electronică pentru anul în curs, şi raportează Băncii Naţionale a României Direcţia supraveghere aceste date în termenul prevăzut pentru depunerea la Banca Naţională a României a situaţiilor financiare anuale.  +  Articolul 73Raportările prevăzute la art. 72 trebuie însoţite de prezentarea detaliată a calculului aferent acestora.  +  Articolul 74Instituţiile emitente de monedă electronică raportează trimestrial indicatorii utilizaţi în calculul necesarului de fonduri proprii aferent activităţii de prestare a serviciilor de plată, altele decât cele legate de emiterea de monedă electronică, determinaţi pentru perioada de raportare pe baza datelor contabile, prin completarea şi transmiterea anexei nr. 4 la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 21/2009.  +  Articolul 75 (1) Instituţiile emitente de monedă electronică determină lunar şi raportează trimestrial nivelul şi componenţa fondurilor proprii, potrivit prevederilor prezentului capitol, pe baza datelor înscrise în evidenţa contabilă şi a datelor calculate extracontabil. (2) Raportarea se realizează prin completarea şi transmiterea anexei nr. 4. (3) În aplicarea art. 31 din Legea nr. 127/2011, anexa prevăzută la alin. (2) va fi însoţită de balanţa de verificare a conturilor sintetice şi, după caz, a conturilor analitice, întocmită pentru data pentru care se realizează raportarea.  +  Articolul 76 (1) Instituţiile emitente de monedă electronică care desfăşoară activitate de creditare legată de serviciile de plată raportează trimestrial Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere situaţia privind activitatea de creditare, potrivit criteriilor prevăzute la art. 40 alin. (2) prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 5. (2) Instituţiile emitente de monedă electronică ce desfăşoară activitate de creditare şi care nu au obligaţia organizării şi conducerii contabilităţii conform reglementărilor contabile emise de Banca Naţională a României vor avea în vedere la calcularea şi raportarea trimestrială la Banca Naţională a României Direcţia supraveghere conturile corespunzătoare în care sunt înregistrate capitalurile proprii şi sursele împrumutate pe baza contractelor de împrumut/finanţare, respectiv creditele/finanţările acordate şi angajamentele asumate cuprinse în planul de conturi prevăzut de reglementările contabile aplicabile acestor entităţi.  +  Articolul 77 (1) În aplicarea art. 39 din Legea nr. 127/2011, instituţiile emitente de monedă electronică raportează anual informaţiile contabile reprezentând elemente de bilanţ şi cont de profit şi pierdere în termenul prevăzut pentru depunerea la Banca Naţională a României a situaţiilor financiare anuale. (2) Raportarea se realizează prin completarea şi transmiterea anexei nr. 6 şi trebuie însoţită de raportul de audit.  +  Articolul 78Instituţiile emitente de monedă electronică transmit Băncii Naţionale a României raportările prevăzute în prezentul capitol atât electronic, cât şi letric, în cel mult 30 de zile de la sfârşitul perioadei pentru care acestea se întocmesc, dacă nu se prevede altfel.  +  Capitolul VIII Măsuri şi sancţiuni  +  Articolul 79Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage, după caz, luarea măsurilor şi/sau aplicarea sancţiunilor prevăzute la secţiunea a 9-a din cap. II al Legii nr. 127/2011.  +  Capitolul IX Dispoziţii finale  +  Articolul 80Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.*Prezentul regulament transpune prevederile art. 2 pct. 4, art. 3 alin. (1)-(3), art. 4, art. 5 alin. (1), (3), (4), art. 7 alin. (2) ale Directivei nr. 2009/110/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfăşurarea şi supravegherea prudenţială a activităţii instituţiilor emitente de monedă electronică, de modificare a directivelor 2005/60/CE şi 2006/48/CE şi de abrogare a Directivei 2000/46/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 267 din 10 octombrie 2009.Preşedintele Consiliului de administraţieal Băncii Naţionale a României,Mugur Constantin IsărescuBucureşti, 6 iulie 2011.Nr. 8.  +  Anexa 1 CERERE DE AUTORIZARESubsemnatul, ...../....(numele şi prenumele)...., în calitate de*)..........., solicit autorizarea instituţiei emitente de monedă electronică ...../.... (denumirea instituţiei emitente de monedă electronică)........., cu sediul în ......., înregistrată la oficiul registrului comerţului sub nr. ............. .În susţinerea cererii anexez următoarea documentaţie:.....................................................................................................................................................................................................................Adresa noastră de contact este: ........ telefon ........, fax ......, e-mail ......... ._________ Notă *) Cererea se va completa de către reprezentantul legal al societăţii, desemnat în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Data .......... Semnătura şi ştampila............... ......................BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEIDirecţia reglementare şi autorizare  +  Anexa 2 CHESTIONAR *)pentru acţionarii semnificativi ai unei instituţii emitente demonedă electronică_____________ Notă *) Chestionarul va fi completat de acţionarul semnificativ, direct sau indirect, al instituţiei emitente de monedă electronică. Este obligatoriu a se răspunde detaliat la toate întrebările, cu toate precizările necesare, astfel încât să poată fi efectuată evaluarea calităţii acţionarului semnificativ.Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.1. Elementele de identificare ale acţionarului semnificativ............................................................................................................................................................................................................................................................................................Pentru persoana fizică precizaţi numele şi prenumele, cetăţenia, domiciliul şi reşedinţa; pentru persoanele fără cetăţenie română precizaţi, dacă este cazul, şi data stabilirii reşedinţei în România.Pentru persoana juridică precizaţi denumirea, adresa sediului social şi numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului sau alt element de identificare echivalent.2. Precizaţi numărul şi tipul acţiunilor/părţilor sociale, valoarea acestora, cota de participare la capitalul social al instituţiei emitente de monedă electronică şi drepturile de vot............................................................................................................................................................................................................................................................................................3. Aţi fost condamnat pentru infracţiuni de corupţie, spălare de bani, terorism, infracţiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals şi uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influenţă, mărturie mincinoasă, infracţiuni prevăzute de legislaţia specială în domeniul financiar-bancar, de legislaţia privind societăţile comerciale, insolvenţa sau protecţia consumatorilor? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.............................................................................................................................................................................................................................................................................................4. Aţi fost condamnat pentru alte infracţiuni decât cele enumerate la pct. 3? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.............................................................................................................................................................................................................................................................................................5. Sunteţi urmărit penal sau judecat pentru oricare dintre infracţiunile prevăzute la pct. 3? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.............................................................................................................................................................................................................................................................................................6. Sunteţi urmărit penal sau judecat pentru alte infracţiuni decât cele prevăzute la pct. 3? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.............................................................................................................................................................................................................................................................................................7. Faceţi sau aţi făcut obiectul unor investigaţii, măsuri ori sancţiuni administrative pentru nerespectarea prevederilor care reglementează domeniul bancar, financiar, al activităţii de asigurare sau orice altă legislaţie privind serviciile financiare? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.............................................................................................................................................................................................................................................................................................8. Faceţi sau aţi făcut obiectul unor investigaţii, măsuri ori sancţiuni aplicate de orice organism de reglementare sau profesional pentru nerespectarea oricăror reglementări? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.............................................................................................................................................................................................................................................................................................9. Aţi fost evaluat din perspectiva reputaţiei în calitate de acţionar semnificativ la o entitate reglementată şi supravegheată de Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.............................................................................................................................................................................................................................................................................................10. Aţi asigurat conducerea şi/sau administrarea activităţii unei entităţi reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete, inclusiv, dacă este cazul, motivele încetării calităţii respective.............................................................................................................................................................................................................................................................................................11. Sunteţi o entitate reglementată şi supravegheată de Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.............................................................................................................................................................................................................................................................................................Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, că toate răspunsurile sunt complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante asupra cărora Banca Naţională a României ar trebui încunoştinţată. Totodată, mă angajez să comunic Băncii Naţionale a României orice modificare privind informaţiile furnizate.Data .............. Numele şi prenumele....................Funcţia (dacă este cazul).........................Semnătura şi ştampila (dacă este cazul)......................................(Pentru persoanele juridice vor semna reprezentanţii lor legali.)NOTĂ:Banca Naţională a României va păstra confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.  +  Anexa 3 CHESTIONAR *)pentru persoanele responsabile pentru conducerea şi administrareaactivităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz,de prestare de servicii de plată_________ Notă *) Chestionarul va fi completat de fiecare persoană responsabilă pentru conducerea şi administrarea activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată. În cazul în care aceasta este persoană juridică, chestionarul va fi completat şi de reprezentantul acesteia, desemnat să asigure conducerea şi administrarea instituţiei emitente de monedă electronică.Este obligatoriu a se răspunde detaliat la toate întrebările, cu toate precizările necesare, astfel încât să poată fi efectuată evaluarea calităţii acestora.Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.1. Denumirea, adresa sediului instituţiei emitente de monedă electronică şi numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului............................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Elementele de identificare ale persoanei responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată/reprezentantului persoanei juridice responsabile desemnat pentru conducerea şi administrarea activităţii de emitere de monedă electronică şi, după caz, de prestare de servicii de plată............................................................................................................................................................................................................................................................................................Pentru persoana fizică precizaţi numele şi prenumele, cetăţenia, domiciliul şi reşedinţa; pentru persoanele fără cetăţenie română precizaţi, dacă este cazul, şi data stabilirii reşedinţei în România.Pentru persoana juridică precizaţi denumirea, adresa sediului social şi numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului sau alt element de identificare echivalent.3. Funcţia pe care o veţi exercita în cadrul instituţiei emitente de monedă electronică. Se va prezenta şi o descriere a atribuţiilor şi responsabilităţilor aferente acesteia. În cazul persoanelor cu responsabilităţi de conducere se va prezenta şi lista activităţilor pe care fiecare dintre aceste persoane urmează să le coordoneze în cadrul instituţiei emitente de monedă electronică.............................................................................................................................................................................................................................................................................................4. În exercitarea atribuţiilor dumneavoastră veţi urma instrucţiunile unei alte persoane fizice sau juridice din afara instituţiei emitente de monedă electronică? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.............................................................................................................................................................................................................................................................................................5. Aţi fost condamnat pentru infracţiuni de corupţie, spălare de bani, terorism, infracţiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals şi uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influenţă, mărturie mincinoasă, infracţiuni prevăzute de legislaţia specială în domeniul financiar-bancar, de legislaţia privind societăţile comerciale, insolvenţa ori protecţia consumatorilor? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.............................................................................................................................................................................................................................................................................................6. Aţi fost condamnat pentru alte infracţiuni decât cele enumerate la pct. 5? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.............................................................................................................................................................................................................................................................................................7. Sunteţi urmărit penal sau judecat pentru oricare dintre infracţiunile prevăzute la pct. 5? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.............................................................................................................................................................................................................................................................................................8. Sunteţi urmărit penal sau judecat pentru alte infracţiuni decât cele prevăzute la pct. 5? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.............................................................................................................................................................................................................................................................................................9. Faceţi sau aţi făcut obiectul unor investigaţii, măsuri ori sancţiuni administrative pentru nerespectarea prevederilor care reglementează domeniul bancar, financiar, al activităţii de asigurare sau orice altă legislaţie privind serviciile financiare? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.............................................................................................................................................................................................................................................................................................10. Faceţi sau aţi făcut obiectul unor investigaţii, măsuri ori sancţiuni aplicate de orice organism de reglementare sau profesional pentru nerespectarea oricăror reglementări? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.............................................................................................................................................................................................................................................................................................11. Aţi fost evaluat din perspectiva reputaţiei în calitate de acţionar semnificativ la o entitate reglementată şi supravegheată de Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.............................................................................................................................................................................................................................................................................................12. Aţi fost evaluat din perspectiva reputaţiei în calitate de persoană responsabilă pentru conducerea şi administrarea activităţii la o entitate reglementată şi supravegheată de Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.............................................................................................................................................................................................................................................................................................13. Sunteţi o entitate reglementată şi supravegheată de Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.............................................................................................................................................................................................................................................................................................Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, că toate răspunsurile sunt complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante asupra cărora Banca Naţională a României ar trebui încunoştinţată. Totodată, mă angajez să comunic Băncii Naţionale a României orice modificare privind informaţiile furnizate.Data ..................... Numele şi prenumele....................Funcţia (dacă este cazul).........................Semnătura şi ştampila (dacă este cazul).......................................(Pentru persoanele juridice vor semna reprezentanţii lor legali.)NOTĂ:Banca Naţională a României va păstra confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.  +  Anexa 4 Formular de calcul şi raportare a fondurilor propriiDenumirea instituţiei emitente de monedă electronică:Data raportării:
  *Font 8*
                                                                                                  - lei -
  Nr. crt. Denumirea Suma Referinţe legale şi comentarii
  1. 1.1. FONDURI PROPRII TOTALE FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 = rd. 1.4 + rd. 1.5 = rd. 1.1.1. + rd. 1.1.2 + rd. 1.1.3 + rd. 1.1.4 + rd. 1.1.5 + rd. 1.1.6 - rd. 1.1.7 - rd. 1.1.8 - rd. 1.1.9 - rd. 1.1.10
  1.1.1. Capital social subscris şi vărsat Art. 26 lit. a) din regulament A se vedea art. 34 din regulament
  1.1.2. Prime de capital Art. 26 lit. b) din regulament A se vedea art. 34 din regulament
  1.1.3. Rezerve Art. 26 lit. c) din regulament A se vedea art. 34 din regulament.
  1.1.4. Rezultatul reportat al exerciţiilor financiare anterioare, reprezentând profit Art. 26 lit. d) din regulament A se vedea art. 34 din regulament
  1.1.5. Rezultatul net al exerciţiului financiar curent, reprezentând profit Art. 27 alin. (1) din regulament A se vedea art. 34 din regulament
  1.1.6. Rezultatul net al ultimului exerciţiu financiar, reprezentând profit, până la repartizarea sa conform destinaţiilor stabilite de organele competente Art. 27 alin. (1) din regulament A se vedea art. 34 din regulament
  1.1.7. (-) Acţiuni proprii Art. 28 lit. a) din regulament
  1.1.8. (-) Rezultatul reportat al exerciţiilor financiare anterioare, reprezentând pierdere Art. 28 lit. b) din regulament
  1.1.9. (-) Rezultatul net al exerciţiului financiar curent reprezentând pierdere Art. 28 lit. c) din regulament
  1.1.10. (-) Imobilizări necorporale Art. 28 lit. d) din regulament
  1.2. FONDURI PROPRII DE NIVEL 2 = rd. 1.2.1 + rd. 1.2.2, dar nu mai mult de 100% din valoarea rd. 1.1 A se vedea condiţia menţionată la art. 35 alin. (1) lit. a) din regulament
  1.2.1. Fonduri proprii de nivel 2 de bază = rd. 1.2.1.1. + rd. 1.2.1.2 + rd. 1.2.1.3
  1.2.1.1. Rezerve din reevaluare Art. 29 alin. (2) lit. a) din regulament A se vedea art. 34 din regulament
  1.2.1.2. Alte elemente, din care: ........................ ........................ Art. 29 alin. (2) lit. b) din regulament A se vedea art. 30 din regulament
  1.2.1.3. Titluri pe durată nedeterminată şi alte instrumente, din care: ........................ ........................ Art. 29 alin. (2) lit. c) din regulament A se vedea art. 31 şi 33 din regulament
  1.2.2. Fonduri proprii de nivel 2 suplimentar = rd. 1.2.2.1 + rd. 1.2.2.2, dar nu mai mult de 50% din valoarea rd. 1.1 A se vedea condiţia menţionată la art. 35 alin. (1) lit. b) din regulament
  1.2.2.1. Acţiuni preferenţiale cumulative pe durată determinată Art. 29 alin. (3) din regulament A se vedea şi prevederile art. 32 şi 33 din regulament
  1.2.2.2. Împrumuturi subordonate Art. 29 alin. (3) din regulament A se vedea şi prevederile art. 32 şi 33 din regulament
  1.3. (-) ELEMENTE DEDUCTIBILE DIN FONDURILE PROPRII DE NIVEL 1 ŞI 2 = rd. 1.3.1 + rd. 1.3.2 + rd. 1.3.3 + rd. 1.3.4 + rd. 1.3.5
  1.3.1. (-) Valoarea acţiunilor şi a altor titluri de capital deţinute în alte instituţii emitente de monedă electronică, instituţii de plată, instituţii de credit sau financiare, care depăşesc 10% din capitalul social al acestora Art. 36 alin. (1) lit. a) din regulament
  1.3.2. (-) Creanţe subordonate şi alte instrumente înregistrate în alte instituţii emitente de monedă electronică, instituţii de plată, instituţii de credit şi financiare în care sunt înregistrate deţineri de acţiuni şi alte titluri de capital ce depăşesc 10% din capitalul social al acestora Art. 36 alin. (1) lit. b) din regulament
  1.3.3. (-) Suma ce excedează limita stabilită pentru deţinerile de acţiuni şi alte titluri de capital, creanţe subordonate şi alte elemente înregistrate în alte instituţii emitente de monedă electronică, instituţii de plată, instituţii de credit şi financiare în care sunt înregistrate deţineri de acţiuni şi alte titluri de capital de până la 10% din capitalul social al acestora Art. 36 alin. (1) lit. c) din regulament
  1.3.4. (-) Participaţii deţinute în societăţi de asigurare, societăţi de reasigurare societăţi holding de asigurare Art. 36 alin. (1) lit. d) din regulament
  1.3.5. (-) Alte instrumente deţinute în societăţi de asigurare, societăţi de reasigurare, societăţi holding de asigurare în care este menţinută o participaţie Art. 36 alin. (1) lit. e) din regulament
  1.4. TOTAL FONDURI PROPRII DE NIVEL 2 = rd. 1.2 - (50% din valoarea rd. 1.3, dar nu mai mult de 100% din valoarea rd. 1.2)
  1.5. TOTAL FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 = rd. 1.1 - 50% din valoarea rd.1.3 Când 50% din valoarea rd. 1.3 depăşeşte valoarea prevăzută la rd. 1.2, suma în exces va fi, de asemenea, dedusă din valoarea de la rd. 1.1.
  Semnătura autorizată Semnătura autorizată....................... ..................................................... ..............................(numele, prenumele şi funcţia) (numele, prenumele şi funcţia)Întocmit................................(numele, prenumele şi telefonul)
   +  Anexa 5 Judeţul .................................|_|_|Denumirea instituţiei emitente de monedă electronică: .....Adresă: Localitate .............., sectorul................Str.: ............................ nr. .....Telefon: .............. fax: ..........Numărul din registrul comerţului .....Data: |_,_|_,_|_,_| Cod unic de înregistrare:|_,_,_,_,_,_,_|SITUAŢIEprivind activitatea de creditare
  *Font 8*
                                                                                                  - lei -
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬──────────────────────────┐│ │Numar│Sold la finele perioadei*)││ Denumirea indicatorilor │rând ├─────────┬─────────┬──────┤│ │ │ n-2 │ n-1 │ n │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────┤│A. TOTAL CREDITE/FINANŢĂRI ACORDATE ŞI ANGAJAMENTE ASUMATE │ 1 │ │ │ ││(rd. 2 + rd. 3) │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────┤│Total credite acordate │ 2 │ │ │ ││(ct. 2011 + 2021 + 2031 + 2032 + 2041 + 2042 + 2051 + 2052 + 2061 + │ │ │ │ ││2091 + 2311 + 2312 + 2411 + 2412 + 2731 + 2732 + 2751 + 2752 + extras │ │ │ │ ││2811+ extras 2821+30111+ extras 3811+ extras 3821 + 401 + 402 + 4711 │ │ │ │ ││+ 4712 + extras 4811 + extras 4821) │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────┤│Total angajamente asumate (ct. 901 + 903 + 911 + 913 + 981) │ 3 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────┤│B. TOTAL CAPITALURI PROPRII ŞI SURSE ÎMPRUMUTATE (rd. 5 + rd. 6) │ 4 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────┤│Total capitaluri proprii (ct. 501 + 502 - 503 -508 + 511 + 512 + 513 │ 5 │ │ │ ││+ 514 + 516 + 519 + 581 + 591 - 592) │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────┤│Total surse împrumutate │ 6 │ │ │ ││(ct. 2321 + 2322 + 2431 + 2432 + 2711(solduri creditoare)**) + 2741 + │ │ │ │ ││2742 + 2761 + 2762 + 30121 + 3251 + 3581 + 3582 - extras 3741 - │ │ │ │ ││extras 3742 + 4721 + 4722 + 531 + 532) │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────────┴──────┤____________ Notă *) - reprezintă perioadele de raportare trimestrială, succesive. Notă **) Sintagma "solduri creditoare" se referă la prezentarea distinctă a sumei soldurilor analitice creditoare, componente ale soldului contului sintetic bifuncţional 2711 "Conturi curente la instituţii de credit".Semnătura autorizată Semnătura autorizată....................... ..................................................... ..............................(numele, prenumele şi funcţia) (numele, prenumele şi funcţia)Întocmit................................(numele, prenumele şi telefonul)
   +  Anexa 6 DENUMIREA INSTITUŢIEI EMITENTE DE MONEDĂ ELECTRONICĂDATA RAPORTĂRII ...........1. BILANŢ*Font 8*                                                                                               - lei -
  ACTIV Cod pozi ţie Referinţe Valoarea conta- bilă
  Casa 010
  Conturi curente la instituţii de credit, din care 020
  - Fonduri primite în schimbul monedei electronice emise 021 Art. 19 din Legea nr. 127/2011 Art. 32 alin. (1) din Legea nr. 127/2011 Art. 41 din regulament
  - Fonduri ale utilizatorilor serviciilor de plată plasate la instituţii de credit 022 Art. 20 alin. (3) din Legea nr. 127/2011 Art. 31 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 113/2009
  - Conturi curente utilizate pentru prestarea de servicii de plată 023
  Credite acordate în legătură cu activitatea de servicii de plată 030 Art. 22 din OUG nr. 113/2009 Art. 22 din Legea nr. 127/2011
  - Operaţiuni de plată acoperite prin linii de credit 031 Art. 8 lit. d) din OUG nr. 113/2009
  - Emitere de instrumente de plată şi/sau acceptare de tranzacţii de plată 032 Art. 8 lit. e) din OUG nr. 113/2009
  - Operaţiuni de plată la distanţă 033 Art. 8 lit. g) din OUG nr. 113/2009
  Investiţii în active lichide 040 Art. 42 alin. (1) din regulament
  Titluri de creanţă conform art. 42 alin. (1) lit. a) din regulament 041 Art. 42 alin. (1) lit. a) din regulament
  Titluri de creanţă conform art. 42 alin. (1) lit. b) din regulament 042 Art. 42 alin. (1) lit. b) din regulament
  Titluri de creanţă conform art. 42 alin. (1) lit. c) din regulament 043 Art. 42 alin. (1) lit. c) din regulament
  Titluri de participare conform art. 42 alin. (1) lit. d) din regulament 044 Art. 42 alin. (1) lit. d) din regulament
  Alte plasamente în titluri 050
  - Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil 051
  - Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix 052
  Creanţe din activitatea de emitere de monedă electronică 060 Art. 19 din Legea nr. 127/2011 Art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 127/2011
  - Creanţe din activitatea de emitere de monedă electronică 061
  - Creanţe din servicii de plată legate de moneda electronică 062
  Creanţe din prestarea altor servicii de plată 070 Art. 21 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 127/2011
  Creanţe din alte activităţi 080 Art. 21 alin. (1) lit. b), c), d) şi art. 22 din Legea nr. 127/2011
  Imobilizări necorporale 90
  Alte active 100
  TOTAL ACTIV: 110
  DATORII Cod pozi ţie Referinţe Valoarea conta- bilă
  Conturi de plăţi ale utilizatorilor de servicii de plată legate de emiterea de monedă electronică 210 Art. 20 alin. (1) din Legea nr. 127/2011
  Conturi de plăţi ale utilizatorilor de servicii de plată, altele decât cele legate de emiterea de monedă electronică 220 Art. 21 alin. (1) din OUG nr. 113/2009
  Datorii din prestarea de servicii de plată cu monedă electronică 230 Art. 21 şi art. 39 alin. (1) din Legea nr. 127/2011
  Datorii din prestarea altor servicii de plată 240
  Datorii din alte activităţi 250 Art. 22 alin. (1) din Legea nr. 127/2011
  Datorii subordonate 260
  Alte datorii 270
  TOTAL DATORII: 280
  CAPITALURI PROPRII Cod pozi ţie Referinţe Valoarea conta- bilă
  Capital social 310
  Prime de capital 320
  Rezerve legale 330
  Rezerve statutare 340
  Rezerve de reevaluare 350
  Alte rezerve 360
  Acţiuni proprii (-) 370
  Rezultatul reportat
  - Profit 383
  - Pierdere 386
  Rezultatul exerciţiului financiar
  - Profit 393
  - Pierdere 396
  Repartizarea profitului 399
  TOTAL CAPITALURI PROPRII: 400
  TOTAL DATORII ŞI CAPITALURI PROPRII: 410
  ELEMENTE ÎN AFARA BILANŢULUI Cod pozi ţie Referinţe Valoarea conta- bilă
  Garanţii primite de la instituţii de credit, din care: 510 Art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 127/2011 Art. 31 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 113/2009
  - pentru fondurile primite în schimbul monedei electronice 511 Art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 127/2011
  - pentru fondurile utilizatorilor serviciilor de plată 512 Art. 31 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 113/2009
  Garanţii primite de la societăţi de asigurare, în care: 520 Art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 127/2011 Art. 31 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 113/2009
  - pentru fondurile primite în schimbul monedei electronice 521 Art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 127/2011
  - pentru fondurile utilizatorilor serviciilor de plată 522 Art. 31 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 113/2009
  Alte angajamente primite 530
  Angajamente de finanţare date 540 Art. 22 din OUG nr. 113/2009 şi Legea nr. 93/2009
  Alte angajamente date 550
         Semnătura autorizată Semnătura autorizată       ..................... .....................       ..................... .....................   (numele, prenumele şi funcţia) (numele, prenumele şi funcţia)                                              Întocmit                                       ............................                                       numele, prenumele şi telefonul)2. CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
  *Font 8*
  Denumirea indicatorului Cod pozi ţie Referinţe Valoarea conta- bilă
  Venituri din emiterea de monedă electronică şi prestarea de servicii cu monedă electronică 100 Art. 19 din Legea nr. 127/2011
  - Venituri din dobânzi, din care: 110 Art. 32 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 127/2011
  - Conturi curente la instituţii de credit 111 Art. 41 alin. (1) din regulament
  - Investiţii în active lichide 112 Art. 42 alin. (1) din regulament
  - Venituri din comisioane, din care: 120 Art. 21 din Legea nr. 127/2011
  - Depuneri de numerar 121 Art. 8 lit. a) din OUG nr. 113/2009
  - Retrageri de numerar 122 Art. 8 lit. b) din OUG nr. 113/2009
  - Operaţiuni de plată neacoperite prin linii de credit 123 Art. 8 lit. c) din OUG nr. 113/2009
  - Emitere de instrumente de plată şi/sau acceptare de tranzacţii de plată 124 Art. 8 lit. e) din OUG nr. 113/2009
  - Remitere de bani 125 Art. 8 lit. f) din OUG nr. 113/2009
  - Operaţiuni de plată la distanţă 126 Art. 8 lit. g) din OUG nr. 113/2009
  - Alte venituri 130 Art. 89 din Legea nr. 127/2011
  Venituri din prestarea de servicii de plată 200 Art. 21 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 127/2011
  - Venituri din dobânzi, din care: 210
  - Conturi curente la instituţii de credit 211 Art. 31 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 113/2009
  - Credite acordate în legătură cu executarea unei operaţiuni de plată 212 Art. 22 din OUG nr. 113/2009 Art. 22 din Legea nr. 127/2011
  - Investiţii în active lichide 213 Art. 42 alin. (1) din regulament
  - Venituri din comisioane, din care: 220 Art. 21 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 127/2011 Art. 8 din OUG nr. 113/2009
  - Depuneri de numerar 221 Art. 8 lit. a) din OUG nr. 113/2009
  - Retrageri de numerar 222 Art. 8 lit. b) din OUG nr. 113/2009
  - Operaţiuni de plată neacoperite prin linii de credit 223 Art. 8 lit. c) din OUG nr. 113/2009
  - Operaţiuni de plată acoperite prin linii de credit 224 Art. 8 lit. d) din OUG nr. 113/2009
  - Emitere de instrumente de plată şi/sau acceptare de tranzacţii de plată 225 Art. 8 lit. e) din OUG nr. 113/2009
  - Remitere de bani 226 Art. 8 lit. f) din OUG nr. 113/2009
  - Operaţiuni de plată la distanţă 227 Art. 8 lit. g) din OUG nr. 113/2009
  - Alte venituri 230
  Cheltuieli cu emiterea de monedă electronică 300 Art. 39 alin. (1) din Legea nr. 127/2011
  - Cheltuieli cu dobânzile 310
  - Alte cheltuieli 320
  Cheltuieli cu prestarea de servicii de plată 400 Art. 39 alin. (1) din Legea nr. 127/2011
  - Cheltuieli cu dobânzile 410
  - Alte cheltuieli 420
  Venituri din alte activităţi 500 Art. 23 alin. (1) din OUG nr. 113/2009 Art. 21 alin. (1) lit. b), c) şi d) din Legea nr. 127/2011
  Cheltuieli cu alte activităţi 600 Art. 23 alin. (1) din OUG nr. 113/2009 Art. 21 alin. (1) lit. b), c) şi d) din Legea nr. 127/2011
  Alte venituri 700
  Alte cheltuieli 800
  Rezultatul înainte de impozitare
  - Profit 910
  - Pierdere 920
  Cheltuieli cu impozitul pe profit 1000
  Rezultatul după impozitare
  - Profit 1110
  - Pierdere 1120
         Semnătura autorizată Semnătura autorizată
         ..................... .....................
         ..................... .....................
     (numele, prenumele şi funcţia) (numele, prenumele şi funcţia)
                                                Întocmit
                                         ............................
                                         numele, prenumele şi telefonul)
  ____________