LEGE nr. 158 din 11 iulie 2011pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 14 iulie 2011    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18 din 4 martie 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 12 martie 2009, cu completările ulterioare, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 4, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:"b^1) închiderea balcoanelor/logiilor cu tâmplărie performantă energetic;".2. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Condiţiile de preluare şi criteriile de selecţie pentru aplicarea prevederilor alin. (1) se stabilesc şi se aprobă prin hotărâre a consiliului local, cu luarea în considerare, cu prioritate, a locuinţelor aparţinând următoarelor categorii de persoane: a) persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate în întreţinere; b) persoane singure/familii ale căror venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie sunt mai mici decât câştigul salarial mediu net lunar pe economie."3. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Autorităţile administraţiei publice locale pot hotărî şi preluarea cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie, corespunzătoare cotei de 50% ce revine Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale, pentru blocurile de locuinţe."4. La articolul 21, după litera c) a se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:"c^1) participă, prin reprezentant desemnat, la contractarea proiectării şi a execuţiei lucrărilor de intervenţie;".5. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 27^1, cu următorul cuprins:"Art. 27^1. - Proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie beneficiază, în condiţiile legii, de scutire de la plata impozitului aferent locuinţei pe o perioadă de minimum 7 ani, pe baza auditului energetic prin care se certifică realizarea recomandărilor propuse de către auditorul energetic pentru clădiri."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 11 iulie 2011.Nr. 158._________