LEGE nr. 162 din 11 iulie 2011pentru completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 14 iulie 2011    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. După expresia "Documentaţie de amenajare a teritoriului şi de urbanism" se introduce o nouă expresie, cu următorul cuprins:"● Limitele unităţii administrativ-teritoriale - linii reale sau imaginare, stabilite prin lege, prin care se delimitează teritoriul unei unităţi administrative de teritoriul altor unităţi administrative."2. După expresia "Teritoriu administrativ" se introduc două noi expresii, cu următorul cuprins:"● Teritoriul administrativ al localităţii - suprafaţa constituită din suprafaţa agricolă (teren arabil, păşuni, fâneţe, vii şi livezi), suprafaţa fondului forestier, suprafaţa ocupată de construcţii şi amenajări de infrastructură (căi de comunicaţie, echipare energetică, lucrări de gospodărire a apelor), bălţi şi suprafaţa aferentă intravilanului (construcţii şi amenajări), a căror carte funciară sau alte evidenţe funciare au aparţinut localităţii respective la data intrării în vigoare a Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României;● Teritoriul unităţii administrativ-teritoriale - suprafaţa delimitată de lege, reprezentând suprafaţa totală a teritoriilor localităţilor componente."  +  Articolul IILegea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 11 iulie 2011.Nr. 162.__________