HOTĂRÂRE nr. 687 din 6 iulie 2011privind desfiinţarea şi reorganizarea Spitalului de Copii "Sf. Nicolae" Bârlad în cadrul Spitalului Municipal de Urgenţă "Elena Beldiman" Bârlad
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 13 iulie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă desfiinţarea Spitalului de Copii "Sf. Nicolae" Bârlad, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Bârlad, bd. Epureanu nr. 50, judeţul Vaslui, al cărui management a fost preluat de către Consiliul Local al Municipiului Bârlad. (2) Desfiinţarea spitalului prevăzut la alin. (1) se realizează prin reorganizarea acestuia în cadrul Spitalului Municipal de Urgenţă "Elena Beldiman" Bârlad, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Bârlad, Str. Republicii nr. 300, judeţul Vaslui, al cărui management a fost preluat de către Consiliul Local al Municipiului Bârlad.  +  Articolul 2Structura organizatorică a Spitalului Municipal de Urgenţă "Elena Beldiman" Bârlad, rezultată în urma reorganizării prevăzute la art. 1 alin. (2), se aprobă prin act administrativ al conducătorului unităţii administrativ-teritoriale, cu avizul Ministerului Sănătăţii, în condiţiile art. 174 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3 (1) Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţii sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) se preia de către Spitalul Municipal de Urgenţă "Elena Beldiman" Bârlad. (2) Personalul tehnic-economic-administrativ şi de întreţinere care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţii sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) se preia de către Spitalul Municipal de Urgenţă "Elena Beldiman" Bârlad, cu încadrarea în normativul de personal, sau, după caz, se redistribuie la alte unităţi sanitare.  +  Articolul 4Patrimoniul Spitalului de Copii "Sf. Nicolae" Bârlad, stabilit pe baza bilanţului contabil de închidere la data predării-preluării, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturile de execuţie întocmite pe fiecare sursă de finanţare şi celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, se preia de către Spitalul Municipal de Urgenţă "Elena Beldiman" Bârlad prin protocol de predarepreluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5La data expirării termenului prevăzut la art. 2, se abrogă poziţia nr. 331 de la rubrica "Judeţul Vaslui" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────p. Ministrul sănătăţii,Cristian-Anton Irimie,secretar de statMinistrul administraţieişi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 6 iulie 2011.Nr. 687.__________