ORDONANŢĂ nr. 70 din 29 august 2002 (*actualizată*)privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local(actualizată până la data de 28 decembrie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 31 august 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 28 decembrie 2006, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 12 iunie 2003; LEGEA nr. 99 din 7 aprilie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 29 aprilie 2004; LEGEA nr. 279 din 23 iunie 2004; ORDONANŢA nr. 78 din 19 august 2004; LEGEA nr. 471 din 4 noiembrie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 120 din 21 decembrie 2006.În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. VII.7 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile sanitare publice de interes judeţean sau local, denumite în continuare unităţi sanitare publice, sunt parte integrantă a domeniului public al judeţelor, comunelor, oraşelor şi municipiilor şi se dau în administrarea unităţilor sanitare publice prin hotărâre a consiliului judeţean, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, după caz, în condiţiile legii. Componentele bazei materiale achiziţionate cu finanţare de la bugetul de stat sau credite externe garantate de Guvern sunt proprietate privată a statului şi sunt administrate de unităţile sanitare publice. Celelalte componente ale bazei materiale sunt proprietate privată a statului şi sunt administrate de unităţile sanitare publice. (2) Schimbarea destinaţiei sau înstrăinarea bazei materiale a unităţilor sanitare publice se poate face în condiţiile legii şi numai cu aprobarea Ministerului Sănătăţii. Actele de înstrăinare sau de schimbare a destinaţiei bazei materiale a unităţilor sanitare publice, fără aprobarea Ministerului Sănătăţii, sunt nule. Nulitatea se constată de instanţa de judecată, la solicitarea Ministerului Sănătăţii. În cazul în care unităţile sanitare publice prevăzute la alin. (1), inclusiv cabinetele medicale, sunt concesionate sau scoase la licitaţie în vederea vânzării, medicii au dreptul de preemţiune. (3) Îndrumarea, coordonarea şi monitorizarea activităţii desfăşurate în unităţile sanitare publice se exercită de către Ministerul Sănătăţii, ca autoritate centrală în domeniul asistenţei de sănătate publică, şi de direcţiile de sănătate publică, unităţi descentralizate care reprezintă autoritatea de sănătate publică la nivel local. (4) Ministerul Sănătăţii exercită controlul asupra activităţii unităţilor sanitare publice, precum şi asupra modului de aplicare de către acestea a dispoziţiilor legale în vigoare în domeniul sanitar. (5) Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea spitalele clinice şi spitalele universitare sunt parte integrantă a domeniului public al judeţelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti şi se dau în administrarea unităţilor sanitare respective prin hotărâre a consiliului judeţean, municipal sau local al sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz. Consiliile judeţene, municipale sau locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti nu pot percepe taxe şi chirii asupra terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea spitalele clinice şi spitalele universitare.-------------Alin. (5) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 471 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.061 din 16 noiembrie 2004, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 78 din 19 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 august 2004.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 99 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 aprilie 2004.  +  Articolul 2 (1) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe Ministerul Sănătăţii, ca autoritate centrală în domeniul sănătăţii, are următoarele atribuţii: a) elaborează normativele de personal, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii; b) aprobă structura organizatorică a unităţilor sanitare publice cu personalitate juridică; c) centralizează situaţiile financiare trimestriale şi anuale ale unităţilor sanitare publice, potrivit reglementărilor legale în domeniu; d) asigură repartizarea şi redistribuirea echilibrată a medicilor în unităţile sanitare publice, pe baza comunicării de către autorităţile administraţiei publice locale a posturilor neocupate şi a excedentului de medici, potrivit normelor ce se vor elabora în acest scop în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. (2) Responsabilitatea şi atribuţia prevăzute la alin. (1) lit. b) se realizează cu avizul consiliilor judeţene sau al consiliilor locale, după caz.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 99 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 aprilie 2004.  +  Articolul 3În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe direcţiile de sănătate publică au următoarele atribuţii: a) avizează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii, proiectele bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor sanitare publice; b) aprobă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii, statele de funcţii pentru unităţile sanitare publice cu personalitate juridică şi le încadrează în normativele de personal aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, precum şi în bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate; c) centralizează situaţiile financiare trimestriale şi anuale transmise de unităţile sanitare publice şi înaintează situaţiile centralizatoare Ministerului Sănătăţii; d) înaintează Ministerului Sănătăţii propuneri privind înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea unităţilor sanitare publice, după caz, precum şi pe cele referitoare la schimbarea profilului sau a denumirii acestor unităţi.-------------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 99 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 aprilie 2004.  +  Articolul 4În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe preşedinţii consiliilor judeţene şi primarii comunelor, oraşelor, municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii: a) asigură sumele necesare pentru cheltuielile de întreţinere şi gospodărire, reparaţii, consolidare, extindere şi modernizare a unităţilor sanitare publice, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetele locale; b) avizează, în cel mult 10 zile de la data primirii, proiectele bugetelor de venituri şi cheltuieli, trimise de unităţile sanitare publice; c) avizează, în termen de 5 zile de la data primirii, statele de funcţii pentru unităţile sanitare publice.-------------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 99 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 aprilie 2004.  +  Articolul 5 (1) Consiliile judeţene şi consiliile locale pot înfiinţa, cu avizul Ministerului Sănătăţii, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, unităţi de asistenţă medico-socială, prin reorganizarea unor unităţi sanitare publice. (2) Unităţile de asistenţă medico-socială se organizează ca instituţii publice cu personalitate juridică finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetele locale, în funcţie de subordonare. (3) Veniturile proprii ale unităţilor de asistenţă medico-socială se constituie din: a) sume decontate de casele de asigurări de sănătate, pe bază de contracte încheiate cu acestea, pentru finanţarea cheltuielilor de personal aferente medicilor şi asistenţilor medicali din aceste unităţi, precum şi a cheltuielilor cu medicamente şi materiale sanitare, conform prevederilor contractului-cadru; b) contribuţii personale ale beneficiarilor serviciilor prestate sau ale susţinătorilor legali ai acestora, aprobate în condiţiile legii prin hotărâre a consiliilor locale, consiliilor judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz; c) donaţii, sponsorizări şi alte venituri. (4) Finanţarea unor cheltuieli pentru repararea şi amenajarea clădirilor în care vor funcţiona unităţile de asistenţă medico-socială poate fi susţinută de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, iar alocarea sumelor se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (5) În aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2) Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Administraţiei şi Internelor vor elabora norme privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. (6) Unităţile de asistenţă medico-socială înfiinţate prin hotărâri ale consiliilor locale din comune, precum şi cele înfiinţate prin hotărâri ale consiliilor locale din oraşele care au mai puţin de 5.000 de locuitori trec în responsabilitatea administrativă şi financiară a consiliilor judeţene, dacă consiliile locale respective nu hotărăsc altfel, asumându-şi obligaţiile de finanţare.-------------Alin. (6) al art. 5 a fost modificat de art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 120 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 28 decembrie 2006.-------------Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 99 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 aprilie 2004.  +  Articolul 5^1Beneficiarii serviciilor acordate în unităţile de asistenţă medico-socială sunt persoane cu afecţiuni cronice care necesită, permanent sau temporar, supraveghere, asistare, îngrijire, tratament şi care, datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrare socială.-------------Art. 5^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 99 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 aprilie 2004.------------Art. 5^1 a fost eliminat prin abrogarea art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 12 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 19 iunie 2003 de către art. II din LEGEA nr. 99 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 aprilie 2004.  +  Articolul 5^2 (1) Direcţiile de sănătate publică, cu avizul consiliilor judeţene sau al consiliilor locale, pot înfiinţa, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii şi cu avizul Ministerului Administraţiei şi Internelor, centre de sănătate multifuncţionale pentru a asigura un pachet de servicii medicale adaptat la nevoile comunităţii locale. (2) Centrele de sănătate multifuncţionale se organizează ca instituţii publice cu personalitate juridică, în subordinea direcţiilor de sănătate publică, prin reorganizarea unor unităţi sanitare, secţii sau compartimente, precum şi în foste locaţii ale acestora, dezafectate, sau în alte locaţii. Ulterior, centrele de sănătate multifuncţionale vor fi preluate de consiliile judeţene sau de consiliile locale. (3) Finanţarea centrelor de sănătate multifuncţionale se asigură din venituri proprii, precum şi din sume acordate de la bugetul de stat şi bugetele locale.-------------Alin. (3) al art. 5^2 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 471 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.061 din 16 noiembrie 2004, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 78 din 19 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 august 2004. (4) Veniturile proprii ale centrelor de sănătate multifuncţionale se constituie din: a) sumele decontate de casele de asigurări de sănătate pentru serviciile medicale contractate şi furnizate; b) servicii medicale furnizate la cererea persoanelor fizice sau juridice; c) donaţii, sponsorizări şi alte venituri. (5) De la bugetul de stat se acordă sume prin bugetul Ministerului Sănătăţii.-------------Alin. (5) al art. 5^2 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 471 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.061 din 16 noiembrie 2004, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 78 din 19 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 august 2004. (6) Sumele de la bugetele locale se acordă pentru cheltuieli de întreţinere şi gospodărire, reparaţii, consolidări şi dotări independente, precum şi pentru cheltuieli de personal, cu excepţia cheltuielilor de personal aferente personalului de specialitate medico-sanitar, care se asigură din sumele decontate de casele de asigurări de sănătate pentru serviciile medicale contractate şi furnizate. (7) Modul de organizare şi funcţionare a centrelor de sănătate multifuncţionale se stabileşte prin norme elaborate de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, până la data de 31 decembrie 2004.-------------Art. 5^2 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 78 din 19 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 august 2004.  +  Articolul 6 (1) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe conducerea unităţilor sanitare publice are următoarele atribuţii: a) elaborează, în termen de 5 zile de la data aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli, statul de funcţii şi îl înaintează spre aprobare direcţiei de sănătate publică; b) organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante; c) elaborează situaţiile financiare trimestriale şi anuale, potrivit reglementărilor legale în vigoare, pe care le înaintează spre avizare, după caz, preşedintelui consiliului judeţean sau primarului şi direcţiei de sănătate publică, în vederea centralizării; d) urmăreşte încadrarea cheltuielilor în bugetul de venituri şi cheltuieli; elaborează şi aplică măsuri de utilizare eficientă a bazei materiale şi a fondurilor în vederea creşterii calităţii actului medical. (2) Conducerea unităţilor sanitare publice are obligaţia de a dimensiona, cu avizul direcţiilor de sănătate publică, numărul de personal, în limita statului de funcţii şi a bugetului de venituri şi cheltuieli aprobate.-------------Art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 99 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 aprilie 2004.-------------Art. 7 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 99 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 aprilie 2004.-------------Art. 8 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 99 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 aprilie 2004.  +  Articolul 9 (1) Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data de 1 octombrie 2002. (2) Pe data prevăzută la alin. (1) orice dispoziţie contrară prezentei ordonanţe se abroga.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii şi familiei,Daniela Bartosp. Ministrul administraţiei publice,Ionel Flesariu,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 29 august 2002.Nr. 70.--------------