LEGE nr. 151 din 5 iulie 2011privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2007 pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 11 iulie 2011  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144 din 19 decembrie 2007 pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 21 decembrie 2007, cu următoarele modificări și completări:1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:ORDONANȚĂ DE URGENȚĂpentru modificarea și completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești2. La articolul unic, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul unicLegea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 10 noiembrie 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:3. La articolul unic, înaintea textului unic al ordonanței se introduc trei noi puncte, cu următorul cuprins:– Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8Executorii judecătorești își îndeplinesc atribuțiile în circumscripția curții de apel în raza căreia se află judecătoria pe lângă care funcționează, dacă prin lege nu se dispune altfel.– Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14În circumscripția unei judecătorii pot funcționa unul sau mai multe birouri de executori judecătorești, a căror competență se întinde pe tot cuprinsul curții de apel în a cărei rază teritorială se află judecătoria.– La articolul 16, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) Executorul judecătoresc este numit de ministrul justiției, în circumscripția unei judecătorii, în baza cererii celui interesat și după verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 15.4. La articolul unic, literele b), c) și d) ale alineatului (1) al articolului 37 se modifică și vor avea următorul cuprins:b) pentru creanțele în valoare de peste 50.000 lei, dar până la 80.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.000 lei plus un procent de până la 3% din suma ce depășește 50.000 lei din valoarea creanței ce face obiectul executării silite;c) pentru creanțele în valoare de peste 80.000 lei, dar până la 100.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.900 lei plus un procent de până la 2% din suma ce depășește 80.000 lei din valoarea creanței ce face obiectul executării silite;d) pentru creanțele în valoare de peste 100.000 lei, onorariul maxim este de 6.300 lei plus un procent de până la 1% din suma ce depășește 100.000 lei din valoarea creanței ce face obiectul executării silite.5. La articolul unic, după textul unic al ordonanței se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:– La articolul 37, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) Cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite sunt în sarcina debitorului urmărit, cu excepția cazului în care creditorul a renunțat la executare, situație în care vor fi suportate de acesta, sau dacă prin lege se prevede altfel. De asemenea, debitorul va fi ținut să suporte cheltuielile de executare stabilite sau, după caz, efectuate după înregistrarea cererii de executare și până la data realizării obligației stabilite în titlul executoriu, chiar dacă el a executat-o de bunăvoie. Cu toate acestea, în cazul în care debitorul, somat să își îndeplinească obligația, a executat-o de îndată sau în termenul acordat de lege, el nu va fi ținut să suporte decât cheltuielile pentru actele de executare efectiv îndeplinite, precum și onorariul executorului judecătoresc și, dacă este cazul, al avocatului creditorului, proporțional cu activitatea depusă de aceștia.(5) Sunt cheltuieli de executare:1. taxele de timbru necesare declanșării executării silite;2. onorariul executorului judecătoresc, stabilit potrivit legii;3. onorariul avocatului, în faza de executare silită;4. onorariul expertului și al interpretului;5. cheltuielile efectuate cu ocazia publicității procedurii de executare silită și cu efectuarea altor acte de executare silită;6. cheltuielile de transport;7. alte cheltuieli prevăzute de lege ori necesare desfășurării executării silite.  +  Articolul IILegea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 10 noiembrie 2000, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 5 iulie 2011.Nr. 151.-----