HOTĂRÂRE nr. 665 din 29 iunie 2011pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 8 iulie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 30 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:"(2) Comisia autorizează finanţările rambursabile care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, reprezentând datorie publică locală, precum şi tragerile ce se pot efectua din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate şi în limita cărora se pot efectua plăţi, cu încadrarea în limitele anuale, în condiţiile legii. (3) Pentru finanţările rambursabile şi tragerile din acestea, exprimate în alte valute, la încadrarea în limitele anuale pentru contractare şi pentru trageri se utilizează echivalentul în lei al sumelor respective, calculat la cursul de schimb valutar mediu prognozat pentru anul respectiv de Comisia Naţională de Prognoză."2. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) În lipsa preşedintelui, conducerea Comisiei este asigurată de unul dintre membri, desemnat de preşedintele Comisiei."3. La anexa nr. 1, la articolul 1 alineatul (5), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:"j) situaţia stingerii plăţilor restante ale bugetului local la finele anului precedent, până la data cererii pentru obţinerea avizului Comisiei, întocmită conform anexei nr. 1.6, vizată de unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul autorizării finanţării rambursabile."4. La anexa nr. 1, la articolul 1, alineatele (5^1) şi (5^2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(5^1) Pentru calculul gradului de îndatorare se va avea în vedere media aritmetică a veniturilor proprii, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, pe ultimii 3 ani anteriori anului în care se solicită autorizarea finanţării rambursabile, care urmează să fie contractată şi/sau garantată.(5^2) Totalul datoriilor aferente finanţărilor rambursabile contractate şi/sau garantate, reprezentând ratele scadente, dobânzile şi comisioanele aferente acestora, inclusiv al finanţărilor rambursabile pentru a căror contractare şi/sau garantare se solicită autorizarea, nu poate depăşi 30% din media prevăzută la alin. (5^1), pe fiecare an din întreaga durată a serviciului datoriei publice locale a finanţărilor respective, cu excepţia finanţărilor rambursabile contractate şi/sau garantate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare şi postaderare de la Uniunea Europeană."5. La anexa nr. 1, la articolul 1, după alineatul (5^2) se introduce un nou alineat, alineatul (5^3), cu următorul cuprins:"(5^3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (5) lit. j) unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care se află în procedură de criză financiară sau insolvenţă şi care solicită împrumuturi ori garanţii pentru refinanţarea datoriei publice locale, potrivit planului de redresare a crizei financiare sau a insolvenţei, după caz, precum şi cele care contractează/garantează finanţări rambursabile pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare şi postaderare de la Uniunea Europeană."6. La anexa nr. 1, la articolul 3, după alineatul (4^1) se introduce un nou alineat, alineatul (4^2), cu următorul cuprins:"(4^2) Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială, prin ordonatorul principal de credite, solicită Comisiei autorizarea, în condiţiile legii, a efectuării de trageri din finanţarea rambursabilă contractată, printr-o cerere întocmită potrivit anexei nr. 1.7."7. La anexa nr. 1, la articolul 3, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (5) Anexele nr. 1.1-1.7 fac parte integrantă din prezentele norme şi proceduri. (6) Anexele nr. 1.1-1.7 pot fi descărcate prin accesarea adreselor de internet ale următoarelor ministere: a) www.mfinante.ro, în cazul Ministerului Finanţelor Publice; b) www.mai.gov.ro, în cazul Ministerului Administraţiei şi Internelor.8. Anexa nr. 1.3 la norme şi proceduri se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.9. După anexa nr. 1.5 la norme şi proceduri se introduc două noi anexe, anexele nr. 1.6 şi 1.7, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIPrevederile art. I se aplică inclusiv cererilor adresate Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale şi aflate în curs de soluţionare.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 30 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Ialomiţianup. Ministrul administraţiei şi internelor,Gheorghe Emacu,secretar de statBucureşti, 29 iunie 2011.Nr. 665.  +  Anexa 1 (Anexa nr. 1.3 la norme şi proceduri)Judeţul ..............Unitatea administrativ-teritorială ...........CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORAREa bugetului local alcomunei/oraşului/municipiului/judeţuluiîn urma contractării/garantării de finanţărirambursabile pe baza datelor extrase din bugetul local*Font 8*                                                                                           - mii lei -┌───┬───────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────┬────────┬────────────────────────────┐│ │ │ │ │ │ Buget │Execuţie│ ││ │ │Execuţie│Execuţie│Execuţie│ local │ buget │ Indicatori pe perioada ││Nr.│Denumirea indicatorilor│ buget │ buget │ buget │aprobat*2)│ local │ serviciului datoriei ││crt│ │local*1)│local*1)│local*1)│ (anul │ apro-) │ publice locale*4) ││ │ │ la │ la │ la │ curent) │ bat*3) │ ││ │ │31.XII..│31.XII..│31.XII..│ │ (anul │ ││ │ ├────────┼────────┼────────┼──────────┤curent) ├───┬─────┬─────┬─────┬──────┤│ │ │ n - 3 │ n - 2 │ n - 1 │ n │ │ n │n + 1│n + 2│n + 3│n + ..│├───┼───────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼───┼─────┼─────┼─────┼──────┤│ 0 │ A │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │├───┼───────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼───┼─────┼─────┼─────┼──────┤│ 1 │VENITURI PROPRII*5) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼───┼─────┼─────┼─────┼──────┤│ 2 │Limita de îndatorare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │30% din venituri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │proprii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼───┼─────┼─────┼─────┼──────┤│ 3 │Serviciul anual al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │datoriei publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │locale*6) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼───┼─────┼─────┼─────┼──────┤│ 4 │Rambursare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼───┼─────┼─────┼─────┼──────┤│ 5 │Dobânzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼───┼─────┼─────┼─────┼──────┤│ 6 │Comisioane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼───┼─────┼─────┼─────┼──────┤│ 7 │Gradul de îndatorare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(%) (serviciul anual al│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │datoriei/venituri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │proprii x 100) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴───────────────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┴────────┴───┴─────┴─────┴─────┴──────┘----------*1) Situaţia financiară privind contul de execuţie a bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale.*2) Ultimul buget local aprobat pe anul curent (n).*3) Contul de execuţie la finele lunii precedente solicitării autorizării.*4) Pe perioada serviciului datoriei publice locale, veniturile proprii estimate se vor completa cu media execuţiei bugetului local pe ultimii 3 ani, respectiv (col. 1 + col. 2 + col. 3)/3.*5) Veniturile proprii prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, prevăzute la art. 29 din aceeaşi lege.*6) Cuprinde serviciul datoriei publice locale aferent contractelor/acordurilor de finanţare rambursabilă în derulare şi celor pentru care se solicită autorizarea (trebuie să corespundă cu datele cuprinse în macheta din anexa nr. 1.4 la norme şi proceduri privind situaţia estimativă a serviciului datoriei publice).NOTĂ:Se va avea în vedere ca datele cuprinse în prezenta anexă să concorde cu prevederile din următoarele documente: ultimul buget aprobat pe anul în curs, situaţiile financiare privind conturile de execuţie a bugetului local, situaţia estimativă privind serviciul datoriei publice locale.Ordonator principal de credite Director economic (Contabil),Primar/Preşedinte, ............................................  +  Anexa 2 (Anexa nr. 1.6 la norme şi proceduri)UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ .........Avizat pentru plăţiTrezoreria ...........SITUAŢIA STINGERII PLĂŢILOR RESTANTE ALE BUGETULUI LOCAL LA FINELE ANULUIPRECEDENTpână la data de .........*)---------- Notă *) Data cererii pentru obţinerea avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.Subsemnatul, .............., în calitate de ordonator principal de credite, declar pe propria răspundere că la data prezentei plăţile restante la finele anului.... s-au achitat potrivit situaţiei:*Font 9*                                                                                - lei -┌──────────────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────┬────────────┐│ │Suma restantă la data de │ │Nr. şi data ││ DENUMIREA INDICATORILOR │31.XII a anului precedent│ Suma achitată│documentului││ │ │ │ de plată │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│ A │ 1 │ 2 │ 3 │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│PLĂŢI RESTANTE - TOTAL │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│din care, pe structura │ │ │ ││clasificaţiei bugetare: │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│Capitol ...... Total, din care: │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│Subcapitol ..... Total, din care: │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│Articol ...... - total - │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│Articol ...... - total - │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│Articol ...... - total - │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│Articol ...... - total - │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│............... │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│Subcapitol ..... Total, din care: │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│Articol ...... - total - │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│Articol ...... - total - │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│Articol ...... - total - │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│Articol ...... - total - │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│................ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│Capitol ...... Total, din care: │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│Subcapitol ..... Total, din care: │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│Articol ...... - total - │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│Articol ...... - total - │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│Articol ...... - total - │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│Articol ...... - total - │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│............... │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│Subcapitol ..... Total, din care: │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│Articol ...... - total - │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│Articol ...... - total - │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│Articol ...... - total - │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│Articol ...... - total - │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│................ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│Capitol ...... Total, din care: │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│Subcapitol ..... Total, din care: │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│Articol ...... - total - │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│Articol ...... - total - │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│Articol ...... - total - │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│Articol ...... - total - │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│............... │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│Subcapitol ..... Total, din care: │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│Articol ...... - total - │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│Articol ...... - total - │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│Articol ...... - total - │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│Articol ...... - total - │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│................ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│Capitol ...... Total, din care: │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│Subcapitol ..... Total, din care: │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│Articol ...... - total - │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│Articol ...... - total - │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│Articol ...... - total - │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│Articol ...... - total - │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│............... │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│Subcapitol ..... Total, din care: │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│Articol ...... - total - │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│Articol ...... - total - │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│Articol ...... - total - │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│Articol ...... - total - │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│................ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│etc., │ │ │ │└──────────────────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────┴────────────┘Ordonator principal de credite Director economic (Contabil),Primar/Preşedinţe, ..............................................  +  Anexa 3 (Anexa nr. 1.7 la norme şi proceduri)                                                                ┌─────────────┐                             ROMÂNIA │ │               Judeţul ...................................*1) │ STEMA │               Unitatea administrativ-teritorială ........*2) │ UNITĂŢII │    [SIGLĂ) ...........................................*3) │ADMINISTRATIV│               Adresa .................................... │ TERITORIALE │               Telefon/Fax/Adresa e-mail ................. │ │               Nr. .... din ....... 20 ..... └─────────────┘CEREREpentru autorizarea efectuării de trageri dinfinanţarea rambursabilă în valoare de .........(cu precizarea valutei de contract)Subsemnatul(a), .............*4), în calitate de ordonator principal de credite al .............*3), judeţul .............*1) , depun prezenta cerere în vederea autorizării, în condiţiile legii, a efectuării de trageri, în anul ...., în sumă de ......... (cu precizarea valutei de contract), din finanţarea rambursabilă în valoare de ......... (cu precizarea valutei de contract), contractată de la ........ (denumirea finanţatorului).Prezentăm următoarele date în legătură cu finanţarea rambursabilă sus-menţionată:1. numărul şi data hotărârii Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale prin care s-a autorizat contractarea finanţării rambursabile: ......;2. numărul şi data semnării contractului/acordului de finanţare rambursabilă: ........;3. data-limită pentru efectuarea tragerilor, conform contractului/acordului de finanţare rambursabilă (actelor adiţionale, dacă este cazul): ......;4. valoarea utilizată din finanţarea rambursabilă până la data prezentei cereri: ..... (cu precizarea valutei de contract);5. numărul şi data hotărârii/hotărârilor anterioare a/ale Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale pentru autorizarea efectuării de trageri în anul curent: ......;6. denumirea proiectului care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi pentru a cărui prefinanţare sau cofinanţare se solicită autorizarea efectuării de trageri în sumă de .... (cu precizarea valutei de contract) ......Declar pe propria răspundere că datele prezentate şi suma solicitată sunt conforme cu realitatea.ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE..............*2) ................*3),[L.S.] ..............................(prenumele şi numele)----------*1) Se înscrie denumirea judeţului.*2) Se înscrie categoria unităţii administrativ-teritoriale solicitante.*3) Se înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale solicitante.*4) Se înscriu prenumele şi numele reprezentatului legal.-----------