HOTĂRÎRE nr. 1195 din 12 noiembrie 1990privind organizarea Băncii Comerciale Române - S.A.
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 19 noiembrie 1990    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Banca Comercială Română se organizează ca societate pe acţiuni, cu un capital social subscris de 12.000.000.000 lei, din care 7.000.000.000 lei vărsat.  +  Articolul 2Capitalul iniţial vărsat de 7.000.000.000 lei se asigura de Banca Naţionala a României din fondurile existente în bilanţul ei la poziţia "fondul de reevaluare a stocului de metale preţioase".  +  Articolul 3Pentru desfăşurarea operaţiunilor în valută se pune la dispoziţia Băncii Comerciale Române, din rezerva valutară, un fond de 40.000.000 dolari S.U.A.  +  Articolul 4Se aprobă statutul de funcţionare al Băncii Comerciale Române, prezentat în anexa.În perioada în care statul este acţionar unic, atribuţiile legale ale Adunării generale a acţionarilor vor fi îndeplinite de Consiliul imputernicitilor statului.  +  Articolul 5Structura organizatorică, numărul şi structura de personal, statul de funcţii, criteriile de studii şi stagiu pentru funcţiile specifice băncii, atît pentru administraţia centrala, cît şi pentru unităţile subordonate, se stabilesc de Consiliul de administraţie al Băncii Comerciale Române.Nivelul de salarizare pentru administraţia centrala este cel prevăzut în Legea nr. 57/1974, anexa nr. VI, iar pentru unităţile teritoriale, în Hotărîrea Guvernului României nr. 544/1990.  +  Articolul 6Personalul care trece de la Banca Naţionala a României la Banca Comercială Română se considera transferat în interesul serviciului.  +  Articolul 7Banca Comercială Română îşi începe activitatea la 1 decembrie 1990.Activul şi pasivul, care se preiau de Banca Comercială Română de la Banca Naţionala a României, se stabilesc prin protocol pe baza bilanţului contabil de la 30 noiembrie 1990.  +  Articolul 8Cheltuielile ce se efectuează pînă la 30 noiembrie 1990, necesare organizării şi funcţionarii Băncii Comerciale Române, se suporta de Banca Naţionala a României.  +  Articolul 9Anexa face parte integrantă din prezenta hotărîre. PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN  +  Anexa 1 STATUTULBăncii Comerciale Române - S.A.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Banca Comercială Română se organizează, potrivit legii, ca societate pe acţiuni şi funcţionează în baza prezentului statut.În cuprinsul acestui statut Banca Comercială Română este denumita banca.  +  Articolul 2Sediul central al băncii este în Bucureşti. Banca îşi desfăşoară activitatea prin sucursale, filiale, agenţii şi reprezentante, în ţara şi străinătate, pe baza aprobării Consiliului de administraţie al băncii.  +  Articolul 3Durata de activitate a băncii este de 99 ani de la data emiterii autorizaţiei de funcţionare de către Banca Naţionala a României, cu posibilitatea extinderii acestei perioade.Banca îşi încetează activitatea după regulile societăţilor comerciale, la propunerea Consiliului de administraţie al băncii şi aprobarea Adunării generale a acţionarilor.  +  Articolul 4Banca are ca obiect de activitate atragerea şi formarea de depozite băneşti, în lei şi valuta, de la persoane fizice şi juridice, din ţara şi străinătate, acordarea de credite pe termen scurt, mediu şi lung, efectuarea de servicii bancare, operaţiuni pentru activitatea de comerţ exterior şi alte operaţiuni bancare, potrivit legii.  +  Capitolul 2 Capitalul şi fondurile băncii  +  Articolul 5Capitalul social subscris de stat este de 12.000.000.000 lei, reprezentat prin 2.400.000 acţiuni a 5.000 lei fiecare, putindu-se emite şi titluri cumulative.Capitalul social vărsat la înfiinţarea băncii este în suma de 7.000.000.000 lei.  +  Articolul 6Acţiunile ce vor fi emise pentru majorarea capitalului nu pot avea valoarea nominală mai mica decît cea iniţială şi vor putea fi transmise persoanelor fizice şi juridice din ţara şi străinătate. Adunarea generală a acţionarilor va fixa cuantumul noilor emisiuni şi criteriile de subscriere.Acţiunile sînt indivizibile, iar banca nu recunoaşte decît un singur proprietar pe fiecare acţiune.Dacă sînt mai mulţi proprietari indivizi asupra unei acţiuni, aceştia vor trebui sa delege o singura persoana pentru a exercita dreptul derivînd din proprietatea ei.Banca va evidenţia în registrul acţionarilor, după caz, numele, prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul acţionarilor cu acţiuni nominative şi va elibera certificate de proprietate, sub semnatura a doi membri ai Consiliului de administraţie.  +  Articolul 7Acţiunile pot fi nominative sau la purtător, forma acestora urmînd a fi stabilită de Consiliul de administraţie al băncii. Acţiunile sînt purtătoare de dividende, determinate în raport cu profitul realizat de banca, care vor fi distribuite acţionarilor, anual, după încheierea şi aprobarea bilanţului contabil de către Adunarea generală a acţionarilor.Deţinerea de acţiuni înseamnă implicit acceptarea statutului băncii şi a hotărîrilor Adunării generale a acţionarilor.  +  Articolul 8Pentru desfăşurarea activităţii sale, banca constituie următoarele fonduri:- fondul de rezerva;- fondul de risc;- alte fonduri prevăzute de lege.Fondurile băncii se constituie, potrivit reglementărilor legale, din profitul anual şi pot fi utilizate, cu aprobarea Adunării generale a acţionarilor, pentru finanţarea unor acţiuni economice, financiare, valutare şi de alta natura, în care banca este interesată, precum şi pentru acoperirea unor pierderi.  +  Capitolul 3 Operaţiunile băncii  +  Articolul 9Banca efectuează operaţiuni bancare şi financiare în ţara şi în străinătate, pentru contul sau propriu, al clienţilor băncii - persoane fizice sau juridice - în numele unor instituţii sau în colaborare cu acestea, precum şi orice alte activităţi permise de reglementările legale în vigoare.În acest scop, banca: a) primeşte depozite băneşti, la vedere şi la termen, de la persoane fizice şi juridice; b) acorda credite pe termen scurt, cu scadenţa de rambursare de pînă la 12 luni, pentru activităţile de aprovizionare, producţie, desfacere şi prestări de servicii, precum şi pentru consum gospodăresc şi personal; c) acorda credite pe termen mediu, cu rambursare pînă la 5 ani, şi pe termen lung, pînă la 25 ani, în condiţiile stabilite de lege, cu asigurarea resurselor corespunzătoare; d) efectuează operaţiuni de scontare a efectelor comerciale în cadrul operaţiunilor de scont şi rescont; e) efectuează operaţiuni de încasări şi plati, în numerar şi virament, pentru clienţii care deschid conturi la banca, pentru livrări de mărfuri, prestări de servicii, executări de lucrări şi pentru orice alte operaţiuni băneşti ale acestora; f) efectuează operaţiuni de schimb valutar; g) acorda clienţilor săi credite în valută; h) emite şi primeşte cecuri sau documente de plată în valută; i) primeşte şi emite garanţii pentru angajamentele de plată străine, proprii sau ale terţilor, sau în favoarea acestora; j) efectuează operaţiuni de arbitrajare pe pieţele monetare sub forma de atragere şi constituire de depozite la termen şi vedere, proprii şi ale clienţilor. Banca poate compensa din profitul realizat din aceste operaţiuni eventualele diferenţe nefavorabile; k) participa, în calitate de asociat sau acţionar, la înfiinţarea unor societăţi sau instituţii bancare, în ţara sau străinătate; l) participa la tranzacţii externe, financiare, de plati şi de credit, încheie cu bănci şi instituţii financiare străine angajamente şi convenţii de plati; încheie contracte şi convenţii privind primirea sau acordarea de credite din şi în străinătate; m) încheie aranjamente de corespondent cu bănci şi instituţii financiare străine; n) participa la organizaţii şi organisme internaţionale cu caracter financiar, bancar sau monetar; o) efectuează operaţiuni de încasări şi plati şi alte servicii bancare pentru instituţiile finanţate de la buget sau autofinanţate; p) efectuează operaţiuni privind executarea de casa a bugetului statului, în limita mandatului primit; r) cumpara sau vinde, în ţara sau străinătate, aur şi alte metale preţioase în lingouri, monede sau medalii; s) efectuează orice alte operaţiuni bancare, în ţara şi străinătate.  +  Articolul 10Banca acorda credite prin negociere cu solicitantul, în funcţie de bonitatea şi solvabilitatea acestuia.Banca este în drept să solicite, la acordarea creditelor, garanţii asiguratorii cum sînt: bunurile ce se procura din creditul acordat, gajul mobiliar, înscrisuri de valori şi alte efecte de comerţ, ipoteca constituită asupra bunurilor imobile aflate în proprietatea debitorilor şi garantilor, scrisori de garanţii bancare, cesiuni şi alte active.Banca stabileşte, potrivit dispoziţiilor legale, modul de gajare, condiţiile în care bunurile care constituie garanţia creditului rămîn în păstrarea clientului beneficiar de credite, precum şi modalitatea în care se poate dispune de acestea.  +  Articolul 11Creditele se acordă de banca pe baza contractului de împrumut care se încheie cu beneficiarul acestuia şi în care se consemnează clauzele referitoare la volum, obiect, garanţii, termene de rambursare, dobinda etc.Contractul de credit are valoare de înscris autentic şi constituie titlu executoriu.  +  Articolul 12Banca este indreptatita, faţă de clienţii care nu-şi îndeplinesc angajamentele sau nu respecta clauzele din contractele de credite, sa dispună următoarele măsuri: a) recuperarea creditelor înainte de termen, atunci cînd se constata înstrăinarea garanţiilor prezentate, utilizarea creditelor în alte scopuri decît acelea pentru care au fost acordate, păstrarea în condiţii necorespunzătoare a valorilor materiale aduse în garanţie, sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor din contract; b) valorificarea, totală sau parţială, a înscrisurilor care i-au fost date în garanţie. Banca recuperează, din sumele rezultate din valorificarea înscrisurilor, creditele acordate, dobinzile şi orice cheltuieli efectuate în legătură cu valorificarea, eventualul surplus remitindu-se împrumutatului; c) declanşarea, potrivit legii, a procedurii juridice de punere în faliment şi lichidare.  +  Articolul 13Banca nu va putea dobîndi alte imobile decît cele necesare funcţionarii sale.Ea va putea totuşi dobîndi imobile pentru acoperirea creanţelor sale ajunse la scadenta, dar nerestituite de clienţi, fiind însă obligată să le valorifice la prima ocazie favorabilă.  +  Articolul 14Depozitele constituite şi creditele acordate sînt purtătoare de dobinzi din momentul constituirii şi, respectiv, al acordării lor. Dobinda este negociabila.  +  Articolul 15Banca poate emite, potrivit legii, pe termen scurt, mediu şi lung, obligaţiuni şi alte titluri de credit.Consiliul de administraţie al băncii va stabili forma, dobinda şi celelalte condiţii ale obligaţiunilor şi ale titlurilor de credit.Banca efectuează, pentru contul sau propriu sau al clienţilor săi, vînzarea de obligaţiuni, titluri şi alte înscrisuri, precum şi răscumpărarea acestora.  +  Articolul 16Pentru titlurile sau efectele de comerţ primite în păstrare sau gaj, banca este obligată sa elibereze clientului o dovadă din care să reiasă toate elementele distinctive, valoarea nominală, numerele şi seriile ce le poarta, precum şi toate semnele ce le deosebesc de alte titluri purtind aceeaşi denumire.Banca nu poate incredinta altor persoane sau valorifica înscrisurile primite în păstrare sau în gaj decît cu încuviinţarea expresă a deponentului sau a constituitorului gajului, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 12 lit. b).  +  Articolul 17Banca primeşte de la clienţii săi bilanţurile contabile, contul de profit şi pierderi, situaţia angajamentelor de plată şi orice informaţii şi date referitoare la bonitatea, lichiditatea şi solvabilitatea acestora.  +  Capitolul 4 Conducerea băncii  +  Articolul 18Conducerea şi administrarea băncii sînt asigurate de:- Adunarea generală a acţionarilor;- Consiliul de administraţie;- Comitetul de credit;- preşedinte şi vicepreşedinţi. A. Adunarea generală a acţionarilor  +  Articolul 19Organul de conducere al băncii este Adunarea generală a acţionarilor, care reprezintă totalitatea proprietarilor de acţiuni. Adunările generale sînt ordinare şi extraordinare.  +  Articolul 20La şedinţele Adunării generale a acţionarilor pot participa, personal sau prin delegat - pe bază de procura scrisă -, actionarii care fac dovada acestei calităţi cu propriile acţiuni sau cu certificatul de atestare a proprietăţii asupra acţiunilor.  +  Articolul 21Norma de participare la şedinţele Adunării generale a acţionarilor va fi stabilită de Consiliul de administraţie al băncii în funcţie de valoarea acţiunilor aflate în proprietatea unui acţionar.  +  Articolul 22Adunarea generală ordinară se întruneşte anual, în locul, ziua şi ora stabilite, care trebuie să fie fixate înaintea datei de depunere a bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi.  +  Articolul 23Adunarea generală ordinară este indreptatita sa ia hotărîri cu privire la: a) aprobarea bilanţului contabil anual al băncii şi al contului de profit şi pierderi, după ascultarea şi analizarea raportului Consiliului de administraţie al băncii şi al Comisiei de cenzori; b) stabilirea cuantumului dividendelor; c) alegerea şi numirea Consiliului de administraţie şi a Comisiei de cenzori şi stabilirea indemnizaţiei membrilor acestora; d) numirea preşedintelui, vicepreşedinţilor băncii, precum şi a preşedintelui Comisiei de cenzori; e) autorizarea transferului acţiunilor; f) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de activitate, pentru exerciţiul următor; g) descărcarea gestiunii anului încheiat.  +  Articolul 24Adunarea generală extraordinară poate fi convocată de Consiliul de administraţie al băncii ori de cîte ori se considera necesar.Convocarea extraordinară a Adunării generale a acţionarilor se poate face şi de preşedintele acesteia sau la cererea acţionarilor proprietari care reprezintă cel puţin 25% din capitalul social al băncii.  +  Articolul 25Adunarea generală extraordinară adopta hotărîri privind: a) majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social; b) emiterea de obligaţiuni şi titluri de credit; c) participarea cu capital la societăţi comerciale, financiare şi bancare, afilierea sau fuzionarea cu alte instituţii bancare, cu respectarea legii; d) modificarea statutului băncii; e) alte aspecte majore privind activitatea băncii.  +  Articolul 26Convocarea şedinţelor Adunării generale a acţionarilor se publică în Monitorul Oficial cu cel puţin 15 zile înainte de ţinerea acestora şi se afişează totodată la sediul central şi al unităţilor teritoriale ale băncii.  +  Articolul 27Comunicarea prezentei la Adunarea generală a acţionarilor trebuie să ajungă la sediul central al băncii cu cel puţin 3 zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea acesteia.În perioada dintre data publicării convocării de participare şi cea de închidere a Adunării generale a acţionarilor nu este permis nici un transfer de proprietate a acţiunilor.  +  Articolul 28Şedinţele Adunării generale sînt conduse de preşedintele Consiliului de administraţie sau de persoana care îi tine locul, ajutat de un secretar şi 3 supraveghetori pentru numărarea voturilor şi efectuarea lucrărilor de secretariat, aleşi prin majoritate simpla de voturi de către participanţii la lucrări.  +  Articolul 29Adunările generale ale acţionarilor se considera legal constituite, pentru a lua decizii, prin participarea unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin trei pătrimi din capitalul băncii.  +  Articolul 30Hotărîrile Adunării generale a acţionarilor vor fi adoptate cu majoritate absolută din capitalul social aferent acţionarilor prezenţi, în cazul adunării ordinare, şi cu cel puţin jumătate din capitalul social al acţionarilor prezenţi în situaţia adunărilor extraordinare.  +  Articolul 31În cazul neconstituirii la prima şedinţa a reprezentării acţionarilor în condiţiile art. 29, Adunarea generală se reconvoaca pentru un nou termen.Hotărîrile luate în a doua şedinţa vor fi considerate valabile independent de numărul acţionarilor prezenţi şi de valoarea capitalului reprezentat de aceştia, cu majoritate simpla de voturi.  +  Articolul 32Adoptarea hotărîrilor se poate face prin apel nominal, ridicarea miinii sau prin vot secret, modalitatea urmînd a fi stabilită la deschiderea şedinţelor. B. Consiliul de administraţie  +  Articolul 33Conducerea şi administrarea curenta a băncii se încredinţează de către Adunarea generală a acţionarilor unui Consiliul de administraţie, compus din 15 membri.Membrii Consiliului de administraţie se desemnează pe o perioadă de 4 ani. După expirarea mandatului oricare dintre aceştia pot fi realeşi, dar nu mai mult de 3 mandate consecutiv.Preşedintele Consiliului de administraţie este preşedintele băncii. Din Consiliul de administraţie fac parte şi vicepreşedinţii băncii.  +  Articolul 34Membrii Consiliului de administraţie vor trebui să depună la casieria băncii o garanţie care să reprezinte dublul remuneraţiei lunare.Garanţia se depune înainte de intrarea în funcţie, rămîne în casa băncii şi va putea fi restituită după ce Adunarea generală a acţionarilor a aprobat ultimul bilanţ în exerciţiul căruia aceştia au funcţionat şi li s-a dat descărcare de gestiune.  +  Articolul 35Semnăturile membrilor Consiliului de administraţie vor fi puse la registrul comerţului, o dată cu certificatul eliberat de cenzori, din care rezultă depunerea garanţiei.  +  Articolul 36Şedinţele Consiliului de administraţie al băncii au loc lunar şi ori de cîte ori este necesar şi se considera valabile numai dacă la acestea sînt prezenţi cel puţin 2/3 din membri.Deciziile Consiliului de administraţie al băncii vor fi luate cu majoritate de voturi.  +  Articolul 37Consiliul de administraţie al băncii deliberează asupra problemelor de baza ale activităţii, cum sînt: a) bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, precum şi propunerile ce urmează să fie prezentate Adunării generale a acţionarilor privind destinaţia profitului; b) politica băncii privind creditele, resursele şi dobinzile; c) propunerile ce urmează a fi prezentate Adunării generale a acţionarilor privind rezervele şi eventuala utilizare a acestora; d) propunerile privind emiterea de acţiuni, obligaţiuni şi titluri de credit şi modul de distribuire a acestora; e) stabilirea veniturilor şi cheltuielilor băncii, investiţiilor proprii şi reparaţiilor capitale; f) regulamentul de ordine interioară al băncii, structura organizatorică, funcţiile, atribuţiile, competentele şi normele de funcţionare; g) aprobarea infiintarii, desfiinţării sau mutării sucursalelor, filialelor, agentiilor sau reprezentantelor; h) stabilirea numărului de personal al băncii şi nivelul de salarizare a acestuia atît pentru administraţia centrala, cît şi pentru unităţile sale; i) numirea directorilor, adjunctilor acestora şi contabililor şefi din centrala băncii şi unităţile teritoriale; j) numirea Comitetului de credit şi stabilirea competentelor acestuia; k) aprobarea împuternicirii membrilor Consiliului de administraţie de a semna pentru banca în lipsa preşedintelui; l) aprobarea comisioanelor, taxelor şi spezelor bancare; m) normele, instrucţiunile şi cadrul de desfăşurare a operaţiunilor băncii; n) alte aspecte ale activităţii curente.  +  Articolul 38Banca nu are dreptul sa acorde credite sau alte facilităţi pentru nici unul din membrii Consiliului de administraţie al băncii sau sa garanteze împrumuturi pe care aceştia le-ar contracta cu alta instituţie de credit.  +  Articolul 39Membrii Consiliului de administraţie al băncii sînt răspunzători de realitatea vărsămintelor efectuate de acţionari, dividendele plătite, existenta şi evidenta corecta a registrelor cerute de lege, îndeplinirea hotărîrilor Adunării generale a acţionarilor şi respectarea îndatoririlor legale.  +  Articolul 40Membrii Consiliului de administraţie al băncii nu pot ocupa, fără autorizarea expresă a acestuia, posturi de membri în consiliile de administraţie sau de directori în alte societăţi bancare şi nici sa participe la asemenea firme ca asociaţi cu răspundere nelimitată.De asemenea, directorii nu pot conduce alte societăţi bancare, comerciale sau industriale; ei nu pot participa în alte societăţi de acest fel, nici în calitate de asociaţi şi nici ca administratori sau directori, afară de cazurile cînd exercita aceste funcţii cu autorizarea Consiliului de administraţie al băncii.  +  Articolul 41Preşedintele angajează banca potrivit responsabilităţilor, sarcinilor şi împuternicirilor stabilite de Consiliul de administraţie al băncii.În executarea hotărîrilor Consiliului de administraţie şi în executarea atribuţiilor proprii, preşedintele Băncii Comerciale Române emite, potrivit legii, ordine şi alte acte de dispoziţie.Atribuţiile şi competentele vicepreşedinţilor se stabilesc de Consiliul de administraţie al băncii, la propunerea preşedintelui băncii. C. Comitetul de credit  +  Articolul 42Pentru conducerea operativă a activităţii, Consiliul de administraţie al băncii poate delega o parte din competentele sale unui Comitet de credit, din care fac parte preşedintele băncii, vicepreşedinţii şi directorii executivi din administraţia centrala.  +  Articolul 43Comitetul de credit îndeplineşte sarcinile sale, în cadrul limitelor împuternicirii ce i se da Consiliului de administraţie al băncii, în deliberări saptaminale sau ori de cîte ori este necesar.Comitetul de credit se considera legal constituit în prezenta a cel puţin 2/3 din totalul membrilor săi, deciziile fiind luate cu majoritate de voturi.  +  Articolul 44Comitetul de credit este obligat să prezinte la fiecare şedinţa a Consiliului de administraţie al băncii registrul sau de deliberări. D. Comisia de cenzori  +  Articolul 45Comisia de cenzori va fi compusa din 5 cenzori şi 2 supleanţi, numiţi de Adunarea generală a acţionarilor. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.Cenzorii se numesc pe o perioadă de 3 ani, putind fi realeşi.  +  Articolul 46Preşedintele Comisiei de cenzori participa la şedinţele Consiliului de administraţie al băncii. În cazul un care are un punct de vedere diferit de hotărîrea luată de Consiliul de administraţie al băncii, îl va prezenta în scris acestuia.  +  Articolul 47Cenzorii sînt obligaţi, înaintea începerii mandatului, să depună drept garanţie o sumă care să reprezinte nivelul unei remuneraţii lunare.  +  Articolul 48Cenzorii sînt obligaţi sa supravegheze gestiunea băncii, sa verifice bilanţul, contul de profit şi pierderi şi evaluarea corecta a patrimoniului, despre care vor face un raport amănunţit Consiliului de administraţie şi Adunării generale a acţionarilor.Cenzorii sînt obligaţi, de asemenea: a) să facă în fiecare luna şi inopinat inspecţia casei, sa verifice existenta obligaţiunilor şi titlurilor de credit proprietatea băncii sau primite în gaj, cauţiune sau depozit; b) sa verifice constituirea garanţiilor membrilor Consiliului de administraţie al băncii; c) sa supravegheze ca prevederile statutului, precum şi hotărîrilor Adunării generale a acţionarilor şi ale Consiliului de administraţie, să fie aplicate întocmai.  +  Articolul 49În cazul în care se constata abateri, Comisia de cenzori sau fiecare cenzor în parte va aduce la cunoştinţa preşedintelui Consiliului de administraţie al băncii cele constatate.Dacă acesta nu ia de îndată măsurile necesare de îndreptare, cenzorii vor aduce abaterile la cunoştinţa primei adunări generale, iar dacă neregulile sînt grave, Comisia de cenzori va convoca în cel mai scurt timp posibil Adunarea generală extraordinară, pentru a delibera asupra acestor nereguli.  +  Articolul 50Comisia de cenzori verifica respectarea de către banca a principiului tratamentului egal al acţionarilor privind toate drepturile şi obligaţiile ce le revin. Cenzorii au drept de control asupra operaţiunilor băncii, putind verifica la sediul central, la sucursale şi filiale, reprezentante sau agenţii orice acte, documente şi registre.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 51Anul financiar al băncii începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie al fiecărui an calendaristic.Consiliul de administraţie al băncii va asigura întocmirea, la termenele stabilite, a bilanţului contabil, a contului de profit şi pierderi, precum şi a dării de seama anuale, pe care le prezintă Adunării generale a acţionarilor.  +  Articolul 52După aprobarea de către Adunarea generală a acţionarilor a bilanţului, contului de profit şi pierderi, acestea se publică în Monitorul Oficial şi presa.  +  Articolul 53Profitul rămas după plata impozitului datorat se repartizează pe baza hotărîrii Adunării generale a acţionarilor pentru constituirea fondurilor, plata dividendelor şi altor destinaţii.  +  Articolul 54Titularii de cont sînt obligaţi ca, în termenul stabilit de la data convenită pentru ridicarea sau expedierea extrasului de cont şi a situaţiilor prin care se comunică executarea operaţiunilor dispuse, sa reclame eventualele neinregistrari sau înregistrări gresite ale operaţiunilor.Răspunderea băncii încetează dacă pînă la expirarea termenului stabilit nu este sesizată cu reclamaţie scrisă în sensul celor de mai sus.  +  Articolul 55Banca elaborează, cu respectarea legii, norme şi instrucţiuni privind efectuarea operaţiunilor bancare pentru desfăşurarea activităţii în unităţile proprii.  +  Articolul 56Banca şi salariaţii săi au obligaţia sa păstreze secretul operaţiunilor.Relaţii asupra operaţiunilor şi conturilor se dau numai titularilor şi în condiţiile stabilite de lege, organelor de cercetare, procuratura şi judecătoreşti.  +  Articolul 57În perioada în care statul este acţionar unic, atribuţiile legale ale Adunării generale a acţionarilor vor fi îndeplinite de Consiliul imputernicitilor statului pînă la constituirea Adunării generale a acţionarilor, data la care îşi încetează activitatea de drept.  +  Articolul 58Din Consiliul imputernicitilor statului fac parte reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, Băncii Naţionale a României, Agenţiei naţionale pentru privatizare, Agenţiei române pentru promovarea investiţiilor şi a asistenţei economice din străinătate, precum şi specialişti din Banca Comercială Română.Consiliul este format din 11 membri.Preşedintele şi vicepreşedinţii băncii sînt numiţi, în perioada în care funcţionează Consiliul imputernicitilor statului, de către guvern.Membrii Consiliului imputernicitilor statului numiţi pînă la constituirea Adunării generale a acţionarilor îşi păstrează calitatea de angajaţi la unitatea din care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile derivînd din aceasta.  +  Articolul 59Consiliul imputernicitilor statului are următoarele atribuţii principale; a) numeşte preşedintele Comisiei de cenzori; b) numeşte membrii Consiliului de administraţie şi Comisiei de cenzori şi stabileşte competentele şi răspunderile acestora; c) aproba remunerarea preşedintelui Comisiei de cenzori şi membrilor acesteia şi fixează indemnizaţia membrilor Consiliului de administraţie; d) analizează şi aproba bilanţul, contul de profit şi pierderi, destinaţia şi repartizarea beneficiului şi recompensele ce se acordă funcţionarilor, precum şi descărcarea de gestiune pe baza raportului Consiliului de administraţie asupra activităţii băncii şi a raportului Comisiei de cenzori; e) aproba programul de activitate şi bugetul pentru anul financiar următor; f) aproba înfiinţarea, desfiinţarea sau mutarea de sucursale, filiale, agenţii sau reprezentante ale băncii; g) aproba plasarea unei părţi din mijloacele financiare ale fondului de rezerva şi ale fondurilor cu destinaţie specială în titluri ale statului şi alte valori; h) hotărăşte cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora; i) hotărăşte cu privire la fuzionarea, afilierea la alte organisme bancare, dizolvarea şi lichidarea băncii; j) hotărăşte asupra modificării statutului şi a contractului de societate; k) aproba emisiunea de obligaţiuni şi titluri de credit; l) hotărăşte cu privire la actionarea în justiţie a membrilor Consiliului de administraţie, a directorilor şi a directorilor adjuncţi din centrala şi teritoriu, a cenzorilor, pentru paguba pricinuită băncii; m) hotărăşte orice alte măsuri prevăzute de lege.Hotărîrile în problemele prevăzute la lit. i) şi j) vor putea fi aduse la îndeplinire numai după aprobarea lor de către guvern.  +  Articolul 60Pentru luarea unor decizii ce necesita o analiza complexa, Consiliul imputernicitilor statului poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi compensata material conform înţelegerii pe bază de contract.  +  Articolul 61Consiliul imputernicitilor statului îndeplineşte orice alte atribuţii care deriva din legislaţia în vigoare, precum şi din statutul băncii.  +  Articolul 62Pînă la constituirea Adunării generale a acţionarilor, membrii Consiliului de administraţie şi ai Comisiei de cenzori nu depun garanţie.  +  Articolul 63Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile Legii privind societăţile comerciale, de la data intrării în vigoare a acesteia.------------------------