ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 29 iunie 2011pentru completarea art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 30 iunie 2011    Luând în considerare modificările legislative în domeniul asigurărilor sociale instituite prin Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi a celor aprobate în cursul anului 2011,în scopul asigurării fondurilor necesare care să permită plata pensiilor de către toţi ordonatorii principali de credite ai bugetului asigurărilor sociale de stat, pentru perioada următoare, fără afectarea echilibrului bugetar al sistemului public de pensii,luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICLa articolul 47 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 13 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) Pentru creditele bugetare aprobate în bugetul asigurărilor sociale de stat, Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să efectueze, pe parcursul întregului an, redistribuiri de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai acestui buget, la propunerea acestora, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor aprobate la capitolul «Asigurări şi asistenţă socială», titlul «Asistenţă socială»."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuMinistrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Laurenţiu Sebastian LăzăroiuBucureşti, 29 iunie 2011.Nr. 63.--------