LEGE nr. 132 din 27 iunie 2011pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 28 iunie 2011    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, cu următoarele modificări:1. La articolul 2 alineatul (5), literele k), m), r) şi t) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"k) au însoţit soţul/soţia trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate;.............................................................................................. m) frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar sau, după caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă ori de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, în ţară sau în străinătate, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu excepţia situaţiei de întrerupere a cursurilor din motive medicale;.............................................................................................. r) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;.............................................................................................. t) se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învăţământului obligatoriu sau, după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master şi postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, cu sau fără examen de absolvire, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în şomaj, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare finalizării studiilor;".2. La articolul 8, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În situaţia persoanelor prevăzute la alin. (2), acordarea drepturilor prevăzute la art. 2, respectiv la art. 7 se face ţinându-se seama de perioada de 12 luni anterioare celei în care, după caz, s-a aprobat adopţia, a fost făcută încredinţarea ori s-a instituit plasamentul sau tutela."3. La articolul 13 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) copia actului de identitate al solicitantului şi a certificatului de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul de către persoana care primeşte documentele;".4. La articolul 25 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) salariatei/salariatului care se află, după caz, în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an sau de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;".5. La articolul 26, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) încălcarea prevederilor art. 14 alin. (2), cu amendă de 1.000 lei; b) încălcarea prevederilor art. 19 alin. (2), cu amendă de 2.500 lei; c) încălcarea prevederilor art. 25, cu amendă de 10.000 lei. (2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea amenzilor corespunzătoare se fac de către organele cu atribuţii de control ale Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale."6. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 27. - În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale va elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului."7. La articolul 29, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Pentru perioada cât o persoană dintre cele prevăzute la alin. (1) beneficiază de concediu pentru creşterea copilului, stabilirea drepturilor de pensie şi a altor drepturi de asigurări sociale, acordate potrivit legii, se face potrivit prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,IOAN OLTEANPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 27 iunie 2011.Nr. 132.---------