LEGE nr. 131 din 27 iunie 2011privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 28 iunie 2011    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2011, şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2011, să emită ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:I. finanţe publice şi economie:1. rectificarea bugetului de stat pe anul 2011, aprobat prin Legea nr. 286/2010;2. rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011, aprobat prin Legea nr. 287/2010;3. modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;4. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;5. modificarea şi completarea Legii nr. 30/1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii financiare, cu modificările ulterioare, precum şi a altor acte normative incidente în vederea realizării unor corelări;6. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;7. măsuri economico-financiare în vederea implementării disciplinei financiare la unii operatori economici cu capital majoritar de stat şi a disciplinei fiscal-bugetare;8. modificarea şi completarea Legii nr. 36/2008 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Automobile Craiova" - S.A.;9. măsuri privind diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare;10. măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.;11. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 677/2002, cu modificările şi completările ulterioare;12. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii, precum şi unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor;13. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii, precum şi îmbunătăţirea salarizării personalului din instituţiile şi activităţile cu profil cultural, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/1996, cu modificările şi completările ulterioare;14. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările şi completările ulterioare;15. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2010 privind valorificarea surplusului de unităţi ale cantităţii atribuite României prin Protocolul de la Kyoto, aprobată cu modificări prin Legea nr. 145/2010;16. modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;II. construcţii:1. modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, cu modificările ulterioare;2. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată;3. modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;III. transporturi:1. reglementări privind transporturile rutiere;2. reglementări privind controlul calităţii în securitatea aviaţiei civile;3. reglementarea unor aspecte legate de efectuarea de lucrări de modernizare şi reabilitare la infrastructura feroviară publică;4. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;5. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;6. înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier;7. înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti;8. măsuri pentru reglementarea obligaţiilor bugetare ale Societăţii Comerciale "Telecomunicaţii C.F.R." - S.A.;IV. agricultură:- modificarea şi completarea art. 3 din Legea nr. 491/2003 privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului, republicată;V. comunicaţii:1. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările şi completările ulterioare;2. constituirea Infrastructurii comune de comunicaţii electronice a statului român;3. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvenţe 3600-3800 MHz, aprobată cu modificări prin Legea nr. 259/2008;VI. educaţie şi cercetare:1. modificarea şi completarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare;2. modificarea şi completarea Legii consorţiilor universitare nr. 287/2004;3. modificarea şi completarea Legii nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;4. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;5. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare;VII. sănătate:1. reglementări privind preluarea personalului calificat în domeniul evaluării conformităţii dispozitivelor medicale şi a sistemelor de management de la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale la Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare;2. măsuri privind verificarea şi controlul unităţilor sanitare cu paturi de către Ministerul Sănătăţii şi instituţiile din subordinea acestuia;VIII. administraţie publică şi interne:- reglementări privind măsurile de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar.  +  Articolul 2În conformitate cu dispoziţiile art. 115 alin. (3) din Constituţia României, republicată, ordonanţele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2011. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,IOAN OLTEANPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 27 iunie 2011.Nr. 131.--------