HOTĂRÂRE nr. 641 din 22 iunie 2011privind desfiinţarea şi reorganizarea Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Râmnicu Vâlcea în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 27 iunie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă desfiinţarea Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Râmnicu Vâlcea, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Remus Bellu nr. 3, al cărui management a fost preluat de către Consiliul Judeţean Vâlcea, şi reorganizarea ca structură, fără personalitate juridică, în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian nr. 201.  +  Articolul 2Structura organizatorică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, rezultată în urma reorganizării prevăzute la art. 1, se aprobă prin act administrativ al preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, cu avizul Ministerului Sănătăţii, în condiţiile art. 174 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Personalul de specialitate medico-sanitar, auxiliar sanitar, tehnic-economic, administrativ şi de întreţinere, care îşi desfăşoară activitatea, în prezent, în cadrul Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Râmnicu Vâlcea, care se desfiinţează, va fi preluat în totalitate de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea.  +  Articolul 4Patrimoniul unităţii sanitare prevăzute la art. 1, stabilit pe baza bilanţului contabil de închidere la data predării-preluării, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturile de execuţie întocmite pe fiecare sursă de finanţare şi celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, se preia de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea, prin protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5La data expirării termenului prevăzut la art. 2 se abrogă poziţia nr. 339 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul administraţieişi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 22 iunie 2011.Nr. 641._________