HOTĂRÂRE nr. 636 din 22 iunie 2011pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 5 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Ordonatorul de credite are obligaţia de a solicita contractorului un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări."2. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Garanţia din instrumentul de garantare prevăzut la alin. (1) trebuie să fie irevocabilă şi să prevadă că plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate."3. La articolul 4, alineatul (4) se abrogă.4. La anexa nr. 1, la punctul II "Prestări de servicii", după numărul curent 19 se introduce un nou număr curent, numărul curent 20, cu următorul cuprins:
    Nr. crt.Acţiuni şi categorii de cheltuieliCriterii, proceduri, limite maxime de acordare a avansurilor
    .......................................................................
    "20.Prestări de servicii pentru realizarea acţiunilor din cadrul programelor Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului ..................................a) existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii  b) se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului .................................."
  5. Anexa nr. 2 se abrogă.6. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul dezvoltării regionale şi turismului,Elena Gabriela UdreaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 22 iunie 2011.Nr. 636.----------