ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 58 din 16 iunie 2011pentru modificarea art. 5^2 din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 22 iunie 2011  Având în vedere necesitatea acordării asistenței medicale în localitățile în care nu există unități sanitare cu paturi, prin organizarea unor servicii de sănătate adaptate la nevoile comunităților respective, cât mai aproape de cetățeni, în cadrul unor structuri medicale care să corespundă condițiilor actuale existente în sistemul sanitar, se impune adoptarea de măsuri imediate în scopul adaptării reglementărilor privind înființarea centrelor de sănătate multifuncționale prevăzute la art. 5^2 din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările și completările ulterioare, la nevoile comunităților, în contextul constrângerilor bugetare legate de încadrarea în fondurile alocate pentru finanțarea serviciilor medicale furnizate la nivelul unităților sanitare cu paturi, care să ofere în același timp asistență medicală în condiții de siguranță și securitate pentru pacient și care să nu afecteze calitatea serviciilor medicale.Ținând seama de faptul că neadoptarea în regim de urgență a măsurilor sus-menționate ar conduce la imposibilitatea organizării adecvate a activităților din domeniul sanitar și la imposibilitatea îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a acestora, generând grave consecințe negative, prin lipsa asistenței medicale în unele unități administrativ-teritoriale,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IArticolul 5^2 din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 31 august 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5^2(1) Centrele de sănătate multifuncționale se pot înființa, în condițiile legii, la propunerea autorităților care dețin managementul spitalicesc, ca unități fără personalitate juridică, în structura spitalelor județene sau municipale, pentru a asigura un pachet de servicii medicale adaptat la nevoile comunităților locale.(2) Centrele de sănătate multifuncționale prevăzute la alin. (1) se pot înființa și prin reorganizarea unităților sanitare publice cu paturi existente, care se desființează în condițiile alin. (1) sau, după caz, ale alin. (2) ori (3) din cuprinsul art. 174 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, în fostele locații ale acestora sau în alte locații.(3) Personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din cadrul unităților sanitare publice cu paturi prevăzute la alin. (2) se preia de către spitalele județene sau spitalele municipale în structura cărora se înființează centrele de sănătate multifuncționale conform necesarului de resurse umane, în limita posturilor aprobate potrivit legii. Personalul care nu a fost preluat se redistribuie la alte unități sanitare, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului sănătății.(4) Centrele de sănătate multifuncționale pot avea în structură:a) cabinete de specialitate;b) între 5 și 20 de paturi de spitalizare de zi;c) un punct de lucru al unității de primire a urgențelor sau al compartimentului de primiri urgențe din structura spitalului, după caz;d) un laborator de analize medicale și/sau un laborator de radiologie și imagistică medicală.(5) Structura organizatorică a spitalelor județene sau municipale care includ și centre de sănătate multifuncționale reglementate de prezenta ordonanță se aprobă potrivit prevederilor alin. (4) sau (5) ale art. 174 din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare.(6) Centrul de sănătate multifuncțional este condus de un șef de centru, personal contractual, funcție ocupată prin concurs sau examen și salarizată în condițiile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.(7) Finanțarea centrelor de sănătate multifuncțională se face în conformitate cu dispozițiile cap. IV din titlul VII al Legii nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIÎn termen de 7 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Sănătății va aproba, prin ordin, normele privind organizarea și funcționarea centrelor de sănătate multifuncționale.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:Ministrul sănătății,
  Cseke Attila
  Ministrul administrației
  și internelor,
  Constantin-Traian Igaș
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 16 iunie 2011.Nr. 58.-------------