ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 16 iunie 2011pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generală în transportul feroviar public de călători
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 22 iunie 2011    Având în vedere situaţia economică actuală a României, necesitatea reducerii deficitului bugetar prin reducerea cheltuielilor şi creşterea veniturilor, concomitent cu reducerea subvenţiilor de la bugetul de stat, precum şi faptul că în ultimii 3 ani subvenţiile anuale au reprezentat pentru transportul călătorilor pe calea ferată circa 64% din necesarul fundamentat,întrucât creşterea cheltuielilor aferente componentelor de bază strict necesare întreţinerii şi reparaţiilor materialului rulant a condus la înregistrarea de datorii restante la plată care au crescut an de an şi care la sfârşitul anului 2010 au ajuns în sumă de circa 550 milioane de lei la transportul călătorilor pe calea ferată,deoarece caracterul de urgenţă este justificat şi de necesitatea de a crea un nou soft de vânzare şi rezervare la nivel naţional, pentru care este nevoie de o perioadă de aproximativ 6 luni, pentru programare, testare, implementare şi instruire, astfel încât la intrarea în vigoare a noului plan de mers al trenurilor de călători la 11 decembrie 2011 să fie finalizate toate acţiunile necesare,neadoptarea acestor măsuri ar conduce la creşterea pronunţată a arieratelor referitoare la serviciul de transport feroviar public de călători, cu efecte directe în accentuarea blocajului economic.Având în vedere cele de mai sus, se impune adoptarea în regim de urgenţă a unui act normativ privind stabilirea unor noi principii tarifare care să conducă la adaptarea acţiunilor operatorilor de transport feroviar public de călători la necesităţile pieţei de transport feroviar şi în egală măsură să permită continuarea efectuării serviciului de transport public de călători pe calea ferată,în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Principiile avute în vedere la aplicarea tarifelor de transport feroviar public de călători pe teritoriul României sunt: a) reflectarea în tariful de transport a confortului oferit călătorilor în timpul călătoriei cu diversele categorii de trenuri; b) fiecare rang de tren va avea tarif propriu, tarif care va fi calculat pe zone kilometrice, la care se adaugă tariful de rezervare a locului, în cazul în care se doreşte ocuparea unui loc; c) asigurarea posibilităţii călătorului să opteze pentru călătoria cu un alt rang de tren decât cel pentru care şi-a procurat iniţial legitimaţia de călătorie numai în situaţia când trenurile aparţin aceluiaşi operator de transport feroviar de călători, caz în care călătorul va plăti un preţ care reprezintă diferenţa dintre tarifele celor două trenuri la aceeaşi zonă kilometrică, la care se adaugă tariful de rezervare a locului pentru noul tren; d) pentru călătoria cu mai multe trenuri tariful de transport va fi suma tarifelor de transport pentru fiecare tren în parte, operatorul de transport feroviar de călători putând acorda reduceri din tariful trenurilor pentru fidelizarea călătorului, numai dacă toate trenurile îi aparţin. (2) Distanţa kilometrică se calculează pe ruta cerută de călător la distanţele ce se parcurg în mod efectiv, pentru fiecare tren în parte, conform indicatorului kilometric C.F.R.. (3) Ruta este directă atunci când între staţia de plecare şi cea de destinaţie este urmat drumul cel mai scurt. În acest caz nu este obligatorie indicarea rutei pe legitimaţia de călătorie. (4) În cazul în care nu este urmat drumul cel mai scurt şi călătoria se face pe rută ocolitoare, trebuie indicată ruta pe legitimaţia de călătorie, prin denumiri de staţii intermediare care nu sunt de ramificaţie, astfel încât să nu existe dubiu asupra parcursului de urmat. (5) Ruta poate cuprinde şi porţiuni de linie care se parcurg de două ori. În astfel de cazuri distanţa kilometrică se calculează pe ruta efectiv parcursă. (6) În cazul călătoriilor în circuit, când pe unele porţiuni călătoria se efectuează cu alte mijloace decât trenurile de călători, aceste porţiuni nu se iau în calculul distanţei kilometrice.  +  Articolul 2 (1) Tarifele maximale pentru deservire generală în transportul feroviar de călători - tarife pentru trenuri regio, clasa I şi clasa a II-a pe zone kilometrice, tarife pentru trenuri interregio, clasa I şi clasa a II-a pe zone kilometrice, tariful de rezervare a locului, clasa I şi clasa a II-a, care pot fi percepute de operatorii de transport feroviar public de călători se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii până la data de 1 noiembrie 2011, cu respectarea prevederilor legale. (2) Nivelul maxim al tarifelor pentru deservirea generală din transportul feroviar public de călători nu poate fi depăşit de operatorii de transport feroviar public de călători. (3) Alte tarife practicate în transportul feroviar public de călători, în trafic intern, precum tarifele pentru tren Inter City (IC), tarifele auxiliare, facilităţile sau reducerile comerciale se vor stabili şi se vor aproba de fiecare operator de transport feroviar public de călători, în condiţiile legii, se vor forma liber pe piaţă şi se vor aduce la cunoştinţa publicului.  +  Articolul 3Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică tuturor operatorilor de transport feroviar public de călători cu capital de stat şi/sau privat care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) au ca obiect principal de activitate transporturile de călători pe calea ferată; b) deţin licenţă pentru efectuarea serviciilor de transport public pe căile ferate române, acordată de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii în condiţiile legii.  +  Articolul 4În termen de 30 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, vor fi actualizate dispoziţiile cuprinse în Normele uniforme privind transporturile pe căile ferate din România, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 655/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 şi 16 bis, din 9 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5 (1) Principiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică începând cu data intrării în vigoare a noului mers al trenurilor. (2) La data de 11 decembrie 2011 se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 21 noiembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 299/2002.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Anca Daniela BoagiuMinistrul administraţieişi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 16 iunie 2011.Nr. 56._______