ORDIN nr. 634 din 13 octombrie 2006 (*actualizat*)pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară(aplicabil începând cu data de 9 iulie 2011*)
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  • ------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.048 din 29 decembrie 2006. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 9 iulie 2011, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 134 din 26 martie 2009; ORDINUL nr. 415 din 16 septembrie 2009; ORDINUL nr. 528 din 28 iulie 2010; ORDINUL nr. 785 din 11 mai 2011.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 785 din 11 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 9 iunie 2011, în cuprinsul întregului ordin, sintagma "inspector de cadastru" se înlocuieşte cu sintagma "consilier de cadastru", iar sintagma "inginer-şef" se înlocuieşte cu sintagma "şef serviciu cadastru".Având în vedere prevederile art. 4 lit. a) şi c) şi ale art. 59 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată,în temeiul art. 3 alin. (8) din Legea nr. 7/1996, republicată, coroborat cu prevederile art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, republicată,directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: a) Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie nr. 946/2000 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind întocmirea documentaţiei cadastrale tehnice necesare la înscrierea cu caracter nedefinitiv în cartea funciară a actelor şi faptelor juridice referitoare la terenuri şi construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 22 februarie 2001, cu modificările ulterioare; b) punctele 10 şi 13 din Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei publice nr. 534/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 21 noiembrie 2001, cu modificările ulterioare; c) orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 3Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.Directorul general al AgenţieiNaţionale de Cadastruşi Publicitate Imobiliară,Mihai BusuiocBucureşti, 13 octombrie 2006.Nr. 634.  +  AnexăREGULAMENT 13/10/2006