ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 16 iunie 2011pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 21 iunie 2011    În vederea încadrării în limita alocată cheltuielilor de personal pentru anul 2011 prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010,ţinând seama de reducerea numărului de posturi finanţate în Ministerul Administraţiei şi Internelor, începând cu trimestrul al II-lea al acestui an, prin Legea nr. 286/2010,având în vedere efectele crizei economice asupra sistemului bugetar, implicit în ceea ce priveşte posibilitatea de asigurare financiară a cheltuielilor de acordare a drepturilor salariale ale categoriilor profesionale plătite din fonduri publice, precum şi necesitatea asigurării încadrării în numărul de indicatori de personal prevăzuţi în finanţare de Legea nr. 286/2010,ţinând cont de faptul că la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor necesitatea asigurării fondurilor bugetare pentru acordarea drepturilor salariale ale personalului propriu, aşa cum este definit prin prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, constituie o prioritate imediată, în acest context, neadoptarea prezentului act normativ putând avea drept consecinţă, pe de o parte, intrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în culpă contractuală prin nerespectarea obligaţiilor asumate în angajamentele încheiate cu studenţii şi elevii din instituţiile de formare profesională iniţială, în sensul încadrării promoţiilor de absolvenţi, iar pe de altă parte, nerespectarea Legii nr. 286/2010,întrucât toate aceste elemente vizează direct interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, necesitând adoptarea de măsuri imediate,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Drepturile prevăzute la art. 21 alin. (2)-(5) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice se acordă poliţiştilor şi cadrelor militare ale căror raporturi de serviciu încetează, respectiv sunt trecute în rezervă în cursul anului 2011, în cadrul procesului de reorganizare instituţională desfăşurat în vederea încadrării în cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2011, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, prin derogare de la prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Modul de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabileşte prin norme metodologice elaborate de Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 2Poliţiştii şi cadrele militare în activitate care solicită în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi data de 31 decembrie 2011, prin demisie sau la cerere, încetarea raporturilor de serviciu sau trecerea în rezervă, sunt exoneraţi de la plata cheltuielilor de întreţinere pe timpul şcolarizării şi a cheltuielilor efectuate pe perioada cursurilor/programelor de specializare, perfecţionare, stagii de practică, în ţară sau în străinătate, prevăzute de angajamentele/contractele încheiate potrivit legii.  +  Articolul 3 (1) Încadrarea absolvenţilor promoţiilor anului 2011 ale instituţiilor de formare profesională iniţială din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a absolvenţilor promoţiilor anului 2011 ale instituţiilor de învăţământ din structura Ministerului Apărării Naţionale pregătiţi pentru nevoile Ministerului Administraţiei şi Internelor se realizează cu data de 1 ianuarie 2012, fără a depăşi numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010. (2) Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă vor dispune măsurile necesare astfel încât organizarea şi desfăşurarea activităţilor de absolvire a instituţiilor de formare profesională iniţială din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor, acordarea gradelor profesionale/militare absolvenţilor şi repartizarea acestora pe unităţi să se realizeze în perioada 12-30 decembrie 2011. (3) Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor, Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă şi Direcţia Generală Logistică vor dispune măsurile necesare astfel încât activităţile specifice pentru acordarea gradelor profesionale/militare absolvenţilor instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pregătiţi pentru nevoile Ministerului Administraţiei şi Internelor şi repartizarea acestora la unităţi să se realizeze în perioada 28-30 decembrie 2011. (4) Finalizarea studiilor universitare de licenţă din anul universitar 2010-2011 pentru studenţii Facultăţii de Poliţie şi cei ai Facultăţii de Pompieri din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" se desfăşoară potrivit calendarului aprobat prin dispoziţie a rectorului instituţiei de învăţământ, în condiţiile prevăzute la alin. (2). (5) Numirea în funcţie a absolvenţilor repartizaţi la unităţile din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor se realizează cu data de 1 ianuarie 2012, iar prezentarea acestora la respectivele unităţi se face în data de 3 ianuarie 2012.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Laurenţiu Sebastian LăzăroiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 16 iunie 2011.Nr. 54.--------