LEGE nr. 118 din 15 iunie 2011privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 20 iunie 2011  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 din 30 decembrie 2010, cu următoarea completare:– La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:2^1. După articolul 21^3 se introduc trei noi articole, articolele 21^4-21^6, cu următorul cuprins:Art. 21^4. - Agenția Domeniilor Statului va concesiona prin atribuire directă bunurile imobile - clădiri și terenuri aferente - proprietate privată a statului persoanelor fizice/persoanelor juridice organizate în formele prevăzute de legislația în vigoare, care desfășoară activități sanitar-veterinare de interes public național și care au fost selectate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor potrivit procedurii privind achizițiile publice prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.Art. 21^5. - Concesionarea prin atribuire directă a bunurilor imobile - clădiri și terenuri aferente - proprietate privată a statului, potrivit art. 21^4, se face pe perioada atribuirii contractelor de achiziție publică al căror obiect este reprezentat de activitățile sanitar-veterinare de interes public național, la propunerea direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București.Art. 21^6. - În cazul concesionării prin atribuire directă potrivit art. 21^4, persoanelor fizice/persoanelor juridice care desfășoară activități sanitar-veterinare de interes public național și care au fost selectate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, nivelul redevenței se aprobă de către Comitetul de privatizare, concesionare și arendare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 15 iunie 2011.Nr. 118.