LEGE nr. 98 din 15 iunie 2011pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2009 privind modificarea și completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 20 iunie 2011  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95 din 2 septembrie 2009 privind modificarea și completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 3 septembrie 2009, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 4, alineatul (2) al articolului 4 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În situațiile prevăzute la art. 97 alin. (1) din Constituția României, republicată, data alegerilor va fi stabilită, prin hotărâre, și adusă la cunoștința publică de Guvern în cel mult 30 de zile de la data la care a intervenit vacanța funcției.2. La articolul I punctul 19, alineatul (3) al articolului 12 se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Cu cel puțin 15 zile înaintea datei alegerilor, macheta buletinului de vot se prezintă de Regia Autonomă «Monitorul Oficial» membrilor Biroului Electoral Central. Operațiunea de prezentare a buletinului de vot se consemnează într-un proces-verbal care se semnează de toate persoanele prezente. Eventualele obiecții se formulează pe loc, obiecțiile ulterioare nemaifiind luate în considerare. Membrii Biroului Electoral Central trebuie să solicite Regiei Autonome "Monitorul Oficial" modificarea machetei și tipărirea corectă a buletinelor de vot, dacă numele și prenumele candidaților, ordinea de înscriere a acestora, precum și semnele electorale sunt incorect imprimate ori nu sunt vizibile.3. La articolul I punctul 25, litera a) a alineatului (1) al articolului 18 se modifică și va avea următorul cuprins:a) ale electoratului - de a primi informații corecte, astfel încât să își poată exercita dreptul de vot în cunoștință de cauză;.4. La articolul I punctul 26, alineatul (3) al articolului 19 se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Cu 48 de ore înainte de ziua votării este interzisă prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete cu conținut electoral făcute pe stradă.5. La articolul I punctul 27, alineatul (1) al articolului 19^3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19^3(1) Birourile electorale județene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului București și biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate veghează la corecta desfășurare a campaniei electorale, soluționând, prin decizii, plângerile cu privire la campania electorală. Decizia se aduce la cunoștința publică prin afișare la loc vizibil la sediul biroului electoral emitent.6. La articolul I punctul 28, alineatele (5), (10) și (11) ale articolului 19^4 se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) În ziua votării activitatea biroului electoral al secției de votare începe la ora 6,00. Președintele biroului electoral al secției de votare, în prezenta celorlalți membri și, după caz, a persoanelor acreditate, verifică urnele, copiile listelor electorale permanente, buletinele de vot și ștampilele, consemnând la pct. e) și i) din procesul-verbal prevăzut la art. 21 alin. (1) numărul buletinelor de vot primite, respectiv numărul ștampilelor cu mențiunea «VOTAT» primite. Pe măsură ce deschide pachetele sigilate, președintele asigură aplicarea ștampilei de control pe ultima pagină a fiecărui buletin de vot din acestea. După încheierea acestor operațiuni, președintele închide și sigilează urnele prin aplicarea ștampilei de control pe toate deschizăturile acestora, cu excepția fantei prin care se introduc buletinele de vot. Lipsa unor buletine de vot se consemnează la pct. j) al procesului-verbal prevăzut la art. 21 alin. (1)...................................................................................................(10) În afară de membrii biroului electoral al secției de votare, de candidați și de persoanele acreditate, nicio altă persoană nu poate staționa în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot mai mult decât timpul necesar pentru votare.(11) Pe durata votării se interzice membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare, persoanelor însărcinate cu menținerea ordinii, persoanelor acreditate și operatorilor de sondaj ai institutelor de sondare a opiniei publice sau ai societăților comerciale ori organizațiilor neguvernamentale să poarte ecusoane, insigne sau alte însemne de propagandă electorală.7. La articolul I punctul 28, alineatele (8) și (16) ale articolului 19^5 se modifică și vor avea următorul cuprins:(8) Prezența oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este interzisă. Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de președintele biroului electoral al secției de votare, nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare un însoțitor ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din rândul persoanelor acreditate, al membrilor biroului electoral al secției de votare sau al candidaților...................................................................................................(16) În timpul suspendării, urnele de votare, ștampilele, buletinele de vot și celelalte documente și materiale ale biroului electoral al secției de votare vor rămâne sub pază permanentă. În timpul suspendării nu poate părăsi sala de votare mai mult de jumătate din numărul membrilor biroului electoral al secției de votare în același timp. Candidații și persoanele acreditate care asistă la votare nu pot fi obligate să părăsească sala de votare în acest timp.8. La articolul I punctul 29, litera c) a alineatului (1) al articolului 20 se modifică și va avea următorul cuprins:c) stabilește numărul alegatorilor înscriși în copia listei electorale permanente; este interzis, cu excepția prevăzută la art. 19^5 alin. (6), sub sancțiunea legii, ca pe aceste documente să existe ștersături, modificări sau completări; rezultatul numărării se va înscrie la pct. a) din procesul-verbal prevăzut la art. 21 alin. (1);.9. La articolul I, după punctul 32 se introduce un nou punct, punctul 32^1, cu următorul cuprins:32^1. La articolul 24, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Cererea de anulare a alegerilor se poate face de partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale reprezentate în Consiliul Minorităților Naționale și de candidații care au participat la alegeri, în termen de cel mult 3 zile de la închiderea votării; cererea trebuie motivată și însoțită de dovezile pe care se întemeiază.10. La articolul I punctul 35, partea introductivă și literele e), r) și ț) ale articolului 26^1 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 26^1Constituie contravenții, dacă acestea nu constituie infracțiuni, următoarele fapte:..............................................................................................e) necomunicarea către judecătorii și către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date a modificărilor operate în exemplarul listei electorale permanente existente la primărie;...............................................................................................r) refuzul de a înmâna buletinul de vot și ștampila cu mențiunea «VOTAT» alegătorului care a semnat în copia de pe lista electorală permanentă sau, după caz, în tabelul electoral; înmânarea buletinului de vot unui alegător care nu prezintă actul de identitate ori care refuză să semneze pentru primirea acestora în copia de pe lista electorală permanentă sau în tabelul electoral în care este înscris; nerespectarea dispozițiilor art. 19^5 alin. (8) privind prezența altor persoane în cabina de vot;...............................................................................................ț) purtarea pe durata votării de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare, persoanele însărcinate cu paza, persoanele acreditate sau de către operatorii de sondaj ai institutelor de sondare a opiniei publice sau ai societăților comerciale ori ai organizațiilor neguvernamentale de ecusoane, insigne ori alte însemne de propagandă electorală;11. La articolul I punctul 35, după litera aa) a articolului 26^1 se introduc două noi litere, literele ab) și ac), cu următorul cuprins:ab) nerespectarea dispozițiilor art. 19^4 alin. (4);ac) nerespectarea dispozițiilor art. 20 alin. (1) lit. c).12. La articolul I punctul 35, alineatul (1) și litera b) a alineatului (2) ale articolului 26^2 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 26^2(1) Contravențiile prevăzute la art. 26^1 lit. b), c), d), e), g), j), k), l), m), o), p), ș), ț), u), v), z), ab) și ac) se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, cele de la lit. f), h), q), t), w), x) și aa), cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, cele de la lit. a), i), n), r), s) și y), cu amendă de la 4.500 lei la 10.000 lei...............................................................................................b) președintele biroului electoral județean, biroului electoral al sectorului municipiului București sau al biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, pentru faptele prevăzute la art. 26^1 lit. j), p), ș), ab) și ac);13. La articolul I punctul 35, alineatul (1) al articolului 26^3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26^3(1) Împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exercițiu al dreptului de vot sau de a fi ales se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.14. La articolul I punctul 35, articolul 26^10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26^10Bunurile și banii destinați sau folosiți la săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 26^1 sau a infracțiunilor prevăzute la art. 26^3-26^8 ori rezultate din comiterea acestora se confiscă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  IOAN OLTEAN
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 15 iunie 2011.Nr. 98.