HOTĂRÂRE nr. 536 din 18 mai 2011privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 20 iunie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului. (2) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului are rol de sinteză şi coordonare în aplicarea Strategiei şi Programului de guvernare în domeniul educaţiei, învăţământului, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice, tineretului şi sportului. (3) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului proiectează, fundamentează şi aplică strategiile naţionale în domeniul educaţiei, cu consultarea asociaţiilor reprezentative ale profesorilor, structurilor asociative reprezentative ale părinţilor, Consiliului Naţional al Rectorilor, structurilor asociative ale universităţilor şi şcolilor de stat, particulare şi confesionale, Consiliului Minorităţilor Naţionale, sindicatelor reprezentative din învăţământ, asociaţiilor reprezentative ale elevilor, asociaţiilor reprezentative ale studenţilor, autorităţilor administraţiei publice, mediului de afaceri şi organizaţiilor neguvernamentale finanţatoare care susţin programe educative/federaţii ale furnizorilor de servicii sociale.  +  Articolul 2Sediul principal al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului este în municipiul Bucureşti, str. General Berthelot nr. 28-30, sectorul 1. Acesta îşi desfăşoară activitatea şi în alte sedii, deţinute potrivit legii, situate în municipiul Bucureşti, str. Spiru Haret nr. 10, Str. Caransebeşului nr. 1, et. 7-12, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2, str. Eremia Grigorescu nr. 26, sectorul 1, respectiv în str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, sectorul 1.  +  Capitolul II Misiune şi funcţii  +  Articolul 3 (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului organizează şi conduce sistemul naţional de educaţie, învăţământ, cercetare, tineret şi sport, exercitând şi atribuţiile stabilite prin legi şi prin alte acte normative din sfera sa de activitate. (2) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, elaborează şi implementează politica naţională în domeniul învăţământului. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului are drept de iniţiativă şi de execuţie în domeniul politicii financiare şi al resurselor umane din sfera educaţiei.  +  Articolul 4Pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului îndeplineşte următoarele funcţii: a) de strategie, prin care planifică strategic şi asigură elaborarea şi implementarea politicilor în domeniul educaţiei, învăţământului, cercetării, tehnologiei, dezvoltării tehnologice, inovării, tineretului şi sportului; b) de administrare, prin care alocă, monitorizează şi evaluează utilizarea resurselor pentru implementarea politicilor în domeniile sale de activitate; c) de evaluare, coordonare şi control al realizării politicilor în domeniul educaţiei, învăţământului, cercetării, tehnologiei, dezvoltării tehnologice, inovării, tineretului şi sportului; d) de elaborare a cadrului normativ-metodologic, funcţional, operaţional şi financiar în care se realizează politicile din domeniile sale de activitate; e) de autoritate de stat, prin care asigură urmărirea şi controlul respectării reglementărilor din domeniile sale de activitate; f) de reprezentare, prin care asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele şi în organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat pentru domeniile sale de activitate; g) de comunicare cu celelalte structuri ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu societatea civilă; h) de cooperare internaţională, prin care asigură aplicarea acordurilor internaţionale în domeniile sale de activitate şi promovarea de noi acorduri; i) de organism intermediar pentru dezvoltarea resurselor umane, precum şi pentru cercetare-dezvoltare, sport şi tineret.  +  Capitolul III Principalele atribuţii ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului  +  Articolul 5 (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului exercită în domeniul învăţământului următoarele atribuţii principale: a) elaborează, aplică, monitorizează, controlează şi evaluează politicile educaţionale naţionale; b) monitorizează activitatea de evaluare externă; c) coordonează şi controlează sistemul naţional de învăţământ; d) avizează structura reţelei învăţământului preuniversitar; e) propune spre aprobare Guvernului cifrele de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar; f) coordonează elaborarea şi aprobă Curriculumul naţional şi sistemul naţional de evaluare; g) evaluează, aprobă şi achiziţionează manualele şcolare şi asigură finanţarea conform legii; h) aprobă, conform legii, regulamentele de organizare şi de funcţionare a unităţilor subordonate şi a unităţilor conexe; i) elaborează studii de diagnoză şi de prognoză în domeniul învăţământului; j) analizează modul în care se asigură protecţia socială în învăţământ şi propune Guvernului şi autorităţilor administraţiei publice locale abilitate măsuri corespunzătoare; k) coordonează, monitorizează şi controlează perfecţionarea şi formarea iniţială şi continuă a personalului didactic pentru politicile de interes naţional; l) elaborează politicile naţionale în domeniul resurselor umane; m) răspunde de evaluarea sistemului naţional de învăţământ pe baza standardelor naţionale; n) stabileşte structura anului şcolar; o) elaborează metodologii şi regulamente pentru asigurarea cadrului unitar al implementării politicilor educaţionale naţionale; p) elaborează norme specifice pentru construcţiile şcolare şi pentru dotarea acestora; q) dă publicităţii şi prezintă anual Parlamentului raportul privind starea învăţământului în România; r) coordonează colectarea şi asigură analiza şi interpretarea datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori privind educaţia; s) propune politicile şi strategiile naţionale pentru învăţământ; t) monitorizează şi verifică direct sau prin organismele abilitate în acest sens respectarea reglementărilor privind organizarea şi funcţionarea învăţământului şi a furnizorilor de educaţie; u) gestionează procesul de evaluare periodică, de clasificare a universităţilor şi de ierarhizare a programelor de studii ale acestora; v) controlează gestionarea Registrului matricol unic din România; w) organizează recunoaşterea şi echivalarea diplomelor şi certificatelor conform normelor interne şi în conformitate cu normele europene; x) elaborează şi propune proiectul de buget, conform legii; y) verifică şi gestionează sistemul de indicatori statistici de referinţă pentru învăţământul superior şi bazele de date corespunzătoare în vederea monitorizării şi prognozării evoluţiei învăţământului în raport cu piaţa muncii; z) elaborează, împreună cu Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, politicile în domeniul educaţiei nonprofesionale a adulţilor şi vârstnicilor; aa) controlează şi coordonează activitatea, evaluează sistemul şi procedurile de organizare şi funcţionare, aprobă programul de lucru anual al Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, asigurând gestionarea corespunzătoare a fondurilor comunitare; bb) avizează proiectele de acte normative elaborate de ministere şi de alte organe ale administraţiei publice centrale, pentru domeniul său de activitate; cc) asigură managementul asistenţei financiare acordate de Uniunea Europeană prin programul sectorial "Dezvoltarea resurselor umane"; dd) propune acordarea statutului de utilitate publică asociaţiilor şi fundaţiilor din domeniul său de activitate, în condiţiile prevăzute de lege; ee) asigură managementul asistenţei financiare acordate de Uniunea Europeană prin programul sectorial "Creşterea competitivităţii, cercetare-dezvoltare", în calitate de organism intermediar. (2) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.  +  Articolul 6 (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului îşi realizează atribuţiile în domeniul cercetării prin Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, conform legii. (2) Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, şi funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, potrivit prevederilor art. 7^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. (4) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului asigură, prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, pe de o parte, elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării, iar pe de altă parte coordonează elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor pentru lărgirea patrimoniului naţional şi internaţional de cercetare, tehnologie şi inovare, dezvoltarea economică durabilă, accesul rezultatelor cercetării şi tehnologiilor dezvoltate pe piaţa internă şi internaţională, realizarea societăţii informaţionale, satisfacerea nevoilor cetăţeanului şi creşterea calităţii vieţii acestuia. (5) Sediul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică este în municipiul Bucureşti, str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1.  +  Articolul 7 (1) În domeniile sportului şi tineretului, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului exercită atribuţiile prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, care se organizează şi funcţionează prin hotărâre a Guvernului. (2) Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, şi funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, potrivit art. 42 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de 2 vicepreşedinţi cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. (4) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului asigură, prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, aplicarea strategiei şi politicilor Guvernului în domeniile sportului şi tineretului. (5) Sediul Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret este în municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2.  +  Articolul 8 (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului acordă asistenţă de specialitate studenţilor şi structurilor asociative studenţeşti, în vederea elaborării unor proiecte şi programe care au următoarele obiective: a) impulsionarea participării studenţilor, sub diversele ei forme, şi anume: civică, culturală, economică şi educaţională, inclusiv prin implicarea acestora în actul decizional; b) stimularea creativităţii studenţilor; c) promovarea mobilităţii studenţilor în spaţiul european; d) atenuarea impactului factorilor de risc care conduc la marginalizare şi excludere socială. (2) Finanţarea acţiunilor de tineret se poate face din venituri realizate prin derularea de programe şi acţiuni specifice, din donaţii şi sponsorizări, precum şi din fondurile alocate de la bugetul de stat în acest scop.  +  Articolul 9Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative.  +  Capitolul IV Structura organizatorică a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului  +  Articolul 10În structura organizatorică a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului funcţionează direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 11Structura organizatorică a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, pot fi organizate servicii, birouri şi colective de lucru, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate pentru minister.  +  Capitolul V Unităţi subordonate ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului  +  Articolul 12 (1) În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti sunt organizate, ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectorate şcolare cu structură aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. (2) Inspectorii şcolari generali au calitatea de ordonator secundar de credite. (3) Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, au în subordine unităţi conexe, unităţi pentru activitatea extraşcolară şi cluburi sportive şcolare.  +  Articolul 13Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, casele corpului didactic, centrele atestate de formare continuă în limbile minorităţilor naţionale, Centrul Naţional de Instruire Diferenţiată, Unitatea pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar, palatele şi cluburile copiilor, unităţi conexe ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011.  +  Articolul 14Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti sunt servicii publice deconcentrate ale Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, cu personalitate juridică.  +  Articolul 15Casele de cultură ale studenţilor şi Complexul Cultural Sportiv Studenţesc "Tei" din Bucureşti sunt instituţii publice ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, şi îndeplinesc atribuţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 801/2004 privind organizarea şi funcţionarea caselor de cultură ale studenţilor şi a Complexului Cultural Sportiv Studenţesc "Tei".  +  Articolul 16Cluburile sportive, persoane juridice de drept public ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, sunt instituţii publice, care au ca obiect de activitate: a) realizarea performanţelor sportive, selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii sportive interne şi internaţionale; b) promovarea spiritului de fairplay, combaterea şi prevenirea violenţei şi dopajului în activitatea sportivă; c) promovarea uneia sau mai multor discipline sportive; d) administrarea bazei materiale sportive proprii; e) organizarea de competiţii sportive în conformitate cu statutele şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale; f) alte activităţi în vederea realizării scopului şi obiectului de activitate, în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 17Complexurile sportive naţionale sunt instituţii publice ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret. Obiectul de activitate al acestora constă în administrarea bazelor sportive de interes naţional şi internaţional, destinate cu prioritate pregătirii loturilor naţionale şi olimpice, precum şi organizării competiţiilor sportive la nivel naţional şi internaţional.  +  Articolul 18Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor este instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, şi are ca obiect de activitate formarea, promovarea şi perfecţionarea antrenorilor şi a altor specialişti din domeniul sportului, în conformitate cu Statutul antrenorului şi cu celelalte dispoziţii legale în vigoare.  +  Articolul 19Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, se organizează şi funcţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 20Muzeul Sportului este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 12, sectorul 3, şi are ca obiect de activitate achiziţionarea, conservarea, cercetarea şi expunerea colecţiilor de bunuri din domeniul educaţiei fizice şi sportului.  +  Articolul 21Consiliile consultative ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Capitolul VI Conducerea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului  +  Articolul 22 (1) Conducerea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului se exercită de către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, care are calitatea de ordonator principal de credite. (2) Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului este ajutat în activitatea sa de 3 secretari de stat, precum şi de preşedintele şi vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, de preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, numiţi în condiţiile legii. (3) Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului reprezintă Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie. (4) Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului răspunde de întreaga activitate a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în faţa Guvernului, iar în calitate de membru al Guvernului, în faţa Parlamentului. (5) Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului îndeplineşte, în domeniul de activitate al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte atribuţii specifice, stabilite prin actele normative în vigoare. (6) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (7) Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului poate delega prin ordin unele dintre atribuţiile sale secretarilor de stat, secretarului general şi altor persoane din cadrul ministerului. (8) Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului poate numi coordonatori ai programelor şi proiectelor naţionale şi internaţionale iniţiate şi derulate de minister.  +  Articolul 23 (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului are un secretar general ajutat de 2 secretari generali adjuncţi pentru educaţie, înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii. (2) Secretarul general şi secretarii generali adjuncţi asigură stabilitatea funcţionării Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale dintre structurile ministerului. (3) Secretarul general şi secretarii generali adjuncţi îndeplinesc atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) şi la art. 50 alin. (1) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Secretarul general şi secretarii generali adjuncţi îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului sau prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.  +  Capitolul VII Dispoziţii organizatorice  +  Articolul 24 (1) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului este de 446, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. (2) Structura organizatorică pe compartimente, precum şi atribuţiile şi sarcinile aparatului propriu al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sunt aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. (3) Atribuţiile şi sarcinile secretarilor de stat sunt stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. (4) În cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi al unităţilor subordonate se pot înfiinţa unităţi de management pentru implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă, conduse de către un director, conform legislaţiei în vigoare, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru instituţiile finanţate integral de la bugetul de stat. (5) Structura organizatorică, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor de management se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. (6) Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului numeşte personalul unităţilor de management, în condiţiile legii, şi stabileşte competenţele directorului.  +  Articolul 25 (1) În condiţiile legii, în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi în instituţiile/unităţile din subordine, prin ordin al ministrului, se pot înfiinţa, organiza şi pot funcţiona unităţi de implementare a proiectului, denumite în continuare UIP, cu personal angajat şi pe perioadă determinată, conduse de un director de proiect, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate din fonduri structurale. Finanţarea cheltuielilor de personal se face din costurile proiectului, prevăzute cu această destinaţie, în condiţiile legii. (2) Structura organizatorică, numărul de persoane, fişele de post şi, după caz, regulamentul de organizare şi funcţionare pentru fiecare UIP şi numărul de unităţi se prevăd în documentele proiectului şi sunt preluate ca atare în ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind înfiinţarea UIP, conform reglementărilor în vigoare. (3) Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului numeşte personalul UIP şi stabileşte competenţele directorului de proiect.  +  Articolul 26 (1) Personalul care trece din instituţiile şi unităţile de învăţământ sau de cercetare în aparatul propriu al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului ori în serviciile publice subordonate acestuia beneficiază de rezervarea postului didactic sau de cercetare la instituţia ori la unitatea de la care provine. (2) Personalul ministerului, numit prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, care participă în echipele de management sau de implementare al/a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile în care ministerul este beneficiar poate fi remunerat pentru activităţile desfăşurate în proiecte, conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 27 (1) Pe lângă ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului funcţionează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului. Componenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. (2) Colegiul ministerului se întruneşte, la cererea ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului. (3) Preşedintele Colegiului ministerului este ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. În lipsa acestuia, atribuţiile preşedintelui se exercită de către unul dintre secretarii de stat sau unul dintre consilierii ministrului, desemnat de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. (4) Pentru analiza, prioritizarea şi avizarea activităţilor din domeniul investiţiilor, în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului funcţionează Consiliul tehnico-economic. Componenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Consiliului tehnico-economic se aprobă prin ordin al ministrului. (5) Preşedintele Consiliului tehnico-economic este ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. (6) În lipsa ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului conducerea acestui consiliu se exercită de unul dintre secretarii de stat, desemnat de ministru.  +  Articolul 28 (1) Instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, exceptând unităţile de cercetare ştiinţifică şi unităţile care funcţionează în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, precum şi cele care se află în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, sunt prevăzute în anexele nr. 3 şi 4. (2) Cluburile sportive studenţeşti care funcţionează în subordinea directă a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sunt prevăzute în anexa nr. 5. (3) Instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare care funcţionează în subordinea directă a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sunt prevăzute în anexa nr. 6. (4) Structura organizatorică a instituţiilor şi unităţilor din subordinea sau din coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inclusiv cele de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, este aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. (5) Normativele de personal şi criteriile de constituire a compartimentelor pentru unităţile şi instituţiile publice subordonate, finanţate de la bugetul de stat, precum şi atribuţiile acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011, Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, precum şi celorlalte dispoziţii legale în vigoare. (6) Persoanele care îndeplinesc funcţii de conducere ale unităţilor din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi, după caz, adjuncţii acestora se numesc, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.  +  Articolul 29Organele de specialitate ale administraţiei publice centrale de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, precum şi de tineret şi sport, care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, sunt prevăzute în anexa nr. 7.  +  Articolul 30 (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului utilizează un parc auto propriu atât pentru aparatul central, cât şi pentru programele/proiectele cu finanţare internaţională şi pentru instituţiile şi unităţile subordonate, potrivit legii, precum şi autovehicule destinate deplasărilor în teritoriu pentru monitorizare şi inspecţie, potrivit anexei nr. 8. (2) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului preia, în condiţiile negociate în acorduri, parcul auto aflat în prezent în dotarea structurilor de reformă care aplică programele educaţionale sprijinite prin împrumuturi externe, precum şi autovehicule cedate în condiţii legale de către instituţii sau autorităţi publice, regii autonome, societăţi cu capital majoritar de stat.  +  Articolul 31 (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului poate închiria spaţii, în condiţiile legii. (2) Chiriile stabilite şi încasate ca urmare a închirierii spaţiilor prevăzute la alin. (1) se virează integral la bugetul de stat.  +  Articolul 32 (1) Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti asigură activitatea de distribuire a manualelor şcolare către unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, ca activitate organizată pe lângă acestea, finanţată din venituri proprii. (2) Veniturile înregistrate din activitatea prevăzută la alin. (1) se obţin de la operatorii economici care şi-au asumat obligaţia de a edita, tipări şi difuza manualele şcolare sau se virează direct de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în cazul în care prin contractul cu aceşti operatori economici s-au prevăzut reţinerea şi virarea de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a sumelor aferente difuzării manualelor şcolare de la inspectoratele şcolare la unităţile de învăţământ. (3) Cheltuielile curente şi de capital aferente activităţii prevăzute la alin. (1) se suportă din veniturile prevăzute la alin. (2). (4) Disponibilităţile existente în cont la finele anului se reportează şi se utilizează în anul următor pentru destinaţiile prevăzute la alin. (3).  +  Capitolul VIII Dispoziţii finale  +  Articolul 33Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 34Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 9 februarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,interimar,Emil BocMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 18 mai 2011.Nr. 536.  +  Anexa 1  +  Anexa 2CONSILII CONSULTATIVEale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
  Nr. crt. Denumirea consiliului consultativ Sursa de finanţare
  1. Consiliul Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţămân- tului Superior (C.N.S.P.I.S.) Bugetul de stat
  2. Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) Bugetul de stat
  3. Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (C.N.C.S.) Bugetul de stat
  4. Colegiul consultativ pentru cercetare-dezvoltare şi ino- vare (C.C.C.D.I.) Bugetul de stat
  5. Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Supe- rior (C.N.F.I.S.) Bugetul de stat
  6. Consiliul Naţional al Bibliotecilor Universitare (C.N.B.U.) Bugetul de stat
  7. Consiliul de etică şi management universitar (C.E.M.U.) Bugetul de stat
  8. Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (C.N.E.C.S.D.T.I.) Bugetul de stat
  9. Consiliul Naţional al Rectorilor (C.N.R.) Venituri proprii
  10. Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar (C.N.F.P.I.) Bugetul de stat
  11. Consiliul Minorităţilor Naţionale (C.M.N.) Bugetul de stat
  12. Consiliul Naţional al Elevilor (C.N.E.) Bugetul de stat
   +  Anexa 3INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIORcare funcţionează în coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
  Nr. crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare
  0 1 2
  1. Universitatea "Politehnica" din Bucureşti Venituri proprii
  2. Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti Venituri proprii
  3. Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din Bucureşti Venituri proprii
  4. Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti Venituri proprii
  5. Universitatea din Bucureşti Venituri proprii
  6. Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti Venituri proprii
  7. Academia de Studii Economice din Bucureşti Venituri proprii
  8. Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti Venituri proprii
  9. Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti Venituri proprii
  10. Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinemato- grafică "Ion Luca Caragiale" din Bucureşti Venituri proprii
  11. Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti Venituri proprii
  12. Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti Venituri proprii
  13. Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Venituri proprii
  14. Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad Venituri proprii
  15. Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău Venituri proprii
  16. Universitatea de Nord din Baia Mare Venituri proprii
  17. Universitatea "Transilvania" din Braşov Venituri proprii
  18. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Venituri proprii
  19. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca Venituri proprii
  20. Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca Venituri proprii
  21. Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca Venituri proprii
  22. Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca Venituri proprii
  23. Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca Venituri proprii
  24. Universitatea "Ovidius" din Constanţa Venituri proprii
  25. Universitatea Maritimă din Constanţa Venituri proprii
  26. Universitatea din Craiova Venituri proprii
  27. Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova Venituri proprii
  28. Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi Venituri proprii
  29. Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi Venituri proprii
  30. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi Venituri proprii
  31. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi Venituri proprii
  32. Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi Venituri proprii
  33. Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi Venituri proprii
  34. Universitatea din Oradea Venituri proprii
  35. Universitatea din Petroşani Venituri proprii
  36. Universitatea din Piteşti Venituri proprii
  37. Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti Venituri proprii
  38. Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa Venituri proprii
  39. Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu Venituri proprii
  40. Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava Venituri proprii
  41. Universitatea "Valahia" din Târgovişte Venituri proprii
  42. Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu Venituri proprii
  43. Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş Venituri proprii
  44. Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş Venituri proprii
  45. Universitatea de Arte din Târgu Mureş Venituri proprii
  46. Universitatea "Politehnica" din Timişoara Venituri proprii
  47. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara Venituri proprii
  48. Universitatea de Vest din Timişoara Venituri proprii
  49. Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara Venituri proprii
   +  Anexa 4INSTITUŢIILE ŞI UNITĂŢILEcare funcţionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, exceptând unităţile de cercetare ştiinţifică şi unităţile care funcţionează în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, precum şi cele care funcţionează în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi TineretA. Instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
  *Font 9*
  Nr. crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare
  0 1 2
  I. Inspectorate şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Muni- cipiului Bucureşti - servicii publice deconcentrate ale Minis- terului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în a căror subordine funcţionează unităţile conexe, unităţi pentru activitatea extraşcolară şi cluburi sportive şcolare Bugetul de stat
  II. Comisia Naţională a României pentru UNESCO Bugetul de stat
  III. Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  IV. Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  V. Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  VI. Agenţia de Credite şi Burse de Studii Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  VII. Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  VIII Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar Bugetul de stat
  IX. Centrul pentru Formare Continuă în Limba Germană Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  X. Secretariatul Naţional Român al Reţelei Universităţilor de la Marea Neagră Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  XI. Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  XII. Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  XIII Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  XIV. Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti Bugetul de stat
  XV. Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" din Iaşi Bugetul de stat
  XVI. Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca Bugetul de stat
  XVII Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" din Timişoara Bugetul de stat
  XVIII Biblioteca Pedagogică Naţională "I. C. Petrescu" din Bucureşti Bugetul de stat
  B. Unităţile aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
  *Font 9*
  Nr. crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare
  0 1 2
  1. Regia Autonomă "Editura Didactică şi Pedagogică" Venituri proprii
  2. Autoritatea Naţională pentru Calificări Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
   +  Anexa 5CLUBURILE SPORTIVE STUDENŢEŞTIcare funcţionează în subordinea directă a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
  *Font 9*
  Nr. crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare
  1. Clubul "Sportul Studenţesc" din Bucureşti Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  2. Clubul Sportiv "Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport" din Bucureşti Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  3. Clubul Sportiv "Universitatea" din Timişoara Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  4. Clubul Sportiv "Universitatea" din Cluj-Napoca Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  5. Clubul Sportiv "Universitatea" din Craiova Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  6. Clubul Sportiv "Universitatea" din Galaţi Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  7. Clubul Sportiv "Universitatea" din Braşov Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  8. Clubul Sportiv "Politehnica" din Iaşi Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  9. Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Bacău Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  10. Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Petroşani Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  11. Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Constanţa Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  12. Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Baia Mare Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  13. Clubul Sportiv Universitar din Sibiu Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  14. Clubul Sportiv Universitar din Ploieşti Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  15. Clubul Sportiv Universitar din Târgu Mureş Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  16. Clubul Sportiv Universitar din Oradea Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  17. Clubul Sportiv Universitar din Piteşti Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  18. Clubul Sportiv Studenţesc "Medicina" din Timişoara Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  19. Clubul Sportiv Universitar din Suceava Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  20. Clubul Sportiv Universitar din Reşiţa Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  21. Clubul Sportiv Universitar din Târgovişte Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  22. Clubul Sportiv Universitar din Arad Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  23. Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
   +  Anexa 6INSTITUŢIILE ŞI UNITĂŢILEde cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare care funcţionează în subordinea directă a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
  *Font 9*
  Nr. crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare
  1. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  2. Centrul European UNESCO pentru Învăţământul Superior (CEPES) Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  3. Institutul Limbii Române Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  4. Centrul de Cercetări Biologice din Jibou Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  NOTĂ: a) Numărul maxim de posturi pentru unităţile şi activităţile de învăţământ, cercetare, tineret şi sport din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, finanţate integral de la bugetul de stat, este de 7.750. b) Numărul maxim de posturi pentru unităţile din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, este de 4.498.
   +  Anexa 7ORGANE DE SPECIALITATEale administraţiei publice centrale de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, precum şi de tineret şi sport, care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
  *Font 9*
  Nr. crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare
  1. Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică Bugetul de stat
  2. Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret Bugetul de stat
  NOTĂ:Numărul maxim de posturi pentru unităţile finanţate prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, este de 3.361.
   +  Anexa 8PARCUL AUTOal Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru activităţi specifice
  *Font 9*
  Nr. crt. Activitatea Tipul mijlocului de transport Numărul maxim - bu- căţi - Consumul maxim de carburanţi/auto- vehicul - litri/lună-
  1. Proiectul privind învăţământul rural - autoturism pentru unitatea centrală - autoturism de teren - laborator didactic mobil pentru fiecare inspectorat şcolar 2 3 41 450 450 450
  2. Proiectul privind reabilitarea infra- structurii şcolare - autoturism pentru unitatea centrală - autoturism pentru unitatea teritorială 2 7 450 450
  3. Monitorizare şi inspecţie - autoturism - microbuz 11 4 450 450
  4. OI POSDRU - autoturism pentru unitatea centrală - autoturism pentru unitatea teritorială 2 8 450 450
  NOTĂ:Cheltuielile cu exploatarea, carburanţii, întreţinerea şi asigurările autovehiculelor utilizate în cadrul programelor/proiectelor cu finanţare internaţională se suportă din costurile operaţionale ale programelor/proiectelor respective.--------