ORDIN nr. 556 din 15 iunie 2011privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 1.042 din 16 iunie 2011
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Nr. 556 din 15 iunie 2011
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 17 iunie 2011    Având în vedere Referatul de aprobare nr. Cs.A. 6.963 din 16 iunie 2011 al Ministerului Sănătăţii şi nr. 2.231 din 15 iunie 2011 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,în temeiul prevederilor:- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 şi nr. 384 bis din 1 iunie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:1. În anexa 1, la capitolul III, litera C, la nota 7, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1. Pentru evaluarea clinică şi paraclinică, prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei bolnavilor cu afecţiuni cronice, casele de asigurări de sănătate decontează pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice o consultaţie lunară, iar prescripţia/prescripţiile medicală/medicale aferentă/aferente pot fi eliberate pentru 30, 60 sau 90 de zile."2. În anexa 1, la capitolul III, litera C, la nota 7, punctul 2 se abrogă.3. În anexa 1, la capitolul III, la finalul literei D se introduce o notă cu următorul cuprins:"NOTĂ:Pentru afecţiunile cronice din anexa 39A: diabet zaharat tip II, epilepsie, boala Parkinson, poliartrită reumatoidă, pentru evaluarea clinică şi paraclinică, prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei bolnavilor cu aceste afecţiuni cronice, casele de asigurări de sănătate decontează o consultaţie şi prescripţia/prescripţiile medicală/medicale o dată la 3 luni, în baza aprobării comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, după caz."4. În anexa 1, la capitolul III, la litera E, nota 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"NOTA 3:Pentru bolnavii cu afecţiuni acute/subacute consultaţia la domiciliu se acordă în aceleaşi condiţii ca şi la cabinetul medical."5. În anexa 2, la articolul 1 alineatul (2) litera a) punctul 6 subpunctul 6.2, ultima teză se modifică şi va avea următorul cuprins:"la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel:                                                     (numar de asiguraţi înscrişi - 2.200)Nr. puncte de decontat = număr de puncte realizate x ───────────────────────────────────── x 0,5"                                                      număr persoane asigurate înscrise6. În anexa 2, la articolul 1 alineatul (2) litera a) punctul 6 subpunctul 6.4, ultima teză se modifică şi va avea următorul cuprins:"la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel:                                                     (numar de asiguraţi înscrişi - 2.200)Nr. puncte de decontat = număr de puncte realizate x ───────────────────────────────────── x 0,5"                                                       număr persoane asigurate înscrise7. În anexa 2, la articolul 1 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) Serviciile cuprinse la cap. III lit. B pct. 2 lit. c), lit. B pct. 7, lit. D (cu excepţia prevederilor de la notă) şi lit. G (cu excepţia consultaţiei pentru care s-a eliberat certificatul constatator de deces) din anexa 1 la ordin sunt incluse în plata per capita.8. În anexa 2, la articolul 1 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) Numărul de puncte aferent serviciilor medicale acordate prin plata pe serviciu medical este:- consultaţie la domiciliu - 15 puncte;- consultaţie la cabinet - 5,5 puncte;- serviciu medical - dacă s-a eliberat certificat constatator de deces - 5,5 puncte;".9. În anexa 2, la articolul 1 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) Serviciile cuprinse la cap. I, cap. II şi cap. III lit. A, lit. B pct. 1, pct. 2 lit. a) şi b) şi pct. 3-6, lit. C, lit. D - pentru consultaţiile cuprinse în notă, lit. E şi G - numai consultaţia pentru care s-a eliberat certificatul constatator de deces din anexa 1 la ordin sunt incluse în plata pe serviciu medical."10. În anexa 3, la articolul 8 punctul 2) litera b), ultima teză se modifică şi va avea următorul cuprins:"la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel:                                                                (numar de asiguraţi înscrişi - 2.200)Nr. puncte per capita de decontat = număr de puncte realizate x ───────────────────────────────────── x 0,5"                                                                  număr persoane asigurate înscrise11. În anexa 3, la articolul 8 punctul 2) litera d), ultima teză se modifică şi va avea următorul cuprins:"la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel:                                                                (numar de asiguraţi înscrişi - 2.200)Nr. puncte per capita de decontat = număr de puncte realizate x ───────────────────────────────────── x 0,5"                                                                  număr persoane asigurate înscrise12. În anexa 16, la capitolul I litera B, la punctul 2, litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins:"m) - biopsie de vilozităţi coriale***) 900,00".13. În anexa 16, la capitolul I, litera B, la punctul 2, ***) se modifică şi va avea următorul cuprins:"***) Biopsia de vilozităţi coriale se decontează la gravide în trimestrul I de sarcină, iar amniocenteza la gravide în trimestrul II de sarcină, efectuată numai de către medicii de specialitate obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în medicină fetală; în tarifele aferente acestora este inclusă şi prelucrarea probelor prelevate - analiza ADN prin PCR a cromozomilor 13, 18, 21, X şi Y pentru diagnosticarea sindromului Down, Edwards, Patau, a sexului fetal şi anomalii numerice a cromozomilor sexuali".14. În anexa 30, la articolul 17, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) În cazul în care o factură nu este validată în sensul în care nu se acordă viza «bun de plată», casa de asigurări de sănătate este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2) să comunice furnizorului, în scris, motivele neavizării, acordând furnizorului un termen de 5 zile lucrătoare pentru remedierea eventualelor erori."15. În anexa 31, la articolul 6, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:"k) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de medicamente, prin publicare zilnică pe pagina web proprie, situaţia fondurilor trimestriale/lunare aprobate şi a fondurilor disponibile de la data publicării până la sfârşitul trimestrului/lunii în curs pentru eliberarea medicamentelor; comunicarea acestor informaţii se face în mod unitar la nivelul tuturor caselor de asigurări de sănătate;".16. În anexa 31, la articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) În cazul în care o factură nu este validată în sensul în care nu se acordă viza «bun de plată», casa de asigurări de sănătate este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2) să comunice furnizorului, în scris, motivele neavizării, acordând furnizorului un termen de 5 zile lucrătoare pentru remedierea eventualelor erori."17. În anexa 40, punctul 1 se abrogă.18. În anexa 40, punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"6. În situaţia în care furnizorii utilizează un alt program informatic, acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaPreşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Nicolae-Lucian Duţă------------