LEGE nr. 121 din 15 iunie 2011privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 17 iunie 2011    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează condiţiile în care forţele armate ale României, denumite în continuare forţe armate, participă la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român.  +  Articolul 2 (1) Misiunile şi operaţiile la care participă forţele armate în afara teritoriului statului român sunt: a) de apărare colectivă în cadrul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord sau de asigurare a securităţii statelor membre ale Uniunii Europene; b) de răspuns la crize; c) de pace; d) de asistenţă umanitară. (2) Misiunile şi operaţiile prevăzute la alin. (1) pot fi desfăşurate sub mandatul Organizaţiei Naţiunilor Unite sau al Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, sub conducerea Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord sau a Uniunii Europene, precum şi în cadrul unor coaliţii. (3) Misiunile şi operaţiile prevăzute la alin. (1) lit. d) se pot desfăşura şi la solicitarea statului afectat.  +  Articolul 3 (1) Forţele armate pot participa la misiunile şi operaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1), în condiţiile legii şi potrivit obligaţiilor asumate de România prin tratate. (2) Forţele armate participă la misiunile şi operaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) cu structurile şi personalul necesar îndeplinirii obiectivelor asumate, precum şi cu armamentul, tehnica şi echipamentele corespunzătoare. (3) În vederea pregătirii şi participării la misiunile şi operaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1), forţele armate pot lua parte la exerciţii, antrenamente, ceremoniale şi alte activităţi conexe organizate în ţară şi în afara teritoriului statului român.  +  Capitolul II Planificarea, trimiterea şi retragerea în/din misiuni şi operaţii ale forţelor armate  +  Articolul 4 (1) La propunerea Ministerului Apărării Naţionale, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării analizează şi hotărăşte, până la data de 30 iunie a fiecărui an, forţele armate ce pot fi puse la dispoziţie în anul următor, în vederea participării la misiunile şi operaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1). (2) Propunerea de participare la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român cuprinde şi estimarea costurilor aferente.  +  Articolul 5În baza hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, Guvernul prevede în proiectul de buget pentru anul următor fondurile financiare necesare pregătirii şi participării forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român.  +  Articolul 6La apariţia unor situaţii neprevăzute care necesită participarea cu forţe armate suplimentare la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, bugetele instituţiilor trimiţătoare se rectifică în mod corespunzător, conform legii.  +  Articolul 7 (1) Trimiterea forţelor armate în afara teritoriului statului român în misiunile şi operaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1), în condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (3) şi art. 3 alin. (1), se aprobă, la propunerea primului-ministru, de către Preşedintele României, după consultarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. Preşedintele României informează Parlamentul în termen de 5 zile cu privire la decizia luată, iar dacă Parlamentul este în vacanţă, la începerea sesiunii ordinare sau extraordinare, după caz. (2) În situaţia în care trimiterea forţelor armate în afara teritoriului statului român în misiunile şi operaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) nu se face în baza unui tratat internaţional la care România este parte, precum şi în situaţia în care trimiterea se face la solicitarea unui stat în vederea desfăşurării unei misiuni sau operaţii neprevăzute la art. 2 alin. (1), Preşedintele României solicită aprobarea Parlamentului. (3) Pentru situaţii neprevăzute, la solicitarea organizaţiilor internaţionale cu vocaţie în domeniul securităţii sau a unor parteneri strategici, ministrul apărării naţionale poate trimite în misiune individuală în afara teritoriului naţional observatori/monitori, consilieri şi instructori militari, personal de stat major şi de specialitate, după consultarea prealabilă a Ministerului Afacerilor Externe, fără a se depăşi limitele numerice ale pachetului de forţe aprobat anual de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. (4) În situaţiile prevăzute la alin. (3), ministrul apărării naţionale informează Consiliul Suprem de Apărare a Ţării în termen de 5 zile. (5) În situaţia schimbării fundamentale a împrejurărilor în care forţele armate au fost trimise în misiunile şi operaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1), acestea pot fi retrase în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2). În vederea fundamentării propunerii de retragere, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării dispune măsurile necesare pentru consultarea aliaţilor, partenerilor sau organizaţiilor internaţionale sub egida cărora se desfăşoară misiunile şi operaţiile. (6) Guvernul informează Parlamentul despre situaţia participării forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, semestrial sau ori de câte ori este nevoie.  +  Articolul 8 (1) Trimiterea forţelor armate în afara teritoriului statului român la activităţile prevăzute la art. 3 alin. (3) se aprobă de ministrul apărării naţionale. (2) Trimiterea forţelor armate la exerciţii sau antrenamente organizate în afara teritoriului statului român, altele decât cele prevăzute la art. 3 alin. (3), se aprobă de: a) ministrul apărării naţionale, la propunerea şefului Statului Major General, pentru pregătirea forţelor armate pe teritoriul statelor membre ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi Uniunii Europene, statelor membre ale Parteneriatului pentru Pace sau statelor cu care România a încheiat acorduri în domeniu; b) ministrul apărării naţionale, cu avizul prealabil al Ministerului Afacerilor Externe, pentru alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a).  +  Articolul 9Pe timpul participării la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, forţele armate aplică regulile de angajare specifice misiunilor sau operaţiilor respective, potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Capitolul III Înţelegeri tehnice şi transferul de autoritate  +  Articolul 10 (1) În vederea stabilirii elementelor de detaliu privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în cadrul unor forţe internaţionale sau în cadrul unor unităţi ale altor state, structurile de specialitate ale Ministerului Apărării Naţionale încheie înţelegeri tehnice. (2) Procedura de încheiere a înţelegerilor tehnice se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 11 (1) Transferul de autoritate se realizează de către Ministerul Apărării Naţionale, prin Statul Major General, şi reprezintă acţiunea prin care România predă controlul, la nivel operaţional şi/sau tactic, al forţelor sale participante într-o anumită misiune sau operaţie comandantului/comandamentului care conduce misiunea sau operaţia respectivă. (2) Pe timpul îndeplinirii misiunilor şi operaţiilor în afara teritoriului statului român, forţele armate pot avea sub control operaţional şi/sau tactic unităţi ori subunităţi ale forţelor armate străine, în condiţiile prevăzute în transferul de autoritate efectuat între forţele armate străine şi comandantul/comandamentul forţelor armate române. (3) Forţele armate participante la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român execută ordinele comandantului forţei căruia i se subordonează, potrivit înţelegerilor stabilite la efectuarea transferului de autoritate, cu respectarea prevederilor dreptului internaţional şi ale regulilor de angajare.  +  Articolul 12 (1) În situaţia în care un militar român primeşte un ordin, o directivă ori un consemn de la autorităţile ierarhic superioare ale misiunii sau operaţiei, care contravine normelor de drept internaţional, regulilor de angajare ori obiceiurilor războiului, refuză executarea acestuia. (2) În cazul prevăzut la alin. (1), militarul român informează de îndată autorităţile ierarhic superioare române şi urmează instrucţiunile primite de la acestea.  +  Articolul 13Participanţilor la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român le sunt interzise desfăşurarea de activităţi economice, altele decât cele necesare susţinerii logistice, precum şi orice intervenţie în afacerile interne ale statului pe teritoriul căruia acţionează care ar depăşi mandatul încredinţat.  +  Capitolul IV Selecţionarea, încadrarea şi unele drepturi ale personalului  +  Articolul 14 (1) Încadrarea structurilor prevăzute la art. 3 alin. (2) care urmează a fi puse la dispoziţie pentru misiunile şi operaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) se face, de regulă, cu personal profesionalizat. (2) Selecţionarea personalului şi stabilirea duratei participării acestuia la misiunile şi operaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) se fac pe baza criteriilor şi metodologiei stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.  +  Articolul 15 (1) Forţele armate participă la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român cu personal militar iar, la nevoie, şi cu personal civil propriu. (2) În cazul în care Ministerul Apărării Naţionale nu dispune de personal militar sau civil specializat în domenii specifice, necesar participării la misiuni şi operaţii, acesta poate selecţiona rezervişti voluntari ori salariaţi civili, care vor fi încadraţi potrivit statelor de organizare. (3) Pe durata pregătirii şi desfăşurării misiunilor şi operaţiilor, contractele individuale de muncă sau raporturile de serviciu ale personalului prevăzut la alin. (2) se suspendă. (4) Pe durata suspendării contractelor individuale de muncă sau a raporturilor de serviciu ale personalului civil selecţionat, pentru posturile rămase disponibile pot fi încadrate alte persoane, cu contract de muncă pe durată determinată sau numite pe o durată determinată, în condiţiile legii.  +  Articolul 16 (1) Personalul militar şi civil participant la misiunile şi operaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) beneficiază, pe durata acestora, de: a) un concediu de odihnă suplimentar, de 2,5 zile pentru fiecare lună de prezenţă în zona de operaţii, cu posibilitatea de a fi efectuat şi pe timpul executării misiunii, în ţara de dislocare, în zona de dislocare sau în România, în funcţie de situaţia de securitate din zonă; acordarea şi efectuarea concediului de odihnă suplimentar se fac potrivit normelor stabilite de Ministerul Apărării Naţionale; b) drepturi salariale asigurate potrivit prevederilor legale în vigoare; c) decontarea cheltuielilor de transport pentru o călătorie în ţară şi retur, la fiecare 6 luni de participare la misiune sau operaţie, cu excepţia cazurilor în care cheltuielile au fost suportate de către organismele internaţionale sub egida cărora se execută misiunea sau operaţia respectivă. (2) Personalul participant la activităţile prevăzute la art. 3 alin. (3) beneficiază de drepturile personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, potrivit legii. (3) Pe perioada participării la misiunile şi operaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1), cuantumul brut al soldelor/salariilor lunare, inclusiv sporuri, compensaţii, prime, indemnizaţii şi alte drepturi, acordate potrivit actelor normative în vigoare personalului încadrat în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, nu poate fi diminuat.  +  Articolul 17Pentru merite deosebite, acte de curaj, eroism şi devotament, personalului participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român i se pot conferi decoraţii, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 18 (1) Personalul participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român are dreptul la despăgubiri pentru cazuri de invaliditate sau deces în condiţiile şi cuantumurile prevăzute de lege. (2) În caz de deces, despăgubirile se acordă celor îndreptăţiţi, potrivit legii. (3) Personalul evacuat medical în spitale din străinătate şi însoţitorii acestuia beneficiază de drepturile de diurnă stabilite pentru misiunea sau operaţia respectivă. Cheltuielile de spitalizare sunt în sarcina Ministerului Apărării Naţionale. (4) Personalul evacuat medical în spitale din străinătate poate fi vizitat de soţ şi rudele de gradul I, câte 5 zile, după internare şi la fiecare lună de spitalizare, cu suportarea cheltuielilor de către Ministerul Apărării Naţionale, în condiţiile stabilite pentru personalul trimis în misiune temporară în străinătate.  +  Capitolul V Aspecte financiare  +  Articolul 19 (1) Fondurile necesare participării forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele instituţiilor trimiţătoare. (2) Din fondurile prevăzute la alin. (1) se suportă cheltuielile determinate de pregătirea misiunii sau operaţiei şi executarea acesteia în zona de operaţii, astfel: a) dislocarea forţelor armate din garnizoana de dispunere de bază de pe teritoriul statului român în zona de responsabilitate din cadrul misiunii sau operaţiei, precum şi repatrierea acestora; b) unele achiziţii de bunuri, lucrări şi servicii necesare misiunilor sau operaţiilor, precum şi realizarea nivelului de operativitate, solicitat de tipul de misiune sau operaţie; c) cheltuieli de operare şi sprijin logistic necesare îndeplinirii misiunilor şi operaţiilor; d) selecţionarea, vizita medicală, testarea, pregătirea, rotirea personalului, efectuarea concediului suplimentar, însoţirea eşaloanelor de transport şi controalele efectuate în zona de misiune sau operaţie, în condiţiile stabilite de Ministerul Apărării Naţionale, precum şi în cele prevăzute în reglementările specifice fiecărei activităţi; e) încheierea contractelor de asigurare pentru personal şi, după caz, pentru tehnică; f) evacuarea medicală a personalului care nu poate fi tratat în unităţile sanitare din teatrul de operaţii şi asigurarea transportului însoţitorilor acestora; g) procurarea materialelor necesare, repatrierea, însoţirea şi înhumarea personalului decedat, precum şi îndeplinirea formalităţilor specifice; h) despăgubirea terţilor pentru pagube produse pe timpul îndeplinirii misiunilor sau operaţiilor; i) alte cheltuieli specifice, inclusiv cele destinate activităţilor necesare dezvoltării relaţiilor cu autorităţile locale şi populaţia civilă, asigurarea activităţilor de protocol, desfăşurarea activităţilor informativ-operative, precum şi efectuarea despăgubirilor cu titlu de favoare în condiţiile în care nu există o obligaţie din partea statului român. (3) În situaţiile prevăzute la art. 6, achiziţiile de tehnică şi echipament prevăzute la alin. (2) pot fi derulate în regim de urgenţă, prin derogare de la prevederile legale care reglementează domeniul achiziţiilor publice, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.  +  Articolul 20Finanţarea cheltuielilor determinate de participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român se realizează în condiţiile legii, potrivit metodologiei stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.  +  Articolul 21 (1) Contabilitatea valorilor materiale şi băneşti se organizează şi se conduce potrivit legislaţiei române şi normelor specifice stabilite de Ministerul Apărării Naţionale. În anumite situaţii, stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, justificarea cheltuielilor prevăzute la art. 19 alin. (2) lit. i) se poate face pe baza unui proces-verbal, întocmit de o comisie numită prin ordin de zi pe unitate, document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ. (2) Normele de înzestrare şi de consum specifice, precum şi metodologiile de aplicare a acestora se aprobă pentru fiecare teatru de operaţii, prin ordin al ministrului apărării naţionale.  +  Articolul 22 (1) Bunurile aflate în dotarea forţelor armate, distruse, degradate sau pierdute pe timpul executării misiunilor şi operaţiilor în afara teritoriului statului român, se scad din evidenţa contabilă, potrivit prevederilor legale şi procedurilor aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale. (2) Bunurile a căror aducere în ţară costă mai mult decât valoarea de inventar actualizată a acestora pot fi valorificate ori donate autorităţilor/comunităţilor locale sau organizaţiilor neguvernamentale din zona de operaţii, în conformitate cu normele stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale. (3) Prevederile alin. (2) se aplică şi bunurilor aflate în gestiunea misiunilor permanente care îşi încetează activitatea, în situaţia în care nu sunt solicitate pentru a fi transmise fără plată la alte instituţii publice. (4) Sumele obţinute din valorificarea bunurilor prevăzute la alin. (2) şi (3) vor fi reţinute integral de instituţiile publice din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ca venituri proprii şi vor fi folosite pentru finanţarea cheltuielilor materiale şi de capital.  +  Articolul 23 (1) Pentru achiziţia de bunuri, lucrări şi servicii, în afara teritoriului statului român, necesare îndeplinirii misiunilor şi operaţiilor de către forţele armate, persoanele împuternicite, în condiţiile legii, de ministrul apărării naţionale sunt abilitate să încheie contracte şi, respectiv, să efectueze plăţi în valută. În situaţia în care motivele de securitate, necesităţile operative sau uzanţele locale nu permit aplicarea legislaţiei naţionale, prin derogare de la prevederile legale ce reglementează domeniul achiziţiilor publice, achiziţia de bunuri, lucrări şi/sau servicii se face în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, fondurile necesare asigurându-se, dacă este cazul, în numerar. (2) Pentru executarea unor servicii necesare misiunilor şi operaţiilor se pot angaja persoane din zona de dislocare, potrivit prevederilor alin. (1), pe bază de contract, cu plata unor sume negociate în conformitate cu reglementările instituţiilor trimiţătoare. (3) În funcţie de cerinţe, pot fi selecţionate şi persoane care nu au cetăţenia română, din ţară sau din străinătate, care au cunoştinţele necesare asigurării unor servicii în teatrele de operaţii. Drepturile şi obligaţiile acestora se stabilesc prin contracte de prestări servicii.  +  Articolul 24 (1) Plata obligaţiilor financiare ale forţelor armate se efectuează în valută acceptată în zona de dislocare, în numerar sau prin conturi în valută, deschise la unităţi bancare, potrivit legii. (2) Valoarea în lei a cheltuielilor în valută se actualizează în funcţie de evoluţia cursului valutar stabilit de Banca Naţională a României la data efectuării plăţii.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 25La ieşirea şi intrarea din/în ţară a forţelor armate participante la misiuni şi operaţii, precum şi la activităţile prevăzute la art. 3 alin. (3), în afara teritoriului statului român, autoritatea vamală română îndeplineşte formalităţile vamale necesare, în procedură simplificată, stabilită prin ordin aparţinând conducătorului Autorităţii Naţionale a Vămilor.  +  Articolul 26Drepturile de diurnă, cazare, hrană, facilitarea legăturii cu familia, recreere şi transport ale personalului militar şi civil participant la misiunile şi operaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1), precum şi ale celui care execută misiuni în zona de operaţii, în sprijinul forţelor armate dislocate, în conformitate cu specificul fiecărui tip de misiune sau operaţie, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 27Dispoziţiile prezentei legi se aplică tuturor instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Competenţele ministrului apărării naţionale, stabilite prin prezenta lege, sunt îndeplinite, după caz, de conducătorii instituţiilor respective.  +  Articolul 28Capitolul II "Reglementări specifice personalului din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională" din anexa nr. VII "Familia ocupaţională de funcţii bugetare «apărare, ordine publică şi siguranţă naţională» la Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, se modifică după cum urmează:1. La articolul 45, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Pentru personalul aeronautic definit de statut, care participă la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, prevederile art. 35-44 se aplică în mod corespunzător."2. Titlul secţiunii a 9-a va avea următorul cuprins:"SECŢIUNEA a 9-aSalarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională care participă la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român"3. La articolul 77, părţile introductive ale alineatelor (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(1) Personalul militar care participă la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român beneficiază de următoarele drepturi salariale:................................................................... (3) Personalul civil care participă la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român beneficiază de următoarele drepturi salariale:".4. La articolul 93, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Pentru drepturile salariale acordate personalului care participă la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, stabilite potrivit art. 77 din prezenta anexă, precum şi pentru drepturile reglementate în secţiunile a 4-a şi a 5-a din prezenta anexă nu se aplică reglementările care limitează suma sporurilor, compensaţiilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale acordată atât individual, cât şi cumulat la nivelul fiecărui ordonator de credite."  +  Articolul 29Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 42/2004 privind participarea forţelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 18 martie 2004, cu modificările ulterioare, se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,IOAN OLTEANPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 15 iunie 2011.Nr. 121._______