HOTĂRÂRE nr. 590 din 8 iunie 2011pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 16 iunie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 5 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (2), literele a) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) să aibă în folosinţă suprafeţe agricole de cel puţin 0,30 ha, ocupate cu culturi anuale, culturi perene sau păşuni şi fâneţe permanente;.................................................................... d) să deţină un document justificativ, în conformitate cu art. 29 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 , al cărui model este prevăzut în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 , care poate fi denumit şi certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, în care să se menţioneze statutul exploataţiei în conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura şi suprafaţa, emis producătorului de organismul de inspecţie şi certificare cu care a încheiat contractul;".2. La articolul 3 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) să deţină un document justificativ, în conformitate cu art. 29 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 , al cărui model este prevăzut în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 , care poate fi denumit şi certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, în care să se menţioneze statutul exploataţiei în conversie anul 1 şi numărul de animale, emis producătorului de organismul de inspecţie şi certificare cu care a încheiat contractul;".3. La articolul 3 alineatul (4), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) să deţină un document justificativ, în conformitate cu art. 29 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 , al cărui model este prevăzut în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 , care poate fi denumit şi certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, în care să se menţioneze statutul exploataţiei în conversie anul 1 şi numărul de familii de albine, emis producătorului de organismul de inspecţie şi certificare cu care a încheiat contractul;".4. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Plafoanele alocate anual pentru producţia vegetală în conversie şi producţia animalieră în conversie pe specii, în funcţie de dimensiunea exploataţiei, sunt prevăzute în anexa nr. 1."5. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în urma finalizării verificărilor efectuate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi a stabilirii numărului de beneficiari eligibili pentru fiecare dimensiune a exploataţiei din producţia vegetală şi animalieră, plăţile anuale suplimentare maxime/exploataţie efectuate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în anul 2011 sunt prevăzute în anexa nr. 2."6. La articolul 5 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) copie de pe documentul justificativ, întocmit în conformitate cu art. 29 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 , al cărui model este prevăzut în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 , care poate fi denumit şi certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, în care să se menţioneze statutul exploataţiei în conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura, suprafaţa, numărul de animale, numărul de familii de albine."7. La articolul 5, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Beneficiarii, membri ai grupurilor şi organizaţiilor de producători, constituiţi în baza Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, prezintă şi avizul de recunoaştere/ recunoaştere preliminară şi copia contractului încheiat prin reprezentantul legal între grup/organizaţia de producători şi organismul de inspecţie şi certificare, în care să se menţioneze membrii grupului/organizaţiei de producători."8. La articolul 8, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu următorul cuprins:"(1^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru anul 2011 perioada de depunere a cererilor este 1 septembrie-15 octombrie 2011."9. La articolul 8, după alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu următorul cuprins:"(2^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru anul 2011 beneficiarii solicită organismelor de inspecţie şi certificare eliberarea, până la data de 15 octombrie 2011, a documentului justificativ, în conformitate cu art. 29 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 , al cărui model este prevăzut în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 , care poate fi denumit şi certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, în care să se menţioneze statutul exploataţiei în conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura, suprafaţa, numărul de animale, numărul de familii de albine."10. La articolul 12, după alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu următorul cuprins:"(2^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru anul 2011 controlul la faţa locului se efectuează începând cu data de 1 noiembrie 2011, conform manualului de proceduri elaborat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură."11. La articolul 14, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Ajutorul specific se acordă numai pentru limitele perioadelor de conversie, stabilite la cap. 5 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 , pentru fiecare categorie de producţie vegetală, creşterea animalelor sau apicultură, şi nu se acordă în cazul repetării anului de conversie/prelungirii perioadei de conversie."12. După anexa "Plafonul anual alocat sprijinului specific", care devine anexa nr. 1, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, al cărei cuprins este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Valeriu TabărăMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 8 iunie 2011.Nr. 590.  +  Anexa (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 759/2010)Plăţile anuale suplimentare maxime/exploataţieefectuate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţiepentru Agricultură în anul 2011I. Producţie vegetală: culturi anuale, culturi perene, păşuni permanente (păşuni şi fâneţe) în conversie
  Categoria Dimensiunea exploataţiei Numărul exploataţiilor eligibile în anul 2010 Plata anuală suplimentară maximă / exploataţie Plafon recalculat (euro)
  1 0,30-5 ha 281 2.117 594.877
  2 5,1-20 ha 299 3.246 970.554
  3 21-50 ha 77 4.094 315.238
  4 51-100 ha 42 4.799 201.558
  5 Peste 100 ha 92 5.363 493.396
  Total: 791 X 2.575.623
  II. Creşterea animalelor în conversie1. Păsări
  Categoria Dimensiunea exploataţiei Numărul exploataţiilor eligibile în anul 2010 Plata anuală suplimentară maximă / exploataţie Plafon recalculat (euro)
  1 Sub 500 de capete 0 2.686 0
  2 Peste 500 de capete 4 5.372 21.488
  Total: 4 X 21.488
  2. Bovine
  Categoria Dimensiunea exploataţiei Numărul exploataţiilor eligibile în anul 2010 Plata anuală suplimentară maximă / exploataţie Plafon recalculat (euro)
  1 Sub 20 de capete 0 1.433 0
  2 Peste 20 de capete 1 3.581 3.581
  Total: 1 X 3.581
  3. Ovine/Caprine
  Categoria Dimensiunea exploataţiei Numărul exploataţiilor eligibile în anul 2010 Plata anuală suplimentară maximă / exploataţie Plafon recalculat (euro)
  1 Sub 20 de capete 0 895 0
  2 Între 21 şi 100 de capete 5 2.686 13.430
  3 Peste 100 de capete 17 6.267 106.539
  Total: 22 X 119.969
  4. Apicultură
  Categoria Dimensiunea exploataţiei Numărul exploataţiilor eligibile în anul 2010 Plata anuală suplimentară maximă / exploataţie Plafon recalculat (euro)
  1 0-50 de familii 79 1.343 106.097
  2 51-100 de familii 110 1.522 167.420
  3 Peste 101 de familii 61 1.702 103.822
  Total: 250 X 377.339
  Plafonul total alocat pentru plăţile anuale suplimentare
  Sectoarele pentru care se acordă sprijin Plafonul alocat (euro)
  Producţia vegetală 2.575.623
  Producţia animalieră 522.377
  Total: 3.098.000
  -------